WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 55 |

«* National Library of Scotland ■■jin B000157358*. V POEMS OF OSSIAN, IN THE ORIGINAL GAELIC, WITH A LITERAL TRANSLATION INTO LATIN, BY THE LATE ...»

-- [ Page 14 ] --

Tomhail am meadhon na sgtiithe Tha lasadh Tuinn-theine gun neul, An rionnag, a sheall ro’ ’n oiche Air Lear-tbonn a’ chuain mhoir;

Lear-thonn, ceann-feadhna nam Bolg, An ceud fhear a shiubhail air gaoith.

Leathan sgaoil siuil bban an righ Gu Innis-fail nan iomadh sruth.

Thaom oicbe air aghaidh a’ chuain, Agus ceathach nan truscan dubh, Bha gaoth a’ caochladh dluth san speur;

Leum luingeas o thonn gu tonn;

’Nuair dh’ eirich Tonn-theine nan stuadh, Caoin shealladh o bhriseadh nan nial.

B’ aiteas do Lear-thonn tein iuil nam buadh, A’ dealradh air domhan nan sian.

Fo shleagh Chathmoir nan colg scan,

Dhuisg an guth a dhuisgeadh baird :

Thaom iad dubh o thaobh nan sliabh Le clarsaich ghrinn ’s gach laimh.

Le aiteas mor sheas romp’ an righ, Mar fhear siubhail ri teas 1& ’n gleann, ’Nuair chluinneas e fada san r6idh Caoin thorman sruthain nam beann, TEMORA. 179 v. 270-297.

Despiciens deorsum ex sylva in jugo Super tardum cursum venatoris euntis Per valliculam in obscuritate imbrifera Cum exuviis ruforum capreolorum saltuum arduorum.

Ingens in medio clypei Est flamma Tonthenae sine nube, Stellas, quae prospexit per noctem In Lerthonem oceani magni;

Lerthonem, caput-cobortium Belgarum, Primum virum, qui fecit-iter super vento.

Lata sparsa sunt vela alba regis Ad Inisfalam multorum fluentorum.

Fudit-se nox super faciem oceani, Et nebula amictuum atrorum ;

Erat ventus varians frequenter in ccelo;

Saliebat classis ab unda ad undam;

Quando surrexit Tonthena fluctuum, Blandfc prospiciens a diruptione nubium.

Erat gaudium Lerthoni ignis index victoriarum.

Coruscans super profundo nimborum.

Sub hasta Cathmoris mucronum priscorum =8 Experrecta est vox quas expergefaceret bardos:

Effusi sunt illi atri a latere clivorum Cum cithar& elegant! in singula manu.

Cum lastiti& stetit ante eos rex Instar viatoris per aestum diei in valle, Quando audit ille procul in apertA-planitie landum murmur rivuli montium, 180 TIGHMORA. DUAN VII.

Sruthain a bhriseas san fMsach O charraig thaoibh-ghlais nan ruadh-bboc.

“ C’ ar son a cbluinneam guth aid an righ ’N codail an oiche nam fras ?

Am facas tanas nach bed Measg d’ aisling ag aomadh glas ?

Air neul am bheil an aiteach fuar A’feitheamh fonn Fhonnair nam fleagh?

Is lionmhor an siubhal air reidh, Far an tog an siol an t-sleagh ?

No ’n dirich ar crdnan air thus Mu ’n f hear nach tog an t-sleagh gu brath, Fear chosgairt air gleann nan sldigh O Mhdma nan iomadh bad ?

Ni ’n di-chuimlm dhomh dorchadh nam blar, Chinn-fheadhna nam bard o thus, Togar cloch dha aig Lubar nan earn,

Aite-cdmhnuidh do Fholdath’s d’a chliu :

Ach taom m’ an am air am nan laoch, Air na bliadhnaibh san d’ dirich iad suas Air tonn Innis-uaine nan colg.

Ni ’n aiteas do Chathmor a mh&in Cuimhne Lumoin, innis uaine na sldigh;

Lumon, talamh nan sruth, Caoin chdmhnuidh nam bdn-bhroilleach 6igh.

Lumon nan sruth, Tha thu dealradh air m’ anam fdin;

Tha do ghrian air do thaobh TEMORA.

v. 298-325. 181 Rivuli, qui erumpit in desertis [rum.

E rupe (yXxvKOTrXtvptf) latere glauco ruforum capreolo Quare audio vocem arduam regis In tempore somni in nocte imbrium ?

An visum est spectrum baud vivum Inter tuum somnium se-inclinans glaucum ?

Super nube an est eorum habitatio frigida Expectantium melos Fonaris conviviorum?

Est frequens eorum iter super piano, Ubi tollit eorum semen hastam ?

Anne surget noster cantus primd Circa virum qui non toilet hastam in asternum, Virum qui consumpsit in valle populos A Moma multarum sylvularum ?

Non oblivion! est mihi obscuratio proeliorum, O dux-cohortium bardorum ab initio, Erigatur saxum ei ad Lubarein saxetorum,

Locus-habitationis Foldatho et ejus famse :

At funde meum animum super tempus bellatorum, Super annos, in quibus surrexerunt illi sursum In undis Inisunee (bellicosEe) aculeorum.

Non est gaudium Cathmori solum [rum ;

Memoria Lumonis, insulas viridis (populosas) populoLumonis, terras fluentorum, [virginum.

Blandae habitationis (^euxoxoAttwi/) candidis pectoribus Lumon fluentorum, Es tu coruscans super meum animum ipsius;

Est tuus sol ad tuum latus DUAN VII.

TIGHMORA.

Air carraig nan crann bu trom.

Tha d’ eilid chiar, Do dhearg b&r mhor am measg nam bad A’ faicinn air sliabh An colg-chu a’ siubhal grad.

Mall air an r6idh Tha ceumna nan oigh, Oigh Dmh-gheal nan tend ’S nam bogha crom sa’ mhagh, Togail an gorm shul tDth O ’n leadan barr-bhuidh air sliabh nam flath.

Ni bheil ceumna Lear-thonn sa’ bheinn, Cean Innis nan geug uaine.

Tha e togail dubh dharach air tonn An camas Chluba nan iomadh stuadh, ’N dubh-dharach a bhuain e o Lumon Gu siubhal air aghaidh a’ chuain.

Thionndaidh bighe ’n suilean tlbth

O ’n righ ma’ n tuiteadh e slos :

Ni’m facas leo riamh an long Ciar mharcach a’ chuain mhbir.

Ghlaodh a nis an righ a’ ghaoth Measg ceb na mara glais.

Dh’birich Innis-fiil gu gorm.

Thuit gu dian oiche nam fras.

Bhuail eagal clann Bholga gu luath Ghlan neoil o Thonn-theine nan stuadh.

An camas Chulbehm’ dh’ ^itich an long, TEMORA. 183 v. 326-353.

Super rupe arborum, quas (sunt) erant graves.

Est tua caprea fusca, Tuus ruber-(cervus) ramosus in medio sylvularum Adspicientes super clivo Venaticum-canem euntem velociter.

Tardi super aperta-planitie Sunt passus virginum, Virginum (xtvxoxe^w) manibus-candidis chordarum Et arcuum curvorum in agro, Tollentium suos cserulos oculos blandos A suis capillis tlavacuminatis super clivo principum.

Non sunt passus Lerthonis in monte, Caput insulae ramorum viridium.

Est ille erigens atram quercum super undam In portu Clubas multorum fluctuum, Atram quercum quam ceciderat ille & Lurnone Ad proficiscendum super faciem oceani.

Averterunt virgines suos oculos blandos

A rege ne caderet ille deorsum :

Non visa est ab illis unquam navis Fusck equitans in oceano magno.

Invocavit nunc rex ventum Inter nebulam maris cani.

Orta est Inisfala vindans.

Cecidit (propere) violenter nox imbrium.

Percussit metus prolem Bolgae (subito) velociter Purgarunt-se nubes & Tonthena fluctuum.

In (portu) sinu Culbense locum-cepit navis, 184 TIGHMORA. DUAN VII

Far am freagradh a choille do thonn :

Bu chopach an sin an sruth, O charraig Dubh-umha nan c6s, San dealra tanais nach bed Le ’n cmthaibh caochlach f6in.

Thai nig aisling gu Lear-thonn nan long, Seachd s&mhla de na linne nach bed;

Chualas an guth briste trom.

Chunnas an slol an ced, Chunnas slol Atha nan colg, ’S an clann, cinn-uidhe nam Bolg:

Thaom iad am feachda fdin, Mar cheathach a’ tearnadh o ’n bheinn, ’Nuair a shiubhlas e glas fo ’n osna Air Atha nan iomadh dos.

Thog Lear-thonn talla Shamhla Ri caoin fhonn clarsaich nan tend.

Dh’ aom eilid Eirinn o ’cheumnaibh Aig aisridh ghlas nan sruth.

Ni ’n dl-chuimhn da Lumon uaine, No Flathal gheal-lamhach nam buadh ’S i coimhead air marcach nan tonn O thulaich nan eilid ruadh.

Lumon nan sruth ;

Tha thu dealradh air m’ anam f6in.” Mhosgail gath solids o ’n ear ;

Dh’dirich aid chinn cheathach nam beanan;

Chunnas air cladach nan gleannan TEMORA.

v. 354-381.

Ubi respondebat sylva undas:

Erat spumosum ibi flumen E rupe Duthamse (cavernosas) cavernarum, In quibus coruscabant larvae baud vivae Cum suis formis mutabilibus ipsarum.

Venit somnium ad Lerthonem navium, Septem simulacra ex lineis baud vivis ;

Audiebatur eorum vox rupta (moesta) gravis.

Cernebatur eorum semen in nebula, Cernebatur semen Athae (bellicosae) aculeorum,

Et eorum proles, (duces) capita-itineris Belgarum :

Effuderunt illi suas copias ipsorum, Ut nebulam descendentem & monte, Quando it ilia cana sub flamine Super Atham multarum sylvularum.

Erexit Lerthon domicilium Samlas Ad blandum modulamen citharas chordarum.

Declinavit-se caprea lernes ab ejus passibus Ad colics glaucos fluentorum.

Nec est oblivio illi Lumon viridis, Nec Flathal (xtuxo^tp) candidis-manibus victoriarum Intuens equitationem fluctuum A tumulo caprearum rufarum.

Lumon fluentorum;

Es tu coruscans super meum animum ipsius.” Experrectus est radius lucis ab oriente;

Surrexerunt ardua capita-nebulosa montium ;

Cernebantur in arenoso-littore vallicularum 186’ TIGHMORA. DUAN VII.

An crom chaochain ghlas-shruthach f6in.

Chualas sgiath Chathmhoir nan colg ;

Mhosgail slol Eirinn nam Bolg Mar mhuir dhomhail ’nuair ghluaiseas gu geur Fuaim eiti air aghaidh nan speur Taomadh tuinn o thaobh gu taobh Ag aomadh an glas cheanna baoth Gun eolas air siubhal a’ chuain.

Trom is mall gu L6n nan sruth

Ghluais Suil-malla nan rosg tlath :

Ghluais is thionndaidh ’n high le br6n A gorm shuil fo shileadh bl&th.

’Nuair th&inig i gu carraig chruaidh Dubh chromadh air gleannan a Loin, Sheall i o bhriseadh a Grille Air righ Atha—dll’ aom i slos.

Buail tend, a mhic Alpain nam fonn.

Bheil sdlas an cl&rsaich an neoil ?

Taom air Oisean, a’s osan gu trom, Tha ’anam a’ snamh an ced.

Chualas thu, bhaird, a’ m’oicbe :

Ach siubhladh fonn eutrom uam f£in.

’S aiteas caoin thuradh do Oisean Am bliadhnaibb chiar na h-aoise.

A dhroighionn uaine thulaich nan taibhs, A thaomas do cheann air gaoith oidhche, Ni bheil d’ fhorum na mo chluais f6in, No faiteal tanais na d’ gh^ig ghlais.

TEMORA.

v. 382-409. 187 Sui flexuosi rivuli (yAawuppooi) cum glaucis fluminibus Auditus est clypeus Cathmoris mucronum; [ipsorum.

Experrectum est semen lernes Belgavum Sicut mare vastum, cum movet-se acriter Sonitus asper super faciem ccelorum Fundentium undas k latere ad latus Inclinantes cana capita insana Sine notitia de cursu oceani.

(Moesta) gravis et tarda ad Lonam fluentorum

Processit Sulmala oculorum blandorum :

Processit et vertit virgo cum dolore Suum cseruleum oculum sub distillatione tepida. * Quando venit ilia ad rupem duram Atre-se curvantem super valliculam Lon®, Adspexit ilia b fractura mentis j' Ad regem Athas—inclinavit-se ilia deorsum.

Pelle chordam, nate Alpino cantuum.

An est gaudium in cithara nubium ?

Funde super Ossianum id, ejus suspirio gravi.

Est ejus animus natans in nebuFL

Auditus es tu, barde, in me& nocte:

At abeat melos leve & me ipso.

Est gaudium blanda tbrenodia Ossiano In annis fuscis senectutis.

O sentis viridis tumuli lemurum, Qui fundis tuum caput super ventum noctis, Non est tuus strepitus in me& aure ipsius, Nec aura spectri in tuo ramo glauco.

* i. e. lacrymis tepidis. t i. e. demens.

TIGHMORA.

188 DUAN VII.

Ach’s Uonmhor ceum nam marbh bu treun, Air osna dubh-aisridh na beinn’, ’Nuair ghluaiseas a’gbealach on ear, Mar ghlas-sg6ith dubh shiubhal nan speur.

Ullin, a Charuill, a Raoinne, Guthan aimsir a dh’ aom o shean, Cluinneam sibh an dorchadas Shelma, Agus mosglaibhse anam nan d^n.

Ni ’n cluinneam sibh shll nam fonn :

Cia an talla de neoil bheil nr suain ?

Na thribhuail sibh clarsach nach trom An truscan ce6 maidne is gruaim, Far an eirich gu fuaimear a’ ghrian O stuaidh nan ceann glas.

TEMORA.

y. 410-423. 189 At frequens est passus mortuorum, qui fuerunt strenui, Super flamine atras semitae montis, Cum movet-se luna ab oriente Sicut canus clypeus atr^-peragrans coelos.

Ullin, Carrul, Rono, Voces temporis quod (praeteriit) se-inclinavit olim, Audiam vos in caligine Selmae, Et expergefacite animum carminum.

Non audio vos, o Semen cantuum:

Ubi in habitatione nubium est vester sopor?

An pulsatis vos citharam baud gravem In amictu nebula; matutinae et torvitate, Ubi oritur sonorfc sol A fluctibus capitum glaucorum ?

».

–  –  –

Quarta a poematis initio incipit dies. Fingal eodem adhuc in loco commorans, quem priore nocte occupaverat, per nebulam quae Cormulem rupem insidebat subinde cernitur. Descensus illinc regis describitur;

qui Galium, Dermidem, Bardumque Carrilem, ad vallem Clunam demittit, Ferad-arthonem Cairbaris filium, unum adhuc ex stirpe Conaris primi Hiberniae regis, superstitem, ad Oledoniorum exercitum inde deducturos. Copiis suis praeest rex, et ad proelium instruit.

Deinde adversus hostes proficiscens, ad specum Lubarensem devenit, sub qua Foiani jacebat cadaver. Conspecto Brano cane, qui ad antri ostium recumbebat. renovatur luctus. Aciem ordinal Cathmor. Hetos ipse, pugna, Fingalis et Cathmor acta, tempestas, et Belgarum fuga describitur. Ad Lubaris fluvii ripam reges sub nube congrediuntur;

finitclque pugua, aspectus eorum et ora, colloquiumque et Cathmoris mors enarrantur. Trenmoris hastam Ossiano more vetusto tradit Fingal; quae dum peraguntur, Cathmoris umbra in Lonensi vallc Sulmallae lugenti obvertiiur. Adveniente deinde vespere, instruuntur epulae, adventusque Ferad-arthonis centum bardorum carminibus nunciatur. Orationem habet Fingal; qud finite, explicit poema.

[ 194 ]

–  –  –

v. 1 17.

Mar ghlacas gaoth gharbh reoidh fo ghruaim Ciar lochan cathair nan ruadh bheann;

Mar ghlacas’s an oiche na fuaim, Caol ruinne na fuar thonna thall Sgaoileadh truscan de eith m’ an cuairt, Geal fo shhil maidne an t-sealgair Tha uisge nan garbh charn a’ gluasad, R6ir barail na tonna a’ falbhan.

Faoin fhorum tha marbh m’ a cbluasaibh, Gach tonn dhiubh a’dealradh an samhchair Fo gheugaibh is bMrr ruadh an fheoir, Tha critheadh’s a feadadh fo ghaoith

Air an aiteachaibh baoth fo re6dh :

Cho s&mhach’s cho glas a bha’ n sluagh Ri madainn dol suas o ear, Gach gaisgeach o ’cheann-bheart de chruaidh A’ sealltuinn air cruaich an righ, [ 195 ]

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 55 |


Similar works:

«ARCHER & ARMSTRONG #1: SONS OF PERDITION Complete Script, THIRD DRAFT April 19, 2012 By Fred Van Lente / © 2012 Valiant ONE GENERAL NOTE: Throughout this Sumerian sequence, while there are some nods to historical accuracy, it is clear from the design that we are dealing with a pre-Cataclysm, pre-historical society far advanced than our own; they're using Kirby-style mythic hypertech.Some good reference for historical Sumer regardless: Sumerian Garb (& City) Ref.:...»

«THE IMPORTANCE AND FUTURE OF MINING HISTORY: AN AUSTRALIAN PERSPECTIVE KEN McQUEEN Institute for Applied Ecology University of Canberra ACT 2601, Australia Ken.McQueen@canberra.edu.au Mining is a pillar of civilisation, providing many of the materials needed for technologies. It has a long history dating back to the first use of surface stone to make simple hand tools. This history even predates the appearance of our own species and is dated to at least 2.6 million years BP when Homo habilis...»

«THE PRIMARY SOURCE Volume 11, Number 1 Fall 2000 Editor, Miranda Emmert History Home To jump to a specific section of the newsletter click on a topic. Headnotes Ted Blanton Student Interns National Park Graduate Student Activities Advisor's Notes Paul E. Million, Jr. Graduate Notes History Awards Banquet Richard Haywood Undergraduate News Alumni News Phi Alpha Theta Undergraduate Notes Alumnus Writes Study Abroad Internship Opportunities Faculty Activities Recent Graduates HEADNOTES By Gordon...»

«UNITED STATES COMMISSION ON CIVIL RIGHTS PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT FISCAL YEAR 2005 TABLE OF CONTENTS MESSAGE FROM THE CHAIRMAN..3 I. PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT OVERVIEW. 7 II. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS. 9 A. History..9 B. Mission C. Organizational Structure D. Performance Highlights: Performance Goals, Objectives, and Results. 13 E. Internal Controls, Systems, and Legal Compliance F. Possible Effects of Existing Risk, Demands, and Conditions on Commission Goal...»

«Bibliography of architectural terra cotta Prepared for English Heritage by The Architectural Conservation Laboratory, Graduate Program in Historic Preservation, Graduate School of Fine Arts University of Pennsylvania Frank G. Matero, project director Andrew Gustine, conservation fellow January 19, 2001 1. Architectural Terra Cotta. Annual Report of the Director, Bureau of Standards, U.S. Bureau of Standards, 1917-1919. 2. Architectural Terra Cotta. Engineering News 93, no. July 24 (1924): 160....»

«Wright 1 The reign of Emperor Vespasian began after his military victory in the civil war of 68-69 A.D., he claimed the imperial throne without the majority of the senatorial elite's support, and needed to legitimize his right to rule in order to secure his position. Political propaganda promoted his military victories, advocated his humble origins, popularized that he had brought peace to Rome, and earned him favorable accounts in the writings of the historians he funded. Sculptural propaganda...»

«ORBIT Online Repository of Birkbeck Institutional Theses Enabling Open Access to Birkbecks Research Degree output British liberalism and the Balkans, c. 1875-1925 http://bbktheses.da.ulcc.ac.uk/82/ Version: Full Version Citation: Perkins, James Andrew (2014) British liberalism and the Balkans, c. 18751925. PhD thesis, Birkbeck, University of London. c 2014 The Author(s) All material available through ORBIT is protected by intellectual property law, including copyright law. Any use made of the...»

«A CHRONICLE OF HISTORICAL EVENTS IN RECOGNITION OF THE THIRTIETH ANNIVERSARY OF THE GLIDDEN DRIVE ASSOCIATION, INC. Compiled by Mary Clarke and Joanne Conklin Original drawings by Mary Clarke With Sherman Bay Addendum by Henry Scheig 1 Strange that so few ever come to the woods. I went to the woods because I wished to live deliberately. — Henry David Thoreau 2 A CHRONICLE OF HISTORICAL EVENTS OF THE GLIDDEN DRIVE ASSOCIATION, INC. In 1969 the National Geographic Society discovered Door...»

«Proceedings of MACAS – 2015 International Symposium of Mathematics and its Connections to the Arts and Sciences 10th Anniversary of the MACASSymposia University of Education Schwäbisch Gmünd, Germany Edited by Astrid Beckmann, Viktor Freiman, Claus Michelsen Proceedings of the International Symposium MACAS – 2015 Index 3 Introduction Plenaries Uffe Thomas Jankvist: 6 Primary historical sources in the teaching and learning of mathematics – short and long term effects George Gadanidis: 19...»

«XI Congreso Internacional de CONGRESO LA SOLAR II DESDE NUESTRO SUR MIRANDO A Desarrollo Local. NUESTRA AMÉRICA. Simposio: Historia y actualidad rural latinoamericana. PEQUEÑOS PRODUCTORES FAMILIARES, EL PROCESO DEYCONCENTRACIÓN DE ASOCIATIVISMO DESARROLLO LOCAL. LA TIERRA EN EL SUDOESTE BONAERENSE.enla feria y mercado madre tierraDE tres El caso de EL CASO DEL PARTIDO de TRES arroyos el sudoeste bonaerense ARROYOS. Lic. Matías A. Alamo Lic. Matías Álamo II CONGRESO INTERNACIONAL DE...»

«WARBURG’S “PATHOS FORMULA” Warburg’s “Pathos Formula” in Psychoanalytic and Benjaminian Contexts Adi Efal Tel Aviv University The “Pathos Formula” redefined This article is intended to offer some meeting points between Aby Warburg’s “Pathos Formula”, psychoanalytic thought, and the concept of allegory in the writings of Walter Benjamin. The comparison between the different thinkers will entail an examination from two points of view: first, I shall present the consequences...»

«Default Risk Modeling Beyond the First-Passage Approximation: Extended Black-Cox Model. Yuri A. Katza and Nikolai V. Shokhirevb P.O. Box 66, Norwalk, CT 06853 We develop a generalization of the Black-Cox structural model of default risk. The extended model captures uncertainty related to firm’s ability to avoid default even if company’s liabilities momentarily exceeding its assets. Diffusion in a linear potential with the radiation boundary condition is used to mimic a company’s default...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.