WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 55 |

«* National Library of Scotland ■■jin B000157358*. V POEMS OF OSSIAN, IN THE ORIGINAL GAELIC, WITH A LITERAL TRANSLATION INTO LATIN, BY THE LATE ...»

-- [ Page 10 ] --

Mar charraig Runo dubhradh shuas, A’ glacadh ’nan ruaig na niala, ’S i f^s am measg dubhadh a gruaidh Thar sliabh nan glas chrnach’s nan hath shruth, Mar sin bu mh6 Cathmor Atha ’N am tional nan s&r m’ an cuairt.

Mar osagaibh siubhal a’ chuain, Gach aon dhuibh is stuadh f’a c6ir, Mar sin a bha ’fhocuiil do ’shluagh Cur a ghaisgich m’ an cuairt do ’n t6m An samhchair cha robh Fillean shuas;

Bha ’fhocuiil measg fuaim a sg^ith :

Mar iolair an treun air a’ chruaich, Gach ite fo ghruaim m’a chliabh, TEMORA.

v. 46-73.

Assurgens super montem, qui fuit sub spectris, Viatore in itinere (solo) secum ipso Despiciente deorsum & latere suse gen© Super clivum formarum frigidarum sub nigrore.

Est celer a rupe cana Molen©

Sulmala graduum elegantium:

Eripuit quercus ejus bastam ex Candida manu.

Semi-propendens expedivit ilia duram-(hastam);

Erant ejus oculi deorsum super regem lernes

Ex agitatione et surrectione cirrorum :

Non est luctatio h©c inter amicos in planitie;

Non scopi vani sunt in piano, Veluti ac si essent juvenes bellatores k Lumone Appropinquantes sub oculis Conmoris.

Instar rupis Runonis caligantis supra, Comprehendentis in earum fug^. nubes, Et crescentis inter nigritiem su© gen© [tium, Super clivo canorum tumulorum et rapidorum torreuSic erat major Cathmor Ath© In tempore conventus egregiorum in circuitum.

Ut flamina pervadentia oceanum, Unoquoque eorum cum undi eo coram, Sic erant ejus dicta suo populo Mittentis suos bellatores circa tumulum.

In tranquillitate non erat Folan supra;

Erant ejus verba inter sonitum sui clypei:

Instar aquil© (erat) strenuus super tumulo, Quaque penna sub torvitate circa ejus pectus, 125 TIGHMORA. DUAN VI.

E gairm nan gaoth gu charraig fein, ’Nuair a chi e fo cheum na ruaidh Air Luthar a’s dubh-luach’raich raon.

Thaom iad sa’ cheile sa’ bhlar, Ard righre nan s&r o thaobh gu taobh A losgadh teine mu anam an sluaigh.

Leum Oisian air sleagh is e triall, Craobh is carraig dol suas gun dail Eadar am blar is e f6in.

Ach chuala mi chruaidh nach robh mall Measg forum mo mh&ile sa’ bheinn.

’N am £irigh an soillse o chruaich Chunna mi an sluagh a’geilleadh, An ceuman air ais anns an uair, Suile corrach gu ’n gruaidh’ ag £irigh;

Thachair tr£in am buaireadh a’chath’, Da righ nam flath nan gorm sgiath;

Mor is dorch am meadhon nan gath Measg soillse bha garbh strl nan triatb.

Bbuail suas mu Fhillean baoth, Brdn a lasadh’s a’ taomadh ro’m’ cbliabh.

Thainig mi; cba d’ theich an righ;

Cha d’thainig e le stri a’m’choir.

Mar charraig de eithe anns an fhrlth, Fuar is garbh a bha brlgh an t-seoid.

An s^mhchair bha ar ceuma suas Air d£t thaobh buaireidh an t-sruth’.

Thionndaidh sinn mar aon fo ghruaim, TEMORA. 127 v. 74-101.

Ips^t vocante ventos ad suam rupem ipsius, Quando videt ilia sub passibus rufas (capreas) Juxta Lubarem, cujus est atro-juncea planities.

Effusi sunt illi inter-se in proelium, Ardui reges egregiorum h latere ad latus Inflammantes ignem circa animos sui populi.

Prosiluit Ossianus super hast^ proficiscens, Arbore et rape euntibus sursum sine moni Inter proelium et eum ipsum.

At audivi ego durum-(ferrum) quod non erat tardum Inter crepitationem mese loricse in monte.

In tempore surgendi in lucem ex praecipitio Vidi ego populum cedentem, Eorum passibus retro in ea bora, Oculis vacillantibus ad suas genas surgentibus;

Occurrerant-sibi strenui in tumultu conflictus, Duo reges nobilium-virum et caeruleorum clypeorum;

Magna et atra in medio telorum Inter lucem erat aspera luctatio principum.

Irrui sursum circa Folanem insanus, Dolore flammescente et se-fundente per meum pectus.

Veni ego ; baud fugit rex ;

Non venit ille cum vi in meam viciniam.

Sicut rupes ex glacie in saltu, Gelida et aspera erat vis herois.

In silentio erant nostri passus sursum Super duobus marginibus tumullus torrentis.

Conversi sumus nos simui sub torvilaie.

1S8 TIGHMORA. DUAN VI.

Is thog sinn ruinne cruaidh nan sleagh.

Thog sinn sleigh; ach thuit an ciar ;

Bha s&mhchair air sliabh fo dhorcha, Ach gu ’n cluinntear ceuma nan triath A’fuaim air an leirg a’falbh.

Th^inig mi gus an &it’a bha faoin,

Anns no chuireadh le Fillean cath:

Cha robh focall no fuaim air an raon, Sgiath bhriste is ceann-bheart nam flath Air talamh is gath gun fbeum.

C’aite bheil Fillean nan sgiath?

C’&it’an t-6g thriath o Mhoirbheinn?

Chual e's e ri carraig nan sliabh,

Bha ’g aomadh gu ’trian air mor-sbruth :

Chual e, ’s e dorcha is faun :

An sin chunnaic mi thall an laoch.

C’ uim a sheasas an truscan do dhubhra Mac Shelma m’ an dluthadh a’ cboill’ ?

An dealradb tha d’astar, mo bhrathair, An bath raon nan s^r a bha treun.

Is fhada bba do stri, a thriath ;

Stoc Fhionnghail ’ga d’ iarruidh sa’ chruaich, Gluais gu neulaibh d’ athar fh^in, Gu ’chuirm air eudan nan sliabh.

An ce6 an fheasgair suidhidh ’n righ ’S e cluinntinn guth cli na clarsaich

O chaoin Charull a’s fuaim’oire fonn :

Thoir s61as do ’n aois, a ch6rr thriath.

12Q TEMORA.

v. 102-129.

Et levavimus nos cuspides duras hastarum ;

Levavimus hastas ; at cecidit fusca-(nox);

Erat silentium super clivo sub tenebris, Nisi quod audiebantur passus principum Sonantes in clivo abeuntium.

Veni ego ad locum qui erat desertus.

In quo commissum est k Folane certamen :

Non erat vox nec sonus super agro, Clypeo fracto et gale4 principum Super temt et sagitta (inutili) sine utilitate.

Ubi est Folan clypeorum ?

Ubi juvenis princeps k Morvene ?

Audivit ille, et eo juxta rupem clivorum, [num rivum :

Qu£e inclinabatur usque ad tertiam-(partem) super magAudivit ille, et eo caligante et languido:

Tunc vidi ego ex adverse bellatorem.

Quare stat in amictu obscuritatis Natus Selma, circa quam arcta est sylva ?

In splendore est tuum iter, mi frater, In cano agro egregiorum, qui fuerunt strenui.

Diutina fuit tua luctatio, o princeps ;

Cornu Fingalis te quaerente in monte, Perge ad nubes tui patris ipsius, Ad ejus epulum super facie clivorum.

In nebul& vesperis sedet rex Audiens vocem fortem citharae

A blando Carrule cujus est maxime sonorus cantus:

Exhibe solatium ejus senectuti,praestantissimeprinceps.

tom. in. K 130 TIGHMORA, DUAN VI Fhir-bhriseadh nan sgiath, bi falbh.

“ ’N d’ thig sblas ma lagaich, a thriath ?

Cha ’n ’eil, Oisein, mo sgiath dhomh f6in ;

Tha i briste is sgaoilt air an t-sliabh;

Bhriseadh ite coin riabhaich na speur Air mo cheann-bheirt fo bheum a’ chbmhraig.

’Nuair a theicheas an n&mhaid gu dian, Bidh aithriche thriath fo shblas ;

Ach eirigh an osna gu ’trian, ’Nuair theid gaisgich gu dith air chdmhnard.

Cha ’n fhaicear le Fillean an righ;

C’uim a bhiodh e fo stri a’bhroin?” Mhic Chlatho a’s guirme suil, Og Fhillein, na dCiisg mo chliabh.

Nach robh thu do theine gun mhuig, ’S nach bi sblas as-ur air thriath ?

Cha ’n ’eil honadh do chlui dhomh fh6in;

Mar ghr6in tha ’n treun do mo thriall:

Tha e coimhead mo cheuma le sdlas, Gun fhaileas a’ cbmhnuidh m’a ghnuuis.

Suas, Fhillein, gu Mdra nan tdrr;

Tha cuirm anns a’ che6 sgaoilte.

“ Oisein, thoir dhomh f6in mo sgiath,

Na h-ite tha ciar fo ghaoith :

Cuir iadsa mar ri Fillean, a thriath, Gus nach caill e ach trian d’a chliu.

ThrOn Oisein, tha laigs’ orm fh6in;

Cuir mise fo bheud sa’ chbs.

TEMORA.

v. 130-157.

Vir-ruptor clypeorum, esto proficiscens.

“An veniet solatium propter imbecillos, princeps ?

Non est, Ossiane, mens clypeus mihi ipsi;

Est ille fractus et sparsus super clivum ;

Fractse sunt pennas avis subfuscae coelorum Super mea galed sub ictibus certaminis.

Quando fugit hostis rapidk, Erunt patres principum sub solatio ;

At surget eorum suspirium usque ad tertiam-(partem);, Quando interibunt bellatores in campo.

Non cernetur a Folane rex ;

tjuare esset ille sub vi luctus?” Fill Clathfts, cujus est maxime caeruleus oculus, Juvenis Folan, ne expergefacito meum pectus.

Nonne fuisti tu ignis sine nebula, Et non erit gaudium denuo principi ?

Haud est (aequalitas) expletio tuoe famae mihi ipsi;

(At) instar soils est strenuus meo itineri:

Est ille intuens meos passus cum gaudio, Sine umbra commorante circa ejus vultum.

Sursum, o Folan, ad Moram tumulorum;

Est epulum in nebula appositum.

“ Ossiane, da mihi ipsi meum clypeum,

Pennas, quae sunt fuscae super vento:

Pone ea juxta Folanem, o princeps, Ut ne perdat ille nisi tertiam partem suae famae.

Strenue Ossiane, est imbecillitas super me ipsum;

Pone me sub clade in caverna.

132 DUAN VI.

TIGHMORA.

Na tog orm clach anns a’ bheinn Eagal foineachd mu Fhillean ni’s mb.

Thuit mise arm mo cheud chath Gun chliu is gun rath air mo lann.

Biodh do ghuthsa a mMin, a thriath, ’Na shdlas do m’ anam’s e triall.

C’ uim a bhiodh bard a cbmhradh M’ an dearrsa 6g o chaoin Cblatho ?” Bheil d’ anam air fiaradh nan gaoth, Oig Fhillein, a bhriseadh na sgiatha ?

Biodh sblas a’ leantuinn an laoich Ro’ fhilleadh gharbh nan ciar nial.

Tha samhla do mhdr shinns’re, Fhillein, An cruthan ag aomadh m’ an siol;

Tha mi faicinn an tein air an aonach, Gorm sgaoile an ceb fo shlan Mu Mhdra measg fiaradh na gaoith’.

Tach’radh shlas ri mo bhrathair.

Thr^ig thusa na sair’s iad fo bhrhn.

Mu thiomchioll na h-aoise tha ’n namhaid,

Cliu a’ sioladh o airidh’s e ’n ceo :

Tha thusa d’ aonar air an t-sliabh, A righ nan Hath chiabh o Shelma.

Chuir mi e an carraig nan cos Aig fuaim nan sruth mhr san oiche;

Bha dearg reul a’ sealltuinn o ’n thrr,

Nach do chuir am fear 6g an soillse:

Thog na gaotha mall a chiabh.

TEMORA.

v. 158-185.

Ne erige super me saxum in monte Prs metu ne quasratur de Folane amplius., Cecidi ego in meo primo conflictu Sine fama et sine successu meo telo.

Sit tua vox solCim, o princeps, In gaudium meo animo abeunti.

Quare esset bardus loquens De coruscamine juvene a blanda Clatho?” An est tua anima super gyratione ventorum, Juvenis Folan, qui frangebas clypeos ?

Sit gaudium sequens bellatorem Per plicaturam asperam fuscarum nubium.

Sunt simulachra tuorum magnorum avorum, Folan, Eorum formae propendentes circa suum semen;

Sum ego conspiciens eorum ignem super jugo, Caeruleam expansionem eorum nebulae sub nimbo Circa Moram inter gyrationem venti.

Occurrat gaudium meo fratri, Reliquisti tu egregios sub luctu.

In circuitum senectutis est hostis,

Famai. subsidente a promerito et eo in nebula :

Es tu in solitudine super clivo, Rex canorum capillorum & Selma.

Posui ego eum in rupe cavernarum Juxta sonitum fluminum magnorum in nocte;

Erat rutila Stella despiciens de tumulo,

Quae non exponebat adolescentem in lucem :

Levabant venti tardfe ejus cirrum.

154 TIGHMORA. DUAN VI.

Bha mi ’g 6isdeachd—cha chualas fuaim :

Bha ’n gaisgeach gun tuar am pramh.

Mar dhealan air neul dubh-dhonn Ghluais smuainte gu trom mo chliabh;

Mo shuile mar them an mo cheann, Mo cheuma nach mall air sliabh Measg forum mo chruaidh mIndie.

Tach’ridh mise is righ Eirinn :

Measg co'-thional cheud tach’ridh sinn, C’ uim a theicheadh an neul so f£in, A chuir dearrsa nan speur air chul P Lasaibh tein athair nan cruach, Lasaihh suas, mo shinns’re f6in;

Is cuiribhse mo cheum fo shoillse— Caithidh mis’an nibnhaid am feirg.

Ach mar tilleadh mise f&n, Tha ’n righ fo bheud is e gun mhac;

Tha Hath chiahh measg naimhdibh an trein A Umh an robh feum fo smachd.

A chliu a’ sioladh slos an Eirinn.

Na faiceam gu slorruidh an sar An deireadh nam bl^r fo smal.

Ach cia mar thilleam f6in do ’n righ ?

Nach foinich e le brlgh m’a mhac ?

C’ uim nach d’ thug thu Fillean o ’n strl ?

Tach’ridh Oisian shlos an n&mhaid;

O shuilibh a chairdean tha thriall.

Ard Eirinn a’s uaine gleann, TEMORA.

v. 186-213.

Eram ego auscultans—haud audiebatur sonus:

Erat bellator sine colore in sopore.

Sicut fulgura super nube atro-fusca Movebant cogitationes graviter meum pectus ;

Meis oculis instar ignis in meo capite, Meis passibus haud tardis super clivo Inter strepitum me® durae loricae.

Occurremus ego et rex lernes :

Inter concursum centuriarum occurremus nos.

Quare evaderet nubes htec ipsa, Quamisit splendorem coelorum ad tergum P Accendite ignem aeris prascipitiorum, Accendite sursum, mei proavi ipsius;

Et mittite vos passus meos sub lucem— Consumam ego hostem in ira.

At ni redeam ego ipse Est rex sub damno et sine filio ;

Est canum caput inter hostes strenui Ejus manu, in quafuit vis, (repressa) sub coercitionej Ejus fama (vanescente) subsidente in lerne.

Ne videam in asternum egregium-(virum) In extremo proeliorum sub labe.

At quomodo redeam ipse ad regem ?

Annon quasret ille cum vi de suo filio ?

Quare non duxisti tu Folanem e luctamine ?

Occurret Ossianus infr& hosti;

Ab oculis suorum amicorum est ejus iter.

Ardua lerae, cujus est viridissima vallis, \36 TIGHMORA. DUAN VI.

Is taitneach do mo chluasaibh d’ fhuaim.

Tha mi grad air do shluagh fo lann, A sheachnadh suilean an righ fo ghruaim.

Ach cluinneamsa gu h-ard an righ

Air Mora nam frith an ceo :

Tha e gairm a dh& mhac o ’n strl;

Tha mi tighinn’s mi slos fo bhrdn :Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 55 |


Similar works:

«A PERSONAL HISTORY OF THE SELWYN COLLEGE BOAT CLUB BY A. P. McELDOWNEY The Author A PERSONAL HISTORY OF THE SELWYN COLLEGE BOAT CLUB BY A. P. McELDOWNEY FOREWORD It is both a privilege and a pleasure to add a short foreword to Mac's book. To men of my generation, and indeed to many others, he was the dominating figure behind the Boat Club, and the inspiration of all its successes. With the Sun King he might well have remarked Le Boat Club c'est MOI. I am sure that all Selwyn rowing men will...»

«Yitzhak Y. Melamed Curriculum Vitae (01.06.2012) 2317 Mellow Court, Baltimore, MD 21209 Phone: (410) 484-3926 Email: ymelame1@jhu.edu EDUCATION 1996-2005 Yale University Ph.D., Philosophy (2005). Dissertation The Metaphysics of Substance and the Metaphysics of Thought in Spinoza. Advisor: Professor Michael Della Rocca (Philosophy, Yale University). 1996-2000 Yale University M. Phil. in Philosophy, June 2000. 1992-1996 Tel Aviv University M.A. in History and Philosophy of Science, Summa cum...»

«AMBIX, Vol. 53, No. 2, July 2006, 99–127 Historical Roots of the “Mad Scientist”: Chemists in Nineteenth-century Literature JOACHIM SCHUMMER Technical University of Darmstadt and University of South Carolina, Columbia This paper traces the historical roots of the “mad scientist,” a concept that has powerfully shaped the public image of science up to today, by investigating the representations of chemists in nineteenth-century Western literature. I argue that the creation of this...»

«TEMPERATENESS, TEMPERANCE, AND THE TROPICS: CLIMATE AND MORALITY IN THE ENGLISH ATLANTIC WORLD, 1555-1705 A Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History By Michael R. Hill, M.A. Washington, DC July 10, 2013 Copyright 2013 by Michael R. Hill All Rights Reserved ii TEMPERATENESS, TEMPERANCE, AND THE TROPICS: CLIMATE AND MORALITY IN THE ENGLISH...»

«Stuttgart and Modern Dance Heritage An article on local dance history A lecture by Claudia Fleischle-Braun as part of TANZLOKAL – Tanzfest Stuttgart 2013. Social and political cracks and turmoil could already be seen in the Wilhelmine Empire and in Württemberg around 1900, even if, under the reign of the last King of Württemberg Wilhelm II, who was wholly upper class but close to the people, relatively liberal conditions prevailed in everyday and social life in the former “civil...»

«Indigenous Cultural Landscapes Study for the Captain John Smith Chesapeake National Historic Trail: Nanticoke River Watershed December 2013 Kristin M. Sullivan, M.A.A. Co-Principal Investigator Erve Chambers, Ph.D. Principal Investigator Ennis Barbery, M.A.A. Research Assistant Prepared under cooperative agreement with The University of Maryland College Park, MD and The National Park Service Chesapeake Bay Annapolis, MD EXECUTIVE SUMMARY The Nanticoke River watershed indigenous cultural...»

«Detailed Summary of Approved Adjustments for the 2013 Edition of the Scriptures Background The current printing masters of the 1979 edition of the King James Version of the Bible and the 1981 edition of the Book of Mormon, Doctrine and Covenants, and Pearl of Great Price have deteriorated because of age and long use. The quality of the typeface is no longer as clear and sharp as it should be. In the process of preparing new printing masters, the Church has taken the opportunity to make...»

«Marx and Modernity KEY READINGS COMMENTARY AND Edited by Robert J. Antonio Series Editor Ira J. Cohen Marx and Modernity MODERNITY AND SOCIETY General Editor: Ira J. Cohen Modernity and Society is a series of readers edited by the most eminent scholars working in social theory today. The series makes a distinctive and important contribution to the field of sociology by offering onevolume overviews that explore the founding visions of modernity originating in the classic texts. In addition, the...»

«The MIT Press Journals http://mitpress.mit.edu/journals This article is provided courtesy of The MIT Press.To join an e-mail alert list and receive the latest news on our publications, please visit: http://mitpress.mit.edu/e-mail Whether to “Strangle William Burr and Jeffrey T. Richelson the Baby in the Cradle” The United States and the Chinese Nuclear Program, 1960–64 Less than a year after President John F. Kennedy’s assassination, Arms Control and Disarmament Agency (ACDA) Director...»

«Houses with a history : Disclosure obligations and 'psychologically stigmatised' property Webb, E. (2006). Houses with a history : Disclosure obligations and 'psychologically stigmatised' property. Australian Property Law Journal, 13(1), 67-100.Published in: Australian Property Law Journal Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Link to publication in the UWA Research Repository General rights Copyright owners retain the copyright for their material stored in the UWA...»

«The international monetary and financial system: A capital account historical perspective 1 Claudio Borio Harold James Hyun Song Shin This draft: 27 April 2014 1 Paper prepared for the Norges Bank conference, June 5-6, 2014 Abstract In analysing the performance of the international monetary and financial system (IMFS), too much attention has been paid to the current account and far too little to the capital account. This is true of both formal analytical models and historical narratives. This...»

«Designing histories JOS THORNE Independent curator and exhibition designer Introduction In certain museum exhibitions strong experiences are created for viewers when they are incorporated directly in a choreographed design framework. The viewer in these circumstances becomes an active participant in the museum as a whole, participating simultaneously as a performer and a viewer, not only in his or her own experience but also contributing to the experiences of others. This transformation into a...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.