WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 55 |

«* National Library of Scotland ■■jin B000157358*. V POEMS OF OSSIAN, IN THE ORIGINAL GAELIC, WITH A LITERAL TRANSLATION INTO LATIN, BY THE LATE ...»

-- [ Page 11 ] --

Tha mi tighinn mar iolair o chruaich, Thachair teine nan stuadh an oiche, E ’g iteach o ’n fhetsach so shuas Le ’sgiathaibh dubh-loisgte an soillse.

Fada thall m’ an righ air Mora Thaom Morhheinn o bhriseadh an raoin.

Thionndaidh an suilean o ’n mhbr thriath ;

Gach aon diuhh ag aomadh g’ a thaobh ’S a shealladh gu baoth o ’shleagh.

’Nam meadhon sheas samhach an righ, A smuainte strl dol suas m’a chliahh, Mar thonnaibh air lochan nam frith, Gach aon diubh fo chobhar’s e hath.

Sheall e slos ; cha ’n fhac e mac Le sleagh ghlan fo smachd’s e triall.

Ghluais ’osana suas gun d&il A cheil e fo shamhchair a’ bhrbin.

An sin sheas mis’ fo dharaig thall;

Cha d’ 6irich guth mall uam fh^in.

Ciod a b’ urrainn mi labhairt san am, Ri Fionnghal measg brbin an tr6in ?

TEMORA.

V. 214-241.

Est jucundus meis auribus tuus sonitus.

Sum ego citd apud tuum populum sub telo, Ut effugiam oculos regis sub torvitate.

At audio ego alte regem

Super Mora saltuum in nebula:

Est ille vocans binos filios & luctamine ;

Sum ego veniens, cum sim infra sub moerore:

Sum ego veniens sicut aquila k praecipitio, Quje occurrit igni nubium in nocte, Pennis acta b desertis hisce supra Cum alis atrk-ustis in luce.

Procul ex adverse circa regem super Mora Effudit-se Morven (post turbationem) b fractura aciei.

Aversi sunt eorum oculi & magno principe;

Unoquoque eorum inclinante-se ad suum latus Et intuente fer6 & sua hastL In eorum medio stabat tacitus rex, [suum pectus, Ejus cogitationibus certatim euntibus sursum circa Instar undarum super lacusculo saltuum, Singulis earum sub spuma et e& cani.

Despexit ille deorsum ; non vidit ille suum filium Cum hasti fulgenti sub ejus potestate, et ipso eunte.

Mota sunt ejus suspiria sursum sine mord, Quse celavit ille sub silentio sui moeroris.

In illo (tempore) stabam ego sub quercu ex adverse;

Haud orta est vox lenta a me ipso.

Quid possem ego loqui in eo tempore, Rege Fingale inter dolorem strenui ?

138 TIGHMORA. DUAN vr.

A nis a ghluais am focal suas;

Dh’aom an sluagh air ais o ’ghuth.

“ C’ait’am bheil mac Shelma, an triath, Am fear a dh’ imich an sg6ith cdmhraig ?

Cha ’n fhaic mi a cheum air an t-sliabh ’S e tilleadh o thriall na moirchuis Measg co’-thional corr mo shluaigh.

Na thuit an ruadh 6g air a bheinn, Es’ bu mhbrchuisich ceum air cruaich ?

Thuit e, sibh samhach ’n a dh^igh, Sgaoilte sgiath chomstri gu luath.

Cuiribh mo mhaile chruaidh ruim fh^in;

Mac an Luinn a bha ciar donn.

Tha mi mosgladh air aid na beinne;

Bi-m am maireach an cbmhrag nan sonn.” Arda air Cormull bha craobh A lasadh fo ghaoith is i fuaim;

Bha hath chearb de cheo air a taobh A sgaoileadh gu caoin m’an cuairt.

An sin bha ceuman an righ am feirg Fada thall o chearb an t-sluaigh.

Bha ’chbmhnuidhse riamh air an leirg, ’Nuair lasadh cbmhrag gharbh m’a chliabh.

Air d& shleagh shuas a mhor sgiath, * Truagh chomhara ciar a’ bhais, An sgiath sin fo bhualadh an righ An oiche roimh strl nam blar.

An sin fh£in a dh’ aithnich na laoich TEMORA.

v. 242-269. 139 Nunc motum est ejus dictum sursum ;

Inclinavit-se populus retro k sua voce.

“ Ubi est filius Selmae, princeps, Vir qui profectus est in ala certaminis ?

Non cerno ego ejus passum super clivo Redeuntis ab profectione magnarum rerum Inter conventum eximium mei exercitus.

An cecidit rufus-capreolus juvenis super monte, Is cujus superbissimus erat passus super prsecipitio ?

Cecidit ille, vobis silentibus eum ponk, Sparsus est clypeus certaminis cit6.

Ponite meam loricam duram prope me ipsum ;

Et natum Lunone qui est fuscus subniger.

Sum ego expergiscens super summo montis;

Ero eras in colluctatione heroum.” Ardua super Cormule erat arbor Flammescens sub vento et sonans;

Erat canus limbus nebulae super ejus latere Se-spargens molliter in circuitum.

Illic erant passus regis in ira Procul ex adverse ab limbo populi.

Erat ejus habitatio semper super clivo, [pectus.

Quando flammescebat certamen asperum circa ejus Super duabus hastis supra erat ejus magnus clypeus, Atrox signum fuscum mortis, Clypeus ille sub percussione regis In nocte ante luctamen proeliorum.

In illo ipso (tempore) agnoverunt bellatorcs 140 DUAN VI.

TIGHMORA.

Am a ghluaisidh gu baoth chdmhrag:

Cha do thog e a sgiatb gu faoin, Gus an eireadh r’a thaobh an comhstrh Bha ’cheuman a’ beumadh gu h-ard Is dealradh fo shar ghath chraoibh.

Cho fuathasach ri cruth nam fuath Fo neulaibh dubh fuar na h-oidhche, ’Nuair a chuireas e fo thruscan gruaime A dhluth chleasa truagh an leth shoillse, ’S e gabhail do charbad nan gaoth Air bruaillean baoth an fhaoin chuain mhbir.

Gun sioladh o stoirm a’ ghairbh chomhraig Bha Eirinn nam m6r thriath thali;

Bha’m faileas fo r6 air a chomhnard, Mall thoirm an d£igh comhstri a’ bhlair.

’Na aonar bha ceuma Chathmhoir Air aghairt’s air ais air an t-sliabh, E ag aomadh fo ’armaibh gu Rir Air Moirbheinn nan treun fo ruaig.

Nis thainig e gus a’ ch6s San robh cbhnuidh big Fhillein san oidhche;

Bha aona chraobh air taobh an t-sruth’ mhbir, Bha tuiteam o ’n tbrr’s a’ boillsgeadh.

An sin fo r6 ri faicinn shlos Sgiath bhriste aig triath mac Chlatho, Is teann air ’na shlneadh air feur Cas mholach an treun chu, Bran.

Cha ’n fhac es’ an triath air M6ra;

TEMORA. 141 v. 270-297.

Tempus ejus profectionis ad insanum certamen:

Non levabat ille suum clypeum inaniter, Donee surgeret ad ejus latus concertatio.

Erant ejus passus percutientes alt& Et coruscantes sub eximio (flamma) radio arboris.

jEque terribilis ac forma larvarum Sub nubibus atris-gelidis noctis, Quando ponit ilia sub amictum torvitatis Ejus agiles lusus infaustos in dimidia luce, Ips^ assumente sibi currum ventorum Super tumultu insano vani oceani magni.

Nondum desasviens h procella certaminis Erat lerne magnorum heroum ex adverse;

Erat eorum imago sub luna super campo, Et lentum murmur post colluctationem proelii.

In solitudine erant passus Cathmoris Protenus et retro super clivo, Illo movente-se sub armis totis In Morvenem strenuorum sub fuga.

Nunc venit ille ad cavernam In qua erat habitatio juvenis Folanis in nocte ;

Erat una arbor in latere torrentis magni, Qui erat cadens & tumulo et coruscans.

Illic erat sub luna conspiciendus infra Clypeus fractus apud principem, filium ClatMs, Et prope eum extensus super gramine Pedem-hirsutus strenuus canis, Brannus.

Haud vidit ille principem super Mor&;

142 TIGHMORA. DUAN VI.

Ghluais c ’na chddhail air gaoith :

Shaoil leis gu ’n do dhunadh do shealgair A ghorm shuil an cearbaibh a phr&imh.

Cha ghluaiseadh osag air an t-sliabh Gun fhios do leum riabhach nan ruadh.

Chunnaic esa cu an uchd bh&in ;

Chunnaic e an sgiath bhriste thall;

Thill dubhra air ais air a chliabh ;

Bha smuainte dubhach ’g 6irigh ciar Mu thuiteam nan triath air an raon.

“ Thig sluagh mar shruth tha taomadh slos;

Thig cinne nacb f hiach ’nan ddigh;

Ach comhraichidh trian diubh an sliabh Dol thairis le ’n gniomhaibh treun;

Freag’ridh na cruachain an iarruidh Ro’ shiubhal nam bliadhna dhubh-chiar;

Bidh gorm shruth ag iadhadh m’ an cliu.

Dhiubhsa f^in biodh treun o Atha, ’Nuair a chuirear air lar a cheann.

Tach’readh guth nan am tha thall, Ri Cathmor ann am mall ghaoith, ’Nuair a leumas e osaga ciar Air iomall dubh-riabhach nan stoirm.” Thionail Eirinn m’ an cuairt do ’n righ A chluinntinn guth a’ chumhachd thr6in, Gach eudan ag aomadh le sblas, An solus nam mbr chraobh.

Thr&g na bha fuasach a’ chruach;

TEMORA. US v. 298-325.

Movit-se ille in ejus occursum super vento :

Credebatur ab eo quod clauderetur venatori Casrulus oculus in fimbriis sui soporis.

Hand movebatur aura super clivo Quin nosceretur ab eo saltus fusco-maculosus rufarum.

Vidit ill canem pectoris candidi;

Vidit ille clypeum fractum ex adverse;

Reversa est obscuritas retro super ejus pectus;

Erant cogitationes tristes orientes fusc£ Circa casum principum super acie.

Venit populus instar fluniinis, quod funditur deorsum;

Venit progenies quas est nullius pretii ejus & tergo;

At signabit tertia pars eorum clivum Transiens cum suis factis fortibus ;

Respondebunt tumuli quEestionibus Per cursum annorum atro-fuscorum ;

Erit CEeruleus rivus se-obliquans circa eorum famam.

Ex iis ipsis sit strenuus-vir ex Atha, Quando ponetur in humum ejus caput.

Occurrat vox temporum, quae sunt ultr;\ (hoc), Cathmori in lentis ventis, Quando saltabit ille in flaminibus fuscis In extremitate atro-maculosa nimborum.” Convenit lerne in circuitum regis Ad audiendum vocem ejus potestatis strenuae, Singulo vultu se inclinante cum gaudio In luce magnarum arborum.

Reliquerunt qui fuerunt terribiles praecipitium;

144 TIGHMORA. DUAN VI.

Bha Lubar ag iadhadh ro’ n t-sluagh.

B’ e Cathmor an teine o speur, Bha dealradh a chairde gu 16ir;

’Nam meadhon bha urram do ’n righ, An anama ri sblas a’ strb Cha robh sblas air ’anam na fiamh;

Cha bu choigreach an triath do chbmhrag.

“ C’ uime tha ’n righ fo bhrbn ?”

Thuirt Malthos a b’ f hiadhaiche suil:

“ Bheil nbmhaid aig Lubar nan torr ?

Bheil acsa na thogas o ’chul Sleagh fhada is ur gu bets ?

Cha ’nann cho min ri so, a thriath, Bha Borbair na feile, d’ athair f6in, An righ a thogadh gu feum sleagh.

Bha fhearg mar theine losgadh riamh;

Bha ’shblas an cian mu n&imhdibh, A thuiteadh marbh fo spairn nan sgiath.

Tri hti bha cuirme do thriathaibh O laoch nan hath chiabh aillidh, ’Nuair shin Calmar a bMs air sliabh, Thug cobhair do Ullin o Lara, Caoin thalamh nan s&r’s nan sruth.

’S trie a dh’ fhairich e le’ laimh Ruinn na cruaidh a bhuail an lot, Chuir n&mhaid am blar air chhl;

’S trie a dh’ fhairich e le’ letimh;

Bha suile an t-s&ir fo leas.

TEMORA. 145 v. 326-353.

Erat Lubar se obliquans per populum.

Erat Cathmor ignis & coelo, Qui illuminabat suos amicos omnino ;

In eorum medio erat honos regi, Eorum (amore) animis cum gaudio certantibus.

Non erat gaudiam super ejus animo nec metus;

Non erat (imperitus) peregrinus princeps certamini.

“ Quare est rex sub moerore ?”

Dixit Malthus, cujus erat ferissimus oculus:

“ An est hostis ad Lubarem tumulorum ?

Est apud-eos qui tollat k tergo Hastam longam et novam ad mortem ?

Non asquk mitis ac hoc, o princeps, Fuit Borbar hospitalitatis, tuus pater ipsius, Rex qui tollebat ad rem-gerendam hastam.

Erat ejus ira instar ignis urens semper;

Erat ejus Isetitia diutina circa suos hostes, Qui cadebant mortui sub luctamine clypeorum.

Ties dies erat epulum principibus A bellatore canorum capillorum venustorum, Quando extendebatur Calmar in morte super clivo, Qui tulerat auxilium Ullinsc a Lara, Amoena terra egregiorum et rivorum.

Saspe attrectavit ille cum sua manu Cuspidem duri-ferri quod percussit vulnus, Quod misit ejus hostem in proelio ad tergum;

Saepe attrectavit ille earn cum sua manu;

Erant oculi egregii (viri) sub labe.# * i. e. guild serena.

TOM. III. L 146 TIGHMORA, DU AN vr.

Bha ’n righ mar ghr^in do ’chairdibh f6in;

Na aiteal treun do ’n geugaibh uaine;

Bha shlas an talla nan tend;

Bha ’annsa mu threunaibh Bholga.

Tha ’ainm a tuinidh ’n diugh an Atha, Mar chuimhne dubhach air fAs fhuathaibh, ’Nuair a th^inig is b’ fhuathail an tAmh :

Ach sh6id iad na garbh shianta uainn.

Eireadh gutha caoin na h-Eirinn A thogail o bheud anam’ an righ, Esa mar dhealra nan speur, A’ boillsgeadh an ciaradh na strl, ’Nuair a chuir e gu slth na trein.

Fhonnair o na Hath charnaibh shuas Taom tuire is luaidh nan &m;

Taom iad air Eirinn nam buaidh, Gus an siolaidh a’ chruaidh fo dhan.” “ Dhomhsa,” thuirt Cathmor an treun, “ Cha ’n 6irich fonn nan teud na diln

O Fhonnair aig Liibar nan leum :

Bha iad neartor tha sinnte thall;

Na fuadaichse mall thriall nam fuath.

Fada, Mhalthos, fada uam, Biodh Eirinn le luaidh is le fonn;

Cha ’n ’eil shlas mu niknhaid tha fuar, ’S nach eireadh sleagh suas le sonn.

Le madainn a thaomas ar neart;

Tha Fionnghal fo bheart air a’ chruaich.” TEMORA. 147 v. 354-381.

Erat rex sicut sol suis amicis ipsius;

Ut aura valida eorum ramis viridibus;

Erat gaudium in domicilio chordarum ;

Erat ejus amor circa strenuos Bolgas.

Est ejus nomen habitans hodie in Atha, Sicut memoria tristis de inanibus larvis,

Quando venerunt et erat terribilis earum mansio:

At difflarunt illas asperos nimbos k nobis.

Surgant voces blandas lernes Ad levandum e damno animum regis, Hie est instar fulguris coelorum, Coruscans in offuscatione luctaminis, Quando coegit ad pacem strenuos.

Fonar, ex canis illis saxetis supra Funde nasnias et laudes horum temporum ;

Funde ea super lernen victoriarum, Donee subsidet res-dura sub cantu.” “ Mihi,” dixit Cathmor strenuus, “ Non orietur cantus chordarum aut carminum A Fonare apud Lubarem cataractarum;

Fuerunt validi qui extenduntur ex adverse;

Ne fuga tu lentum iter larvarum.

Procul, Malthe, procul k me Sit lerne cum laude et cum cantu ;

Non est gaudium propter hostem qui est frigidus, Et cum non surgit hasta sursum cum heroe.

Cum matutino tempore eft'undet-se nostrum robur ;

Est Fingal sub armatura super prEecipitio.” 148 TIGHMORA. DU AN VI.

Mar thonnaibh dol air ’n ais fo ghaoith, Thaom Eirinn o thaobh an righ;

Dubh domhail an raonaibh na h-oiche Sgaoil crdnan gun soillse o shluagh.

Fo chraoibh o bheinn gach bard air am ’Na shuidhe tball fo ’chlarsaich f6in ;

Thog iad am fonn nach robh gann, Is bhuail iad cedi caol mall o tbeud, Gach aon diubh do thriath do ’n robh ’luaidh.

Ri losgadh an daraich bha tball, Bhuail Suilmhalla mall an teud ;Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 55 |


Similar works:

«Melanesian Journal of Theology 23-2 (2007) THE CATHOLIC CHURCH IN PAPUA NEW GUINEA IN THE LIGHT OF ONE MISSIOLOGIST’S HISTORICAL REFLECTION Jan Walkusz Jan Walkusz is a Professor at the Catholic University of Lublin, Poland. INTRODUCTION In 1921, the Bishop of Cracow, Adam Stefan Sapiecha, then ArchbishopMetropolitan and Cardinal, erected, by his decree, a new Religious Community of Saint Michael the Archangel (Congregatio Sancti Michaelis Archangeli), which finally received papal recognition...»

«University of Pretoria etd – Rubin, M W (2005) REFERENCES Abelman, J., 1987: Life in Smit Street was very different in the ‘20s and 30’s, The Weekend Star (weekly publication), 16th May 1987, 3. Abrahams, M., 2001, The Jews of Johannesburg, 1886-1901, Scarecrow Books in association with the South African Board of Jewish Deputies, Johannesburg. Abrahams, M, 2002: The Jews of Johannesburg, 1902 1910, Scarecrow Books in association with the South African Board of Jewish Deputies,...»

«1 LYNDA PAYNE, PhD University of Missouri-Kansas City Department of History * 5100 Rockhill Road Kansas City, MO 64110 816-235-2539 * paynel@umkc.edu EDUCATION: 1997 Ph.D., Department of History, University of California, Davis. (Doctoral Exams passed with highest distinction) Dissertation: ’To lose foolish tenderness’: Clinical Detachment and its Origins among Medical Men in Early-Modern England. 1985 A.S.N. (Nursing) SUNY, Albany, N.Y. Registered Nurse, State of California 1983 Certified...»

«Elizabeth College Prospectus Elizabeth College The Grange St Peter Port Guernsey GY1 2PY Telephone: 01481 726544 Email: office@elizabethcollege.gg www.elizabethcollege.gg Contents Principal’s Welcome Elizabeth College History Elizabeth College Ethos Curriculum Key Stages 3 and 4 Sixth Form Homework Reporting and Assessment Learning Support Pastoral Care Extra-Curricular Music Drama Sport Outdoor Pursuits Combined Cadet Force Hobbies and Interests Community Service School Council Recent...»

«FAMSI © 2007: Danny Zborover The Chontalpa Historical Archaeology Project, Oaxaca Research Year: 2005 Culture: Chontal Chronology: Late Post Classic and Early Colonial Location: Chontalpa Highlands, Oaxaca, México Site: Santa Maria Zapotitlan Table of Contents Abstract Resumen Introduction Methodological Framework Archaeological Survey Excavations Artifact Analysis and Ethnoarchaeology Historical Documents Oral Knowledge Topics and Problems in Chontalpa Historical Archaeology Public...»

«Complete Plays, Volume 2: Persians, Seven Against Thebes, Suppliants, and Prometheus Bound Aeschylus Aeschylus (ca. 525-456 BCE), the dramatist who made Athenian tragedy one of many world's nice artwork forms, witnessed the institution of democracy at Athens & fought opposed to the Persians at Marathon. He received the tragic prize on the urban Dionysia 13 instances among ca. 499 & 458, & in his later years used to be most likely positive nearly each time he wear a production, notwithstanding...»

«ASMERICAN MUSEUM NOVITATES PUBLISHED BY THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY CITY OF NEW YORK NOVEMBER 3, 1949 NUMBER 1431 SPONGES OF THE WESTERN BAHAMAS BY M. W. LAUBENFELS1 DE The excellent location and equipment of the Lerner Marine Laboratory at Bimini, in the western portion of the Bahamas (British West Indies), offer exceptional opportunities for the study of fish and other manne life, including sponges. There are certainly more than 30 species of Porifera in this vicinity, although...»

«GOOD NEIGHBOUR PROTOCOL INTRODUCTION As a historic, urban centre, New Westminster experiences many redevelopment projects and City-led infrastructure projects that help create a more livable community. By renovating and renewing older neighbourhoods and commercial areas, development contributes to the health, safety, vitality and beauty of New Westminster. The impact of construction on residents, businesses and visitors can, however, be a concern. By using “good neighbour” practices,...»

«Jury Nullification Does Not Work thelastbastille.wordpress.com /2014/09/12/jury-nullification-does-not-work/ Since time immemorial, juries have been what some have referred to as the “palladium of liberty” against tyrannical government. Long before the ratification of the United States Constitution in the late 1780s, jurors had the ability to not only be finders of fact, but also as judges of the law itself, especially as applied to a particular defendant on trial; it was the intention of...»

«STANFORD TECHNOLOGY LAW REVIEW VOLUME 16, NUMBER 2 WINTER 2013 PATENTING NATURE: A PROBLEM OF HISTORY Christopher Beauchamp* CITE AS: 16 STAN. TECH. L. REV. 257 (2013) http://stlr.stanford.edu/pdf/patentingnature.pdf ABSTRACT The practice of patenting genetic material is currently under sharp attack. Recent litigation has forced the courts to grapple with the doctrinal basis for patenting DNA sequences identical to those found in nature. Faced with conflicting authorities and difficult policy...»

«Ministers reflect David Jones December 2015 2 David Jones Biographical details Electoral History 2005-present: Member of Parliament for Clwyd West Parliamentary Career 2012-2014: Secretary of State for Wales 2010-2012: Parliamentary Under-Secretary of State for Wales 2006-2010: Shadow Minister for Wales 3 David Jones David Jones was interviewed by Jen Gold and Nicola Hughes on 8th September 2015 for the Institute for Government’s Ministers Reflect Project Nicola Hughes (NH): Thinking back to...»

«History of the Vegetable Drugs of the U.S.P. J. U. Lloyd Page 1 The Southwest School of Botanical Medicine http://www.swsbm.com INTRODUCTION. Together with his brother, Mr. C. G. Lloyd, the writer began, in 1884, a quarterly publication entitled Drugs and Medicines of North America1, with the object of considering, consecutively, the American remedial agents then in use by members of the various professions of medicine in America. It was planned to give the historical record of every American...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.