WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 55 |

«* National Library of Scotland ■■jin B000157358*. V POEMS OF OSSIAN, IN THE ORIGINAL GAELIC, WITH A LITERAL TRANSLATION INTO LATIN, BY THE LATE ...»

-- [ Page 3 ] --

Quando vocabat ille ad rubrum-cervum et rufamStetit ille arduus in medut acie, Sicut quercus in umbra procellarum Identidem in amictu fusco;

Interdum ostendens suum canum caput:

fi6 TIGHMORA. DUAN III, Tionndaidh’ ’n sealgair a shuil gu h-ard O chaolrath nan aid ’sna luachair.

Tha m’ anam do dheigh-sa, Fhillein, Troimh astar glan caol do chliu ;

Tha thu ’g Ionian nan naimhde do ch6ir;

Treigidh Foldath, ge mor e, an lear.

Ach thuit an dubb oidhche fo nial;

Chualas stoc Chathmhoir fo fhuaim;

Chuala Selma gutb o ’n righ O Mhdra nam frith fo died.

Thaom na baird am fonna fdn Mar dhealta air trdgeadh a’ bhl^ir.

Co thigeas o Shruthmon nan aid Am measg falbhan nan aill’ chiabh, ’S i brdnacb le ceumaibh mall A gorm-sbuil a nail gu h-Eirinn ?

C’ uim tha Emhir cbaoin fo bhrdn ?

Co tba coltacb ri mor nan cliu ?

Thdring e slos anns a’ chomhrag ;

Thill mar cbdrr tbeine nial;

Tbog e ’lann dhubh-ghorm am feirg ;

Shidlaidh iadsa fo mbeirg o Ghall.

Tba solas, mar aiteal o ghleann, A’ tigh’ nn a nail mu ghruaidh an righ ;

Tba chuimhne mu chombrag’ o shean.

Mu laitbibb beuma treun a sbinns’re, ’S e faicinn a mhic fo chliu.

Mar shdlas o gbr^in gun nial, TEMORA.

v. 298-325.

Vertit venator suum oculum in altum Ab angusto-campo rivulorum et scirporum.

Est animus meus pone te, Folan, Per iter purum angustum tuae glorise;

Es tu abigens hostes te adversum ; [vum.

Deserit Foldathus, quantum vis magnus ille (sit), cliAt cecidit atra nox sub nubem ;

Auditum est cornu Cathmoris sub sonitu;

Audivit Selma vocem regis A Mora saltuum sub nebula.

Fuderunt bardi cantus ipsorum Sicut rores super derelictionem aciei [pugnce].

Quis venit a Strumone rivulorum Inter agitationem pulchrarum comarum, E& luctuosa cum gradibus lentis Cffiruleo oculo hue versds lernen ?

Quare est Evirchoma blanda sub luctu ?

Quis est similis magno-(viro) inclyto laudum ?

Descendit ille deorsum in certamen;

Rediit ille sicut eximius ignis nubium;

Sustulit ille gladium atro-caerulum in ira;

Fugerunt (hostes) illi sub rubigine cl Gallo.

Est gaudium, sicut aura-strepera & valle, Veniens hue circa genam regis;

Est ejus recordatio de conflictu antique, De diebus plagarum violentarum suorum proavorum, Aspiciens suum filium sub fama.

Sicut (est) gaudium eL sole sine nube, 28 TIGHMORA, DUAN III ’S i coimhead sios air craoibh a ghluais Fo dearsa suas air gruaidh nan sliabh, ’S i crathadh ’na h-aonar a ceann O thaobh nan gleann ; mar sin bha ’n righ Fo sholas mu Fhillean a mhac.

“ Mar shiubhal an torruinn air sliabh, Raon lAra fo chiar is skmhach, Mar sin a bha ceuma Shelma Taitneach is garbh do mo chluais.

Bha forum mor thilleadh nan triath Mar iolair gu ciar nan earn ’N d^igh reubadh na faoibh air sliabh, Donn shlola nam fiadh san aird.

Tha sblas bhur sinns’re san nial, A chlann nan sruth hath o Shehna.” B’e so guth oidhche nan caoin bhard Air Mora cruachan aid nan ruadh.

Ghluais boillsge o cheudaibh daraig, A bhris’s a tharruing gaoth o Chormul.

Bha cuirm is fleagh sgaoilte air thalamh ;

Shuidh gaisgich fo fhaileus an airme.

Bha Fionnghal an sin fo a neart, Sgiath flor-ian m’a hheart a’fuaim Caoin osag’ a’ bualadh o ’n iar, A’ siubhal gu ’n trian ro’ ’n oidheh.

Is fhada sheall an righ m’ an cuairt;

’N sin thogadh leis suas a ghuth.

“ Tha m’ anam fo chall do sholas, TEMORA. 29 v. 326-353.

Cum ille despicit deorsum in arborem, quse movit-se Sub ejus coruscatione sursum super gen& clivorum, Et quse quatit in sua solitudine suum caput Ex latere vallium ; sic fuit rex Sub gaudio circa Folanem suum filium.

“ Instar itineris tonitrus super clivo, Campo Laree subfusco-(colore) et silente, Instar hujus fuerunt passus Selmae Jucundi et ingentes mese auri.

Fuit strepitus magni reditus principum Sicut aquilas versus fuscam-(sedem) saxetorum Post lacerationem pradae in clivo, Subfusci seminis cervorum in cacumine.

Est gaudium vestris proavis in nubibus, O proles rivorum canorum Selmas.” Fuit base vox noctis blandorum bardorum Super Mora in collibus arduis rufarum-caprearum.

Processit splendor a centum quercibus, Quas fregerat et avulserat ventus k Cormule.

Fuit epulum et convivium expositum super terram ;

Sederunt bellatores sub umbra armorum.

Fuit Fingal ibi sub suo robore, Ala aquilas circa galeam sonante Molli zephyro [spirante] percutiente ab occidente Et eunte leniter per noctem.

Diu dispexit rex in circuitum ;

Tunc levata est ab eo sursum sua vox.

“ Est animus meus sub amissionem solatii, DUAN III.

TIGHMORA.

so Mi faicinn briseadh mdr mo chairde.

Tha aomadh craoibh bu mh6r, gu l&r, Is thaom a’ ghaoth gharbh mu Shelma.

C’ aite triath L6ra nan dun ?

C’ uim bhiodh Connal air cbul aig fleagh ?

C’ uin a dhi-chuimhn esa daimh Measg forum a sMir thalla?

C’ uim tha sibh skmhach a’m’ f hianuis ?

Cha tuit thu, Chonaill, slos ni ’s m6 !

Tachradh sblas ri d’ anam, a thriath, Mar dhearsa o ghr^in a’soillseadh.

Gu ma luath do thriall gu d’ ’shinns’re Measg torrunn gun isleadh na gaoith.

Tha d’ anam, Oisein, mar ghath dealain;

Soillsich suas cuimhne an righ.

Mosgail a chbmhraga an gleannaibh, ’Nuair a ghluais e ’n toiseach gu strl.

A Chonaill, bu liath do chiabha fein;

Bha d’ dige, a thr£in, measg m’ oige :

An aon Ik chuir Carthonn gu beinn Ar bogha gu leum nan ruadh Gu Dunldra nam baoth stuadh.” “ Is iomadh,” thuirt mi fhein, “ an dkn, Ar n-astara nail gu Eirinn, Innis aill’ nan ceud gleann uaine.

Is trie a thog sinn suas na seoil Air stuaidh nam m6r shiubhal gorm, ’Nuair thkinig sinn an laithibh a dh’fhalbh, TEMORA.

v. 354-38L Me vidente fracturam magnam meorum amicorum.

Est inclinatio arboris, quae fuit magna, ad humum, Et fusus est ventus asper circat Selmam.

Ubi (est) princeps Lorae tumulorum?

Quare esset Connal k tergo [absens] in convio ?

Quando oblitus est ille advenarum Inter strepitum ejus egregiae babitationis ?

Quamobrem estis vos taciti in meo conspectu ?

Non procides tu, Connal, amplius !

Occurrat laetitia tuo animo, o princeps, Sicut coruscatio ct sole splendente.

Celere sit tuum iter ad tuos majores Inter tonitru sine submissione venti.

Est animus tuus, Ossiane, instar sagittae fulguris;

Illumina sursum memoriam regis.

Expergeface ejus certamina in vallibus, Quando perrexit ille initio ad luctamen.

O Connal, fuerunt cani tui capilli ipsius; [tutem Fuit tua juventus, strenue, (cum) inter meam juven In uno die misit Carthon ad montem Nostros arcus ad saltatum rufarum caprearum Juxta Dunloram insanorum fluctuum.” “ Plurima sunt,” dixi ego ipse, “ carmina De nostris itineribus hue ad lernen, Insulam pulchram centum vallium viridium.

Saepe levavimus nos sursum vela Super fluctus magnorum cursuum caerulorum, Quando venimus nos in diebus, qui abierunt, 32 TIGHMORA. DUAN III.

Le cobhair gu garbh shliochd Chonair.

Mhosgail strltha ard nam fuaim Air Alnecma nan cruacha deas, Aig siubhal Duthula nan stuadh, Faoin chobhar a gluasad fo eas.

Le Cormac th&ring sios gu bl&r Dubh-carthonn, an sar o Shelma.

Cha ’n ann leis f h£in a th^ir’ng an triath;

Bha Connal an ciabh oige A’ togail f’a chbir a shleagh.

Fo d’ fhocal-sa ghluais iad gu stri Le cobhair gu righ na h-Eirinn.

Mar gharbh neart briseadh o mhor chuan Thionail Bolga gu cruaidh chomhrag, Colc-ullamh ard cheannard nan sluagh, Triath Atha nan stuadh gorma.

Thaom iad cath sa’ cheile air raon;

Las Cormac an taobh na strl Gian mar chruthaibh a shinns’re f6in.

Ach fada fear cobhrach an righ Ghearr Carthonn nam frith na nAimhde.

Cha do chaidill lihnh Chonaill ri taobh A mhor athar air aomadh nan sliabh.

Ach choisinn Colc-ullamh an raon.

Mar ched a tha taomadh’s a’ trial!, Theich a ghaisgich o’ n triath Cormac.

Las claidheamh Dhubh-charthuinn fo bhuaidh;

Las Conall fo chruaidh is sgGth mhoir, TEMORA.

v. 382-409

<

Cum auxilio ad asperum semen Conaris.Experrecta sunt certamina ardua sonituum

In Alnecma tumulorum meridionarum Juxta cursum Duthulas tluctuum, Inani spuma se-movente sub lapsu-fluminis.

Cum Cormaco descendit deorsum ad proelium Ducarthon, eximius-vir & Selma.

Non [solus] fuit secum ipso quod descendit princeps;

Fuit Connal in capillis juventutis Tollens propk eum suam hastam.

Sub tuo dicto perrexerunt illi ad luctationem Cum auxilio ad regem lernes.

Instar ingentis vis erumpentis a magno oceano Coierunt Belgte ad durum certamen, Colgulla (existente) arduo ductore populorum, Principe Athae undarum casrularum.

Effuderunt illi certamen inter se in campo;

Exarsit Cormacus in latere luctaminis Purus ut spectra proavorum ipsius.

At longk vir-auxiliator regis Cecidit Carthon saltuum hostes.

Haud dormivit manus Connalis ad latus Magni patris super descensu clivorum.

At potitus est Colgulla campo.

Instar nebulae, quae funditur et abit, Fugerunt ejus bellatores a principe Cormaco.

Flammescebat gladius'Ducarthoms sub victorial; [no, Flammescebat Connal sub duro-gladio et clypeo magtom. in. p 34 DUAN III.

TIGHMORA.

Chuireadh fasgath air cairdibh fo’n ruaig, Mar charraig’ air chruaich nan scorr, ’S an ceanna fo ghiuthas a’ fuaim.

Thuit oidhche air Duthula nan sian;

Ghluais samhach na triaith air an raon, Garbh shruth o na cruachaibh dol sios;

Cha robh Carthonn gu ’thrian ri leuin.

‘ C" uim a sheas thu m’ athar f6in ?

Tha mi cluinntinn nan treun air chul.’ ‘ Teich, a Chonaill, teich o ’n raon ;

Tha mo neartsa gu faoin is fann;

Fo lota thr6ig mi am bl&r;

Leig sithaimh do shar an oidhche.’ ‘ Cha bhi thu’n a d’aonar,’ thuirt Conall, Measg doghruinn is dorran a chldibh;

‘ Mar sgeith na h-iolair tha mo sgiath Eadar cunnart an triaith’ ’s a naimhde.’ Chrom e thar athair an dubhra, Dubh-carthonn nan cliu fo shuain.

Mhosgail 1&, is thuit an oidhch ;

Cha rohh bard ann an soillse air sliabh, A cheuma fo iadhadh a smuainte.

Cia mar thr6igeadh Conall an uaigh, Gun a chliu bhi fo luaidh nam bard ?

Chrom e’m bogha air aros nan ruadh, Fleagh dhiomhair mu chruachaibh nan earn.

Seacbd oidhche leig e cheann air uaigh;

’Na aisling fhuar bha athair treun TEMORA.

v. 410-437.

Qui prasberent tutamen amicis sub fugtl, Sicut rupes in tumulo scopulorum, Capitibus sub abietibus sonantibus.

Cecidit nox super Duthulam nimborum ;

Iverunt taciti principes super campo, Aspero torrente & montibus eunte deorsum; [iliens, Haud erat Carthon usque ad tertiam ejus partem trans Quare stetisti tu, mi pater ipsius ?

Sum ego audiens strenuos-(hostes) a tergo.’ ‘ Fuge, Connai, fuge ^ campo;

Est meum robur inane et debile;

Sub vulnere reliqui ego proelium ;

Permitte pacem-tranquillam forti in nocte.’ ‘ Haud eris tu solus/ dixit Connai, Inter dolorem et angorem ejus pectoris;

‘ Sicut ala aquilas est meus clypeus Inter periculum principis et suos hostes.’ Incurvavit-se super patrem in obscuritate, Ducarthonem laudum sub sopore.

Experrectus est dies, et cecidit nox;

Haud fuit bardus in luce super clivo, Passibus ejus sub obliquitate suarum cogitationum., Quomodo desereret Connai sepulchrum, Nisi ejus laus fuisset sub laude bardorum? [rum.

Curvavit ille arcum super habitatione rufarum-capreaEpulis ejus secretis circa monies saxetorum. [chrum;

Septem noctes deposuit ille suum caput super sepulIn somnio frigido fuit pater ipsius strenuus 36 TIGHMORA. DUAN III.

An cearb nan dubh osag gun tuar, Mar che6 a’ dol suas o L6go.

Ghluais ceuma Cholgair a null, Bard Thighmdra nan ard fhuaim.

Fhuair Dubh-carthonn nan lann a chliu ’S e dealradh air gaoith a thuar.” “ Is taitneach,” thuirt an righ, “ dhomh fh£in Ard chliu nan treun air cbeann nan triath, Dha’m bi bogba gu l&idir am feum, ’Nuair a thaisicheas br6n iad gun fhiamh.

Mar so fh£in biodh m’ ainm fo chliu.

’N am gluasad o thhr nam bard Dealradh glan air in’ anam’s e ’g ^irigh.

A Charuill, chinn-fheadna nan lann, Gabhsa bard, is tog an uaigh.

An nochd biodh Conall fo phntmh ’N a thigh caol gun leus an suain:

Na biodh anam na gairbh thriaith Air seachairean an ciar nan gaoth.

A’ priobadh gu gann air Moil^na Chithear solus o ’n r£ am measg chraobh’, Tha ’g aomadh o thaobh nan gleann;

Tog clachan fo bhoillsge tha fann, Dhaibhs nil’ a thuit thall sa’ bhl&r.

Cha bu thriaith iad fh6in ; ach bha ’n Dmh Co Ikidir ’ri trein aims a’ chath.

B’ e mo neart iad an cunnart nan lann;

Mo charraig an am nan gath, TEMORA.

y. 438-465. 37 In limbo atrorum flaminum sine colore, Sicut nebula iens sursum 4 Lega.

Moverunt-se passus Colgaris illuc, Bardi Temoras altorum sonorum.

Nactus est Ducarthon gladiorum suam famam Illuminans super vento suum colorem.” “ Est jucunda,” dixit rex, “ mihi ipsi Ardua fama strenuorum ad caput principum, Quibus est arcus validus in necessitate, Cum emolliat luctus eos sine timore, Hoc modo ipso sit meum nomen sub fam&.

In tempore procedendi a lugubri-cantu bardorum Coruscatio pura super meam animam surgentem.

O Carrul, dux-populi gladiorum, Cape tu bardum, et extrue tumulum.

Hac nocte sit Connal sub somno

In domo angust& sine scintilla in sopore:

Ne sit anima ingentis principis (Errans) in errore in fusc^-(ala) ventorum.

Micante parck super Molen& Cernitur lux a luml inter arbores, Quae inclinantur ab latere vallium;

Erige saxa sub coruscatione, quae est languida, Illis omnibus qui ceciderunt ex adverse in proelio.

Haud fuerunt principes illi ipsi; at fuit eorum manus Aiqu& valida ac strenuorum-(ducum) in conflictu.

Fuerunt illi meae vires in periculo gladiorum, Mea rupes in tempore sagittarum, 38 DUAN III TIGHMORA.

v * Am monadh air an cT ^irich suas Sgiath fhuaimear iolair mo chliu.

’S iadsa thog dealradh do bhuaidh;

Na dl-ch’nich, a Charuill, an uir.” Labliar o lan cheud do bhard Dh’^irich ard marbh fhonn na h-uaigh.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 55 |


Similar works:

«MILL VALLEY HISTORICAL SOCIETY THIRTY FIRST ANNUAL WALK INTO HISTORY TAMALPAIS HIGH SCHOOL 100th ANNIVERSARY Guidebook SUNDAY, MAY 25, 2008 Co-hosted by Tamalpais High School TO THE GUIDES: This is the 31st year that the Mill Valley Historical Society has organized a Walk Into History thanks to the efforts of many volunteers working throughout the year as well as on the day of the Walk. Guides are special volunteers with a responsibility to provide a group of walkers with an interesting,...»

«ABSTRACT Title of Document: GLOBALIZATION AND ETHNIC IDENTITY IN THE ART OF THERESA HAK KYUNG CHA, YONG SOON MIN, AND NIKKI S. LEE. Yookyoung Choi, PhD, 2012 Directed By: Professor Joshua A. Shannon, Department of Art History and Archaeology This dissertation offers a comparative study of the work of three Korean American women artists: Theresa Hak Kyung Cha (1951-1982), Yong Soon Min (1953-), and Nikki S. Lee (1970-). While the works by these three artists have garnered some critical...»

«Public Good Project Public Good Project Phone 360 734 6642 1344 Humboldt Email wic@nwcitizen.us Bellingham, WA 98225 Web publicgood.org Racist Origins of Border Militias The history of white supremacist vigilantism and Tom Posey’s Civilian Military Assistance A sign on the US-Canadian border near Sumas, Washington Paul de Armond A PUBLIC GOOD PROJECT REPORT OCTOBER 2005 The Public Good Project is a volunteer network of researchers, analysts and activists engaged in defending democracy. You...»

«NPS Form 10-900 OMB No. 1024-0018 (Expires 5/31/2012) United States Department of the Interior National Park Service National Register of Historic Places Registration Form This form is for use in nominating or requesting determinations for individual properties and districts. See instructions in National Register Bulletin, How to Complete the National Register of Historic Places Registration Form. If any item does not apply to the property being documented, enter N/A for not applicable. For...»

«Antisemitism and Urban Development in France in the Second World War : The Case of Paris’s Ilot 16 Sarah Gensburger, Isabelle Backouche To cite this version: Sarah Gensburger, Isabelle Backouche. Antisemitism and Urban Development in France in the Second World War : The Case of Paris’s Ilot 16. Contemporary European History, Cambridge University Press (CUP), 2014, 3 (23), pp.381-403. halshs-01067612 HAL Id: halshs-01067612 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01067612 Submitted on 23...»

«In the Forefront of Foreign Missile and Space Intelligence History of the Defense Special Missile and Aerospace Center (DEFSMAC), 1960-2010 This publication presents a historical perspective for informational and educational purposes, is the result of independent research, and does not necessarily reflect a position of NSA/CSS or any other U.S. government entity. This publication is distributed FREE by the National Security Agency. If you would like additional copies, please submit your request...»

«133 A Short History of the Jewish Fixed Calendar: The Origin of the Molad By: J. JEAN AJDLER I. Introduction. It was always believed that the transition from the observation to the fixed calendar was clear-cut, with the fixed calendar immediately adopting its definitive form in 358/359, at the date of the inception. Indeed according to a tradition1 quoted in the name of R’ Hai Gaon,2 the present Jewish calendar was introduced by the patriarch Hillel II in the Jewish Year 4119 AM (anno mundi,...»

«Vardan Arewelts'i's Compilation of History Translator's Preface [i] Vardan Arewelts'i (the Easterner), a prominent 13th century Armenian cleric and author, is believed to have been born in 1200-1210. Biographical information about him is found in the History of the Armenians written by his classmate and friend, Kirakos Gandzaket'si, in Vardan's own works, and in the History of the Nation of Archers written by Grigor Aknerts'i. According to these sources, around 1239-1240 Vardan visited...»

«Welcome to Northside Learning Center We are pleased to welcome you and your child to the NLC family. Our primary goal is to offer your child a safe and healthy environment that is designed to promote physical, cognitive, and social development. We are here to support you in the serious task of rearing your child, and hope to be your partners in this effort. Our Parent's Handbook should answer any questions that you might have about our program, staff, policies, and procedures. History NLC has...»

«AN INTERVIEW WITH SAUL STAHL Interviewer: Bob Brown Oral History Project Endacott Society University of Kansas 1 Saul Stahl B.A., Brooklyn College, Mathematics, 1963 M.A., U.C. at Berkeley, Mathematics, 1963-65, 1968-69 Ph.D., Western Michigan University, Mathematics, 1975 Post Doc, Wright State University, 1975-1977 Service at the University of Kansas First came to the University of Kansas, 1977 Professor of Mathematics 2 1 AN INTERVIEW WITH SAUL STAHL Interviewer: Bob Brown Q: Okay, this is...»

«New South Wales Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1946 No 33 Status information Currency of version Current version for 19 May 2010 to date (generated 16 March 2011 at 14:46). Legislation on the NSW legislation website is usually updated within 3 working days. Provisions in force All the provisions displayed in this version of the legislation have commenced. For commencement and other details see the Historical notes. This version of the legislation is compiled and maintained in a...»

«J-GREEN2 12/18/02 10:48 AM Plagiarism, Norms, and the Limits of Theft Law: Some Observations on the Use of Criminal Sanctions in Enforcing Intellectual Property Rights by STUART P. GREEN* Table of Contents Introduction I. The Meaning of Plagiarism A. Plagiarism and the Norm of Attribution B. The Construction of Authorship and the History of Plagiarism.175 C. The Fuzzy Line Between Plagiarism and “Mere Influence”.178 D. Plagiarism and the Question of “Mens Rea” E. The Psychology of...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.