WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 55 |

«* National Library of Scotland ■■jin B000157358*. V POEMS OF OSSIAN, IN THE ORIGINAL GAELIC, WITH A LITERAL TRANSLATION INTO LATIN, BY THE LATE ...»

-- [ Page 2 ] --

Est mons se-obumbrans prae rege, Fusca sylva respondens ejus sonitui, Et fulguri dur£e-(armatur£e) resplendens.

Ecce eum inter suos hostes strenuum Sicut spectrum saltuum furibundorum, Quod dissipat nubes k monte;

Equitans super flumine feri venti ?

Quis nisi Morna equorum frementium ?

Esto tu sicut tuns pater, Galle.

Est Selma aperta long& ex-adverso, (Sunt) manus bardorum trementes circo citharas, Decern bellatores cum quercibus ab arduo (monte) In domicilio spatioso arduo, cujus est eximium conEt coruscatio solis super clivo [vivium.

Et (ab unda) undosum flamen fusee super herba.

Quare es tu, Selma, adeo silens ?

Est rex veniens hue cum su& fama.

14 TIGHMORA. DUAN 111 Nach fhuasach garbh f huaim na strl ?

Tha glaine na slth m’ a ghruaidh.

B’ fhuasach garbh fhuaim na strl, Ach thilleadh an righ le buaidh.

Bi-sa mar d’athair, Fhillein.” Ghluais iad fo chaoin fhonn nam bard ;

Bha ’n airme air aid a’ gluasad Mar luachair nan raon san fhoghar, A gh6illeas fo aghaidh nan gaoth.

Air M6ra sheas an righ fo chruaidh ;

Bha ’n ced a’ cur suas m’a sg6ith, ’S i ceangailt’ ri geug nan cruach Air cragan dubh-ruadh Chonnuil.

An s&inhchair sheas mi fhein r’a thaobh Mo shhile claon ri coille Chromla Air eagal gu ’m faicinn air raon Sluagh an comhstri nach faoin cbmhrag, Bhiodh m’ anam a’ leum sa’ chath, Mo leth-cheum romham air an t-sliabh.

Bha dearrsa m’ an cuairt o mo chruaidh ;

Bu choltach mi ri sruth o Thromo, A chuireas gaoth lorn fo ’eigh An truscan ciar na h-oidhche.

Chi balachan sud air an ard Gian fo dhearrsa tlitth o ’n ear;

Tionndaidh’s e chluasa ’na cheann Gun iongantas gann m’ an t-samhchair.

Cha ’n ann ag aomadh thar an uild TEMORA.

v. 130-157.

Nonne terribilis asper sonitus certaminis ?

Est puritas pacis in ejus gena.

Fuit terribilis asper sonitus certaminis, Seel rediit rex cum victoria.

Esto tu sicut est tuns pater, Folan.” Processerunt illi sub blando cantu bardorum;

Fuerunt eorum anna in alto se-moventia Sicut junci camporum in autumno, Qui cedant sub facie ventorum.

Super Mora stetit rex sub dura-(armatura);

Erat nebula [se-erigens] se-mittens sursum circa ejus Qui erat vinctus ad ramum collium [clypeum, Super saxulo atro-rufo Cormulis.

In silentio steti ego ipse ad ejus latus, Meis oculis obliquatis ad sylvam Cromlas (Pras) metu ne viderem super campo Populum in conflictu baud languidi certaminis, Et esset meus animus saliens in conflictum, Et meus semi-passus ante me [provecti] super clivo, Fuit splendor circa & mea dura-armatura;

Fui similis ego flumini ex Tromone, Quod ponit ventus (acer) nudus sub glaciem In amictu fusco noctis.

Cernit adolescentulus id super cacumine Purum sub coruscatione ab oriente;

Vertit ille suas aures in capite [in silentio.

Non sine magna admiratione) sine admiratione parca Non se inclinans trans rivulum 16 TIGHMORA. DUAN III, Bha Cathmor mar ard dige, ’Nuair chlosas caoin shith an raon.

Ghluais esan an cdmhrag a nail, Mar stuadh ciar ard o mh6r chuan.

’Nuair chunnaic e an righ air M6ra, Mhosgail anam na morchuis gu h-ard, “Am buail righ Atha fh£in am beum, Gun ard righ nan treun san raon?

Fholdaith, gluais mo chairde gu feum;

’S gath teine thu fein nach ’eil baoth.” Ghluais a mach Foldath o Mhdma Mar nial, truscan comhnuidh nan taibhs.

Tharruing e mar theine fo bhuaireadh Lann chruaidh o chruachann a thaoibh.

Is dh’ iarr e do chdmhrag gluasad H-uile cinneadh gu luath san fhraoch ;

Mar stuaidh dhruimionn ghlas dol suas, Thaom ard neart nan sluagh air an raon.

Bu mhorchuiseach garbh a cheum fh£in, A dhearg shuil fo fheirg’s i claon.

Ghairm e triath Chormuil o ’n Dun Ratho nan tur; is chual e.

“ A Chormuil, tha ’n t-aisre fo’d shuil;

Sud uain’ i air chul an namhad ;

Cuir do ghaisgeacha treun a null, Eagal Shelma fo smuir ar fagail Is gu’ n caisgeadh mo lann o chliu.

A bhaird Eirinn a’s uaine snuagh, TEMORA.

V. 158-185.

Erat Cathmor, sicut procerus juvenis, Quando requiescit blanda pax super campo.

Promovit ille certamen hue, Sicut undas fuscas arduas k magno oceano.

Quando vidit ille regem super Mora, Experrectus est ejus animus in superbia altfc.

“An percutiet [dabit] rex Athge ipse plagas, Cum arduus rex strenuorum non sit in acie?

Foldathe, promove meos amicos ad (agendum) usum;

Es scintilla ignis tu ipse, quee non est vana.” Processit Foldathus ex Moma Sicut nubes, amictus habitationis spectrorum.

Traxit ille instar ignis sub effervescentia Gladium durum a coxa lateris, Jussit ille ad pugnam se-movere Omnes nationes et confestim esse in erica;

Instar fluctuum jugosorum canorum euntium sursum, Effusae sunt arduae vires populorum super campum.

Fuit superbus ingens passus ipsius, Rubro ejus oculo sub ira et obliquo.

Vocavit ille principem Cormulem ab Duno Rathus turrium; et auscultavit ille.

“ O Cormul, est callis sub tuo oculo;

Ecce viridem eum ad tergum hostis;

Mitte bellatores tuos strenuos illuc, Pras metu ne Selma sub tenebris nos effugiat Et reprimatur gladius meus & gloria.

O bardi lernes, cujus est viridissima species, TOM, III, c 18 DUAN m.

TIGHMORA.

Na 6ireadh guth ri cluais le cl&n, Slol Mh6rbheinn a’ tuiteam mu ’n stuadh Gun fhilidh, gun luaidh, fo lann, Droch naimhde thr&n Chairbre o thuath.

Tachri air fear astair, fo chiar, Dubh cheathach nan sliabh air L£na, Mu ’n taibhse fo ghiulan a triall, Mu lochan nan liath-chuile ag 6irigh.

Gu siorruidh cha tr£ig iad an talamh, Gun fhonn, gu talla nan gaoth.

Cormul a’ dorcliadh is e siubhal;

A chinneadh a’ dubhadh air a chill:

Thuit iad slos fo chraig na bruthaich.

Thuirt Gall ri Fillean 6g o Shelma, A shealladh falbh gu mall an d£igh An dubh-shuilich thalmhaidh o Ratho;

“Am faic thu ceutna Chormuil thall?

Biodh do ruighe-sa garbh is laidir;

’Nuair a chuireas tu ’n triath sin air chill, Thig air d’ ais as-ur do Ghall, An so tuiteam slos sa’ chbmhrag Measg choi’-thionail mhbir nan sgiath.” Ghluais comhara truagh a’ bh&is, Fuaim fhuasach fh&s sg^ith Mhorni.

Thaom a ghuth o Ghall. Air ard Dll’ eirich Fionnghal an earn Mhora.

Chunnaic e iad o thaobh gu taobh Ag aomadh mar aon an cdmhrag.

TEMORA. 19 V. 186-213.

Ne oriatur vox ad aurem cum carmine, Semine Morvenis cadente circa undam Sine bardo, sine laude, sub telo, Improbis hostibus strenui Carbaris a septentrione.

Occurret posthac viator, sub fuscum (vesperem), Atrae nebulae clivorum super Lena, Circa eorum spectra in ejus vectun\ euntia, Circa stagnum canarum arundinum surgenti.

In aeternum baud deserent illi terram, Sine cantu, ad domicilium ventorum.

Cormule caligante, prout ille ibat;

Ejus natione nigrescente ad ejus tergum:

Ceciderunt illi deorsum sub saxum praecipitii.

Dixit Callus Folani juveni k Selma, Ejus intuitu eunte tard& post Nigris oculis fortem-bellatorem & Radio;

“ An cernis tu passus Cormulis ex adverse?

Sit tuus lacertus asper et robustus ;

Quando sepones principem ilium ad tergum, Veni retro denuo ad Galium.

In hoc (loco) ruam ego deorsum in certamen Inter concursum magnum scutorum.” Commotum est signum lugubre mortis, Sonitus terribilis profundus clypei Mornae.

Effusa est ejus vox a Gallo. In alto Surrexit Fingal in saxeto Morae.

Vidit ille eos k latere ad latus Inclinantes-se [simul] instar unius in certamen.

20 TIGHMORA. DUAN III.

Dearsadh air a dhubh charn f6in Sheas Cathmor o cheud sruth Atha;

An da righ mar thanasaibh speur A’ seasadh leo f6in air d& nial, ’Nuair thaomas iad a mach a’ghaoth Togail stuaidh baotb a’mb6r chuain, Na gorm thonna ’g aomadh ’nan coir Le comhara lorg nan tore, ladsa samhach dearsadh thall Gaoth togail gu mall an ceo-chiabb.

Gath dealain an airde nan speur !

Co e fein ach treun lann Mhorni ?

Tha’m bas air ciar astar do dheigh, A ghaisgich nan geur bheum an combrag, Thu trusadh nam fear an cearb d’ fheirge.

Alar dg chrann a bhuaineadh o bheinn Le h-uile gheug f6in r’a tbaobb, Tbuit Turlath, uchd arda nam buadb, A bhean ghasda, an aislinge faoin, A’ sgaoileadh aig baile a lamha, A ruigbe ban do thilleadh an triatha, ’S i fo chadal an iomal nam mdr shruth Measg falbhan a troma chiabh.

’S e ’thanas a th’ann, Oighcbaomha;

Ghabh do ghaisgeaebsa combnuidh air lar.

Na 6isd-sa ri gaothaibh nan stuadh ;

Na gabb iad mar fhuaim o ’sg6ith, Aig a shruthaibh chaidh ’briseadb fo airm ;

TEMORA. 21 v. 214-241.

Coruscans super atro saxeto suo Stetit Cathmor a centum rivis Athee ;

Sunt duo reges sicut spectra coelorum Stantia [sola] secum super duabus nubibus, Quando effundunt ventum Tollentem undas insanas magni oceani, Cjeruleis fluctibus procedentibus obviam iis Cum signis [tractus] semitas balenarum, Ipsis tacite coruscantibus ex adverse Et vento levante tardb eorum nubigenas capillos, Telum fulguris in summo coelorum !

Quodnam illud est nisi efficax gladius Mornee ?

Est mors in fusco itinere te pone, O bellator acutarum plagarum in certamine, Te involvente viros in limbo tuas irae.

Instar novae arboris, quae excisa est ex monte Cum omnibus ramis ipsius ad suum latus, Cecidit Turla, pectore arduo victoriarum, Ejus uxore specios&, in somniis vanis, Tendente in urbe [domi] suas manus, Suos lacertos candidos ad reditum principis, Ea sub somno in extremitate magnorum fluentorum Inter vagationem suorum gravium capillorum.

Est illud ejus spectrum quod adest, Oichoma;

Cepit tuus bellator babitationem in humo.

Ne ausculta tu ventis undarum ;

Ne accipe eos ut sonitum ab ejus clypeo, Ad ejus fluenta qui fuit fractus sub armis ;

22 DUAN III.

TIGHMORA, Ghluais thairis a toirm a chaoidh.

An s)th cha robh Foldath’s a Ikmh*;

Bha e ’g iadhadh’s a’ snamh am fuil.

Thachair Conall ris anns a’ bhlar Cur ma seach cruaidh lanna is fuaim.

C’ uim a chitheadh mo shuile na triath ?

Tha thu, Chonnaill, fo Hath nan eiabh.

Caraid nan coigreach a bh’ann, ’N Dunlora nan earn caoinich, ’Nuair a thrusadh na speura sa’ ghleann, Bhiodh fleagh gun bhi gann sgaoilte;

Chluinneadh siol coigrich a’ ghaoth.

An sblas nach faoin m5 an bhord.

Mhic Charthuinn nam buaidh lann, C’ uim a shin thu fern thall am fuil ?

Tha aomadh craoibh sheacai mu d’ cheann;

Tha teann ort sgiath nach ’eil slan ;

Tha do dhearg-fhuil air uisge nan sliabh, Fhir bhrisidh nan sgiath ^illidh.

Thog Oisian a shleagh am feirg;

Ghluais Gall thar an leirg gu Foldath;

Chaidh lagaich ma seach o thaobh;

Bha’shealladh nach faoin air M6ma.

Thog na triaith sleagha riabhach a’ bhais Gun fhaicinn gun dail thainig iuthaidh;

Grad ghluais i do Ghall ro’a laimh;

Air talamh thuit a lann le fuaim.

Og Fhillean fo gharbh sg£ith Chormuil TEMORA. 23 v. 242-269.

Prasteriit ejus fremitus in geternum.

In pace non fuit Foldathus et ejus manus;

Erat ille circumiens et natans in sanguine.

Occurrit Connal ei in acie Edens altern£ duras plagas et sonitum.

Quare cernerent mei oculi principes ?

Es tu, Connal, sub canitie capillorum.

O amice advenarum, qui fuisti, In Dunlora saxetorum muscosorum, Quum succingerentur coeli in valle, Esset convivium sine parcimonia expositum ;

Audiebat semen advenarum ventum In Igetitia baud inani ad tuam mensam.

Nate Carthone victricium telorum Quare extenderis tu ex adverse in sanguine ?

Est inclinatio arboris aridge circa tuum caput;

Est (arete) prope te clypeus qui non est integer;

Est tuus ruber sanguis super amnem clivorum, Vir qui frangebas scuta elegantia.

Sustulit Ossianus suam hastam in ira;

Processit Callus trans clivum ad Foldathum;

Iverunt inertes vicissim ab ejus latere ;

Erat ejus intuitus baud vanus in Momam.

Sustulerunt principes hastas subfuscas mortis [Improvisa] sine videndo sine mora venit sagitta;

Confestim transiit ea Gallo per ejus manum;

In terram cecidit ejus gladius cum sonitu.

–  –  –

’Ga sgaoileadh mdr fa ch6ir an triath’.

Chuir Foldath suas a sgairteachd gheur A mhosgladh gu feum an raon, Mar osaig o fhaobhar nam beann, A thogas na lasaire mall Mu Lumon nan crann fuaimear.

“ Mhic Chlatlio nan gorm shul mall, Og Fhillein,” thuirt Gall, “ thu fh^in Gath teine nan speura ard, A thuiteas air ciar chuan nam beuc ’S a cheanglas suas sgiatha nan stoirm;

Thuit Cormul fo do lann gu ’chul.

Is og tha thu ’n cliu do shinns’re.

Na gluais-sa cho grad, a thriath, Gun chobhair o m’sg&th no m’shleagh.

Tha mise mar dll’ air an t-sliabh ;

Ach 6iridh air ard mo ghuth ;

Cluinnidh slol Shelma am fuaim, Bidh ’n cuimhne air buaidhe dh’aom.” Ghluais a ghuth air gaoith nan earn;

Bhuail a shluagh gun dail an cath;

Is minic a chual iad e f6in An Sruthmon nan treun san t-seilg, ’Nuair a ghairm e gu dearg is ruadh.

Sheas e ard am measg a’ bhl&ir, Mar dharaig an sgaile nan stoirm O ihn gu am an truscan ciar;

Air uairibh feuchainn a hath cheann :

TEMORA.

v. 270-297.

Ulud expandens magnum prge principi.

Emisit Foldathus sursum clamorem acutum Expergefaciens ad (agendum) usum aciem, Instar flaminis ab extremitate montium, Quod suscitat flammas tardas Circa Lumonem arborum sonantium.

“ Fili Clathus casruleorum oculorum lentorum, Juvenis Folan,” dixit Gallus, “ (es) tu ipse Sagitta ignis ccelorum arduorum, Qu33 cadit in fuscum oceanum gemituum Et vincit supra alas procellarum ;

Cecidit Cormul sub tuo telo in tergum.

Juvenis es tu in fam^ tuorum proavorum.

Ne precede tu adeo promptus, o princeps, Sine auxilio a meo clypeo aut mea hasta.

Sum ego instar ignavi in clivo;

At surget in altum mea vox;

Audiet semen Selmae sonitum ;

Erit eorum recordatio de victoriis quse praterierunt.’ Perrexit ejus vox super ventos saxetorum.

(Irruit) percussit ejus populus sine mora in conflictum Ssepenumero audiverant illi eum ipsum In Strumone strenuorum in venatione, [capream.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 55 |


Similar works:

«The Quadratic-Throat Waveguide®: A White Paper On An Invention By Charles E. Hughes of Peavey Electronics Corporation By John Murray A Brief History of Horn Types: Conical horns: Known generally as straight-sided horns, conical horns are the oldest and simplest design. A cone describes their shape, and being a section of a perfect sphere of sound radiation, there is no phase or amplitude distortion introduced to the spherical-segment wavefront as it radiates out from the origin. The simple...»

«The Arnold Dolmetsch clavichord of 1896–7 in the Edinburgh University Collection: a restoration report by John Barnes Introduction by Peter Bavington John Barnes (1928–1998) was the curator, from 1968 to 1981, of the Russell Collection of Harpsichords and Clavichords, part of the University of Edinburgh Collection of Historic Musical Instruments. He was also the owner of an important private collection of keyboard instruments, a skilled and active maker and restorer of such instruments, and...»

«The Ohio State University Knowledge Bank kb.osu.edu Ohio Journal of Science (Ohio Academy of Science) Ohio Journal of Science: Volume 66, Issue 5 (September, 1966) 1966-09 Early Natural History of a Forested Area Near Dover, Ohio Giles, Robert H., Jr. The Ohio Journal of Science. v66 n5 (September, 1966), 469-473 http://hdl.handle.net/1811/5216 Downloaded from the Knowledge Bank, The Ohio State University's institutional repository EARLY NATURAL HISTORY OF A FORESTED AREA NEAR DOVER, OHIO1' 2...»

«Repercussions of the Atlantic Slave Trade The Harriet Tubman Series on the African Diaspora Paul E. Lovejoy and Toyin Falola, eds., Pawnship, Slavery and Colonialism in Africa, 2003 Donald G. Simpson, Under the North Star: Black Communities in Upper Canada before Confederation (1867), 2005 Paul E. Lovejoy, Slavery, Commerce and Production in West Africa: Slave Society in the Sokoto Caliphate, 2005 José C. Curto and Renée Soulodre-La France, eds., Africa and the Americas: Interconnections...»

«MINERALOGICAL MAGAZINE, MARCH 197 4, VOL. 39, PP. 5 8 7 9 4. Examples of twinning and parallel growth in zircons from some Precambrian granites and gneisses J. JOCELYN AND R. T. P I D G E O N Scottish Universities Research and Reactor Centre, East Kilbride, Scotland SUMMARY. Growth twins, parallel growths, and necked crystals are described from zircon populations from granitic gneisses from the Precambrian of SW. Greenland. From observations of the distribution of internal growth zones it is...»

«REHABILITATION DU CENTRE ARTISTIQUE DU COLLEGE STOLL D’AKONO REGION CENTRE CAMEROUN DOSSIER DE PRESENTATION Mélanine Mobile Vibe Pascale Quatela : 06 66 66 25 57 Licence d’entrepreneur de spectacles catégorie 2 n° 1046156 Et catégorie 3 n° 1046155 N° SIRET : 423 001 338 000 23 APE : 9001Z 1 SOMMAIRE  Historique de l’établissement  Kayou, Mélanine Mobile Vibe/Gondwana  Nos objectifs  Plan de réhabilitation 2015  Contact  Photos 2 Historique du collège Stoll Le...»

«How Monstrosity and Geography were used to Define the Other in Early Medieval Europe Jason Ryan Berg Submitted in accordance with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy The University of Leeds School of History 26 October, 2015 2 The candidate confirms that the work submitted is his own and that appropriate credit has been given where reference has been made to the work of others. This copy has been supplied on the understanding that it is copyright material and that no...»

«Achieving Regulatory Compliance with FaceTime IMAuditor™ White Paper Abstract Instant messaging (IM) has experienced tremendous growth, becoming the fastest growing communications medium in the history of communications. Industry analyst firm Meta Group anticipates that IM users in the enterprise will increase from 12 million users in 2002 to 95 million users by 2007. This increased use of IM within the enterprise is causing compliance and technology management challenges for Compliance...»

«MISCARRIAGE OF JUSTICE: POST-BOOKER COLLATERAL REVIEW OF ERRONEOUS CAREER OFFENDER SENTENCE ENHANCEMENTS Kirby J. Sabra∗ INTRODUCTION I. HISTORY AND EVOLUTION OF SECTION 2255 A. Procedural Restrictions on Collateral Review B. Retroactivity and Sentencing Errors II. PRE-BOOKER COGNIZABILITY III. POST-BOOKER COGNIZABILITY IV. EFFECTS OF PEUGH ON THE COGNIZABILITY ANALYSIS V. POLICY GOALS A. Countering Finality Concerns B. Stigmatic Effects of the Career Offender Designation. 291 VI. COURTS...»

«FOR PRAYING OUT LOUD An Exploration of Religious Traditions & Their Prayer Practices A senior project submitted to the faculty of Dominican University of California In partial fulfillment of the requirements of the Bachelor of Arts in Humanities and Cultural Studies By Leona George-Davidson San Rafael, CA December 9, 2013 Gay Lynch, Ph.D. Chase Clow, Ph.D. Cand. Assistant Professor, Religion Director, Humanities and Cultural Studies Advising and Retention Services INTRODUCTION Religions and...»

«ARTICLE THE AMORPHOUS “FORM” OBJECTION Rafael T. Boza∗ Every attorney who has litigated in Texas at any time during her practice must have run into the notorious, and often misunderstood, “Objection, form.” This objection is used almost exclusively during the deposition upon oral examination and is a specifically prescribed objection to questions under Rule 199.5(e) of the Texas Rules of Civil Procedure.1 This Article will address “Objection, form” and analyze its amorphous...»

«The Past is Our Country: History and the Rhodesiana Society c. 1953-19701 David Kenrick, University of Oxford2 This paper uses the work of an amateur historical society the Rhodesiana Society – as a lens to explore the racialised nature of attempts to define a white Rhodesian identity in the crucial post-war period of 1953-1970. It builds upon the existing corpus of work on history and national identity, moving beyond the more traditional sites in which historical discourse is produced –...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.