WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 55 |

«* National Library of Scotland ■■jin B000157358*. V POEMS OF OSSIAN, IN THE ORIGINAL GAELIC, WITH A LITERAL TRANSLATION INTO LATIN, BY THE LATE ...»

-- [ Page 16 ] --

Purum ab eric& cernebatur ex adverso Caput durum hastse longse bellatoris.

Excitavit se angor in animum principis, Ut ater ventus, qui obliquatur super lacum.

Convertit ille suos passus super clivo 208 TIGHMORA. DUAN VIII ’Se ’g aomadh o ’sg6ith air a shleagh.

Leum Bran an uchd bhain gu luath,

Gu astar rigli nan sluagh le solas:

Thainig e’s a shealladh air uaigh Anns na sliineadh ’na shuain an sealgair.

Moch ’sa mbadainn b’ annsa do threun Fuaim faoghaid mu bheinn nan ruadh.

An sin bha sileadh slos de dheoir, O ’anam mbr, an rigb fo ghruaim.

Mar thaomas an ardaibh nan gaoth, Stoirm uisge o fhaobhar nan cruacb, Ag fagail shruth glan san fhraoch ;

Grian a’ dearrsadh air aonach nan stuadh ;

Ceanna uaine nan tom fo fheur:

Mar sin a ghluais an dealra baoth O chdmhrag air laoch nan triath.

Leum e air a shleagh thar Lubar, Is bhuail gu cul a mhbr sgiath.

Bha aomadh is taomadh an t-sluaigh, Le ’n uile ruinn chruaidh gu blar.

Chual Eirinn gun eagal am fuaim;

Leathan ghluais i a sluagh gu r6idh.

Bha Malthos ciar an sgiath an raoin, Le sealladh nach faoin fo dhubh fhabhraid;

Is teann air hha, dealradh sa’ ghleann, Gath soluis nam bard’s nan triath, Hidalla, bha riamh cho ciuin.

Bha s:ruaim Mhathronnain sa’ chruaich.

TEMORA.

v. 186-213.

Inclinans-se ab ejus clypeo super ejus hastam.

Prosiluit Brannus pectoris candidi velociter

Ad iter regis populorum cum laetitii:

Venit ille, et ejus aspectu ad sepulchrum, In quo extendebatur in suo sopore Venator.

Multo mane erat oblectamentum strenuo, Sonitus excitationis praedse circa montem rufarum.

Tunc fuit distillatio deorsum lacrymarum Ab animo magno regis sub tetricitate.

Ut effunduntur in culminibus ventorum,Procellae pluviarum b summo praecipitiorum Relinquentes flumina pura in erica, Solem coruscantem super monte columnifero,

Et capita viridia collium sub gramine :

Itidem processit coruscatio terribilis E certamine* super heroa principum, Saluit ille super sua hasta trans Lubarem, [peum.

Et percussit (penitus) ad tergum suum magnum clyErat inclinatio et effusio populi Cum eorum omnibus cuspidibus duris ad proelium.

Audivit lerne sine metu sonitum ; [tiem;

Latum promovit ilia suum populum ad apertam plainiErat Malthos fuscus in ala campi Cum intuitu baud vano sub atro supercilio;

Et prope ad eum erat coruscans in valle Radius lucis bardorum et principum, Hidalla, qui erat semper ita tranquillus.

Erat torvitas Maronnanis in pra;cipitio,

• futuro.

TOM. HI. P 210 TIGHMORA. DUAN VIII.

Rosga sealladh o ghruaidh air n&mhaid.

Air sleagh bha Clonar nan gorm sgiath, Cormar ciar nan ciabha mora Gu domhail fo chomas na gaoithe.

Mall, o chul torr ai d nan c6s Ghluais gu mor cruth corr rigb Atha;

An da sbleagh a’ dealradh ’na laimh, Is leth a ghlais sg^ith thall ag 6irigh, Mar ghath teine an oiche dol suas Air beanntaibh ruadh nam fuar thaibhse.

’Nuair a dhealradh leis idle am faire, Thaom an sluagh am buaireadh stri Bha sradadh dearg dealain na staillinn A beumadh ’s a’ snamh o dM thaobh.

Mar thach’reas am bruailleinn da chuan Le ’n uile stuaidh, fo fhuaradh shian An idn dhoibh faireachadh fo ghruaim Ard chomstri cruaidh nan gaoth’s nan nial An caol ghlas Lumoin nan crag fiar;

Air faobhar chruachan ard nam fuaim Faoin astar nam fuath gun lens ;

O ’n osaig tha thuiteam air cuan Ard choille o chruaich gach beinn

Measg cobhar is iadhadh nan tore :

Mar sin a thaom sa’ ch6ile an sluagh;

Nis Fionnghal nam buadh, nis Cathmor Ard leumadh a mach air a’ chruaich, Dubh aomadh a’ bhais air da thaobh, TEMORA.

v. 214-241.

Ejus oculo intuente gen^ super hostes.

Super hasta erat Clonar casruleorum clypeorum, Et Cormar fuscus capillorum magnorum Vast^ sub potestate venti.

Tarda a tergo tumuli ardui cavernarum Processit ingens forma eximia regis Athse;

Binis hastis coruscantibus in ejus manu, Et dimidio ejus glauci clypei ex adverse surgente, Ut telum ignis in nocte iens sursum Super montibus rufis frigidarum larvarum.

Quando coruscatum est ab illo omnino in luce, Effusus est populus in tumultum pugnaj.

Erant scintillas rutilas fulguris chalybis Ferientes et natantes b duobus lateribus.

Sicut occurrunt in tumultu duo maria Cum omnibus suis fluctibus, sub frigidis nimbis In tempore quo illi sentiunt sub torvitate [rum Arduam concertationem duram ventorum et nimboIn freto glauco Lumonis saxorum ferorum;

Super summo praecipitiorum arduorum sonituum Est inane iter larvarum sine flammA;

Ab earum flamine cadit super oceanum Ardua sylva b prascipitio cujusque mentis

Inter spumam et circumcursum balenarum :

1 Modo illo fusus est inter se populus;

J Kune Fingal victoriarum, nunc Cathmor 1 Est ardue saliens prorsum super colie, Atra inclinatione mortis ad duo latera, 212 DUAN VIII.

TIGHMORA, Liath dhealradh o chomhstri na cruaidhe, A’ leantuinn suas gairbh astair nan triath, ’S iad a’ slneadh an ceuma fo fhuaim, Gearradh sios garbh fhaobhar nan sgiath.

Thuit Mathronnan fo Uimh an righ, Slnnte sios thar stri nan sruth;

R’a thaobh thionail uisge na fritb Liath leumadh thar aomadh a sg6ithe.

Bhuail Cathmor an Clonar a chruaidh;

Cha do thuit e gun tuar air l&r;

Ghabh darag a’ chiabh bha m’a ghruaidh, A gharbh cheann-bheart a gluasad mall;

Tuitidh deoir o Thlathmhin san talla Fo eirigh uchd banail na hall.

Cha do dhi-chuimhn raise f6in Sleagh fhada nan treun an cdmhrag.

Bha aoraadh nam marbJi fo mo bheum, Og Hidala gun fheum sa’ chomhstri.

A chaoin ghuth Chlonrath nan sruth ciar, C’ uim a thogas air triath a’ chruaidh ?

Truagh ! nach tach’readh an talla fial, An strl mu ’n iadhadh na luaidh?

Chunnaic Malthos losal an triath;

Ghlac dubhar a thriall’s, e gun chli:

Air d& thaobh liath aldain nan sliabh Chrom sinn an ciaradh na strl.

Th6iring sios an speur air a’ chuan ;

Bhris gutha m’ an cuairt o fhiar ghaoith, TEMORA.

v. 242-269.

Cano coruscamine h concertatione durorum armorum, Et sequente sursum asperum iter principum, Illis extentendibus suos passus sub sonore, Et ccedentibus deorsum asperam aciem clypeorum.

Cecidit Maronnan sub manu regis, Extensus deorsiim super certationem rivorum;

Ad ejus latus coacta est aqua saltus Can& saliens super inclinationem ejus clypei.

Adegit Cathmor in Clonarem suum durum (ferrum);

Non cecidit ille sine colore in humum;

Prehendit quercus capillum qui erat circa ejus genam, Aspera galea se-movente tardk ;

Cadent lacrymas k Tlamiml in aula Sub surrectione pectoris honesti liberalitatis.

Haud oblitus sum ego ipse Hastam longam strenuorum in certamine.

Fuit (casus) inclinatio mortuorum sub meo ictu, Juvene Hidalla sine vi in concertatione.

O blanda vox Clonras fluentorum fuscorum, Quare tollis in principem durum ferrum ?

Miserum ! quod non occursum est in aula hospital!, In certatione circa quam se-flectunt laudes ?

Vidit Malthos humilem principem ;

Prehendit (tristitia) nigror ejus iter, illo sine vi:

Super binis lateribus* glaucorum rivulorum clivorum Nos-curvavimus nos in offuscationem certationis.

Descendit deorsum coelum super oceanum ;

Eruperunt voces circumcirca ex frigido vento, 214 TIGHMORA, DUA\* VIII.

An truscanaibh teine gach cruaich, Garbh thorrunn a’ fuaim o cbe6 baoth.

An dubhra sliiolaidh slos an nambaid;

Sheas Mdrbheinn gun chad is gun tuar;

Bha m’ aomadh thar srutban a’ chatbair Measg forum nach gann mu mo chluais.

’N sin chualas guth fuasach an righ, Is toirm shil Bholga o strl.

Chit’ an treun o am gu ^m An dealan a cheum, nach robh mall.

Bhuail mi sgiath chaismeachd nam fuaim, Mi slneadh Alnecma nan sluagh;

lad ag iadhadh an ciaradh nan gleann Fo cho-thional muig, nach ’eil gann.

Sheall a’ ghrian gu ’trian a nial;

Ceud sruthan dol slos an soillse.

Bu mhall an ced air thaobh’ nan sliabb, Air eudan nan liath-charn a’ boillsgeadh.

C’ kit’ am bheil na gaisgich treun ?

Mu shruth, mu bheinn, mu chraoibh o ard ?

Mi cluinntinn fuaim anna nam beum:

Tha ’n strl-sa mu iadhadh nan earn.

An achlais dhubh mhall nan ceo.

Mar sin tha strl nam fuath thaibhs f6in An oiche dhubh, air beinn nan nial, lad a’ comhstri mu sgiathaibh garbh treun Gaoith gheamhraidh, tha beumadh nan sian, Thar taomadh is aomadh nan tonn.

TEMORA.

v. 270-297In amictibus ignis quoque praecipitio, Ingenti tonitru sonante ex nebula terribili.

In obscuritate resedit deorsum hostis ;

Stetit Morven sine mente et sine colore;

Fuit mea inclinatio super fluentum muscosum Inter strepitum baud parcum circa meam aurem.

Tunc audita est vox terribilis regis, Et fremitus seminis Bolgae & certatione.

Cernebatur strenuus de tempore in tempus In fulgure ejus passus, qui non erat tardus.

Percussi ego clypeum monitionis sonituum, Cum ego instarem Alnecmas populorum;

Illis circumeuntibus in offuscatione vallium Sub collectione nebulae, quae non est parca.

Despexit sol usque ad tertiam partem e nube;

Centum fluentis euntibus deorsum in luce.

Erat tardus vapor super lateribus clivorum, Super facie canorum saxetorum resplendens.

Ubi sunt bellatores strenui r Circa fluentum, circa montem, circa arborem in alto ?

Me audiente sonitum armorum plagarum :

Est eorum certatio circa flexus saxetorum, In axilla atral tardal nebularum.

Modo illo est certatio tremendarum larvarum ipsarum In nocte atra super monte nubium, Illis contendentibus circa alas asperas validas Venti hyemalis, qui dissecat nimbos Super effusione et inclinatione undarum.

215 DUAN vnr.

TIGHMORA.

Ghluais mi thall; theich Hath cheo mall;

A’ dealradh fann sheas iads’ aig Lubar, Treun Chathmhor ri carraig nan aid Leth aomta air sg£ith, ’s e fo dhubhra, A ghabh gu cul sruth ur nan earn, Bha leum o charraig nan dos Hath.

Bha ceuma garbh an righ gu triall;

Ach chunnaic e am fial fo fhuil;

Thuit glas lann Luinne r’a thaobh;

Labhair e’s a shblas a dorchadh.

“ An g6ill mac Bhorbair nan corn fial, No ’n togar leis sgiach is sleagh ?

Cha ’n ’eil d’ ainmse fo shanas, a thriath.

An ard Atha a’s ciara magh, Talla mbr nam fleagh’s nan sar;

Thainig e mar aiteal thar stuaidh Gu mo chluais an tlr nam beann.

Thig-sa gu mo chuirmibh, a thr^in;

Bithidh gaisgich fo bheud air am.

Cha teine do naimhdibh mi fthn;

Cha shblas do threun mu mharbh No calmai garbh air l^r an comhrag.

Is eolas dunadh lot dhomh f±in Gach dithan tha ’m frith no ’n gleann ;

Ghlac mi ’n caoin cheanna sa’ bheinn, ’S iad ag aomadh mu shruthaibh thall Fo charnaibh, bu dlomhaire gaoth.

Is dorcha samhach am mor thriath, TEMORA. 217 v. 29S-S25.

Processi ego illuc ; fugit cana nebula tarda;

Coruscantes languid^ stabant illi ad Lubarem, Strenuo Cathmore ad rupem fluentorum [tate, Semi-inclinato super clypeum, atque ipso sub obscuriQuas recepit ad ejus tergum rivum recentem saxetoQui saliebat b rupe sylvularum canorum. [rum, Erant passus ingentes regis (profecturi) ad proficiscenAt vidit ille hospitalem-(virum) sub sanguine ; [dum ;

Cecidit glaucus ensis Lunonis ad ejus latus;

Locutus est ille, et ejus gaudio caligante.

“ Ceditne filius Borbaris cornuum hospitalium, An tolluntur ab eo clypeus et hasta ? [ceps, Non est nomen tuum (in occulto) sub susurro, o prinIn ardua Atha cujus est maximfe fuscus ager, Aula magna conviviorum et egregiorum;

Venit id ut aura trans undas Ad meam aurem in terra montium.

Veni tu ad meas epulas, o strenue;

Erunt bellatores sub damno nonnunquam.

Non ignis hostibus ego ipse ;

Non gaudium est strenuo propter mortuos Nec fortes asperos humi in certamine.

Est notitia claudendi vulnus mihi ipsi Et cujusque herbae quae est in saltu aut in valle;

Prehendi ego earum mollia capita in monte, Illis se-inclinantibus circa rivos ex adverso Sub saxetis, quorum erat maxima secretus ventus.

Est caliginosus tacitus magnus princeps, 218 DUAN VIII* TIGHMORA.

Righ Atha nan ciar shruth’s nan diRmh.” “ Aig Atha, ’s ciara sruth, Tha ^irigh carraig dhuibh fo chdinich;

Air a ceannn tha seachran nan geug Fo bhaoth astar nan treun ghaoth;

Dorcha fo h-eudan tha cos

Ri glan shruthan is mor fuaim :

Anns an &ite sin f&n, a threin, Chuala mi ceuma nan daimh, ’Nuair a ghluais iad gu talla nan tend Is nan slige gun bheud fo dMn;

Las sdlas mar theine dhomh f6in Air m’ anam mu charraig nan crann.

Biodh, an dorcha, an so mo chdmhnuidh An gleannan cdmhnard m’ edlais fein.

O so bidh mo dhlreadh gu luath Air aiteal tha ruagadh nan cluaran, Is coimhdidh mi slos gun ghruaim Air Atha nan cruach is nan sruth.” “ C’ uim a labhras an righ m’ an uaigh ?

Oisein, thrGg a thuar an laoch !

Biodh sdlas mu anamsa shuas Mar shruth a tha fuaim gu haoth, Ard Chathmor, ceann faoili nan daimh.

A mhic, tha mo bhliadhna m’an cuairt, lad a’ sanas an cluasaibh an righ, lad a’ glacadh mo shleaghsa uam, Dol thairis gun luaidh mu strl.

TEMORA. 219 v. 326-353.

Rex Ath® fuscorum rivorum et advenarum.” “ Apud Atham, cujus est maxime fuscus rivus, Est ascensio rupis atr® sub musco ;

Super ejus capite est vagatio ramorum Sub tremendo itinere validorum ventorum;

Caliginosa sub ejus facie est caverna

Juxta purum rivulum cujus est magnus sonitus :

In loco illo ipso, o strenue, Audiebam ego gressus advenarum, Quando procedebant illi ad aulam chordarum Et concharum sine damno sub carmine ;

Flammescebat Istitia instar ignis mihi ipsi Super meum animum circa rupem arborum.

Sit, in tenebris, in hoc (loco) mea babitatio In vallicula plana me® notiti® ipsius.

Abhinc erat meus ascensus velociter Super flamine quod est fugans carduos, Et despiciam ego deorsum sine torvitate Super Atbam pr®cipitiorum et fluentorum.” “ Quare loquitur rex de sepulchro ?

Ossiane, reliquit ejus color bellatorem !Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 55 |


Similar works:

«AN INTERVIEW WITH SAUL STAHL Interviewer: Bob Brown Oral History Project Endacott Society University of Kansas 1 Saul Stahl B.A., Brooklyn College, Mathematics, 1963 M.A., U.C. at Berkeley, Mathematics, 1963-65, 1968-69 Ph.D., Western Michigan University, Mathematics, 1975 Post Doc, Wright State University, 1975-1977 Service at the University of Kansas First came to the University of Kansas, 1977 Professor of Mathematics 2 1 AN INTERVIEW WITH SAUL STAHL Interviewer: Bob Brown Q: Okay, this is...»

«What Every Member of the Trade Community Should Know About: The Passenger Vessel Services Act AN INFORMED COMPLIANCE PUBLICATION APRIL 2010 The Passenger Vessel Services Act April 2010 NOTICE: This publication is intended to provide guidance and information to the trade community. It reflects the position on or interpretation of the applicable laws or regulations by U.S. Customs and Border Protection (CBP) as of the date of publication, which is shown on the front cover. It does not in any way...»

«Dictionary of the History of Ideas PRIMITIVISM Primitivism is a name for a cluster of ideas arising from meditations on the course of human history and the value of human institutions and accomplishments. It is found in two forms, chronological and cultural, each of which may exist as “soft” or “hard” primitivism.1. FORMS OF PRIMITIVISM Chronological primitivism maintains that the earliest stage of human history was the best, that the earliest period of national, religious, artistic, or...»

«How Monstrosity and Geography were used to Define the Other in Early Medieval Europe Jason Ryan Berg Submitted in accordance with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy The University of Leeds School of History 26 October, 2015 2 The candidate confirms that the work submitted is his own and that appropriate credit has been given where reference has been made to the work of others. This copy has been supplied on the understanding that it is copyright material and that no...»

«To What Extent Was Montpellier, the Oldest Surviving Medical School in Europe, Inspired by Islamic Medicine? Abdul Nasser Kaadan MD, PhD*, Mahmud Angrini MD** * Chairman, History of Medicine Department, Aleppo University, Aleppo-Syria. The President of ISHIM (www.ishim.net). E-mail: a.kaadan@scs-net.org ** PhD Student, Laboratory Medicine Department. Master Student, History of Medicine Department, Aleppo University, Aleppo-Syria. Master Degree in Laboratory Medicine. E-mail:...»

«Write4Children Vol. 1 Issue 2 Contents Editorial Andrew Melrose and Vanessa Harbour Philippa Pearce Memorial Lecture, Homerton College, Cambridge: An Apology for Poetry Michael Rosen Printable View White Privilege and Children's Publishing: A Web 2.0 Case Study Laura Atkins Printable View Many leagues behind: Researching the history of fiction for YA girls Bridget Carrington Printable View 'I love monsters – pretend monsters in books': a day in the life of a parent observer Virginia Lowe...»

«Undisciplined Environments International Conference of the European Network of Political Ecology (ENTITLE) 20 – 24 March 2016 Stockholm, Sweden About Undisciplined Environments This Conference is co-organized by the Environmental Humanities Laboratory of the Division of History of Science, Technology and Environment at KTH Royal Institute of Technology, Stockholm and the Center for Social Studies of the University of Coimbra (Portugal).Scientific/organizing committee: Marco Armiero (co-Chair)...»

«Mapping All Above: Sixteenth-Century Ceiling Painting in Venetian Churches at a Time of Religious Reform by Henrietta Miers Department of Art, Art History, and Visual Studies Duke University Date:_Approved: _ Kristin Lanzoni, Co Supervisor _ Victoria Szabo, Co Supervisor _ Caroline Bruzelius Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the program of Historical and Cultural Visualization in the Graduate School of Duke University 2015    ...»

«Understanding Murīdiyya from ʿAjami Sources: Muh̩ammad Mah̩mūd Ñaŋ’s “Jaar-jaari-Boroom Tuubaa” (Itineraries of Boroom Tuubaa) Fallou Ngom Boston University Abstract Although Murīdiyya is one of the most studied Sufi religious brotherhoods of Africa, its endogenous ʿajami literature (referred to as Wolofal) remains largely understudied. The external scholarship on Murīdiyya generally focuses on its history, its non-violent resistance against French colonization, its work ethics...»

«“Upon the Shoulders of Giants:” Deconstructing the Lost State of Franklin, 1784-2005 Kevin T. Barksdale Dissertation submitted to the Eberly College of Arts and Sciences at West Virginia University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History Ronald L. Lewis, Ph.D., Chair Ken Fones-Wolf, Ph.D. Mary Lou Lustig, Ph.D. Michal McMahon, Ph.D. William L. Anderson, Ph.D. Department of History Morgantown, West Virginia Keywords: statehood, separatism,...»

«Last Updated 8/19/2015 (2nd Edition.words in one sentence on Page 8 were re-ordered, else no other changes were made) NOTE: This is the Second in a series of White Papers aimed at moving us from the current appraisal industry to a much different valuation industry of the future. BRIEF HISTORY OF VALUATION ‘Price vs. Value’ By George R. Mann, CRE 1 NOTE: I want to recognize the research on the history of real property valuation that Ed Pinto of the American Enterprise Institute has performed...»

«ISSN 2320-5407 International Journal of Advanced Research (2016), Volume 4, Issue 4, 111-115 Journal homepage: http://www.journalijar.com INTERNATIONAL JOURNAL Journal DOI: 10.21474/IJAR01 OF ADVANCED RESEARCH RESEARCH ARTICLE Prevention for Black hole attack in MANET using AODV Protocol: Review. Amrita Parashar, Vivek Parashar. Amity School of Engineering & Technology. Amity University, Madhya Pradesh. Manuscript Info Abstract Black hole attack is one of the active DoS attacks possible in...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.