WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 55 |

«* National Library of Scotland ■■jin B000157358*. V POEMS OF OSSIAN, IN THE ORIGINAL GAELIC, WITH A LITERAL TRANSLATION INTO LATIN, BY THE LATE ...»

-- [ Page 15 ] --

Ut corripit ventus asper gelu sub torvitate Fuscum lacusculum muscosum ruforum montium, Ut corripit in nocte tremens, Tenuia fastigia frigidarum undarum ex adverso Expandens amictum glaciei in circuitum, Candida sub oculo matutino venatoris Est aqua asperorum saxetorum se-movens, Secundum ejus sententiam undis vacillantibus.

Vanus strepitus est mortuus circa ejus aures, Singula unda earum coruscante in tranquillitate Sub ramis et apice rubro graminis, Quse sunt trementia et fistulantia sub vento

In eomm locis tristibus sub gelu :

iEquk tranquillus et pallid us erat populus In matutino (tempore) iens sursum ab oriente, Singulo bellatore e gale& durEe-(chalybis) Aspiciente collem regis, 1J)6 TIGHMORA. DUAN VIII.

Cruaich Fhionnghail thall fo nial, A gharbh cheum a’ dol slos an ced.

Air a chite an t-ard threun Leth fhaicte an lens a mhdir airm;

O smuainte gu smuainte ghluais cdmhrag Ag iadhadh gu domhail m’a chliabh.

Mar so a ghluais a mach an triath ;

Lann Luinne nam beum a’ soillseadb;

Sleagh fhada a’ druideadh o nial, Letb fhaicte a sgiatb’s i boillsgeadh.

’Nuair a thainig e uile fo cheum Le ’bath chiabh ag 6irigh ri gaoith Fo dhealt a’taomadh m’an cuairt, Ghluais a suas garbh fhuaim nan sluagh Thar an cinneachaibh buaireadh gu strl, lad a’ sgaoileadh an dealra m’ an cuairt Le ’n uile sgiath’ fuaimear m’ an righ.

Mar so tha gluasad glas a’ chuain M’ an cuairt do fhuath o chruach nam beann, ’Nuair a thearnas e ’n gaoith air na stuaidh.

Fear astair fo ghruaim fada thall A’ togail a chinn thar a’ bhruaich ’S e coimhead air bruailleinn a’ chaoil, E saoilsinn gu’m faicear an cruth Leth dhubh am measg comhstri nam beuc, Garbh thonna fo ailghios m’an cuairt, Gach baoth dhruim a’ buaireadh fo chop.

Fada thall mac Mhorni nam beum, TEMORA.

v. 18-45. 197 Collem Fingalis ex adverse sub nube, Et ejus ingentem passum euntem deorsum in nebula.

Interdum cernebatur arduus strenuus (vir) Semivisus in flamm& magnorum armorum;

A cogitatione ad cogitationem se-movit certamen Se-flectans vastk circa ejus pectus.

Hoc modo (exiit) se-movit extni princeps;

Gladio Lunonis plagarum fulgente;

Hasta longa se-protrudente & nube, Semiviso ejus clypeo et coruscante.

Quando venit ille totus (gradiens) sub passibus Cum ejus cano capillo surgente ad ventum Sub rore se-fundente in circuitum, Processit sursum ingens fremitus populorum Per eorum gentes tumultuantes ad certationem, lib's spargentibus suam coruscationem circumcirca Cum suis omnibus clypeis sonoris circa regem.

Hoc modo est motus canus oceani In circuitum larvae b praecipitio montium, Cum descendit ilia in vento super fluctus, Viatore sub tetricitate procul ex adverse Tollente suum caput supr& praecipitium Et intuente tumultum freti, Et credente quod cernitur forma Semi-nigra inter concertationem mugituum, Ingentibus undis sub ejus arbitrio in circuitum, Et singulo insane dorso tumultuante sub spum&.

Sunt longk ex adverse Alius Mornae plagarum, 198 TIGHMORA. DUAN VIII Mac Dhuthno thr^in is bard caoin Chona.

Sheas iadsa, gach fear dhmbh gun fheum Fo gharbh-chrann fhein gun chuirnhn air cbmhrag.

Chum sinne o shuilibh an righ;

Cha do bhuadhaich linn stri nan raon.

Bha sruthan beag a’ taomadh slos, hli ’ga bhualadh gu thrian le sleagh, Gun m’anam ag iadhadh r’a thaobh, Ag 6irigh baoth o smaoin gu smaoin Mall osna o urlar mo chl^ibhe.

“ Sh'd hlhorni,” thuirt righ nan sluagh;

“A Dhearmuid, shealgair nan ruadh ciar, C’ uim a tha sibh cho dorcha san uair Mar charraige air chruachaibh nan sliabh Sileadh dubh uisge air an taobh ?

Cha ’n ’eil fearg air in’ anam gun fheum Ri gaisgeachaibh treun nan sluagh, Mo neart ann an comhrag nam beum, Mo shoias an slth an d6igh buaidh.

Mo ghuth mar aiteal a’ dol suas Air madainn’s na ruaidh fo sheilg, Og Fhillean cur a bhogh’ air sheoil.

Cha ’n 'eil an sealgair sin sa bheinn, ’S e druideadh air leum nan ruadh.

C’ uim tha siol bhrisidh nan sgiath Cho fada so shios fo dhubhra ?” Nuair dhirich ar ceum gus an triath, A shuilean a’ tionndadh ri sliabh Mhbra, TEMORA.

v. 46-73. 199 Filius Duthnonis strenui et bardus blandus Conae.

Steterunt illi, singulus vir eorum sine vi Sub ingenti arbove ipsius sine memoria certaminis.

Nos-tenuimus nos ab oculis regis;

Hand parta est a nobis certatio camporum.

Erat rivulus parvus se-fundens deorsum, [cum hastA, Me eum percutiente (leviter) usque ad tertiam partem Sine meo animo se-flectente ad ejus latus, * Surgente surd& a cogitatione ad cogitationem Tardo suspirio ab imo mei pectoris.

“ O semen Mornse,” dixit rex populorum;

“ Dennid, venator rufarum-(caprearum) fuscarum, Quare estis adeo (tetrici) tenebrosi hac honk Ut rapes super prsecipitiis clivorum Stillantes atram aquam in suo latere ?

Non est ira in meo animo sine necessitate Adversus bellatores strenuos exercituum, Meas vires in certamine plagarum, Meum solatium in pace post victoriam.

Est mea vox sicut aura iens sursum In matutino-(tempore) rufis capreis sub venatione, Juvene Folane ponente arcum in rectum-statum.

Non est venator ille in monte.

Et ipse cursu-premens saltus rufarum-(caprearum) Quare est semen (quod frangit hastas) frangendi hasTam long& hie infnk sub obscuritate ?” [tarum Cum ascenderunt nostri passus ad principem, Ejus oculis conversis ad clivum Morse, * Cum meus animus non se-flecteret.

200 TIGHMORA. DUAN VIII.

Bha ’dheoir gu dlu a’ dol slos Mu ghorm-shuileach 6g na fiall chomhradh.

Ghlan dealradh a mhuig-se gu trian Am fianuis sgiathan leathan a’ chomhraig.

“ Feuch Cromall nan carraige fo chrann Cathair na gaoithe, ’s an ceann fo cheo;

Air an cidaobh ’g iadhadh sa’ ghleann Tha Labha nan glan shruth’s nam fiadln Tha cds an eudan dhonn na carraige, Air an aird sgiath iolaire treun.

Tha dorch roimhe sgaoileadh nan darag, Tha fuaim ri gaoith Chlunai sa’ bheinn An sin tha bg nan ciabh donn, Mac Chairbre nan rosg gorm, Aid i igh nan sgiath leathan’s nan sonn O Ullinn nan ruadh’s nam mor thlr.

Tha ’chluas ri guth Chondain tha hath;

Ag aomadh slos an solus tha fann;

Tha ’chluas ris; tha nkimhde an triath ’N Tighmora nam fuaim nach gann.

Thig esa mach o am gu am An cearb nan ceotha gus na ruaidh.

’Nuair a sheallas a’ghrian air a’ghleann, Cha ’n fhaicear e thall air a’ chruaich Aig carraig no ri fuaim nan sruth, E 'ga cheileadh o Bholga nan triath,

Tha cbmhnuidh an ceud thall’ a shinnsTe:

Innis da gu ’n togas an t-sleagh, TEMORA.

v. 74-101.

Erant ejus lacrymae frequenter euntes deorsvim PropterfxuavopnAaTovjceruleisoculisjuvenemliberaliumserDetersit coruscatio nebulam ejus mediocriter [monum.

In conspectu clypeorum latorum certaminis.

“ Ecce Cronial rupium sub arbore, Sedes venti, et earum capite sub nebuli;

Ad earum tergum se-obliquans in valle Est Lava purorum rivorum et cervorum.

Est caverna in facie subfusca rupis, Super cacumine ala aquilas strenuae.

Est caliginosa ante earn expansio quercuum,

Qua? sunt sonantes ad ventum Clunae in monte:

Illic est juvenis capillorum subfuscorum, Filius Carbaris oculorum casruleorum, Arduus rex clypeorum latorum et beroum Ab Ullina rufarum et magnarum regionum. [canus;

Est ejus auris (attenta) ad vocem Condanis, qui est Sereclinantis deorsum in luce languida;

Est ejus auris ad eum; sunt bostes principis In Temora sonituum baud parcorum.

Venit ille for^s de tempore in tempus

–  –  –

Is h-eagamh gu’n leagh a naimhde.” “ Shll Mhorni, tog-sa suas an sgiath, A Dhearmuid tog ciar shleagh Thighmora;

Biodh do ghuth*sa, a Charuill, tha hath, Le ’n gnlomhaibh gu slol nam m6r thriath;

Thoir a rls e gu taobh Mhoil^na, Raon ciar nam beum's nan thaibhs;

An so buaileamsa cdmhrag leam f6in, An gleann cumhann nan ceud garbh ghniomli.

M’ an teiring sios an oiche dhonn, Thig-sa gu lom Dhun-m6ra.

Coimhid o chiarad nan tom, O na che6 is e trom is domhail Mu L6na nam mdr sbrutban mall;

Ma chitbear mo bhrataiche caola Air Lubar nan glas lubadh caoin, Cha do gh6ill an comhstri nan laocb An raon deiridb a’bbaoith chomhraig.”

Mar sin a cbualas focuil an triaith :

Cha do fhreagair o ’n triall na treuna lad a’ sineadh an ceuma balbh A’ sealltuinn’s a’ falbh, o ’n gruaidh Air sluaigh, is gruaiin, is fuaim na h-Eirinn, lad a’ dorchadh air astar nan sliabh.

Cha do threig iad an righ roimh riamh Ann am meadhon nan sgiatha stoirmeal.

An d6igh nan triath le cbl^rsaich mall Ghluais Carull fo cheann a bha liath;

TEMORA.

V. 102-129.

Et fortasse quod liquescent ejus hostes.” “ Semen Mornas, tolle tu sursiim clypeum, Dermid, tolle fuscam hastam Temorse;

Sit tua vox, Carrul, qui es canus, Cum eorum factis ad semen magnorum principum;

Adduc rursus eum ad latus Molense, Planitiem fuscam plagarum et fuscorum lemurum;

In hoc (loco) (inibo) percutiam ego certamen mecum In valle angustd centum ingentium facinorum. [ipso* Antequam descenderet deorsum nox subfusca, Veni tu ad apertam-partem Dunmorae.

Despice de obscuritate collium, Ab nebula, quas est gravis et vasta Circa Lenam magnorum rivorum tardorum;

Si cernantur mea vexilla tenuia Super Lubare glaucorum flexuum blandorum, Haud cessi in concertatione bellatorum, V In acie postrema insani certaminis.”

Sic auditum est dictum principis :

Haud responderunt ab eorum itinere strenui Tendentes passus taciti Et spectantes inter abeundum, & suis genis Super agmina, et torvitatem, et fremitum lernes, Et caligantes in itinere clivorum.

Haud reliquerunt illi regem antea unquam In medio clypeorum procellosorum.

Pone principes cum cithara tardus Processit Carrul sub capite quod erat canum ;

* i. e. solus.

DUAN ▼III..TIGHMORA.

Chunnaic e bas sluaigh anns a’ ghleann, ’S bu bhrbnach is fann am fonn, Mar aiteal caoin gaoith bha’m fuaim, Ma seach thig fo ghruaim air L6go Mu lochan nan cuilc a tha ruadli, ’Nuair a thearnas air gruaidh sealgair Caoin chadal air cbineach nan c6s.

“ C’ uim a tha aomadh a’ bhaird o Chona,” Thuirt am m6r righ, “ thar sruthan diomhairr An &m so do bhrdn is do dhoghruinn, Athair Oscair, nach cdmhnuidh an siothaimh ?

Biodh cuimhne air gaisgich an sith, ’Nuair nach cluinnear air strl na gruaim Mu sg£ith bhallaich an cruadal nam bl^ir.

Aoms’ an sin am br6n thar sruth, Air am buaileadh gaoth fhuar nan cruach;

Biodh san am sin d’ anam fo dhubh Mu na gorm-shuilich sinnte an uaigh.

Tha Eirinn ag iadhadh a’ chbmhraig Gu leathan, gu mor, gu dorcha.

Tog, Oisein, do sgiathsa air chomhla;

Tha mi m’ aonar sa’ chomhstri, a thr^in.” Mar thig guth fuasach o ghaoith Air long an caol-ghlas Innis uaine ’G.a bualadh ro’ ’n doimhne tha faoin, Ciar mharcach nam baoth thonna m6ra;

Mar sin chuir guth uaibhreach an righ M6r Oisian gu strl nan sleagh.

TEMORA.

v. 130-157.

Videbat ille mortem populi in valle, Et erat lugubre et languidum melos, Instar auras blandas venti erat sonus, Quas altern^ venit sub tetricitate super Legam Circa lacusculum arundinum, quae sunt rufae, Quando descendit super genam venatoris Bland us somnus super musco cavernarum.

“ Quare est inclinatio bardi de Cona,” Dixit magnus rex, “ super rivulum secretum ?

An tempus hocce luctui et angori, Pater Oscaris, qui non habitabat in tranquillitate ?

Sit recordatio bellatorum in pace, Quando nihil audietur de certatione (torvei) torvitatis Circa clypeum umbonigerum in crudo-periculo proelioInclina-te tunc in luctu super rivum, [rum.

In quern (illiditur) ferit ventus frigidus prascipitiorum;

Sit in tempore illo tuus animus sub nigrore Propter extensos in sepulchre.

Est lerne se-obliquans ad certamen Lat&, vastfc, tenebrosfe.

Tolle, Ossiane, tuum clypeum in occursum ;

Sum ego solus in concertatione, strenue.” Ut venit vox tremenda venti Super navem in freto glauco Inisunae ;i \ Earn percutiens per profundum, quod est inane, Fusck equitantem in insanis fluctibus magnis;

Modo illo misit vox imperiosa regis Magnum Ossianum ad certationem clypeorum.

206 TIGHMORA. DUAN VIII.

Thog e suas a’ chruaidh an soillse, An cearb dhubh gun bhoillsge a’ chdmhraig, Mar eudan re’ leathan gun tuar, An iomall chiar nam fuar nial, Seal m’ an 6irich an stoirm air chuan.

Ard-fhuaimneach o choinich Mhora, Thaom gu domhail cdmhrag sgiathach.

Treun Fhionnghal a’ gluasad a’ mhbir shluaigb, Righ Mhdirbheinn nan scorr-shrutha ciara.

Sgiath iolair a’ sgaoileadh san ard, A liath-fhalt a’ taomadh m’ a ghuaile, Gharbh cheuma mar thorrunn nan earn.

’S trie a sheas e, ’s a shealladh m’ an cuairt, Teine losgadh o bhuaireadh nan arm.

Bu choslach e ri carraig chruaidh, Fo hath eith am bruachaibh nan aid, A’ choille fo ghaoith, is i fuaim ;

Srutha dealradh m’a gruaidh’s m’a ceann, Sgaoileadh ard an cobhar air osaig.

A nise bhuail e cos craig Lubair, Is Fillean air chhlaobh an suain.

Bha Bran ’na shlneadh air a sg6ith,

Ite fir c6rr a’ strl sa’ ghaoith :

Gian o fhraoch chlte thall Ceann cruaidh sleagh fhada an laoich.

Thog an dbghruinn do anam an triath, Mar dhubh ghaoith tha fiaradh air loch.

Thionndaidh e ’cheuma air an t-sliabh, TEMORA. 207 y. 158-185.

Levavit ille sursum duram-armaturam in lucem In limbo atro sine splendore certaminis, Instar faciei lunse latas sine colore In extremitate fusca frigidarum nubium, Paulo antequam surgit procella in oceano.

Arduo-sonorum & musco Morse Effusum est vastb certamen clypeatum, Strenuo Fingale promovente magnum populum, Rege Morvenis scopulosorum fluminum fuscorum, Ala aquilse se expandente in alto, Ejus cano crine effuso circa humeros, Ingentibus passibus instar tonitrus saxetorum, Ssepe restitit ille intuens circumcirca, Igne flammescente ex tumultu armorum.

Erat similis ille rupi durae Sub glauc& glacie in ripis rivulorum, Sylva sub vento et ea sonante, [caput, Fluentis coruscantibus circa ejus genam et circa ejus Spargentibus alt£ suam spumam super flamen.

Nunc percussit ille cavernam saxi Lubaris, Folane ad ejus tergum in sopore.

Erat Brannus extensus super ejus clypeum, Pennis aquilae eximiis certantibus in vento.Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 55 |


Similar works:

«The Architectural History of the London Borough of Brent by Geoffrey Hewlett [N.B.: This article was originally a page on the Planning pages of the London Borough of brent’s website. No attempt has been made to update it.] THE DESIGNATION PROCESS The designation of Conservation Areas in Brent has been relatively sporadic. Recognising the limited staff-time of one officer, areas were designated when staff-time was available to pursue design guidance or as a result of threats to an area, as at...»

«Michael Guidry Personal Information Name: Michael Wayne Guidry Position: Professor of Physics and Astronomy, University of Tennessee; Adjunct Staff Member (retired), Physics Division and Computer Science and Mathematics Division, Oak Ridge National Laboratory Address: 308 South College, University of Tennessee, Knoxville 37996; Contact: 865-974-7810 | guidry@utk.edu Educational Background B. S. in Chemistry, McNeese State University (1970) Doctorate in Chemistry, University of Tennessee (1974)...»

«Introduction The market revolution in America defined the development of US society and culture over the course of the long nineteenth century. This course examines how Americans at that time constructed, experienced and challenged the many facets of capitalism taking shape in the US. Taking a thematic approach, the course will explore topics such as labour and the culture of work, class and gender identities in a capitalist society, debt and failure, confidence and speculation, commodities and...»

«Early History of Thoroughbred Horses in Virginia (1730-1865) Old Capitol at Williamsburg with Guests shown on Horseback and in a Horse-drawn Carriage Virginia History Series #11-08 © 2008 First Horse Races in North America/Virginia (1665/1674) The first race-course in North America was built on the Salisbury Plains (now known as the Hempstead Plains) of Long Island, New York in 1665. The present site of Belmont Park is on the Western edge of the Hempstead Plains. In 1665, the first horse...»

«2011-2012 Dear Student-Athlete/Parent/Guardian, Please review all the forms in this packet. Each of the forms contains information important to the student-athlete. Please make sure to completely fill out, sign and date each form. Please return forms to MVC Athletic Training only! Please review the forms for completeness. Incomplete forms or information found to be incomplete are unacceptable. Student-Athletes will not be allowed to practice or compete until all the information is provided....»

«CATALIS SE ANNUAL REPORT 2014 CATALIS SE JUDGEMENTS AND ESTIMATES In making these financial reports, group management has made assessments, estimates and assumptions that affect the Group’s reported accounts. These estimates and assumptions are based on what is known at the time the financial reports are presented, as well as historical experience and assumptions that the group management considers reasonable under the current circumstances. The conclusions drawn by group management form the...»

«The Public Defense of the Doctoral Dissertation in Medieval Studies of Krisztina Arany on FLORENTINE FAMILIES IN HUNGARY IN THE FIRST HALF OF THE FIFTEENTH CENTURY will be held on Friday, 13 June 2014, at 13:00 in the Room no. 002 Central European University (CEU) Nádor u. 13, Budapest Examination Committee Chair György Endre Szőnyi (Department of History – CEU) Members Balázs Nagy – Supervisor (Department of Medieval Studies – CEU) Katalin Szende (Department of Medieval Studies –...»

«Posterior Polar Cataract Emily S. Birkholz, MD; Thomas A. Oetting, MD; Anna S. Kitzmann, MD January 3, 2011 Chief Complaint: 38 year old man with blurry distance vision History of Present Illness: The patient noticed blurry distance vision and problems seeing at night for years, more noticeably in his left eye than in his right. When driving at night, he noticed a significant amount of glare from oncoming headlights. On a previous examination 15 years ago, he was informed he had cataracts. Past...»

«FROM: Horan, Dennis J; Grant, Edward R.; and Cunningham, Paige C, eds. Abortion and the Constitution: Reversing Roe v. Wade Through the Courts. Washington, DC: Georgetown University Press, 1987. Copyright Americans United for Life Legal Defense Fund. With permission.DENNIS J. HORAN AND THOMAS J. BALCH Roe v. Wade: No Justification in History, Law, or Logic I. Roe and Its Critics IN THE HISTORY of American constitutional jurisprudence, few Supreme Court decisions have come to be recognized as so...»

«Medicines Use Review Supporting Information for Asthma Patients What is asthma? Asthma is a chronic inflammatory disorder of the airways. The inflammation causes an associated increase in airway hyper-responsiveness, which leads to recurrent episodes of wheezing, breathlessness, tightness in the chest and coughing. These symptoms often present early in the morning or at night. Episodes are usually associated with some degree of airflow obstruction that will resolve spontaneously or with...»

«THE LEGEND OF DEVIL'S GULCH A FANTASTIC HISTORY © 1984 by Shebby Lee Presented at the Dakota History Conference Madison, SD April 14, 1984 PROLOGUE Historical plays have been a staple of dramatic literature for centuries. The Greeks and Romans often used very loose interpretations of historical events for both settings and characters which they then manipulated at will. (Historical accuracy seems not to have been as important as the magnitude of a character's dilemma.1) William Shakespeare too...»

«THE POWER OF DEFINITION. STIGMATISATION, MINORITISATION1 AND ETHNICITY ILLUSTRATED BY THE HISTORY OF GYPSIES IN THE NETHERLANDS* LEO LUCASSEN Introduction Various groups of immigrants have settled in the Netherlands over the past centuries. This process generally took place without big problems, apart from the almost ritual phase of a not very flattering stereotype, with the result that none of the original immigrants still exist as a group. There are no German, Huguenot or southern Dutch...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.