WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 55 |

«* National Library of Scotland ■■jin B000157358*. V POEMS OF OSSIAN, IN THE ORIGINAL GAELIC, WITH A LITERAL TRANSLATION INTO LATIN, BY THE LATE ...»

-- [ Page 1 ] --

*

National Library of Scotland

■■jin

B000157358*

.

V

POEMS OF OSSIAN,

IN

THE ORIGINAL GAELIC,

WITH A

LITERAL TRANSLATION INTO LATIN,

BY THE LATE ROBERT MACFARLAN, A. M.

TOGETHER WITH

A DISSERTATION ON THE AUTHENTICITY

OF THE POEMS,

BY SIR JOHN SINCLAIR, BART.

AND

A TRANSLATION FROM THE ITALIAN OF THE ABBE CESAROTTI’S DISSERTATION ON THE CONTROVERSY RESPECTING THE AUTHENTICITY

OF OSSIAN, WITH NOTES AND A SUPPLEMENTAL ESSAY,

BY JOHN M‘ARTHUR, LL. D.

PUBLISHED UNDER THE SANCTION OF THE HIGHLAND

SOCIETY OF LONDON.

MAGNA EST VERITAS ET PRjEVALEBIT.

VOL. III.

LONDON:

PRINTED BY W. BULMER AND CO. CLEVELAND-ROW;

SOLD BY G. AND W. N1COL, BOOKSELLERS TO HIS MAJESTY,

PALL-MALL; CREECH, BELL AND BRADFCTE, CONSTABLE

AND CO. EDINBURGH; AND ARCHER, DUBLIN.

1807.

(^UUILAKy'A

CONTENTS OF THE THIRD VOLUME.

ORIGINAL POEMS WITH LATIN TRANSLATIONS.

TlGHMORJ. Duanlll. - - - page A Duan IV. - - - 46 Duan V. - - - 84 Duan VI. - - - 120 Duan VII. - - 158 Duan VIII. - _ _ ig4 Conlaoch is Cuthona - - “ - 240 Notes _ - - - - 259 jl Translation from the Italian of the Abbe Cesarotti’s Historical and Critical Dissertation on the Controversy respecting the Authenticity of Ossian’s Poems, by John Mf Arthur, LL. D.

Notes by the Translator _ _ _ 332 Supplemental Observations on the Authenticity of Ossian’s Poems, by John Mf Arthur, containing the following Subjects.

1. Oral Tradition, ancient Song and Music - 364

2. Of the ancient Name and Inhabitants of Britain, and Progress of Betters among the Caledonians - 379

3. Philological Inquiries, and the Affinity of the Celtic, or Gaelic, with the Oriental and other Languages - 404

4. A Summary of the Evidence adduced in Support of the Authenticity of Ossian’s Poems, with further Proofs 432 The original Episode of Faineasolli's, with a literal English Translation - - - 436 The Original of Ossian’s Address to the Sun in Carthon, with a literal Latin and English Translation - 494 Topograph

–  –  –

The Specimen of Ossianic Music to face page 541.

A M ap of Selma and part of the Fingalian Territories in Argyleshire, to face the blank page at the end of Topographic Accounts.

TEMORA.

–  –  –

Lucis adventu, Fingal, coiicione ad populum habiti, Galium Morni filium exercitui prasfecit; quippe horum temporum mos erat, ut rex, nisi egregiam illius virtutem ct scientiam summum rerum discrimen postulasset, se a proelio abstraheret. Rex cum Ossiano ad rupem Cormulem se recipit, quae prcelii campo supereminebat. Carmen bellicum bardi decantant. Prcelium per totam aciem commissum describitur. Galli Morni filii virtus prae aliis enituit; Turlathonem Moruthi regulum, cum aliis famae inferioris ducibus interfecit. Ex alteri parte, Foldathus, qui exercitui Hiberniae praeerat (nam Cathmor Fingalis exemplo a prcelio abstinebat), fortiter pugnat; Connalem Dunlorae principem occidit, et Galium ipsum petit. Gallus interim k sagittk fortuitk saucius, a Folano Fingalis filio, qui facinora fortissima patrat, protegitur. Nox adventat. Fingalis cornu receptui canit;

cui, cum carmine gratulabundo in quo Galli et Folani laudes praecipuk

celebrantur, obviam bardi proveniunt. Duces ad epulas discumbunt:

Connalem Fingal quaerit. In Connalis et Duthcaronis historiam poeta digreditur, quae annales Hiberniae antiquiores fusius tractat. Ad tumulum Connali congerendum Carril mittitur. Hujus libri actio diem ab incepto poemate secundam occupat.

[4]

–  –  –

v. 1-17.

Co esa mu ghorm shiubhal Lubhair?

Co fo lubadh crom-charn nan ruadh, Ard ag aomadh ri craoibh o chulaobh, Reub osag an dubhra nan cruach ?

Co th’ ann ach Mac Chumhail an treun, Tha lasadh measg deireadh nam blar ?

Tha ’Hath chiamh air osaig o bheinn, E tarruing garbh Luno nan lann.

Tha ’shuile garg air leirg Mhoil6na, Air naimhdibh treun tha gluasad ciar.

An cluinn thu guth an righ ag 6irigh, Mar bhriseadh treun nan sruth o shliabh, ’Nuair a thig iad o fhuaim nan cnoc Air raon tha fo sheacadh na greine ?

Garbh chearbach a thearnas an nkmhaid, Shil Shelma nan crann, bi suas ;

Bithibhse mar scbrr ar talmhuinn [5]

–  –  –

v. 1-17.

•3 Quis (est) ille circa cseruleum cursum Lubaris ?

i!

Quis sub flexu curvi saxeti rufarum (caprearum), Sublimis inclinans-se ad arborem a tergo, / r Quam divulsit flamen in obscuritate collium?

Quis est ibi nisi filius Comalje strenuus, Qui flammescit in extremo suorum proeliorum ?

Est ejus canus capillus super flamine k monte, Ipso extrahente ingentem Lunonem gladiorum.

Sunt ejus oculi minaces in clivum Molenee, In hostes strenuos, qui moventur fusci.

An audis tu vocem regis surgentem, Velut eruptionem violentam fluminum b clivo, Quando veniunt ilia k sonitu colliculorum In campum qui est sub exustione solis ? [dit hostis, (Valde extensis lateribus) vast^-fimbriatis descenSemen Selmas arbor.um (surgite), estote sursum ;

Estote vos ipsi sicut scopuli vestrae terra?

a DUAN lit.

TIGHMORA, An ciar shlios fo charradh nan aid.

Gath solais air m’ anamsa f6in Mi faicinn nan treun a’m’ chdir;

An uair is lag an n&mhaid thall

Cluinnear osna o spairn mo chl6ibhe:

Tha m’ eagal mu ghluasad a’ bhais Air a’ chliu so tha snamh mo dh^igh.

Co tharngeas gu comhrag an lear, Gu Alnecma nam feara treun ?

’S e m amsa f6in garbh am a’ cbunnairt;

An sin a dhealras guineach mo lann:

Mar sin a rinn iad ftun o shean O Threunmor, fear riaghlaidh nan gaotb;

Mar sin a thearnadh slos gu lear M6r Thrathal fo gbormadh nan sgiatb.

Grad aomadh nan triath gus an righ, Gach ciar dhiubb a’ stri mu ’n bhlar Le iomradh nan gniomh an robh brigh, Gach sail ag iadhadh mu Eirinn gu mall.

Ach fada roimb na seoda treun Sheas mac Mhorni nam beum cruaidh;

An skmhchair sheas an gaisgeach f6in.

Co nacb cuala mu fheum o Ghall?

Anam mor fo dhealradh nan gniomh, A gharbh l^mh gu diomhair m’a lann, An lann a thug e o Shrumon suas, ’Nuair a cheileadh o chruadal Morni.

Sheas Fillean o Shelma thall TEMORA.

v. 18-45.

In fusco latere rupium rivorum.

Est radius lastitias meo animo ipsius Videntis strenuos me coram ;

Quando est iners hostis ex adverso Auditor suspirium k luctamine mei pectoris;

Est meus metus circa invasionem mortis In famam hanc quag natat me ponk.

Quis se-trahit ad certamen in clivum, Ad Alnecmam virorum strenuorum ?

Est meum tempus ipsius asperum tempos periculi;

In illo coruscat acutus meus gladius :

Illo modo [se gesserunt] fecerunt nostri proavi olim A Trenmore [rectore ventorum] viro regente ventos;

Illo modo descendebat deorsum ad aciem Magnus Trathal sub casruleo (colore) clypeorum.

Statim inclinaverunt-se principes ad regem, Unoquoque fusco (homine) eorum certante de proelio Cum narratione factorum in quibus fuit vis, Unoquoque oculo oblique-tuente lernen lent&.

At longe ante heroas strenuos Stetit filius Mornse plagarum durarum;

In silentio stetit bellator ipse.

Quis non audivit de ejus (mentis) usu & Gallo r Animo magno sub coruscatione facinorum, Ejus ingenti manu clam circa ejus gladium, Gladium quern tulit ille a Strumone sursum, Quando (amovebatur) celabatur a dura re Morna.

Stetit Folan k Selma ex adverso 8 TIGHMORA. DUAN III.

Air sleagh am measg falbhan a chiabh.

Tri chuairt thog e shuile mall Air Fionnghal an spairn o chliabh.

Shlolaidh slos gun bhrlgh a ghuth, Cha robh Fillean fo dhubhadh nam blar.

Ghrad-shln e tball a cheum, Is sheas e fo bheud thar sruth, A dheoir a’ dlutha gu tiugh m’a ghruaidh.

O am gu c\m a bhuail fo ’shleagh Liath chluaran nam magh le ’chrann.

Cha robh e gun fhaicinn do ’n righ, ’S e sealltuinn o thaobh a shula.

Chunnaic a mhac f6in fo strl Na sblais bha dkeadh ’na urla.

Thionndaidh e measg anam mhbir An samhchair gu M6ra nan ur-choill’;

Cheil e a dheoire fo ’chiabh.

An sin chualas o thriath an guth.

“A cheud mine Mhorni nan cruaidh lann, A charradh nan earn fo stoirm, Tarruing mo chomhrag gu blar Mu shinns’re nan sar’s mu Chormac.

Cha mhaide balachain do shleagh, Cha dhearrsa gun seagh do chruaidh.

Mhic Mhorni nan garbh each sa’ mhagh Faic do n^imhde; air d’aghairt, is buail.

Fhillein, seallsa air an triath, Nach robh riamh an comhrag mall;

TEMORA. 9 v. 46-73.

Super hasta in media agitatione suorum capillorum.

Ternis vicibus sustulit ille oculos terra Ad Fingalem in luctamine pectoris ;

Contraxit-se deorsum sine effectu ejus vox.

Hand fuerat Folan sub nigritie proeliorum.

Continub tetendit ille suum passum, Et stetit ille sub molestia ultra rivulum, [nam Lacrymis sibi-appropinquantibus densb circa ejus geIndentidem) de tempore in tempus percussus est sub Canus carduus camporum cum suo hastili. [hasta Non fuit ille non visus regi, Cum ille aspiceret & latere sui oculi.

Vidit fdium suum sub conflictu Gaudii quod erigebatur in ejus pectore. [num Vertit-se ille inter (cogitationes) animum suum magIn silentio ad Moram novarum sylvarum;

Celavit ille suas lacrymas sub capillis.

(Tunc) in illo tempore audita est ex principe ejus vox.

“ O prime fill Morn® durarum plagarum, Rupes saxetorum sub procella, Ducito meum (agmen) certamen in aciem Pro progenie heroum et pro Cormaco.

Haud baculum pueri est tua hasta, Haud est coruscatio sine vi tuus durus (gladius).

Fili Morn® ingentium equorum in campo [fieri.

Adspice tuos hostes; [perge recta] faciem versus, et Folari, adspice tu ad principem, Qui fuit nunquam in certamine tardus;

10 DUAN III.

TIGHMORA.

Ach cha las a mh6r anam gu thrian An ard charraid nan sgiath garbh ;

Fhillein, seallsa air an triath, Tha cho laidir ri Lubar o shliabh Gun chobbar, gun trian gaire.

Air Mbra nan nial air faire Chi Fionnghal o ’n aird an strh Bi-sa, Oisein, ri laimh d’ athar Aig sruth tha ’g a chaitheadh o bheinn.

F^gaibhs’ a bharda, am fonn j Gluaiseadh Selma gu lorn a chomhnaird ;

’S e mo dheireadh lear a th’ ann;

Cuiribh dearrsa nach gann sa’ cbomhrag.” Mar mhosglas suas gu grad a’ ghaoth Na garbh aomadh air faobhar a’ chuain, ’Nuair a thogas an dorchadas baoth Faoin thanas air taomadh nan stuadh Thar Innis nan cruaidh leac, Innis dubh-chbmhnuidh do ched ’S an doimhne mhbir an ciar nam bliadhna;

Cho fuasach ri sin am fuaim Bha ’g dirigh o shluagh air an raon.

Bha Gall le ’cheumaibh ard air ceann, Liath dhearrsa nan aid fo ’leumadh ;

Thog na barda fonn r’a thaobh;

Bhuail e o km gu km an sgiath.

An truscan na h-osaig o shliabh Chluinnte gu ’thrian am fonn.

ll TEMORA.

v. 74-101.

At non ardet ejus magnus animus omnino

In ardua concertatione clypeorum ingentium :

Folan, adspice tu ad principem, Qui est asque validus ac Lubar a clivo Sine spuma, sine vasto fragore.

Super Mora nubium [vigil] in vigiliis Cernet Fingal ex alto certamen.

Esto tu, Ossiane, ad manum tui patris Ad flumen quod consumitur (currendo) & monte.

Omittite vos, bardi, cantum ;

Pergat Selma ad nudam (partem) campi;

Est mea ultima acies quas adest;

Immittite splendorem baud angustum in certamen.” Ut expergiscitur sursum ocyus ventus In ejus aspera inclinatione per superficiem oceani, Quando surgit in tenebris horrendis Atrum spectrum efFundens fluctus Super msulam durorum clivorum, Insulam nigram habitationem nebulae [rum ;

In profundo magno in [tenebris] fusco (spatio) annoiEque terribilis ac illud (fuit) sonitus Qui oriebatur a populo in campo.

Erat Gallus cum suis passibus arduis ad caput, Canis coruscationibus rivulorum sub ejus saltibus;

Sustulerunt bardi cantum ad ejus latus;

Percussit ille subinde clypeum.

In amictu flaminis & clivo Audiebatur imperfecte cantus.

12 TIGHMORA. DUAN III.

“ Air Crdna,” so mar thuirt na baird, “ Brisidh sruth o ard na h-oidhche Atadh an iadhadh nan aid Gu dearrsa na madainn is soillse;

’N sin thig e gu h-losal o charn Le cragaibh nan ceud crann a’ boillsgeadh.

Biodh mo cheuma fada o Cbrona;

Tha’m bis a chomhnuidh uime f6in.

Bithibhse mar shruthaibh o Mhora, Shil Mhoirbbeinn is dorcha nial.

Co tha ’g 6irigh o cbarbad Cblutha ?

Tha’m monadh a dubhradh roimh ’n righ, A chiar choill’ a freagradh ri fuaim, Ri dealan a chruaidh’ a’ boillsgeadh.

Faie e measg a niimhde treun, Mar thanas nan leum colgach, A sgapas na niala o bheinn ;

Is e marcachd air steud na bar ghaoith ?

Co ach Morni nan eacha srann ?

Bi-sa mar d’ athair, a Ghaill.

“ Tha Selma fosgailt fada thall, Limb a baird a’ crith mu cblarsaicb, Deich gaisgich le daraig o ’n aird Talla farsaing bu shir fleagh.

Tha dearrsa gr6ine air an t-sliabh Stuadh osaig gu ciar air an fheur.

C’uim tha thus’ a Shelma, cho simhach ?

Tha ’n righ a’ tighinn a nail le’ chliu.

TEMORA.

V. 102-129.

“ Super Crona,” ecce quomodo locuti sunt bardi, “ Erumpit fluentum ex culmine noctis Tumescens in maendris rivulorum Usque ad coruscationem matutini-(temporis) et lucem;

Tunc veniet illud ad bumile (solum) & saxeto Cum saxis centum arborum resplendens.

Sint me passus procul a Crona;

Est mors habitans circa ipsam.

Estote vos instar fluminum & Mora, O semen Morvenis, cujus est tenebrosa nubes.

Quis est surgens a curru Cluthai ?Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 55 |


Similar works:

«Theological Studies 69 (2008) DE LUBAC AND LONERGAN ON THE SUPERNATURAL RAYMOND MOLONEY, S.J. The author argues that Bernard Lonergan’s work provides a useful foil for reconsidering the position of Henri de Lubac on the relationship between natural and supernatural. Lonergan agrees with the basic thrust of de Lubac’s position, but the Canadian’s approach to the interlocking of his thought on God with his analysis of human consciousness and history enables him to give a distinctive account...»

«TEXTUAL HISTORY AND THE RECEPTION OF SCRIPTURE IN EARLY CHRISTIANITY TEXTGESCHICHTE UND SCHRIFTREZEPTION IM FRÜHEN CHRISTENTUM Septuagint and Cognate Studies Wolfgang Kraus, Editor Robert J. V. Hiebert Karen Jobes Arie van der Kooij Siegfried Kreuzer Philippe Le Moigne Number 60 TEXTUAL HISTORY AND THE RECEPTION OF SCRIPTURE IN EARLY CHRISTIANITY TEXTGESCHICHTE UND SCHRIFTREZEPTION IM FRÜHEN CHRISTENTUM Edited by Johannes de Vries and Martin Karrer Society of Biblical Literature Atlanta...»

«Monash Asia Institute Bulletin August 2014 CONTENTS From the MAI Director’s Desk ✪ ✪ MAI Seminar/Forum Mon@sia ◆ MAI Research Day (12 September) Trans-Asia as Method: joint seminar with Japanese Studies Centre and Asian Cultural & Media Studies Research Cluster ◆ Rethinking “cultural adaptation” and “ethnic community” in the age of mobility National Centre for South Asian Studies ◆ A place for baksbat (broken courage) in forensic psychiatry at the Extraordinary Chambers in...»

«Do Not Delete 4/28/2013 11:34 AM COMMENT ACCOUNTING FOR THE NEGLECTED: TAKING STEPS TOWARD MORE EQUITABLE TREATMENT OF STEPCHILDREN IN TEXAS’S WRONGFUL DEATH STATUTE∗ TABLE OF CONTENTS I. INTRODUCTION II. BACKGROUND A. The Stepfamily as a Common Aspect of American Culture B. A Brief History of Wrongful Death Statutes. 1479 III. TEXAS’S WRONGFUL DEATH STATUTE A. Strict Statutory Construction of Texas’s Wrongful Death Statute B. Prominent Texas Case Law Interpreting the Statute C. The...»

«D.M. Pritchard 2011 (in press), ‘Aristophanes and De Ste. Croix: The Value of Old Comedy as Evidence for Athenian Popular Culture’, Antichthon 45.Aristophanes and De Ste. Croix: The Value of Old Comedy as Evidence for Athenian Popular Culture Dr David M. Pritchard (The University of Queensland) Abstract: De Ste. Croix famously argued that Aristophanes had a conservative political outlook and attempted to use his comedies to win over lower-class audiences to this minority point of view. The...»

«POEM THE BATTLE OF BANNOCKBURN By WILLIAM BASTON An English Carmelite Friar Translated by R. Culbertson M.A. High School Dunfermline. Introduction Notes by W. McMillan. Ph.D. D.D. St Leonard’s Church Dunfermline. Reprinted from “Dunfermline Press.” 8th January 1938. BASTON’S POEM ON BANOCKBURN English Translation of a Rare, Historic Production. When Edward II invaded Scotland in 1314 with the largest army which up till then England had ever put into the field, he brought with him on...»

«“TERRITORIALIDAD Y POBLAMIENTO EN MARACAIBO DURANTE EL DOMINIO ESPAÑOL 1492 -1830” SANTIAGO BRETÓN DÍAZ Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Historia y Geografía Carrera de Historia Bogotá D.C. 2010 1 “TERRITORIALIDAD Y POBLAMIENTO EN MARACAIBO DURANTE EL DOMINIO ESPAÑOL 1492 -1830” SANTIAGO BRETÓN DÍAZ Trabajo de Grado para obtener el título de Historiador. Director: ARÍSTIDES RAMOS PEÑUELA Magister en Historia Pontificia Universidad...»

«Conclusion Conclusion CONCLUSION This work has attempted to give a comprehensive historical account of Uttar Pradesh caste politics as a whole during the 1930-1990. It provides a comparative perspective on why the lower caste movement did not develop earlier in Colonial UP, as it did in the other parts of the country. It argues that the numerical strength of the upper castes in the Uttar Pradesh prepared the grounds for the development of “conservative” ideologies in politics. The Congress...»

«Ahl-e-Hadith Movement in Bangladesh: History, Religion, Politics and Militancy Mumtaz Ahmad Professor of Political Science Hampton University Hampton, VA 23668 May 2006 Preliminary draft; not to quoted and re-produced without the consent of the author Ahl-e-Hadith Movement in Bangladesh: History, Religion, Politics and Militancy Mumtaz Ahmad Hampton University Until very recently, very few observers of South Asian Islam, including scholars of the intellectual history of Islam in India, paid any...»

«HERPES SIMPLEX UVEITIS Lijing Yao, MD Agha Hassan Feroze In November of 1992, a 55 years old lady presented with: PRESENTING COMPLAINT Blurry vision and mildly red and moderately photophobic OD for the past 5 days. HISTORY of presenting complaint In June, 1990, a flare up of Iritis OD with increased IOP. Treated with diuretics and topical steroids and miotics. She was on maxidex, cyclogyl, dolobid and artificial tears on the day of presentation. She was also on estrogen and provera. PAST OCULAR...»

«ON CALLING OTHER PEOPLE NAMES: A HISTORICAL NOTE ON 'MARCHING RULE' IN THE SOLOMON ISLANDS In the years immediately following the end of the Second World War, the British Protectorate Government of the Solomon Islands reported the activities of a 'quasi nationalist' movement (AnnuaL Reports 1948: 26)..,Called 'Marching Rule' by the Administration, these activities have been treated in all general works dealing with Melanesian 'cargo cults', as an interesting example of a people's developing...»

«It Appears That Four Colors Suffice: A Historical Overview of the Four-Color Theorem Mark Walters May 17, 2004 Certainly any mathematical theorem concerning the coloring of maps would be relevant and widely applicable to modern-day cartography. As for the FourColor Theorem, nothing could be further from the truth. Kenneth May, a twentieth century mathematics historian, explains that “books on cartography and the history of map-making do not mention the four-color property, though they often...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.