WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 42 | 43 ||

«Juanwen Yuan Thesis committee Thesis supervisor Prof. dr. A. Niehof Professor of Sociology of Consumers and Households Wageningen University Thesis ...»

-- [ Page 44 ] --

Younger cohorts prefer to migrate or have a business of their own, and do not pay much attention to agriculture. They give the land to their parents to manage or rent it out to others. Older cohorts stick to agriculture and animal husbandry and only do circulation. They rent land to cultivate, even though it is not very profitable. They are not accepted as workers by factories, so they have to stay at home to work in agriculture. Some mentioned that they would like to work in the factory to earn more money, but most still prefer to work in the field. They use agricultural products to feed their animals and earn cash from selling animals.

Migration causes serious labour shortage in agricultural production.

Nowadays, help in return for food is decreasing and money-rewarded employment is on the increase. It is now difficult for the village to organize community activities. Nobody wants to be a village leader, because of the time it takes. At the same time, the mutual help between neighbours, relatives and friends plays an important role in the migration process. The women left behind make decisions in many fields. The number of de facto female-headed households is increasing.

Migrants bring new ideas to rural society, thereby opening it up. Cases of land being abandoned occur more frequently than in former times. Villagers now enjoy better living conditions and have more leisure time. Compared to the older generation, the younger people have more time to relax. Aged persons still work hard, because they have to look after grandchildren left with them, in addition to working on the farm. Differences in income between farming households have not become much larger in the past twenty years, but livelihood strategies are more diverse and social and occupational stratification is increasing.

The channels for the transfer of new agricultural technologies are mainly relatives, friends and neighbours. Only a few people get information from the extension workers. The shop keeper is an important figure in providing the villagers with information on agricultural technologies. The older couples are the main agricultural producers, and they have a lot of experience. Younger couples put more effort into migration and their agricultural skills are limited. However, they easily adopt new technologies. The government’s extension service cannot very well meet the diversified need for agricultural technology. Labour shortages and feminization of agriculture caused by migration create a need for laboursaving technologies and appropriate technologies for women. Extension activities should pay more attention to the older cohorts who are the main agricultural producers.

–  –  –

Sinds de invoering in 1978 van het systeem waarbij huishoudens toe hun eigen agrarische productie konden organiseren op gecontracteerd land en de afschaffing van de commune, hebben rurale Chinese huishoudens veranderingen ondergaan.

Het nieuwe systeem, in het Engels aangeduid als Household Responsibility System (HRS), stelt huishoudens in staat stelt om efficiënter te werken en meer voordeel te behalen en dan mogelijk was voor 1978. Vanwege liberalisering van de markt is er een toenemend aantal kleine ondernemingen die de overtollige arbeid kunnen opnemen en veel mensen, vooral mannen, migreren om geld te verdienen. Dit leidt tot veranderingen in de gender verhoudingen in de rurale gebieden, tot uiting komend in feminisering van de landbouw en een toename van vrouwen die de facto huishoudhoofd zijn. Landbezit, landgebruik en levensonderhoud van huishoudens veranderen and sociale stratificatie neemt toe. De traditionele, top-down georganiseerde landbouwvoorlichting kan niet aan de nieuwe en diverse behoeften aan informatie en nieuwe agrarische technologieën van boerenhuishoudens voldoen.

De invoering van HRS, biedt de gelegenheid tot het bestuderen van sociale verandering in ruraal China aan de hand van de veranderende relaties tussen huishouden, gender, landgebruik en levensonderhoud.

Dit onderzoek heeft als doel om veranderingen in plattelandshuishoudens, gender verhoudingen en levensonderhoud sinds de invoering van HRS in kaart te brengen en inzicht te krijgen in de heterogene praktijken van landgebruik en de rol van landbouw voorlichting in de context van toenemende diversificering van

bronnen van levensonderhoud. De volgende onderzoeksvragen stonden centraal:

1. Wat zijn de veranderingen in plattelandshuishoudens sinds de invoering van HRS voor wat betreft huishoudstructuur, -samenstelling, -grootte, bronnen van inkomsten en levensonderhoud (inclusief landgebruik) en gender verhoudingen?

2. Wat is de invloed van deze veranderingen en de strategieën die huishoudens toepassen om in hun levensonderhoud te voorzien op de rurale samenleving?

3. Hoe kan de landbouw voorlichting beter inspelen op de toenemende heterogeniteit in plattelandshuishoudens, vooral voor wat betreft hun landgebruik en de veranderende taakverdeling in de landbouw?

Het onderzoek werd uitgevoerd in de gemeente Kaizuo, ligt in het zuidelijke deel van de provincie Guizhou, in China. Het veldwerk werd hoofdzakelijk tussen augustus 2007 en oktober 2008 uitgevoerd. De onderzoekster kon ook gebruik maken van haar eerdere werkervaring in hetzelfde gebied. Het onderzoek maakte gebruik van een levensloopbenadering, cohorte analyse en het livelihood kader.

249Samenvatting

Gebruikte onderzoeksmethoden waren interviews met sleutelinformanten, huishoudsurvey, focus groep discussies, case studies en participerende observatie.

Tevens werden s secundaire gegevens verzameld over het onderzoeksgebied. De voornaamste bevindingen van het onderzoek luiden als volgt.

Tijdens de collectieve periode hadden veel plattelandshuishoudens te kampen met voedseltekorten. Ze werkten op collectief land en hadden geen zeggenschap over landgebruik. Ze kregen voedsel op basis van hun bijdrage aan de collectieve productie. Ongeveer de helft van de huishoudens moest voedsel lenen van de commune omdat ze te kort kwamen. Er was nauwelijks verschil in de toegang van huishoudens tot fysieke, financiële, sociale en natuurlijke hulpbronnen. Het opleidingsniveau van de mensen was laag en de meeste huwelijken waren gearrangeerd. De huizen waren klein en hadden daken van gras.

Er was veel onderlinge hulp, bijvoorbeeld bij de bouw van huizen, en hiervoor werd alleen met voedsel betaald. De gemeente Kaizuo telde één coöperatieve winkel, met een beperkt assortiment. Wanneer men producten wilde kopen bij de coöperatieve winkel had men bonnen nodig, welke werden verstrekt naar rato van het aantal huishoudleden. Er was geen kraanwater en geen verharde weg. De meeste huishoudens gebruikten brandhout als brandstof en men had geen elektriciteit. Agrarische productie was de voornaamste bron van inkomsten.

Slechts een paar (mannelijke) dorpbewoners met bepaalde vaardigheden kregen andersoortige werkzaamheden toegewezen door het collectief en verdienden daarmee extra werkpunten, wat ze recht gaf op meer voedsel. Verspreiding van agrarische technologieën gebeurde op een top-down wijze; men pasten de technologieën toe die de dorpsleiders leerden van voorlichters. De gender verhoudingen werden bepaald door het werk dat mannen en vrouwen deden, en mannen konden met hun werk meer werkpunten verdienen dan vrouwen.

Sinds de invoering van HRS is de huishoudgrootte afgenomen en krijgen jonge mensen een betere opleiding. Jonge stellen verlaten in toenemende mate het gebied om elders geld te verdienen en laten kinderen achter bij de grootouders.

Bronnen van inkomsten zijn meer divers geworden. Migratie is gemeengoed onder jonge mensen en circulaire arbeid voor mensen van middelbare leeftijd. Alleen de ouderen zijn helemaal van hun land afhankelijk. Sommige dorpelingen hebben kleine winkels. Een aantal bezit een transportbedrijf, werkt in de handel of in de mijnen. Sommigen verkopen wilde groenten en medicinale kruiden Agrarische productie is niet langer de voornaamste bron van inkomsten. Geld komt uit de veehouderij, migratie en andere bronnen. Mensen hebben voedsel over om te verkopen vanwege goede oogsten en het feit dat er thuis minder monden te voeden zijn. Meer vee kan worden gevoederd en inkomsten komen in toenemende mate uit de veeteelt. Er komen handelaars naar het gebied om producten uit de bossen te kopen en dit vormt een bron van inkomsten voor vrouwen, bejaarden en kinderen. Land wordt aan anderen verhuurd om te bebouwen, vanwege het arbeidstekort als gevolg van migratie. Er worden meer gewassen voor de markt verbouwd.

250 Samenvatting

Er is meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Jonge getrouwde vrouwen hebben een grotere rol gekregen in de agrarische productie. Zij nemen een groot deel van het werk op zich, soms met hulp van hun schoonouders.

Vrouwen prefereren meestal een diversiteit van gewassen, terwijl mannen zich richten op de voornaamste voedselgewassen of commerciële gewassen maar de voorkeur geven aan werk buiten de landbouw. Doorgaans is degene die bepaalde taken uitvoert ook degene die de beslissingen er over neemt. De moestuinen zijn een vrouwenaangelegenheid. Oudere stellen werken meestal samen met een duidelijke taakverdeling, anders dan bij de jongere stellen. Pasgetrouwden nemen meer tijd om hun kinderen te verzorgen en minder voor landbouw. Jonge getrouwde vrouwen bezitten meer macht dan hun schoonmoeders en kunnen meer beslissingen nemen, zelfs al werken de oudere vrouwen harder op het land.

De meeste families typeren zichzelf als ‘middenklasse’ wat rijkdom betreft.

De huishoudens die volledig afhankelijk zijn van hun land zijn niet rijk. Rijke huishoudens besteden minder aandacht aan hun landgebruik maar houden er wel aan vast. Deze huishoudens beschouwen de landbouw als een nevenactiviteit. De middenklasse huishoudens diversifiëren hun landgebruik en verbouwen meer gewassen voor de markt. De armste huishoudens verbouwen maar een beperkt aantal gewassen. Alleen de huishoudens met heel weinig land zijn bereid om hun land geheel op te geven als inkomstenbron en vertrouwen op migratie voor zolang zij daar geld mee kunnen verdienen. Maar niemand wil voorgoed migreren. Zelfs de gemigreerde huishoudens geven aan in de toekomst terug te willen komen voor agrarische productie.

Huishoudens uit de 1980 en 1990 cohorten dragen de zwaarste last omdat zij de opleidingskosten voor hun kinderen moeten betalen. Mensen uit het 2000 cohort hebben het minder zwaar. Zij geven de voorkeur aan migratie om zo geld voor het levensonderhoud van hun kinderen te verdienen. Degenen die de regio niet verlaten hebben doorgaans diverse inkomensgenererende activiteiten, zoals transport- en andere kleine bedrijven. Agrarische productie is niet hun voornaamste activiteit en ze geven er de voorkeur aan op andere wijze geld te verdienen. Huishoudens uit de 1970 en 1980 cohorten vinden dat het leven is verbeterd. Ze kunnen meer investeren in de landbouw omdat hun gemigreerde kinderen geld sturen en ze zelf extra geld verdienen met circulaire arbeid. Ze kunnen mensen in dienst nemen om te helpen in het drukke seizoen en ze zijn erop gebrand om agrarische kennis te verwerven. Ze geven er de voorkeur aan om diverse gewassen te verbouwen voor hun eigen consumptie. Evengoed dragen zij de zwaarste last, vanwege de zorg voor hun kleinkinderen en voor het land van hun kinderen.

De jongere cohorten prefereren migratie of eigen bedrijven als inkomstenbron en besteden niet veel aandacht aan landbouw. Zij geven hun land aan hun ouders in beheer of verhuren het aan anderen. De oudere cohorten houden vast aan de landbouw, zelfs als dit weinig winstgevend is. Fabrieken nemen hen niet in dienst dus ze moeten wel thuis blijven en op de boerderij werken. Sommigen van hen zeggen dat ze wel in een fabriek zouden willen

251Samenvatting

werken om meer geld te verdienen, maar de meesten geven de voorkeur aan het werk op het land. Zij gebruiken de agrarische productie voor het voederen van dieren en vergaren vervolgens inkomen met de verkoop van deze dieren.

Migratie veroorzaakt serieuze arbeidstekorten in de agrarische productie.

Tegelijkertijd valt de eenheid van de plattelandssamenleving uiteen en onbetaalde wederzijdse hulp neemt af, terwijl betaald werk toeneemt. Het is moeilijk voor een dorp om gemeenschapsactiviteiten te organiseren. Niemand wil dorpsleider zijn, want dat kost veel tijd. Wederzijdse hulp tussen dorpsgenoten, familieleden en vrienden speelt echter een cruciale rol in het migratieproces. Vrouwen worden thuis achtergelaten en nemen beslissingen over veel zaken. Er ontstaan meer huishoudens met een vrouwelijk huishoudhoofd. De rurale samenleving is opener geworden sinds terugkerende migranten nieuwe ideeën inbrengen. Dorpelingen hebben betere leefcondities en meer vrije tijd. Jongere stellen hebben meer tijd voor ontspanning dan ouderen, die hard werken omdat ze voor hun achtergelaten kleinkinderen zorgen en ook verantwoordelijk zijn voor de agrarische productie.

De inkomensverschillen onder boerenhuishoudens zijn niet zo groot als twintig jaar geleden omdat er meer diverse inkomensbronnen kunnen worden aangeboord, maar de arbeidsstratificatie neemt toe.

Familieleden, vrienden en buren zijn de belangrijkste informatiekanalen voor kennis over agrarische technologieën. De winkeleigenaar is ook een belangrijke bron van technologische informatie. Slechts een beperkt aantal mensen verkrijgt hun informatie van overheidsvoorlichters. Boerenhuishoudens hebben zeer verschillende bronnen voor en behoefte aan technologische informatie. Het zijn vooral de ouderen die in de agrarische productie werken en zij hebben veel praktische ervaring. Jongere stellen zijn gericht op migratie en hun agrarische vaardigheden zijn beperkt, maar ze staan wel open voor vernieuwing. Als gevolg van door migratie veroorzaakte arbeidstekorten en agrarische feminisering is er behoefte aan arbeidsbesparende technologieën en technologieën die voor vrouwen geschikt zijn. De overheidsvoorlichting kan niet voldoen aan deze verschillende kennisbehoeften.

De conclusie is dat land nog steeds een basis is voor het levensonderhoud van de rurale bevolking en dat mannen en vrouwen als meer gelijk worden beschouwd dan in het verleden. Diversificatie van inkomensgenererende activiteiten heeft geleid tot verkleining van inkomensverschillen en heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het platteland. Fertiliteit en gezinsgrootte nemen af niet alleen vanwege het overheidsbeleid maar ook omdat jongere mensen meer bevoegdheid hebben om hun eigen beslissingen te nemen.

Overheidsbeleid moeten meer rekening houden met de ouderen in de dorpen, ook omdat de meeste migranten denken terug te keren naar het dorp en de agrarische productie als ze ouder zijn. Vrouwen en ouderen zijn nu al de belangrijkste actoren in de rurale samenleving. Agrarische en andere ontwikkelingsinterventies moeten rekening houden met de dynamiek van huishoudens, machtsstructuren en de belangrijke rol van vrouwen in de plattelandssamenleving.

–  –  –

Juanwen Yuan was born on 21th February, 1967 in Xishui, China. She got her bachelor’s degree in Southwest Agricultural University, Chongqing. She completed Master in Forestry (MF) in University of the Philippines, Los Baños in January 2002. She also finished her MSc in management of agro-ecological knowledge and social change (MAKS) in Wageningen University in June 2007.

She began to work in Guizhou Academy of Agricultural Sciences in July,

1986. Her major work is conducting research on the strawberry cultivation and was involved in the project about conservation of local fruit varieties. From 1998, she began to work on community-based natural resource management project supported by International Development Research Center (IDRC). The recent ten years, she has been involved in research on community-based natural resource management, gender and rural development. The projects she was responsible for or involved in are Community-based natural resource management in Guizhou Province (phase II), Promotion of sustainable rural development by scaling up CBNRM in Guizhou province, Gender training and rural development in agriculture and forestry sectors in Changshun county, Rural women and Villagers Autonomous Governance Law in Guizhou Province.

From 2002 to 2005, she was project coordinator of Women’s Capacity Building and Rural Development in China in Guizhou province, implemented by Winrock International Agricultural Development Institute. She transferred to work in School of Resource and Environmental Management in Guizhou College of Finance and Economy from May 2005. She is now involved in education and research in the school. In 2005, she got the scholarship from IDRC for PhD study in Wageningen. Her research in about the household change and land use after the Household Responsibility System.

–  –  –

255

Pages:     | 1 |   ...   | 42 | 43 ||


Similar works:

«CURRICULUM VITA NAME: Mark C. Siemens 6425 W. 8th St.ADDRESS: Yuma, AZ 85364 CONTACT: (928) 782-3836 siemens@cals.arizona.edu EDUCATION: Ph.D. Agricultural and Biosystems Engineering, University of Arizona; 1996 Dissertation Title: Cable Drawn Farming System Analysis and Control Development M.S. Mechanical and Industrial Engineering, University of Illinois, 1990 Thesis Title: Computer Model to Predict the Hydraulic Pump Requirements of Backhoe Type Excavators B.S. Mechanical and Industrial...»

«2013 South Dakota Crop Protection Guide Corn Weed Control (text) Weeds: Mike Moechnig, Darrell L. Deneke, Leon J. Wrage, Jill Alms, Dave Vos, and Mark Rosenberg Insects: Adrianna Szczepaniec and Buyung Hadi Diseases: Kay Ruden “This document represents only a portion of the 2013 Corn Crop Protection Guide. The complete guide is available at iGrow.org. Information in this publicationis based on SDSU and other research and observations and provides a summary of label recommendations. It is not...»

«Migration and Livelihood Transitions of Rural Farming Households by Seung Yong Han A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy Approved November 2014 by the Graduate Supervisory Committee: Scott T. Yabiku, Chair Jennifer E. Glick Victor Agadjanian ARIZONA STATE UNIVERSITY December 2014 © 2014 Seung Yong Han All Rights Reserved ABSTRACT The main purpose of this dissertation is to examine the effects of migration and household capitals...»

«The Sword of Damocles: Pima Agriculture, Water Use and Water Rights, 1848-1921 Item type text; Electronic Dissertation Authors DeJong, David Henry Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author....»

«Research in ISSN : P-2409-0603, E-2409-9325 AGRICULTURE, LIVESTOCK and FISHERIES An Open Access Peer Reviewed Journal      Open Access Res. Agric. Livest. Fish. Research Article Vol. 2, No. 1, April 2015: 125-133 FISHERS ACCESS TO THE COMMON PROPERTY WATERBODIES IN THE NORTHERN REGION OF BANGLADESH Md. Amzad Hossain1*, Mousumi Das1, Md. Shahanoor Alam2 and Md. Enamul Haque3 1 Department of Aquaculture, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University (BSMRAU), Gazipur-1706,...»

«Northern Rivers NSW Aboriginal and Torres Strait Islander Workers Directory 1 Lismore City Council January 2016 FOREWORD The Aboriginal Worker’s Directory is produced bi-annually and is compiled and updated by Lismore City Council. Lismore has a diverse population and is the regional centre for the Far North Coast. It is a magnet for the arts, culture, and alternative lifestyles. There is a large student population due to the presence of Southern Cross University and Lismore TAFE. The...»

«DYNAMIC PERFORMANCE OF BRIDGES AND VEHICLES UNDER STRONG WIND A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of Civil and Environmental Engineering By Suren Chen B.S., Tongji University, 1994 M.S., Tongji University, 1997 May 2004 DEDICATION To my parents, my wife and my son ii ACKNOWLEDGMENTS I am indebted to Professor...»

«SOMALIA 2015 HUMAN RIGHTS REPORT EXECUTIVE SUMMARY The Federal Government of Somalia, formed in 2012, was led by President Hassan Sheikh Mohamud. Clan elders nominated the members of the House of the People of the Federal Parliament in 2012. Parliament elected Hassan Sheikh Mohamud as president later that year. Former Transitional Federal Government (TFG) president and presidential candidate Sheikh Sharif described the presidential vote as fair and conceded defeat. The regional governments of...»

«International Journal of Plant Production 1(1), March 2007 ISSN 1735-6814 GUASNR This is a refereed journal and all articles are professionally screened and reviewed. www.ijpp.info Tea yield and soil properties as affected by slope position and aspect in Lahijan area, Iran F. Khormalia,*, Sh. Ayoubia, F. Kananro Foomania, A. Fatemib, Kh. Hemmatic a Department of Soil Science, cDepartment of Horticulture, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran. b Tea...»

«Rural Sociology 78(1), 2013, pp. 1–28 DOI: 10.1111/j.1549-0831.2012.00095.x Copyright © 2012, by the Rural Sociological Society A More Perfect Commodity: Bottled Water, Global Accumulation, and Local Contestation Daniel Jaffee Department of Sociology *Washington State University Soren Newman School of the Environment Washington State University Abstract Bottled water sits at the intersection of debates regarding the social and environmental effects of the commodification of nature and the...»

«Patient & Family Guide to Hospice Care Serving Colorado’s Front Range The Kingfisher, calm and at peace, nested upon water, quieter of restlessness. A Patient & Family Guide to Hospice Care To All, I just want you to know what an honor it is for Halcyon to be invited into your lives in such an intimate way. We are very much committed to living up to your expectations, wishes and desires. Halcyon is a clinician owned hospice. It’s vision is to provide patient centered care to people who...»

«This work is used with the permission of Joelle G. Zeitouny. © 2007, Joelle G. Zeitouny. Wild Edible Plant Consumption and Age-Related Cataracts in a Rural Lebanese Elderly Population: A Case control Study By Joelle Zeitouny School of Dietetics and Human Nutrition McGill University Montreal, Quebec, Canada A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for a Master of Science August 2007 © Joelle G. Zeitouny, 2007 i Abstract The...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.