WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 55 |

«* National Library of Scotland ■■jin B000157358*. V POEMS OF OSSIAN, IN THE ORIGINAL GAELIC, WITH A LITERAL TRANSLATION INTO LATIN, BY THE LATE ...»

-- [ Page 17 ] --

Sit gaudium circa ejus animum supn\ Instar fluminis quod est sonans graviter, Circa Cathmorem, caput hospitalitatis advenarum.

O fili, sunt mei anni milii in circuitum, II' Illis susurrantibus in aures regis, III: Illis abripientibus meam hastam mihi, Euntibus-trans sine loquendo de certatione.

220 TIGHMORA. DUAN VIII.

“ C’uim nach slolaidh,” their iadsa f4inr “ Liath Fhionnghal o fheum ann a thur?

Bheil do sholas an lotaibh nam beum ?

An deuraibh nan treun fo mhilig?

A liath bhliadhna, slolaidh mi f6in ;

Cha ’n ’eil sblas no feum am fuil.

Tha deura mar gharbh r6 nan speur Cur anam fo bheud’s fo dhubh.

’Nuair a shineas mo shlios slos an sith, Guth garbh nam baoth strl ’am’ chluais ’Ga mo mhosgladh an talla nan righ ’S a’ tarruing gun chli mo chruaidh.—

Cha tarruing sin mo chruaidh ni’s m6:

Glacsa sleagh d’ athar, a thr£in fhir;

Tog suas i an cbmhragaibh cbrr, ’Nuair a ghluaiseas a mhorcuis gu beuma.

“ Tha mo shinns’re air mo thriall, Mo ghniomha do thriathaibh fo ’n suilibh.

’Nuair ghluaiseas mi a mach air sliabh, Air mo raonsa tha liath an dubhra.

Chum mo l&mh na lagaich o bheud, ’S leagh morchuis gun fheum fo m’ fheirg.

Gun sblas mu thuiteam nan treun Mo shhile ag iadhadh mu leirg.

Tach’ridh mo shinns’re mise thall Aig talla nan garbh ghaoth fhiar An truscanaibh soluis neo-ghann, Suile lasadh gu mall do thriaith.

TEMORA.

v. 354-381.

“ Quare non (quiescat) subsidat,” dicunt illi ipsi, Canus Fingal & re-gerendi in ejus turre ?

An est tuum gaudium in vulneribus plagarum ?

In lacrymis strenuorum sub nebula ?

O cani anni, subsidam ego ipse;

Non est gaudium nec utilitas in sanguine.

Sunt lacrymas instar (procellos®) asper® lun® coelorum Mittentis animum sub damnum et nigrorem.* Quando extendo meum latus deorsum in pace, Est vox aspera insan® certationis in me& aure Me expergefaciens in aula regum Et stringens sine vi meum durum-(gladium).

Haud stringet ea meum durum-gladium amplius :

Prehende tu hastam tui patris, o strenue vir;

Tolle sursum earn in certamine eximio, Quando proficiscitur superbia ad plagas.

“ Sunt mei proavi in meo itinere, Et mea facta principibus sub eorum oculis.

Quando prodeo ego super clivum, In me& acie est cana eorum obscuritas.

Servavit mea manus infirmos & damno, Et liquefacta est superbia sine vi sub me& ini, Sine gaudio circa casum strenuorum Meis oculis se-obliquantibus circa aciem.

Occurrent mei majores mihi ultra (hunc orbem) In aul& asperorum ventorum turbineorum In amictibus lucis haud pare®, Oculis flammescentibus tardk principibus.

* i. e. mtestitiam.

TIGHMORA. DUAN VIII.

Do dhonaibh an armaibh gun flieum Mar iad an dubhra nan speur, Tha trusadh tein oiche m’a gruaidh Dearg sheachran air eudan gun tuar.

“ Athar nan triath ard, o Threinmhoir, Thus’ tha chomhnuidh leat fh6in am fiar ghaoith, Mo shleaghsa do Oisian nam beuma;

Biodh do shuile fo sholas a laoich, Chunna mise f£in thu air An dealra neo-fhann an neulaibh.

Mar sin biodh do shealladh neo-ghann Mu mo mhacsa, ’s e togail na sg^ithe;

Mar sin bidh cuimhne air ard threun, Air do mhor ghniomh, a thriath nan garbh bheum.

Cha’n ’eil annad fhein ach gaoth.” Shin e ’n t-sleagh mhor do mo laimhse, Is thog e air ard dacha ciar Gu labhairt mu iadhadh km-sa, ’S an hath cheann an coineach nan sliabh.

Fo chloich dh’ kdhlaic triath a lann ’S glan chopan o shlios a sgdthe;

E dorchadh fo smuaintibh neo-ghann ;

Bhris focail gu mall o ’chliabh.

“ ’Nuair thuiteas tusa, chlach, fo smilir, ’S tu air chall am measg coineach nam bliadhna, An sin thig fear siubhail o chul E feadadh air t’uir, *s ^ triall.

Cha ’n aithne dhuits, a laig gun f heum, v. 382-409. TEMORA.

Vilibus in armis sine vi Instar lunte (sunt) illi obscuritate ccelorum, Quaj est succingens ignem aeris circa suam genam RutiR vagantem super facie sine colore.

Pater principum arduorum, o Trenmor, Tu qui es habitans (solus) tecum ipso in turbine© vento, Mea hasta est Ossiano plagarum;

Sint tui oculi sub gaudio, o bellator, Vidi ego ipse te nonnunquam In coruscatione baud langnida in nubibus.

Itidem sit tuus intuitus baud parcus Circa meum filium, illo tollente clypeum ;

Itidem erit recordatio ardui strenui-(Trenmoris), Tuorum magnorum facinorum, princeps asperarum Quanquam nihil sit in te nisi ventus.” [plagarum.

Tetendit ille hastam magnam mete manui, Et sustulit ille in altam saxa fusca [poris sui, (Ut loquerentur) ad loquendum de circumstanciis temEorum capitibus (existentibns) in musco clivorum.

Sub saxo sepelivit princeps suum gladiurn Et purum umbonem b latere sui clypei;

Ipso caligante sub cogitationibus baud parcis, Eruperunt dicta lentb ex pectore. [liginem “ Quando cades tu, o saxum, sub pulverulentam caEt tu eris (amissus) in amissione inter museum annoTunc veniet viator a tergo [rum, Fistulans-ore super tua pulvere, et pergens.

Haud notitia est tibi. imbecille sine vi.

224 DU A N VIII.

TIGHMORA.

So monadh Mhoil^na fo chliu, Anns na gh6ill an righ a shleagh fh6in An deireadh a bheum’air an raon.

Grad o fhianuis, a thrian de thuar, An deireadh nam beum gu’n cul.

Cha ’n ’eil cliu no luaidh ann do ghuth ;

Do cbombnuidh mu chaochan chruach, Tha do bhliadhna gu luath fo dhubh Cha bhi cuimhne no luaidh ort fh6in, Fhir a’s dona sa’ bheinn fo che6.

Tha mo chlius’ an truscan nan treun,

Gath soluis do ’n ^m nach ’eil bed :

Shiubhail mise a mach an cruaidh Shaoradh laigse gun hhuaidh an armaibh.’, E lasadh suas ’na chliu mor fein Grad sgaoil an treun a cheuma c6rr Fo fhuaim daraig Lubair sa’ bheinn, Thar taomadh is beucadh smith m6ir Ag iadhadh slos o thorr an soillse.

Gorm raona caol fo aomadh cruaich Caoin thoirm nam fuaran shuas o charn Bha sgaoile brataich mhhir nan sluagh A’ taomadh air fuar ghaoith nam beann.

So chomhara iuil an 6ig righ O fhaoin nam frith an dlomhair gleinn.

Gian bhriseadh an athair o iar,

Sheall grian a’ dol slos o speuraibh :

Chunnaic an treun na sluaigh air sliabh 1 TEMORA.

V. 410-437.

Hunc (esse) montem Molena? sub fam^, In quo tradidit rex hastam ipsius In postrema plagarum super planitie.

Ocius ex ejus conspectu, o tertia pars principis, In fine plagarum usque ad earum (ultimam) tergum.

Non est fama nec victoria in tu& voce;

Tuo domicilio circa rivulum tumulorum, Sunt tui anni cito sub nigritie;

Non erit memoria nec laus tibi ipsi, Vir, qui es vilissimus in monte sub nebula.

Est mea fama in amictu strenuorum,

Radius lucis tempori quod non est vivum :

Exii ego forks in dura armatura Ut conservarem infirmitatem sine victoria in armis.” Flammescens sursum in sua fama magna ipsius Statim dispandit strenuus suos passus eximios Sub sonitu quercus Lubaris in monte Trans eifusionem et fremitum torrentis magni Se-obliquantis deorsum a tumulo in luce.

In casruleo campo angusto sub declivitate prsecipitii Et blando murmure fontium supern6 & saxetis I Erat expansio vexilli magni populorum Se-fundentis super frigidum ventum montium.

Hocce signum vise juvenis regis E desertis saltuum secretarum vallium, Purk dirumpens aera ab occidente,

Despexit sol iens deorsum & coelis :

Vidit strenuus (Fingal) populos super clivo;

TOM. Ill, Q TIGHMORA. DUAN VIII Chual e guth an t-sdlais m’a cheumaibh Briseadh ’s a’ sgaoileadh m’ an cuairt, Gian dearrsa dol suas o chruaidh.

Ghlac aiteas corr cridh mor an rigli, Mar shealgair ’na glileann uaine fein ’N d6igh frasa tha sloladh am frith.

Carraig ghlas tha boillsgeadh air beinn, An droighionn gorm air sgoirm nan earn ’S e crathadh a chinn air gaoith mhall, Na ruadha coimhead o ’n airidh.

Liath thall aig edinieb ebaoin nan cds Chrom Claonmhal’ a cheann ’s e fo aois, Gun l^irsin na shuilibh fo ched.

Air maide bard edr is e caoineadh.

Gian laimh ris an siubbal a ciabh Suilmhalla nan triatb, is i fann Ri danaibh thriath’ Atba nan sgiath Ann an laithibh na h-aois a bba thall.

Ghluais forum a’ cbdmbraig o’chluais;

Chaisg focuil fo bhuaireadh a cbldtbh, Mall osna gu dlomhair dol suas.

Bha tanas’ nam fuatb, their iad fdin,

Trie mar dhealan a’ beumadh a smuainte:

Chunnaic e righ Atha an treun Fo ebrom ebrann na beinn' air chulaobh.

“ C’ uim a tbainig an dorch ?” tbuirt an “ Shiubbail forum a’ cbdmhraig uainn:

Ann a dheireadh thig an rigb edrr TEMORA. 227 v. 438-465.

Audivit ille vocem lietitias circa sues passus Erumpentem etse-spargentem incircuitum, [armature Et (vidit) puram coruscationem euntem sursum k duriCepit gaudium eximium cor magnum regis, Ut venatoris in sml valle viridi ipsius Post imbres qui sunt se purgantes in saltu.

Rupes glauca est splendens super monte, Sentis CEeruleus super jugulo saxetorum Quassans ejus caput super vento lento, Rufis capreis tuentibus b montano vireto.

Canus ex adverso ad museum mollem cavernarum Curvabat Clonmal suos passus (et ipso) sub senectute, Sine visu in oculis sub nebula.

Super baculo erat bardns eximius et quiritans.

Pura ad ejus manum inter (motum) iter ejus capillorum Erat Sulmala principum, atquk ea languid^ Ad carmina principis Athae clypeorum In diebus saeculi quod (praeterierat) erat ultra! (hoc).

Abierat fremitus certaminis ab ejus aure ;

Cessarunt verba sub tumultu ejus pectoris, Lento suspirio furtim eunte sursum.

Erant spectra terrorum, dicunt illi ipsi,

Saepe ut fulgur ferientia ejus (animum) cogitationes :

Vidit ille regem Athae strenuum Sub curvai arbore mentis ad tergum.* “ Quare venit caligo?” dixit virgo;

“ Abiit fremitus certaminis a nobis :

In ejus fine veniet rex eximius

• i. e. extinctum.

TIGHMORA. DUAN VIII.

Thar comhnarcl gu ’shmthanan ruadh.

Tha grian a’ sealltuinn slos o iar, An dubh cheo a’ fiaradh o 'n Ion E sgaoileadh gu tiugh air na sliabhaibh INlu luachair fo iadhadh nan tbrr.

O cheb tha do thearnadh, a righ !

Faic a cheuma cur slos fo chruaidh.

Thig do chbs Chlaoinmhail o strl, Shair ghaisgich, do’in hi mo luaidh.” ’S e tanas righ Atha a th’ ann, A gharbh cheuma mall, a chruth fo leus.

Thuit esan an gearradh nan aid Ag iadhadh o charnaibh le beuc.

“ ’S e ’n sealgair a th’ ann,” thuirt an oigh,

Fear faoghaid nan torr mu na ruaidh :

Cha’n’eil ceum da gu cbmhrag nan seed:

Bhean ghasta’s i bg, a luaidh ’S i feitheamh fo ghruaim na h-oiche.

Tilleas esan o thaohh nan sliabh Le faobhaibh nam fiadh eilid dhonn.” Suil aillidh na h-bigh’mu na chruaich, Garbh thanas gun tuar a ’dol slos, An sblas a mhosgail i suas.

Thuit esa fo ghruaim’s e gu ’thrian :

Shlolaidh an cruth gu mugach thall Meass; u’aoith nan earn mall a’ triall.

Bha h-aithne mu thuiteam an triath’;

£ Tha righ Eirinn nan sgiath air Ibr !” TEMORA. 229 v. 466-493.

Trans campum ad suos rivulos rufos.

Est sol despiciens deorsum ab occidente, Atri nebuli se-obliquante k prato Et se-spargente densk super clivos Circa juncos sub circuitu tumulorum.

E nebuli est tuus descensus, o rex !

Aspice ejus passus decendentes sub dura-armatura.

Veni ad cavernam Clonmalis it certatione, Eximi& bellator, cui erit mea laus.” Est spectrum regis Athae quod adest, Ejus ingentes passus lenti, ejus forma sub flamma.

Cecidit ille in (alveo) scissura fluentorum Se*obliquans ei saxetis cum fremitu.

“ Est venator qui adest,” dixit virgo, “ Vir praedatorius tumulorum circa rufas-(capreas) :

Non est gradus illi ad certamen heroum :

Uxor decora, et ilia juvenis, est ejus (laus) sermo Eum expectans sub torvitate noctis.

Revertetur ille k latere clivorum Cum exuviis ferarum caprearum subfuscarum.' Oculo formoso virginis circa praecipitium, Ingenti spectro sine colore eunte deorsum,

In laetitia experrecta est ilia sursum. [tertiam partem :

Cecidit ille sub tetricitate et (imperfecte) usque ad Evanuit forma nebulosk ex ad verso Inter ventum saxetorum lente proficiscens.

Erat ejus notitia circa casum principis ;* “ Est rex lernes clypeorum humi!”

• i. e. Erat ei notus casus principis.

DUAN VIII.

230 TIGHMORA.

Na biodh cuimhn air a br6n gu thrian, Chaitheas anam na h-aoise gu barr.

Thuit dubhra dubh air taobh Mhoil^na,

Liath iadhadh nam fiar shruth an gleann:

Chualas guth Fhionnghail ag 6irigh Is lasair o chiar chraobh nam beann.

Thionail thall na sluaigh fo sholas, Le solas leth dorcha fo ghruaim, A’ coimhead fo ’n gruaidhibh air m6r thriath Gun anam am morchuis san am.

Is caoin o fh&saich nam faoin bheann Ghluais guth mall nan teud gu cluais, Mar thoirm nan sruth o sblios charn, lad fada fhall an gleann nan cruach Neo-throm air aomadh donn nan sliabh, Mar osag chiar air sg6ith nan stuadh, ’Nuair a ghlacas i fear nan dos liath Am fiaradh na h-oiche fo ghruaim.

’S e focal chaoin Chondain a th’ ann, Is Carull le clarsaichibh theud.

Thainig an gorm-shuileach a nail Gu Mora nam mall shruth fo bheuc.

Grad bhris na fonna o bhaird Air L6na nan earn’s nan ard th6rr;

A bhuail na slbigh uile an sgiath’ Measg tionndadh is fiaradh nam fonn.

Ghlan solas an eudan an righ, Mar dhearrsa dol sios o nial, TEMORA.

v. 494-521.

Ne sit recordatus ejus luctus usque ad tertiam partem, Qui consumit animam senectie usque ad summum.

Cecidit obscuritas atra super latus Molenas,

Cani obliquabantur flexuosi rivi in valle:

Audita est vox Fingalis surgens Et flamma & fusca arbore montium.

Convenerunt ex adverse populi sub gaudio, Sub gaudio semi-tenebroso sub tetricitate, Tuentes sub eorum genis ad magnum principem Sine animo in superbia in (eo) tempore.Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 55 |


Similar works:

«Sabrina Litton Spring 2003 A Review of the History of Water Use throughout the Klamath River Basin By Sabrina Litton INTRODUCTION For the purpose of simplicity and ease of analysis, it is easiest to divide the Klamath River Basin in to two parts. There is the lower basin, which extends downstream from Iron Gate Dam on the mainstem Klamath river to the Pacific Ocean, and the upper basin which extends upstream from the dam. Although the basins lie on the same river that flows directly to the...»

«ONE DC and Addressing Neighborhood Equity in the District of Columbia Adar Schneider Professor Amy Cohen, HSSJ 3100W February 24th, 2015 The George Washington University Neighborhood Equity in the District of Columbia Organizing Neighborhood Equity (ONE DC) is a non-profit organization founded in 1997. It serves a population of the city that has faced growing inequity and displacement due to influxes of capital into neighborhoods that have historically been composed primarily by people of...»

«Downloaded from http://bmjopen.bmj.com/ on November 15, 2016 Published by group.bmj.com PEER REVIEW HISTORY BMJ Open publishes all reviews undertaken for accepted manuscripts. Reviewers are asked to complete a checklist review form (http://bmjopen.bmj.com/site/about/resources/checklist.pdf) and are provided with free text boxes to elaborate on their assessment. These free text comments are reproduced below. ARTICLE DETAILS TITLE (PROVISIONAL) The efficacy of various types of laryngoscope...»

«STNALE007 (Policing) Sexuality in Africa: The Namibian Mini-Skirt Ban Introduction The study of sexuality is a complex but undoubtedly vital one. This is due in course to the simple fact that policing sexuality is a means to controlling people. In the patriarchal and heteronormative world in which we live, questions of which, whose and why sexualities are policed become crucial in the fight for equality and justice. Particularly in Africa, with its history of oppressive exploitation and...»

«GOING NATIONAL WHILE STAYING SOUTHERN: STOCK CAR RACING IN AMERICA, 1949-1979 A Dissertation Presented to The Academic Faculty By Ben A. Shackleford In Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the History and Sociology of Science and Technology Georgia Institute of Technology December, 2004 GOING NATIONAL WHILE STAYING SOUTHERN: STOCK CAR RACING IN AMERICA, 1949-1979 Approved By Dr. Steven Usselman Dr. Gus Giebelhause Dr. Doug Flamming Dr. Philip Scranton...»

«CONCEPT OF MYTHICAL HISTORY IN SALMAN RUSHDIEI’S MIDNIGHT’S CHILDREN DR. M. YOGESH Assistant Professor Abhinav Edu Soci’s College of Engineering & Technology Wadwadi (MS) INDIA Myth and History make the sense of greatness really real. Myth strengthens the functionality of the fiction. History justifies the claim of the text on actuality. Meanings and truths are influenced by their historical position. The literary text comes out of literary environment. The text reflects reality. This...»

«Book Talk Jackie & Me By Dan Gutman th 5 Grade February / Black History Month Lessons prepared by Amy Cline Jackie and Me Book Talk Lessons Lesson #1 Chapters 1&2 R5.A.1 Understand fiction appropriate to grade level R5.A.1.1 Identify and interpret meaning of multiple meaning words used in text R5.A1.4 Identify Main Idea and relevant supporting details from the text R5.A1.3.2 Cite evidence from the text to support generalizations R5.A.1.6.1 Identify and describe the genre of text intended...»

«Socrates’ and Callicles’ Settlement -or the Invention of the Impossible Body Politic Bruno Latour, Ecole des mines, Paris 1997: “Socrate’s and Callicles’ Settlement, or the Invention of the Imposible Body Politic” in Configurations, Spring 1997, N°2: pp.189-240. [ reedited in book form in VII, Pandora’s Hope] * Introduction “If Right cannot prevail, then Might will take over!” How often have we heard this cry of despair? How sensible it is to cry for Reason in this way when...»

«1 “China and the Rhino” ~ Report compiled by Margrit Harris with Nikela ~ www.Nikela.org r centuries the rhino has played an important role in Chinese culture. This report addresses the pressing issues surrounding these traditions. A Report by a provided compliments of The information is Chinese Professor and used with the permission of Dr. on the history Gongyao, Zhang(张功耀) (Centre South University, Hunan, China, 410083) of the long standing relationship between China and the...»

«The Lessons and Non-Lessons of the Air and Missile Campaign in Kosovo Anthony H. Cordesman Arleigh A. Burke Chair in Strategy Revised August, 2000 Copyright Anthony H. Cordesman, all rights reserved. The Air and Missile Campaign in Kosovo 9/17/03 Page ii Table of Contents I. THE LESSONS AND NON-LESSONS OF THE NATO AIR AND MISSILE CAMPAIGN IN KOSOVO.1 II. THE HISTORICAL BACKGROUND: THE COURSE AND CHARACTER OF THE NATO CAMPAIGN BOSNIA AND THE DAYTON ACCORDS BECOME THE PRELUDE TO WAR IN KOSOVO...»

«Proceedings of MACAS – 2015 International Symposium of Mathematics and its Connections to the Arts and Sciences 10th Anniversary of the MACASSymposia University of Education Schwäbisch Gmünd, Germany Edited by Astrid Beckmann, Viktor Freiman, Claus Michelsen Proceedings of the International Symposium MACAS – 2015 Index 3 Introduction Plenaries Uffe Thomas Jankvist: 6 Primary historical sources in the teaching and learning of mathematics – short and long term effects George Gadanidis: 19...»

«History of the Ha‘ikü Stairs Compiled by John M. Flanigan The Ha‘ikü* Stairs is a series of galvanized-steel ladders that provides access for hikers to the top of Pu'ukeahiakahoe. At an altitude of almost 2800 feet, the top of the Stairs is some 2200 feet above the main building of the now-decommissioned U. S. Coast Guard Omega Station and about 2200 feet above the bottom step. The ladders are altogether about 4000 feet long. Despite its reputation of being “nearly straight up,” the...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.