WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 55 |

«* National Library of Scotland ■■jin B000157358*. V POEMS OF OSSIAN, IN THE ORIGINAL GAELIC, WITH A LITERAL TRANSLATION INTO LATIN, BY THE LATE ...»

-- [ Page 18 ] --

Blanda e desertis inanium montium Processit vox lenta chordarum ad aurem, Ut murmur fluentorum b latere saxetorum, Illis procul ex adverse in valle collium Haud-gravibus super descensu subfusco clivorum, Vel ut aura fusca super ala undarum, Quando opprimit ilia virum cirrorum-canorum In flexuoso-circuitu noctis sub tetricitate.

Erat vox blandi Condanis quae aderat, Et Carrulis cum citbaris cbordarum.

Venit (nva.ioixy.uTo;) cseruleis-oculis hue Ad Moram tardorum fluentorum sub fremitu.

Ocyus eruperunt modi a bardis Super Lenam saxetorum et arduorum tumulorum;

Percutiebant populi universi sues clypeos Inter conversionem et circumflexionem modorum.

Enituit liptitia in vultu regis, Sicut jubar iens deorsum a nube, DUAN VIII.

232 TIGHMORA, Air aomadh uaine nam mdr fhrith, Seal m’ an 6irich an f hiar lorn ghaoth.

Bhuail e copan caismeachd a sg6ith;

Grad chaisg e na sleibh nv an cuairt:

Bha aomadh nan sluagh ris an treun, Ri guth an tlr fein thar na stuaidh.

“ Shzl Mhdirbheinn, sgaoilear an so fleagh;

Cuirear thairis an oich am fonn ;

Tha ’n dearrsadh m’ an cuairt air magh ;

Shiubhail dubhra nan torrunn a null.

Mo shluagh so mo charraige treun O ’n sgaoilear sgiath iolair gu chi, ’Nuair a shiubhlas mi mach gu beum, Is mi glacadh dhomh f6in mo chliu.

Tha, Oisein, mo shleaghsa do l&imh;

Cha bhioran fann balaoich a crann, A chuireas an cluaran air chall, Air raon, is e mall ’na thriall.

’So sleagh nan garbh threuna an &m Chur sineadh nan lamh gu has.

Coimhid-sa ri sinns’ribh nan treun, Tha mar dhearrsa nam fuath o speur.

’Nuair a ghlasas caoin sholus air chuan, Gabh Artho nan sluagh ri d’ thaobh Gu Tighmbra, a’s fuaimeara stuadh;

Cuir sa righre ghorm Eirinn fo ’shuil, Crutha ^illidh thog cliu o shean Gun dl-chuimhn na thuit anns a’ bhlar.

TEMORA.

v. 522-549.

Super declivitatem viridem magni saltus, Paulo antequam surgat turbineus nudus ventus.

Percussit ille umbonem-monitorium clypei;

Statim repressit ille clivos in circuitum :

Fuit descensus populorum ad regem strenuum, Ad vocem terrse ipsorum ultra undas.

“ Semen Morvenis, expandatur hie convivium ;

Transigatur nox (inter canendum) in modis;

Est coruscatio in circuitum in agro;

Abiit obscuritas tonitruum illuc.

[g11111* Meus populus hie sunt mese rupes validas E quibus panditur ala-aquilina (omnino) usque ad terQuando proficiscor ego-extra ad plagam Prehendens mihi ipsi meam famam.

I Est, Ossiane, mea hasta in tua manu;

Haud bacillum infirmum tironis ejus arbor, Quod mittit carduum in amissionem,* In planitie, et eo tardo in ejus itinere.

Hascce est hasta asperorum heroum in tempore (Extendendi manus) mittendi extensionem manuum ad Aspice tu ad majores strenuorum, [mortem.

Qui sunt ut coruscationes larvarum & coelis.

Quando canescet placida lux super oceano, Cape Arthonem populorum ad tuum latus Ad Temoram, cujus est maximk sonorus fluctus;

Pone tu reges CEeruleae Ullinas sub ejus oculos, Formas pulchras, quae sustulerunt famam olim Sine oblivione eorum qui ceciderunt in proelio.

–  –  –

Mosgail form do na sair air an raon :

Cuireadh Carull gu luaidh an d&n;

Biodli sdlas mu ghluasad nan laoch An ceb maidne mu iadhadh nan earn.

Eiridh am m&ireach mo shiuil bMn Gu Selma nan crann’s nan tur Garbh shrutha tha fiaradh o ghleann Measg tuinidh nan ruadh fo mhuig.

TEMORA. 255 v. 550-557.

Expergeface melos egregiis in acie:

Emittat Carull ad eorum laudem carmen;

Sit Isetitia circa progressum bellatorum In nebula matutina in circuitum saxetorum.

Surgent cr&s mea vela Candida Versus Selmam arborum et turrium Et ingentia flumina quas sinuantur per valles Inter habitationem rufarum-caprearum sub nebula.

CONLOCHUS ET CUTHONA.

SUrgumcntum.

Conlochus fuit minimus natu e Mornae filiis, et Galli inclyti frater. llle Cuthonam Rumaris filiam amabat, cum Toscar Ceanfenae lilius, suo amico comitatus Fergutho, pervenit ab lerne ad Moram, ubi Conlochus habitabat. llle benign^ acceptus est, et ex more temporum tres dies epulatus est apud Conlochum. Quarta die solvit navem, et prastervehens Insulam undarum, unam ex Haebudis, Cuthonam vidit venantem, et captus ejus amore, earn abduxit per vim in sua nave, llle vi tempestatis compulsus est ad Ithonam insulam desertam. Interea Conlochus, factus certior de arnica abrepta, Toscarem velis petivit, et eum paratum trajicere in lernem agressus est. Illi commiserunt proelium, et ipsi cum suis comitibus mutuis vulneribus ceciderunt. Cuthona baud diu supererat, nam ilia tertia die post pras moerore e vita decessit. Fingal, audita eorum immatura morte, misit Stornalem Morani filium qui eos sepeliret, sed bardum qui funereum carmen diceret super eorum sepulchris mittere neglexit. Spectrum Conlochi multo post ad Ossianum venit, orans ut ille, ejus, et Cuthonas laudes memoriae traderet. Nam eo tempore fama negabat animas vita defunctorum posse frui felicitate priusquam bardus eorum naenias composuisset.

[ 240 ]

CONLAOCH IS CUTHONNA.

v. 1-20.

An cuala Oisian guth neo-fhaoin?

No ’n gairm lai fo aomadh th’ ann ?

Trie mo smaoin air aimsir nan raon, Mar ghr&n fheasgair, tha claon an gleann.

Nuadhaichear mdr thorman na seilg, Sleagh fhada nam marbh am laimh.

Is ceart a chual’ Oisian an guth.

Co thusa, slid dubhrai na h-oiche ?

Tha clann gun ghniomh an suain fo dhubh, Gaoth am meadhon an tallai gun soillse.

Tha sgiath an righ a’ fuaim air am Ri osaig cairn, a’s airde gruaim, Sgiath chopanach balladh mo thallai, Air an cuir mi car tamuil mo l&mh.

’S ceart gu ’n cluinn mi mo chara’ f6in ;

Is fada guth an tr6in o ’luaidh !

C’ uim astar air dubh-nial gun fheum, A shil Mhorni nam beuma cruaidh ?

An gar dhuit cairde an triath fo aois, S&r Oscar neo-bhaoth air cul sg&th’ ?

[ 241 j

CONLOCHUS ET CUTHONA.

v. 1-20.

Audivitne Ossianus vocem baud vanam ?

An est vocatus dierum sub inclinatione, * qui adest Est frequens mea cogitatio de tempore praeliorum, Instar solis-vesperis, qui est se-obliquans in valle.

Novatur magnum murmur venationis, Hasta longa mortuorum in me^. manu.

Certb audivit Ossianus vocem.

Quis tu, semen obscuritatis noctis ?

Proles sine factis in sopore sub nigritie, Vento in medio ejus aulae sine luce.

Est clypeus regis sonans interdum Ad flamen saxeti, cujus est altissima torvitas, i Clypeus umboniger muri mese aulas, Super quern pono ego parumper meam manum.

Est certum quod audio ego amicum meum ipsius ;

Est diu vox strenui ab ejus laude !

Quare tuum iter super atra nube sine vi, jO semen Mornae plagarum durarum ?

I An est prope te amicus principis sub senectute, Egregius Oscar baud vanus ad tergum clypei ?

.

* i. e. qui se inclinaverunt.

TOM. III. H CONLAOCH IS CUTHONNA.

Is trie a bha ’n gaisgeach ri d’ thaobh, A Chonlaoich, ’n aomadh nan sleagh.

–  –  –

Bheil cadal air min-ghuth Chbna Am meadhon tallai fo mhdr-ghaoith toirm ?

An cadal do Oisian nan corr ghnlomh, ’S an ro-ebuan m’a chbmhnuidh fo stoirm ?

Cha ’n ’eil uaigb tha fo leirsinn an Innis.

C’e fada bhi’s sinne gun chliu, A righ Shelma a’s fuaiinear gleann ?

OISIAN.

’S truagh Oisian dh’a nacb leir tbu f6in, Is tu suidhe gun fheum air do neul.

An ce6 thu bhar Lano, a thr^in, No tein-athair gun bheum air sliabh ?

Co dhe tha cearb do thruscain baoith?

Co dhe do bogha faoin nan speur ?

Shiubhail e air osaig de ghaoith, Mar fhaileus fo aomadh nan nial.

Thigse o do bhalla f6in, A chlarsach nan treun le fuaim;

Biodh solus na cuimhne air beinn I-thonn mu ’n £irigh an cuan.

Faiceamsa mo chairde an gniomh, Chi Oisian gu ’n trian na trein, Air Innis tha dubh-ghorm fo nial;

V. 21-44. CONLOCHUS ET CUTHONA. 243 Stepe fuit bellator ad tuum latus, O Conloche, in tempore inclinandi hastas.

–  –  –

An est somnus molli voci Conas In medio anise sub magni venti fremitu?

An somnus est Ossiano egregiorum factorum, Et aspero ponto circa ejus habitationem sub procell& ?

Non est sepulchrum, quod est sub conspectu in insula.

Quamdiu erimus nos sine famsl, 0 rex Selmse, cujus est maximb sonora vallis ?

–  –  –

Est miser Ossianus cui non visus es tu ipse, Et te sedente sine vi super tu£ nube.

An es nebula ab Lanone, o strenue, An ignis aeris sine ictu super clivo ?

Ex quo est limbus tui amictus vani ?

Ex quo tuus arcus inanis cselorum ?

Abiit ille super flamine ex vento, Sicut umbra sub inclinatione nubium.

Veni tu & tuo muro ipsius, 0 cithara strenuorum cum sonitu;

Sit lux memorias super monte Ithonas circum quam surgit oceanus.

Videam ego meos amicos inter rem-gerendam. [nuos J Videt Ossianus usque ad eorum tertiam partem streSuper insula, quas est atro-casrula sub nube, 244 CONLAOCH IS CUTHONNA.

Tha cos Thonn nan slan ag ^irigh

Air carraig clioinich nan crom chrann :

Tha sruth a’ torman’ aig a bheul;

Tha Toscar a cromadh thar ’fhuaim ;

Tha Ferguth fo mhulad r’a thaobh, Cuthonn a’ caoidh fada shuas.

Am bheil gaoth air aomadh nan tonn ?

No ’n cluinn mi air chrom an guth ?

TOSCAR.

Tha ’n oiche fo ghaillinn nan slan ;

Thuit coille gu ’n trian o chruaich;

Tha dubh-shiubhal mara fo nial, Tha beucail nan fiar-thonn m'an cuairt.

Thainig tein-athair le beam, ’S le sealladh na fearnai do threun, Chunnaic mi, Fherguith gun bheud, An taibhs’ dona bha treun o'n oiche;

Gun fhocal sheas e air bruaich, A thruscan cur fuaim air gaoith.

Chunnaic mi dheura le truaigh, Sean duine gun tuar, is e baoth, ’S trom smaointe ag taoma mu chliabh.

–  –  –

’Se d’ athair, a Thoscair, a bh’ ann;

Tha e faicinn a’ bhais m’ a shlol:

Mar sin a bha choltas san am v. 45-68. CONLOCHUS ET CUTHONA.

Est caverna Thonae nimborum surgens Super rupe muscosa curvarum arborum;

Est rivus murmurans ad ejus ostium;

Est Toscar se-curvans super ejus sonitum;

Est Fergutbus sub moestitia ad ejus latus, Et Cuthona lugens procul supra.

An est ventus super declivitate undarum r Anne audio ego in curvatura (mentis) eorum vocem ?

TOSCAR.

Est nox sub tempestate nimborum ;

Cecidit sylva tertiata e praecipitio;

Est atrum iter maris sub nube, Est mug-itus ferarum undarum circumcirca.

Venit ignis aeris cum plaga, Et cum refulgentia clypei imbecilli;

Vidi ego, Ferguthe sine defectu, Spectrum vile, quod fuit strenuum in nocte;

Sine verbo stetit super crepidine, Ejus amictu immittente sonitum super ventum.

Vidi ego ejus lacrymas cum misericordia, Senem virum sine colore, atque ilium inanem, [tus.

Et graves cogitationes se-fundentes circum ejus pec

–  –  –

Est tuus pater, Toscar, qui adfuit;

Est ille cernens mortem circa suum semen :

Sic fuit ejus imago in tempore 246 CONLAOCH IS CUTHONNA.

’S an thuit mor Ronnan fo nial.

O Eirinn ! nan cnoc a’s uaine feur, Cia annsa leam tein do ghleinn !

Tha s&mhchair mu ghoi'm-shruth do shleibh, Tha grian air do raoin gun bhi mall.

Is s&imh fonn do chlarsaich an Selma, Gian gutli o do shealgair an Cromla.

Tha sinne ’n Ithonn nan garbh thoirm, Trom is duilich fo mhara-bheuc thonn, Na tonna le geal cheanna baoth, Leum thairis air aomadh na tragha;

Mise crithe aim am meadhon na h-oiche.

TOSCAR.

C’ait’ na shiubhail anam a bhl^ir, Dheau-h Fhenmith nan leadan Hath?

o o Chunna" mis’ thu gun eagal o bhas, ’S do shuilean dealarach an solas nan sgiath.

C’ait’ na shiubhail anam a’ bhl&ir ?

Cha robh eagal air sara riamh.

Gluais, coimhid air glas lorn na sail:

Thuit a’ ghaoth le s&rachadh shian;

Tha crith air na tonna fo fhiamh Gu ’n caidil a’ ghrian an ciabh nan stoirm.

Gluais, coimhid am mdr chuan, gu ’thrian Tha maduinn gu iar, is i Hath.

Seallaidh solus nan speura o ear, Le mor-chuis, mar fhear, m’a shoillse.

V. 69-94. CONLOCHUS ET CUTHONA. 247 Quo cecidit magnus Ronnan sub nubem.

O lerne ! collium quorum est viridissimum gramen, Quam charas mihi ipsi tua3 valles ! [rum, Est tranquillitas circa cserula fluenta tuorum clivoEst sol super tuis campis baud tardus.

Est mollis modus tuse citbarse in Selma, Jucunda vox a tuo venatore in Cromla.

Sumus nos in Ithona asperorum fremituum, Graves et mcesti sub marino fremitu fluctuum, Fluctuum cum albis capitibus insanium Transilientium super acclivitatem littoris ;

Me tremente in media nocte.

TOSCAR.

Quo profectus est animus proelii, Bone Ferguthe crinium canorum ?

Vidi ego te sine metu & morte, Et tuos oculos micantes in gaudio clypeorum.

Quo abiit animus proelii ?

Hand fuit metus super egregios (viros) unquam.

Move-te, intuere in glaucum requor sails:

Cecidit ventus oppressus vi nimborum;

Est tremor super undas sub metu Ne dormiat sol in cirris procellarum. [partemMove-te, intuere magnum oceanum, ad ejus tertiam Est aurora (veniens) ad occidentem, atque ea camL Prospiciet lux coelorum ab oriente, Cum superbia, ut vir, propter suam lucem.

248 CONLAOCH IS CUTHONNA.

Sgaoil mise mo shiuil le solas Fo thalla arc! Chonlaoich nan triath;

Mo thurus gu Innis gun chala.

Gian Chuthonn’ air toir nan agh’ ciar Chunnaic mi, mar dhearrsa na soillse, Teachd na bhoisge o na nialaibh;

A leadan mar dhubh-chul na h-oicbe, Air goal urla ag 6irigh gu dian.

I ’g aomadh, a’ tarruing an tend, A ruighe glan air a deigh a’ dol slos, Mar shneachda air Cromla gun bheud.

Thigse gu in’ anam, a lamh-gheal, Bhan-sealgair na sar innis faoin.

Tha h-uaire fo dheuraibh gun ^ireamb;

Tha i smuaine air Conlaoch neo-bhaoth.Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 55 |


Similar works:

«Environment and Planning B: Planning and Design 1997, volume 24, pages 247 261 A self-modifying cellular automaton model of historical urbanization in the San Francisco Bay area K C Clarke, S Hoppen Department of Geology and Geography, Hunter College, The City University of New York Graduate School and University Center, 695 Park Avenue, New York, NY 10021; e-mail: kclarke@geog.UCSB.EDU L Gaydos US Geological Survey, EROS Data Center, NASA-Ames Research Center, Moffett Field, CA 94035; e-mail:...»

«HLTAID003 Provide First Aid 1 Day Course Assessment Learner Guide Version 2 This document is protected by copyright and may not be reproduced or copied either in part or in whole nor used for financial gain without the express approval in writing by the owner, St John Ambulance Western Australia Ltd. St John Ambulance Western Australia Ltd. 209 Great Eastern Highway Belmont WA 6984 Telephone: (08) 9334 1222 Web: www.stjohnambulance.com.au MODIFICATION HISTORY Superseded New New Version Date...»

«Journal of Historians of Netherlandish Art Volume 1, Issue 1 (Winter 2009) Jheronimus Bosch and the Issue of Origins Larry Silver Recommended Citation: Larry Silver, “Jheronimus Bosch and the Issue of Origins,” JHNA 1:1 (Summer 2009), DOI: 10.5092/jhna.2009.1.1.5 Available at http://www.jhna.org/index.php/past-issues/volume-1-issue-1/71-jheronimus-bosch Published by Historians of Netherlandish Art: http://www.hnanews.org/ Terms of Use: http://www.jhna.org/index.php/terms-of-use Notes: This...»

«THE GROUND OF EMPOWERMENT W. E. B. Du Bois and the Vision of Africa’s Past by Tracey Lynn Thompson A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of History University of Toronto © Copyright by Tracey Lynn Thompson 2011 The Ground of Empowerment W. E. B. Du Bois and the Vision of Africa’s Past Tracey Lynn Thompson Doctor of Philosophy Department of History University of Toronto 2011 Abstract Scholars have examined many aspects of W....»

«ELON UNIVERSITY Department of History Inside this issue: Bissett 2 Recognized and Geography News Students 2 Recognized Ellis‟ Essay 2 Nominated Volume 1, Issue 1 Spring 2009 Crowe‟s The 3 Holocaust: Roots, Students Mentored by HST/GEO Faculty Secure 4 Lumen Prizes History, and Aftermath Selected Of the 2009 Lumen Prizes, 4 of 13 or 30.769 percent of Lumen Prizes awarded campus wide went to our department! Beck‟s book 3 Selected Elizabeth Leman, History/International Studies will work with...»

«Spectacular Tumults: Machiavelli's Florentine Histories and the Notion of Tumulto Mauricio Daniel Suchowlansky A Thesis In the Department of Of Political Science Presented in Partial Fulfillment of the Requirements For the Master in Public Policy and Public Administration at Concordia University Montreal, Quebec, Canada August 2009 © Mauricio Daniel Suchowlansky, 2009 1*1 Library and Archives Bibliotheque et Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Patrimoine de I'edition Branch...»

«1 O MODERNISMO ARQUITETÔNICO EM TERESINA (PI): A CONTRIBUIÇÃO DO ARQUITETO ANTONIO LUIZ DUTRA. Joene Saibrosa da Silva Pós graduanda UnB jsaibros@uol.com.br Este artigo explora a arquitetura modernista em Teresina, através do trabalho do arquiteto mineiro Antonio Luiz Dutra, desenvolvido nas décadas de 1960 e 1970. Para compreender o processo de implantação do movimento moderno na capital piauiense, fez-se breve histórico da expansão da arquitetura modernista no mundo....»

«Brisbane Forest Park EPA/QPWS http://www.epa.qld.gov.au/parks_and_forests/find_a_park_or_forest/b. Parks and forests Find a park or forest Brisbane Forest Park Getting there and getting around Park features Camping and accommodation Things to do Things to know before you go Staying safe Looking after the park Park management Tourism information links Further information Nature, culture and history ˆ Top ˆ Getting there and getting around Brisbane Forest Park map Brisbane Forest Park is part...»

«DOI: 10.7816/idil-02-08-08 MÜZE TEKNOLOJİLERİ VE SERGİLEME FARKLILIKLARI Burak BOYRAZ 1 ÖZET Günümüzde teknolojik sergileme sistemleri, müze sergilemelerinin önemli alanlarından birisi haline gelmiştir. Teknoloji ve sergileme kavramlarının müzecilik çerçevesinde ele alındığı bu çalışmada da özellikle teknoloji ve sergileme ilişkisi incelenmiştir. Sergileme, sergi ve sergilemeye yardımcı unsur kavramları çoğunlukla birbirleriyle iç içe geçmiş kavramlardır. Bu...»

«Journey to the West: Essays in History, Politics and Culture Copyright © 1998, 2006 Dr R. James Ferguson Thucydides and Xenophon: Political Historians of Ancient Greece Topics: Thucydides as the Historian of War and Revolution The Effects of the Peloponnesian War Xenophon and His Time Fourth Century Legacies The Rise of Macedonia Bibliography and Further Reading Internet and Audio-Visual Resources Thucydides as the Historian of War and Revolution 1. 1.A Thucydides as a Critical Historian We...»

«Historical Perspective on AGSE-ERE/ACERE Entrepreneurship Research Exchange Conference and its Antecedents: By Emeritus Professor (SUT) L Murray Gillin AM Adjunct Professor (ECIC) University of Adelaide. In reviewing the history of the Entrepreneurship Research Exchange Conference series it must be recognised that it did not commence within a vacuum. Indeed the birth was associated with many parents and international relationships which contributed to the development of a credible discipline of...»

«Mad Tourists: The “Vectors” and Meanings of City-Syndromes Nadia Halim In several of the world’s most revered travel destinations, over the last few decades, a cluster of psychiatric syndromes has emerged – what I will call “citysyndromes.” These disorders strike tourists, usually shortly after their arrival in a city, and appear to be triggered by the historical, aesthetic, or spiritual intensity of the place. Symptoms range from anxiety and panic attacks, through visual and aural...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.