WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 55 |

«* National Library of Scotland ■■jin B000157358*. V POEMS OF OSSIAN, IN THE ORIGINAL GAELIC, WITH A LITERAL TRANSLATION INTO LATIN, BY THE LATE ...»

-- [ Page 19 ] --

C’ aite’m bheil do shlthse, bigh, Chuthonn na mbr throma chiabh r

CUTHONNA.

Craig chorrach tha g’ aomadh air skil, Liath chranna fo aois le coinich;

Na tonna a’ gluasad mu thraigh ;

Air a thaobh Innis bhlath nan ruadh:

An sin tha g’ biridh tuir mo ruin.

Oighean na seilge thill o ’n bheinn :

Chunnaic e ’n sealladh air chul.

C’ aite nighean Rumair nam beum ?

Cha do fhreagair na h-bighean fo ghruaim.

v. 95-120. CONLOCHUS ET CUTHONA. 249 Expand! ego mea vela cum gaudio Infra domum arduam Conlochi principum ;

Meo itinere ad insulam sine portu.

Puram Cuthonam fugantem hinnulos fuscos Vidi ego, sicut coruscationem lucis, Descendentem cum splendore b nubibus, Ejus crines, sicut nigrum tergum noctis, Super candidum pectus surgens frequenter, Ipsam se-inclinantem et trahentem nervum, Ejus lacertum purum ad ejus tergum euntem deorsum Instar nivis super Cromla sine labe.

Veni tu ad meam animam, o manus Candida, Venatrix egregiae insulas desertas.

Sunt ejus boras sub lacrymis sine numero;

Est ilia cogitans de Conlocho baud vano.

Ubi est pax tua, o virgo, Cutbona magnorum gravium cirrorum ?

CUTHONA.

Est saxum praeceps inclinans-se super salem, Canis arboribus sub senectute cum musco, Undis se moventibus circa littus;

Juxta ejus latus viretum tepidum rufarum-caprearum:

Illic surgunt turres mei desiderii.

Virgines venationis reverterunt a monte:

Vidit ille earum intuitum versbs earum tergum Ubi (est) filia Rumaris plagarum ?

Haud responderunt virgines sub tetricitate.

250 CONLAOCH IS CUTHONNA, Tha mo shlth-sa air cruachan Mhdrai, Shll innis na tlr fada shuas.

–  –  –

Tilleadh an digh gu sith-sa f6in,

Gu talla nan tend aig Conlaoch:

Is caraid do Thoscar an treun;

Bha fleagh do mo r6ir ’na mhor thlr.

O Eirinn 6ireadh osag thlath Cur sedla gu tiAigh na Moral, Air Mora, tha samhchair do ’n digh ghlain.

Lai Thoscair tha snamh gu ddghruinn.

Suidhidh mise an cos fo dhian ’S mi sealladh air grian an raoin;

Tha aiteal ’sna crannaibh o’ nial ’S gu ciuin tha glan ainnir neo-fhaoin, Cuthonn nan aoidh le ’guth brdin.

Ach is fada o mo chluais an digh An talla Chonlaoich nan corn fial.

–  –  –

C’ e an nial tha tuiteam orm f6in, Tha ’g iomrachadh mo threuna shuas ?

Tha mi faicinn an truscainn gun fheum, Mar hath died air astar mo chruaich.

C’ uin a thuiteas mi, Rumair thr6in ?

Tha mulad mo chldbh gu mo bhas.

Nach fhaicinnse Conlaoch nam beum, V. 121-144. CONLOCHUS ET CUTHONA. 251 Est mea pax super collibus Morae, Semen insulas terras procul remotas ad occasum.

–  –  –

Redeat virgo ad suam pacem ipsius,

Ad aulam chordarum Conlochi:

Est amicus Toscari strenuus-(vir) ;

Fuit convivium ex meo animo in ejus magna tenA.

Ab lerne surgat flatus mollis Mittens vela ad littus Morae, Ad Moram, est tranquilla-habitatio virgini puras, Dies TosCaris sunt natantes ad angorem.

Sedebo ego in caverna sub tegmine Adspiciens solem agri;

Est aura in arboribus & nube Et tranquilla est elegans virgo baud inanis, Cuthona in eorum murmure cum ejus voce luctAs.

At est procul a me& aure virgo In terra Conlochi cornuum hospital! um.

CUTHONA.

Quaenam est nubes quas est cadens in me ipsam, Quas est vehens meos strenuos (viros) sursum ?

Sum ego spectans eorum amictus sine utilitate, Veluti canam nebulam iter facientem circum montem.

Quando cadam ego, Rumar strenue ?

Es dolor mei pectoris ad meam mortem.

Nonne cernam Conlochum plagarum, 252 CONLAOCH IS CUTHONNA.

Mus tuit mi an tigh chaol gun chail?

–  –  –

Chi thus, a ghlan oigh, do run f6in;

Tha astar an tr6in air a’ chaol, Bas Thoscair a’ dorchadh m’a shleagh.

Tha lot, is e dubh, ann a thaobh, Gun tuar e aig tonna nan uamh, Is e feuchainn a chruth is e baoth.

C’ait’am bheil thu ftun le d’dhebir, ’S ard thriath na Moral gu b^.s ?

Thr^ig an aisling ghlas mo chliabh; ^ Cha ’n fhaic mi na triatha ni’s mb.

A bharda nan bm a tha gun triall, Cuiribh cuimhn’ air Conlaoch le deoir, Thuit an gaisgeach roimh iomall a lai;

Lion dorcha a thalla le brbn.

Sheall a mhathair air a sgiath air balla;

A’s bha snamh na fala ’ga cbir. ^ B’ aithne dhi-sa gu ’n thuit thu, a thr^in;

Chualas a guth fo bheud am Mbra.

Am bheil thu, bigh, gun tuar gun fheum Air taobh gaisgeich nam beum, Chuthonn ?

Tha oiche tighinn ; tillidh ghrian Gun duine gu ’n toirt sios gu ’n uaigh;

Tha thusa cur eunlaith fo fhiamh;

Tha do dheura mar shlan mu do ghruaidh;

Tha thu fhbin mar nial a’s e glas, v. 145-170; CONLOCHUS ET CUTHONA. 155 Priusquam cadam in domum angustam sine anim^?

–  –  –

Cernes tu, pura virgo, tuum desiderium ipsius;

Est iter strenui super freto, Morte Toscaris caligante circa ejus hastam.

Est vulnus, atque illud atrum, in ejus latere, Sine colore ille (est) juxta undas cavernarum, Et ostendens suam formam atque illam vanani.

Ubi es tu ipse cum tuis lacrymis, Arduo principe Mora (morituro) ad mortem?

Reliquit somnium glaucum meum pectus;

Non cerno principes amplius.

O bardi temporum quie non praterierunt, Mittite memoriam super Conlochum cum lacrymis,* Cecidit bellator ante extremum suorum dierum;

Replevit caligo ejus aulam cum luctu.

Adspexit ejus mater ad ejus clypeum ad murum;

Et erat natatio sanguinis super eo.

Fuit notum illi quod cecidisti tu, o strenue ;

Audita est ejus vox sub damno in Mora.

An es tu, o virgo, sine colore sine vi Ad latus bellatoris plagarum, Cuthona ?

Est nox veniens; redibit sol Sine viro qui eos ferat deorsum in suum sepulchrum ;

Es tu (terrefaciens) mittens alites sub metum ;

Sunt tuas lacrymae sicut nimbus circa tuam genam;

Es tu ipse sicut nebula et ilia glauc£, * Revocate memoriani Conlochi.

CONLAOCH IS CUTHONNA.

Tha ’g 6irigh gu fras o Ion.

Thainig slol Shelma o ’n ear, Is fhuair iad Cuthonn gun tuar;

Thog iad an uaighean gu 16ir;

’S bha fois d’i ri Conlaoch nam buadh.

Na gluais-sa gu m’ aisling, a thr6in;

Fhuair Conlaoch nam beum a chliu;

Cum fada do ghuth o mo thalla;

Tuiteadh cadal fo fhaileus na h-oichA Truagh ! nach dichuimhnichin mo chairde Gus nach fhaicear air ard mo cheum Gus an tighinn le sblas na ’n gara, An dheighs mo chairis gun fheum Le beud na h-aois chuir ’sa chaol-tigh fhuar.

v. 171-184. CONLOCHUS ET CUTHONA. 255 Quas est surgens-ad imbrem a prato.

Venit semen Selmas ab oriente, Et invenit Cuthonam sine colore;

Elev&runt illi eorum sepulchra omnium ;

Et fuit requies illi juxta Conlochum victoriarum, Ne move-te ad meum somnium, o strenue ;

Nactus est Conlochus plagarum suam famam;

Tene procul tuam vocem k me& aula;

Cadat somnus sub umbra noctis.

Miserum ! quod non obliviscor meos amicos Donee non cernatur apud superos meum vestigium Usque dum veniam cum gaudio in eorum viciniam, Postquam meum corpus inutile Damno senectutis deponetur in august^ domo frigid^.

.

–  –  –

P. 6. v. 43. An lann a thug e o Shrumon suas, ’Nuair cheileadh o chruadal Morni.] Strumon, stream of the hill, the name of the seat of the family of Gaul, in the neighbourhood of Selma. During Gaul’s expedition to Tromathon, mentioned in the poem of Oithona, Morui, his father, died. Morni oidered the sword of Strumon, (which had been preserved in the family as a relique, from the days of Colgach, the most renowned of his ancestors) to be laid by his side, in the tomb: at the same time, leaving it in charge to his son, not to take it from thence, till he was reduced to the last extremity.

Not long after, two of his brothers being slain in battle, by Coldaronnan, chief of Clutha, Gaul went to his father’s tomb to take the sword. His address to the spirit of the deceased hero is the subject of the following

short poem:

GAUL. “ Breaker of echoing shields, whose head is deep in shades;

bear me from the darkness of Clora; O son of Colgach, hear!

“ No rustling, like the eagle’s wing, comes over the course of my streams. Deep bosomed in the midst of the desert, O king of Strumon, hear!

“ Dwellest thou in the shadowy breeze, that pours its dark wave over the grass ? Cease to strew the beard of the thistle; O chief of Clora, drear!

“ Or ridest thou on a beam, amidst the dark trouble of clouds ?

Pourest thou the loud wind on seas, to roll their blue waves over isles ?

hear me, father of Gaul; amidst thy terrors, hear!

“ The rustling of eagles is heard, the murmuring oaks shake their heads on the hills : dreadful and pleasant is thy approach, friend of the dwelling of heroes.

MORNI. “ Who awakes me, in the midst of my cloud, where my locks of mist spread on the winds ? Mixed with the noise of streams, why rises the voice of Gaul ?

GAUL. “ My foes are around me, Morni: their dark ships descend NOTES TO TEMORA.

from their waves. Give the sword of Strumon, that beam which thou hidest in thy night.

MORNI. “ Take the sword of resounding Strumon; I look on thy war, my son ; I look a dim meteor, from my cloud: blue-shielded Gaul, destroy.” P. 6. v. 45. Sheas Fillean o Shelma thall,] Clatho was the daughter of Cathulla, king of Imstore. Fingal, in one of his expeditions to that island, fell in love with Clatho, and took her to wife, after the death of Ros-crana, the daughter of Cormac, king of Ireland.

Clatho was the mother of Ryno, Fillan, and Bosmina, mentioned in the battle of Lora. Fillan is often called the son of Clatho, to distinguish him from those sons which Fingal had by Ros crana.

P. 10. v. 81. Bi-sa, Oisein, i'i laimh d’ athar.~\ Ullin being sent to Morven with the body of Oscar, Ossian attends his father, in quality of chief bard.

P. 12. v. 120. Co ach Mor/ii nan eacha srann?] The expedition of Morni to Clutha, alluded to here, is handed down in tradition.

P. 14. v. 144. Mo shuile claon ri coille Chromla.] The mountain Cromla was in the neighbourhood of the scene of this poem; which was nearly the same with that of Fingal.

P. 16. v. 178. Ghairm etriath Chormuil on Dun Ratho nan t'ur; is chual e.] Corm-uil, blue-eye. Dunratho, a hill, with a plain on its top. Foldath dispatches here, Cormul to lie in ambush behind the army of the Caledonians. This speech suits with the character of Foldath, which is, throughout, haughty and presumptuous. Towards the latter end of this speech, we find the opinion of the times, concerning the unhappiness 1 f the souls of those who were buried without the funeral song. This doctrine was inculcated by the bards, to make their order respectable and necessary.

P. 20. v. 231. Turlath, &c.] Tur-lath or Tur-lathon, broad trunk of a tree. Moruth, great stream. Oichaoma, mild maid. Dun-lora, the hill of the noisy stream. Duth-caron, dark-brown man.

P. 22. v. 269. ’Og Fhilleanfogharbh sgeith Chormuil ’Ga sgaoi/eadh morfa choir an triath.\ Fillan had been dispatched by Gaul to oppose Cormul, who had been sent by Foldath to lie in ambush behind the Caledonian army. It appears that Fillan had killed Cormul, otherwise he could not be supposed to have possessed himself of the shield of that chief.

NOTES TO TEMORA.

P. 24. v. 275. Mu Lumon nan crann fuaimear.] Lumon, bending hill; a mountain in Inis-huna, or that part of South Britain which is over against the Irish coast.

P. 26. v. 314. C’uim tha Emhir chuoinfo bhronf] Emhir-chaoin, or chaomh, mild, or kind maid, the wife of Gaul. She was the daughter of Casdu-conglass, chief of Idronlo, one of the Hebrides.

P. 28. v. 347. Bha Fionnghal an sin fo a neart, Sgiath fhior-ian m’ a bheart a fuaim,~\ The kings of Caledonia and Ireland had a plume of eagle’s feathers, by way of ornament, in their helmets. It was from this distinguished mark that Ossian knew Cathmor, in the second book.

P. 30. v. 372. Bha d'oigr, a threin, measg moige: &c.] After the death of Comhal, and during the usurpation of the tribe of Morni, Fingal was educated in private by Duthcaron. It was then he contracted that intimacy with Connal, the son of Duthcaron, which occasions his regretting so much his fall. When Fingal was grown up, he soon reduced the tribe of Morni; and, as it appears from the subsequent episode, sent Duthcaron and his son Connal to the aid of Cormac, the son of Conar, king of Ireland, who was driven to the last extremity, by the insurrections of the Firbolg. This episode throws farther light on the contests between the Gael and Firbolg.

P. 32. v. 385. Duthula,] A river in Connaught; it signifies, tfarirushing water.

P. 32. v. 356. Cole ullamh ard cheannard nan sluag/t Triath Atha nan stuadh gorma.~\ Colc-ullamh,y?ra look in readiness ; he was the brother of Borbar-duthul, the father of Cairbar and Cathmor, who, after the death of Cormac, the son of Artho, successively mounted the Irish throne.

P. 32. v. 399* Bus Cormac an taobh na stri Gian mar chruthaibh a shinns’re fein.] Cormac, the son of Conar, the second king of Ireland, of the race of the Caledonians.

This insurrection of the Firbolg happened towards the latter end of the long reign of Cormac. He never possessed the Irish throne peaceably.

The party of the family of Atha had made several attempts to overturn the succession in the race of Cona, before they effected it, in the minority of Cormac, the son of Artho. Ireland, from the most ancient accounts concerning it, seems to have been always so disturbed by domestic commotions, that it is difficult to say whether it ever was, for £62 NOTES TO TEMORA.Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 55 |


Similar works:

«British Policy in Iran and Relations with the Soviet Union, 1945-46 by DAVID PIERPOINT A thesis submitted to the Faculty of Arts of The University of Birmingham for the degree of MASTER OF PHILOSOPHY Department of Modern History School of Historical Studies The University of Birmingham December 1999 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or...»

«Rhinoceros Background Pack Contents About the production 2 Synopsis of the play 3 About the writer: Eugene Ionesco 5 Ionesco and Berenger 6 Ionesco on theatre 7 About the play: Writing the play 8 Ionesco on Rhinoceros 9 Historical background 10 Rehearsal diary 11 A writer’s view 15 Interviews: Dominic Cooke 16 Benedict Cumberbatch 18 Zawe Ashton 20 Classroom activities: Writing activities 22 Design challenge 24 Movement exercises 25 Useful links 27 © Royal Court Theatre, 2007 About the...»

«ISSN 2013-9004 (digital); ISSN 0210-2862 (paper) Papers 2015, 100/3 267-279 http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2130 Interpretations of modernity and the problem of world-making* Peter Wagner ICREA and University of Barcelona peter.wagner@ub.edu Received: 22-07-2014 Accepted: 15-05-2015 Abstract The term cosmopolitanism both expresses an attitude towards our present time and provides certain keys to analyse it. This article aims to better understand the revival of cosmopolitanism since the end...»

«After the Terror (Expanded and Revised Edition) by Ted Honderich, Edinburgh University Press, 2003, 188 pp. Jon Pike This book is by Ted Honderich, the former Grote Professor of Logic at University College, London. It comes with a history – and, in this edition, it comes revised and with an ‘unrueful postscript.’ This is a shame, because Honderich should be just a little rueful about this book. He should be rueful because the book ought to have done very serious damage to his reputation...»

«Human Rights Watch February 2004, Vol. 16, No. 2 (C) Out of Sight, Out of Mind: Thai Policy toward Burmese Refugees I. Introduction 1 II. New Thai Policies toward Burmese Refugees and Migrants 2 Broadening of Resettlement Opportunities 3 Suspension of New Refugee Admissions 4 The “Urban” Refugees 5 Crackdown on Burmese Migrants 6 Forging Friendship with Rangoon 8 History of Burmese Refugees in Thailand 10 III. Expulsion to Burma 12 Informal Deportees Dropped at the Border 12 The Holding...»

«Generalissimus Aleksandr Suvorov Kaakkois-Suomen linnoitusjärjestelmä ja sotakanavat Elina Heinonen Eliisa Semi SISÄLTÖ Aleksandr Suvorov (1730-1800).. 3 Suvorovin monisäikeinen persoona.. 8 Kartta.. 11 Linnoituskierros.. 12 Kaakkois-Suomen linnoitusjärjestelmä.. 16 Taavetin linnoitus.. 21 Kärnäkoski ja Partakoski.. 23 Liikkalan linnake.. 26 Järvitaipaleen linnoitus.. 27 Utin linnoitus.. 28 Haminan linnoitus.. 31 Kyminlinnan linnoitus.. 34 Ruotsinsalmen merilinnoitus.. 37 Suvorovin...»

«HISTORICKÝ ČASOPIS Historical Journal of the Institute of History of the SAS ISSN 0018-2575 Volume 57 * 2009 * Supplement SLOVAK ACADEMIC PRESS, spol. s r. o., Bratislava CONTENTS Articles O s l a n s k ý, František: European Written Sources on the Counterfeiting of Coins in the Middle Ages M a c h o, Peter: Rázus’ Odkaz Mŕtvych and the Perception of Violence in Inter-Confessional Relations Č i e r n a L a n t a y o v á, Dagmar: The Slavonic Ideas and Political Variations in the...»

«ANTENNE REGIONALE DE LA PLATEFORME DE LOUGA EMIGRATION : QUELLE ORIENTATION DES FONDS DE TRANSFERT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE RAPPORT DU CONSULTANT THIERNO MOUNTAGA SALL 77 531 16 78 / 70 105 22 04 E-mail tagasall@yahoo.fr DECEMBRE 2009 INTRODUCTION Avec l’émergence des antennes régionales, la plateforme a voulu prendre en charge les préoccupations spécifiques locales et à mené un large processus de consultation qui a permis d’articuler les priorités régionales. Ainsi, il...»

«La enseñanza de Náutica en el País Vasco. Siglos XVI-XX Gonzalo Duo OBJETIVOS Nuestro estudio se refiere a los aspectos formales de la enseñanza teórica de la Navegación que pudieron disponer los pilotos de altura en el País Vasco a lo largo de la Historia Moderna y Contemporánea. Durante los cinco siglos (XVI-XX) que puede abarcar la investigación documental, los pilotos de altura constituyeron un sector social muy destacable en Euskal Herria, desenvolviéndose profesionalmente en la...»

«Do we still want privacy in the information age? Marvin Gordon-Lickey PROLOGUE All those who can remember how we lived before 1970 can readily appreciate the many benefits we now enjoy that spring from the invention of digital computing. The computer and its offspring, the internet, have profoundly changed our lives. For the most part the changes have been for the better, and they have enhanced democracy. But we know from history that such large scale transformations in the way we live are...»

«Network Analysis of Beowulf, the Iliad and the Táin Bó Cúailnge Pádraig Mac Carron and Ralph Kenna Applied Mathematics Research Centre, Coventry University, England. January 2013 Abstract Mythological epics frequently entail plethoras of characters in timeless narratives beyond documented history. As such, they differ from legends couched in definite historical timeframes and intentionally fictional folktales. The concept of universality is important to comparative mythology and it has been...»

«Singapore, Manila, and Harbin As Reference Points for Asian ‘Port Jewish‘ Identity By Jonathan Goldstein* The Jews of East and Southeast Asia resemble their European counterparts in one fundamental respect: both continents contain multitudes of geographically, linguistically, ethnically, and theologically diverse Jewish diasporas. In an attempt to generalize about the history of sixteenth to twentieth century Sephardi and Italian Jews living in Atlantic and Mediterranean seaports, historian...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.