WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 55 |

«* National Library of Scotland ■■jin B000157358*. V POEMS OF OSSIAN, IN THE ORIGINAL GAELIC, WITH A LITERAL TRANSLATION INTO LATIN, BY THE LATE ...»

-- [ Page 13 ] --

Est ejus sonitus super rupe duentorum.

Semi-aperiens-oculos & somnio noctis

Movit-se Cathmor sub sua ipsius arbore :

Vidit ille virginem, quae erat blanda, Super rupe Lubaris clivorum ;

Rutila Stella despiciente deorsbm Inter motum ejus gravium capillorum.

“ Quis (venit) est per noctem ad Cathmorem 166 TIGHMORA. DU AN VII An ciar aimsir’aislino- f6in ?

o Bheil fios dhuit air strl nan cruaidh bheum ?

C’ e thusa, mhic duibhre nan speur ?

An seas thu am fianuis an righ Do chaol-thanas o ’n am o shean?

No ’n guth thu o neul nam fras Le cunnart Eirinn nan colg scan ?” “ Ni’m fear siubhail duibhre mi f6in,

Ni ’n guth mi o neul nan gruaim :

Ach tha m’fhocal le cunnart na h-Eirinn * An cualas duit copan nam fuaim ?

Ni ’n taibhs’ e, righ Atha nan sruth, A thaomas am fuaim air oiche.” “ Taomadh an seod a ghuth f6in, ’S fonn clarsaich do Chathmor am fuaim :

Tha aiteas, mhic duibhre nan speur, A’ losgadh air m’ anam gun ghruaim.

So ceol chinn-fheadhna nan cruaidh bheum ’N &m oiche air aisridh nan slan, ’Nuair lasas anam nan sonn, A’ chlann an cruadal d’ am niiann.

Tha slol meata an comhnuidh ’nam fiamh An gleannan nan osna tlath, Far an aom ce6 maidne ri sliabh O ghorm-shiubhal sruthain nam bl^r.” “ Ni’m meat’ a chinn-uidhe nan sonn,

Na sinns’re o ’n thuit mi fein :

Bu chdmhnuidh dhoibh dubhra nan tonn TEMORA.

v. 102-129. 167 In fusco tempore sui somnii ipsius ?

An est notitia tibi de certatione durarum plagarum ?

Quis es tu, fili obscuritatis ccelorum ?

An stas tu in conspectu regis Tenue spectrum ex tempore antiquo ?

Anne vox tu a nube imbrium Cum periculo lernes gladiorum priscorum ?” * “ Non sum vir-viatorius obscuritatis ego ipse,

Nec vox ego a nube torvitatum :

At (venit) est meum dictum cum periculo lernes;

An auditus est a te umbo sonituum ?

Non spectrum est ille, rex Atbas fluentorum, Qui fundit sonitum super noctem.” “ Fundat heros suam vocem ipsius,

Est melos citharas Cathmori sonitus :

Est Isetitia, fili obscuritatis ccelorum, Exardens super meum animum sine tetricitate.

Hicce (est) cantus ducum durarum plagarum Tempore noctis super semita nimborum, Quando flammescit animus heroum, Prolis crudum periculum cui est voluptas.

Est semen meticulosum semper in trepidatione In vallicul& halituum mollium, Ubi se-acclinat nebula matutina ad clivum A caeruleo cursu rivuli viretorum.” “ Non meticulosi, o (dux) caput itineris hiroum,

Proavi, unde (nata sum) cecidi ego ipse :

Erat habitatio illis obscuritas undarum

–  –  –

An tlr fhadda siol colgach nam beurn.

Ach ni ’n solas do m’anam tlath Fuaim mall a’ bhais o ’n raon.

Thig esan nacb gGll gu brath :

Mosgail bard focail is caoin.” Mar charraig is sruthan r’a taobh, Am fasach nam faoin bheann Sheas Cathmor, ceann-feadhna nach maoin, An deoir— Mar oiteig air ’anam le bron Thainig guth caoin na h-6igh A’ mosgladh cuimhne talmhuinn nam beann, A caomh chbmhnuidh aig srutbain nan gleann, Roimh ’n am an d’ tMinig e gu borb Gu cobhair Chonmhoir nan colg fiar.

“A nighean coigrich nan lann,” (Thionndaidh i a ceann o ’n t-sonn) “ ’S fhadda fo m’ shuil an cruaidh Crann flathal Innis uaine nan tonn.

Tha m’anam, do thubhairt mi fhGn, An truscan nan sian ciar.

C’ ar son a lasadh an dealra so fein, Gus am pill mi an sith o ’n t-sliabh?

’N do ghlas m’ aghaidh na d’ fhianuis, a lamh-gheal, ’S tu togail do m’ eagail an righ ?

’S am cunnairt, ainnir nan trom chiabh, Am do m’ anam, mor tha’da na strl.

Atas e tomhail mar shruth TEMORA. 169 v. 130-157.

In terra longinqu^ seminis (bellicosi) aculeati plagaAt non est gaudium meo animo benigno [rum.

Sonitus tardus mortis a campo.

Venit ille qui non cedit in aeternum :

Expergeface bardum verbi, quod est blandum.” Instar rupis, et fluento juxta ejus latus, In desertis declivium montium Stetit Cathmor, (dux) caput virorum baud molle, In lacrymis— Instar auras super ejus animum cum moerore Venit vox blanda virginis Expergefaciens memoriam tense montium, Ejus placidse babitationis ad fluenta vallium, Ante tempus quo venit ille strenu& In auxilium Conmoris mucronum ferorum.

“ Filia peregrinorum armorum,” (Avertit ilia suum caput ab heroe), “ Est diu sub meo oculo in dura-armatura Ramus splendidus Inisunse undarum.

Est meus animus, dixi ego ipse, In amictu nimbrorum atrorum.

Quare flammescat coruscamen hoc ipsum, Donee redeam ego in pace k clivo ? [candida, An palluit meus vultus in tuo conspectu, o manus Cum tolleres mihi in metum regem ?

Est tempus periculi, virgo gravium capillorum, Tempus meo animo, magnse habitationi certationis.

Tumet ille ingens instar fluminis 170 TIGHMORA, DUAN VII.

A’ taomadh air Gaill nan cruaidh bheum.

An taobh carraig chbsach air Lona, Mu chaochan nan sruthan crom Glas an ciabh na h-aoise Tha Claonmlial’, righ clirsaich nam fonn;

Os a chionn tha crann daraich nam fuaim, Agus siubhal nan ruadh-bhoc sliom.

Tha forum na strl ’na chluais ’S e ’g aomadh an smaointibh nach tiom :

An sin biodh do thalla, Shuilmalla, Gus an llsich forum nam beum, Gus am pill mi an lasadh na cruaidhe O thruscan duibhre na beinn, O ’n cheathach a thrusas o Lona Mu chdmhnuidh mo runa f6in.” Thuit gath soluis air anam na h-6ighe;

Las i suas fa choir an righ :

Thionndaidh i a h-aghaidh ri Cathmor, A ciabh bhog anns na h-osna a’ stri.

Reubar iollair nan speur ard O mhdr shruth gaoithe nan gleann, ’Nuair a chi e na ruadh bhuic fa chdir Clann eilid nam faoin bheann, Mu ’n tionndaidh Cathmor nan cruaidh bheum O ’n stri mu ’n 6irich d^n.

Faiceams thu. ghaisgich nan geur lann, O thruscan an duibhre dhuibh, ’Nuair thogas ce6 mu'm chomhnuidh f6in, TEMORA. 171 v. 158-185.

Se-fundens super Gallos durarum plagarum.

In latere rupis cavernosas super Lon&, Prope rivulum aquarum flexuosarum Canus in capillis senectutis Est Clonmal, rex citharas modorum ;

Supra ejus caput est ramus quernus sonituum, Et iter ruforum capreolum nitentium.

Est fremitus certationis in ejus aure

Se-reclinantis cogitationibus baud mollibus :

In illo (loco) sit tuum domicilium, Sulmala, Donee subsidat strepitus plagarum, Donee redeam ego in flamm& durae-armaturae Ab amictu obscuritatis mentis, A nebula, quae se-succingit & Loni Circa habitationem mei desiderii ipsius.” Cecidit radius lucis super animum virginis;

Arsit ilia sursum coram rege :

Vertit ilia suum vultum ad Cathmorem, Ejus capillo molli in auris certante.

Avelletur aquila coelorum altorum A magno torrente ventorum vallium, Quando videt ilia rufos capreolos se coram, Prolem capreae desertorum montium, Priusquam avertatur Cathmor durarum plagarum A certatione circa quam orietur carmen.

Cernam ego te, bellator acutorum telorum, Ab amictu obscuritatis atrae, [ipsius Quando se-tollit nebula circa meam habitationem DUAN VII.

173 TIGHMORA.

Air Lona nan iomadh sruth.

’Nuair is fhada o m’shuil thu, a sheoid, Buail copan nam fuaim ard;

Pilleadh solas do m’ anam, ’s e ’n ce6, ’S mi ag aomadh air carraig leam f£in.

Ach ma thuit thu, mar ri coigrich a ta mi!

Thigeadh do ghuth o neul Gu oigh innis uaine, ’s i fann.

“ Og-gheug Lumoin an fheoir, C’ uim a dh’ aomadh tu ’n strachdadh nan sian ?

’S trie a thionndaidh Cathmor o ’n bhl^r Duhh thaomadh air aghaidh nan sliabh;

Mar mheallain domh t hein tha sleagha nan lot ’S iad a’ brunadh air cos nan sgiath.

Dll’ 6iream, mo sholus, o ’n strl, Mar thein oiche o thaomadh nan nial.

Na pill, a dhe6-ghr6ine, o ’n ghleann, ’Nuair a dhluthaicheas forum nan colg, Eagal teicheadh do ’n namhaid o m’ Ikimh, Mar a theich iad o shean srath nam Bolg.” * Chualas le Sonnmor air Cluanfhear, A thuit fo Chormac nan geur lann.

Tri l&i dhorchaich an righ Mu ’n f hear a dh’aom an strl nan gleann.

Chunnaic mln-bhean an sonn an ce6;

Bhrosnuich sud di siubhal gu sliabh:

Thog i bogha fo’s losal

Gu dol mar ri laoch nan sgiath :

TEMORA. 173 V. 186-213.

Super Lona multorum fluentorum.

Quando es procul k meo oculo tu, o heros, Percute umbonem sonituum arduorum ;

Redeat solatium meo animo, cum sit in nebula, Cum sim ego reclinata super rupem (sola) mecum ipscl.

At si cecideris tu, apud peregrines sum ego !

Veniat tua vox e nube Ad virginem insulas viridis, cum erit languida.” “ Nove rame Lumonis (gramineas) graminis, Quare te-inclines tu in effusione nimborum ?

Saspe re versus est Cathmor a proelio Atrb-se fundente super faciem clivorum ;

Instar grandinis mihi ipsi est hasta vulnerum Illisas cavis clypeorum.

Surgam, mea lux, & certatione, Sicut ignis noctis ab effusione nubium.

Ne redi, o tepide radie solis, a valle, Quando appropinquat fremitus plagarum, Pras metu ne fugiant bostes k me4 manu, Ut fugerunt illi & majoribus Belgarum.” Auditum est k Sonmore de Clunare, Qui cecidit sub Cormaco acutorum telorum.

I Ties dies caligavit rex Circa virum qui se-inclinavit in certatione vallium.

Vidit blanda uxor heroa in nebula;

Commovit illud ei iter ad montem:

Sustulit ilia arcum clam

Ad eundum cum beilatore clypeorum:

174 TIGHMORA. DUAN VII.

Do ’n ainnir luidh dubhra air Atha, ’Nuair a shiubh’ladh an gaisgeacb gu gniomh.

O cheud sruthan aonaich na h-oiche Thaom slol Alnecma slos Chualas sgiath chaismeachd an righ;

Mhosgail an anam’ gu stri;

Bha ’n siubhal am forum nan lann Gu Ullin, talamh nan crann.

Bhuail Sonnmor air uairibh an sgiath, Ceann-feadbna nam borb thriath.

Nan d6igh lean Suil-Muinn Air aomadh nam fras ;

Bu sholus is’ air aonach, ’Nuair thaom iad air gleanntaibh glas;

Tha ’ceuman flathail air lorn, ’Nuair thog iad ri aghaidh nan tom :

B’ eagal di sealladh an righ A dh’ fh&g i ’n Atha nam frith.

’Nuair dh’ 6irch forum nam beum Agus thaom iad sa’ cheile sa’ chath, Loisg Sonnmor mar theine nan speur;

Thainig Shil-^luinn nam flath, A folt sgaoilte san osna, A h-anam ag ospairn m’ an righ.

Dh’ aom e ’n strl mu rhn nan laoch :

Theich namhaid fo dhhbhra nan speur;

Luidh Cluanfhear gun fhuil, Gun fhuil air tigh caol gun leus.

TEMORA.

v. 214-241.

Nymphse jacebat obscuritas super AtM, Cum iret heros ad rem-gerendam.

A centum rivulis jugi noctis EfFusum est semen Alnecmae deorsum.

Audiebatur clypeus monitionis regis ;

Experrectus est eorum animus ad certationemj Erat eorum iter in strepitu armorum Ad Ullinam, terram arborum.

Percutiebat Sonmor aliquando clypeum, (Dux) caput-cohortium fortium heroum.

Eorum & tergo sequebatur Sulallin Super inclinatione imbrium;

Erat lux ilia super jugo, Quando effundebantur illi super valles leucophseas ;

Sunt ejus passus nobiles super nuda (planitie),

Quando (ascendebant) se tollebant illi ad faciem tuErat metus illi intuitus regis, [mulorum :

Qui reliquit earn in Ath& saltuum.

Quando ortus est fremitus plagarum, Et elfusi sunt illi inter se in conflictum, Arsit Sonmor instar ignis coelorum ;

Venit Sulallin (speciosa) splendorum, Ejus crine sparso in aura, Ejus anima singultiente pro rege.

Inclinavit ille certationem propter amorem bellatorum Evasit hostis sub obscuritate coelorum;

Jacuit Clunar sine sanguine, Sine sanguine in domo angusta sine luce.

176 TIGHMORA. DUAN VII.

Ni ’n d’ Grich fearg Shonnmhoir nan lann;

Bha gu dorcha’s gu mall.

Ghluais Suil-Muinn mu ’gorm shruth f6in,

A suil an rachdaibh nan deur:

Bu llonmhor a sealladh gu caoin

Air gaisgeach s&mhach nach faoin :

Ach thionndaidh i a sbilean tlath O shealladh an laoich thuathail.

Mhosgail bl^ir mar fhorum nan nial;

Ghluais dorran o’anam mbr;

Chunnas a ceuma le aiteas ’S a lamb gheal air clarsaicb nam fonn.

’Na chruaidh a gbluais an righ gun dail;

Bhuail e ’n sgiatb chbsach ard, Gu h-ard air darach nan slan, Aig Lubar nan iomadh sruth.

Seachd copana bh’ air an sg^ith, Seachd focail an righ d’a shluagh, A thaomadh air osnaibh nan speur, Air fineachaibh mor nam Bolg.

Air gach copan tha reul de ’n oicbe, Ceann-matbann nan ros gun scled, Caol-dearrsa o neul ag 6irigh, Juil-oiche an truscan de che6.

Tha Caoin-chatblinn air carraig a’ dealradh, Reul-dubhra air gorm-thonn o ’n iar Leth cheileadh a sholus an uisge.

Tha Beur-theine, las-shuil nan sliabh TEMORA. 177 v. 242-269.

Nec surrexit ira Sonmoris telorum ;

Erat ejus dies tenebrosus et tardus. [ipsius, Movebat-se Sulallin circa suum casruleum fluentum

Ejus oculo in eruptione lacrymarum:

Erat frequens ejus intuitus blandfc

In bellatorem taciturnum baud vanum :

At vertit ilia suos oculos molles E conspectu herois fortis.

Experrecta sunt proelio instar fremit&s nubium;

Abiit ira ab ejus animo magno;

Visi sunt ejus gradus cum Ijetitia Et ejus manus Candida super citbara cbordarum.

In dura-armatura ivit rex sine monl;

Percussit ille clypeum multicavum arduum, Arduk super quercu nimborum Ad Lubarem multorum rivulorum.

Septem umbones erant super clypeo, Septem dicta regis ad suum populum, Queb fundebantur super flaminibus coelorum, Super nationes magnas Belgarum.

Super singulo umbone est Stella noctis, Canmathan acuminum sine hebetudine, Colderna & nube oriens, Uloiche in amictu nebulas.

Est Concatblin super rupe coruscans, Reldura super caemleo fluctu ab occidentc Semi-celans suam lucem in undA.

Est Bertena, flammeus oculus clivorum TOM. III. N 178 TIGHMORA. DUAN VII.

Sealladh slos o choille san aonach Air mall shiubhal sealgair’s e triall Ro’ ghleannan an dubhra braonach Le faoibh ruadh-bhuic nan leum ard.Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 55 |


Similar works:

«University of Pretoria etd – Rubin, M W (2005) REFERENCES Abelman, J., 1987: Life in Smit Street was very different in the ‘20s and 30’s, The Weekend Star (weekly publication), 16th May 1987, 3. Abrahams, M., 2001, The Jews of Johannesburg, 1886-1901, Scarecrow Books in association with the South African Board of Jewish Deputies, Johannesburg. Abrahams, M, 2002: The Jews of Johannesburg, 1902 1910, Scarecrow Books in association with the South African Board of Jewish Deputies,...»

«Reveal, J.L. 2014. John Torrey: A botanical biography. Phytoneuron 2014-100: 1–64. Published 14 October 2014. ISSN 2153 733X JOHN TORREY: A BOTANICAL BIOGRAPHY JAMES L. REVEAL School of Integrative Plant Science Plant Biology, 412 Mann Building Cornell University Ithaca, New York 14853-4301 jlr326@cornell.edu ABSTRACT The role played by the American botanist John Torrey (1796–1873) in the development of floristics and the naming of plants, especially from the American West, is shown to be...»

«Reflections on re-reading the Iliad and the Shahnameh A lecture given at Stanford University on 29 November 2007 In honor of Albert Leon Guerard By Amin Banani Emeritus Professor of Persian History and Literature University of California, Los Angeles In the summer of 1963 I had to write a foreword to the new English prose translation of the Shahnameh by Reuben Levy, having just completed an exhaustive reading of the whole of Ferdowsi‘s epic not long after reading Latimore‘s translation of...»

«JULIE M. SYKES CURRICULUM VITAE Center for Applied Second Language Studies Phone: (541) 346-5705 5290 University of Oregon Fax: (541) 346-6303 Eugene, OR 97403 E-mail: jsykes@uoregon.edu EDUCATIONAL HISTORY Ph.D. University of Minnesota, May 2008 9 Pleasant St. SE, 51 Folwell Hall, Minneapolis, MN 55455 Hispanic Linguistics Areas of Specialization: Second Language Acquisition, Computer-Assisted Language Learning (CALL), Interlanguage Pragmatic Development Graduate Certificate in School...»

«MISSOURI HISTORICAL REVIEW Published Quarterly by THE STATE HISTORICAL SOCIETY OF MISSOURI COLUMBIA, MISSOURI R I C H A R D S. BROWNLEE EDITOR DOROTHY CALDWELL ASSOCIATE EDITOR JAMES W. GOODRICH ASSOCIATE EDITOR The MISSOURI HISTORICAL REVIEW is owned by the State Historical Society of Missouri and is published quarterly at 201 South Eighth Street, Columbia, Missouri 65201. Send c o m m u n i cations, business and editorial correspondence and change of address to The State Historical Society of...»

«Abstract Nation Building and the Public Sphere: David Ben-Gurion and the Media 1948-1963 Rafi Mann This PhD dissertation is the first historiographical study of the Zionist leader and first prime minister of Israel David Ben-Gurion's (1886-1973) role as a communicator. It provides a new narrative and an innovative conceptualization of the relationship between Ben-Gurion and the Israeli media during the formative years of the young state. Through the optic of media-related power relations, this...»

«ANTENNE REGIONALE DE LA PLATEFORME DE LOUGA EMIGRATION : QUELLE ORIENTATION DES FONDS DE TRANSFERT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE RAPPORT DU CONSULTANT THIERNO MOUNTAGA SALL 77 531 16 78 / 70 105 22 04 E-mail tagasall@yahoo.fr DECEMBRE 2009 INTRODUCTION Avec l’émergence des antennes régionales, la plateforme a voulu prendre en charge les préoccupations spécifiques locales et à mené un large processus de consultation qui a permis d’articuler les priorités régionales. Ainsi, il...»

«Psychiatric Diagnoses and Comorbidity in Relation to Suicidal Behavior among Psychiatrically Hospitalized Adolescents Kristen Schoff D’Eramo, PhD Brown Medical School Providence Mitchell J. Prinstein, PhD Department of Psychology, Yale University Jennifer Freeman, PhD W. L. Grapentine, MD Anthony Spirito, PhD Brown Medical School Providence ABSTRACT: This study examined relations between suicidal behavior history (i.e., no suicidality, suicidal ideation, single attempters, and multiple...»

«Oil & Gas Bulletin 2 8. 0 6. 20 1 3 ► Shah Deniz group snub Nabucco gas pipeline in favor of TAP Platts, 26.06.2013 One of the longest-running energy infrastructure sagas in recent history has finally reached its conclusion after the BP led consortium that operates the giant Shah Deniz field offshore Azerbaijan snubbed the Nabucco West pipeline in favor of the rival Trans Adriatic Pipeline (TAP) as its option of choice for delivery of its gas to Europe. OMV the lead partner in Nabucco West...»

«Nostalgia for the Light: A ‘Documemory’ and The Conflict between History and Memory Didem DURAK Kadir Has University, didem.durak@gmail.com Volume 2.2 (2013) | ISSN 2158-8724 (online) | DOI 10.5195/cinej.2013.71 | http://cinej.pitt.edu Abstract The aim of this paper is to analyze the diverse Abstract and cinematic approaches that Guzmán uses to build an image of the issues in –  –  – The Title: A Promise That Was Not Kept Just like the original title of the movie Nostalgia de...»

«Doing Navy History Essays Toward Improvement Edited by John B. Hattendorf Naval War College Press Newport, Rhode Island 1995 Scanned and electronically published by American Naval Records Society Bolton Landing, New York 2012 AS A WORK OF THE UNITED STATES FEDERAL GOVERNMENT THIS PUBLICATION IS IN THE PUBLIC DOMAIN. DOING NAVAL HISTORY \ Edited by John B. Hattendorf Ernest J. King Professor of Maritime History Naval War College DOING NAVAL HISTORY Naval War College Historical Monograph Series...»

«Africana Criminal Justice: A Working Annotated Bibliography Compiled by the Africana Criminal Justice Project Center for Contemporary Black History Columbia University Introduction A major initiative of the Africana Criminal Justice Project has been to collect, examine and popularize black intellectual perspectives on the intersection of race, crime, and justice. Particular attention has been given to the long tradition of resistance to criminal injustice in black intellectual history. We have...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.