WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 55 |

«* National Library of Scotland ■■jin B000157358*. V POEMS OF OSSIAN, IN THE ORIGINAL GAELIC, WITH A LITERAL TRANSLATION INTO LATIN, BY THE LATE ...»

-- [ Page 4 ] --

Ghluais Carull rompa air a’ charn ;

Mar thoirm o shruth aonaich tha’m fuaim A’ taomadh m’a cheum’s e trial!.

Bha samhcbair an gleannaibh Mhoil6na, Gach aon dhiubh fo iadhadh nan aid Siubhal eadar na h-arda ciara.

Bha m’ aomadh-sa thall thar mo sg6ith, Gutba tairis o thriall nam bard ;

Fonn a’ sloladh o ’n ceumaibh gu thrian.

Bha m’ anam a’ lasadh gu h-ard, Leth-dheanta na focala trom A’ briseadh nam fonn air a’ ghaoith.

Mar sin fhein a chluinneas a’ chraobh An gleannan cumhann nam faoin bheann Guth an earraich ag iadhadh m’a taobh, A duille a taomadh m’ a ceann, ’S a’ fosgladh fo ghathaibh na gr^ine Crathaidh a geuga ’s i’ na b-aonar, Toirm seillein an aonaich m’ an cuairt;

Chi sealgair le sblas a h-aomadh O sheargadh's o mhaoile nan cruach.

Sheas Fillean 6g’s e fada thall, TEMORA. 39 v. A66-493.

Meus mons in quo surrexit sursum Ala sonora aquilas meae famas.

Snnt illi qui elevaverunt coruscationem victorias;

Ne obliviscere, Carrul, eorum pulverem.” Clara ^ plena centuria bardorum Surrexit ardua nasnia sepulchri.

Processit Carrul ante eos super saxeto ;

Sicut murmur & rivo montano est eorum sonitus Fundentium-se circa ejus vestigia euntis.

Fuit silentium in vallibus Molenae, Unoquoque eorum sub masandris rivulorum Euntium inter cacumina fusca.

Fuit mea inclinatio ex adverse super meum clypeum, Vocibus amicis* ab itinere bardorum, [tiam partem.f Et cantu decrescente ab eorum passibus usque ad terErat animus meus flammescens alt&, Semi-formatis verbis gravibus Erumpentibus in modos super ventum.

Eo modo ipso audit arbor In valle angustsl desertorum montium Vocem veris se-obliquantem circa ejus latus, Ejus foliis fundentibus-se circa ejus caput, Et se-aperientibus sub radiis solis Tremunt ejus rami, cum sit sola,

Murmure apis-montanae circumcirca:

Cernit venator cum lastitia ejus declinationem A marcore et calvitie tumulorum.

Stetit Folan juvenis longe ex adverse, * i. e. appropinquantibus. f i. e. imperfect^.

TIGHMORA. DUAN III.

A cheann-bheart air l&r a’ boillsgeadh, A dbubb chiabh gun trusadh m* a cbeann, Gatb soluis, mac Chlatho, a’ soillseadh.

Chuai e guth an righ le sdlas;

Bba aomadh a chorr tbr&n air sleagb.

“ A sh^ir mine,” thuirt Fionngbal nan carbad, “ Chunna’mi do gbarbh ghniomh an cbmhrag;

Bba solas air m’ anam gun mhuig Tha cliu ar sinns're, thuirt mi fb6in, A’ briseadh o speuraibb nan nial.

A mine Chlatho, tha thusa treun, Ach ro tbeineal an stri nan sliabh.

Biodh do ghaisgicb air do chulaobh;

’S iad do neart air urlar nan gleann.

Mar sin cha d’ imich mise riamh,

Ged nach robb mi fo fhlamh nMmhde:

Bidh tusa fada fo do chliu, Is chi thu uir is uaigh nan seam Tha cuimhne na thuit a tigh'nn suas, Gnlomh bliadhna nam buadh a bh’ aim, ’Nuair tilth ring mi an tus o chuan Air innis a’s uaine gleann.

Bba eisdeacbd gacb cluais ri a gbutb;

Sheall an r6 o dhubh nan nial;

Bba Hath cheo ag £irigh o sbruth, Glas chbmhnuidh nan cruth a bha triall.” TEMORA. 41 v. 494-519.

Gale& super humo coruscaute, Nigro capillo baud succincto circa ejus caput, Et radio lucis, filio Clathbs, splendente.

Audivit ille vocem regis cum gaudio;

Erat inclinatio egregii herois super hastam.

“ Preestantissime fili,” dixit Fingal curruum, “ Conspexi ego tua ingentia facta in certamine ;

Fuit gaudium meo animo sine nebula.

Est fama nostrorum proavorum, dixi ego ipse, Erumpens & coelis nubium.

O fili Clatbus, es tu ipse strenuus, At nimis ardens in luctamine clivorum.

Sint bellatores tui ad tuum tergum ;

Sunt illi tuse vires in planitie vallium.

Eo modo baud profectus sum ego unquam,

Etsi non eram ego sub metu hostium:

Eris tu diu sub tua famil, Et cernes pulverem et sepulchrum senum.

Est memoria eorum qui ceciderunt veniens sursum, Facta annorum victoriarum, quae fuerunt, Quando descend! ego primum ab oceano In insulam, cujus est viridissima vallis.

Erat auscultatio cujusque auris ad ejus vocem;

Prospexit luna a nigrore nubium ;

Erat cana nebula surgens & torrente, Pallida habitatio formarum, quae erant abeuntes.”

S':

■ S’ T E M O R A.

CARMEN QUARTUM. €arminig IV. 3Cr£tmiemum.

Nocte secunda nondum praeterita, Fingal primam suam in Hiberniam expeditionem militarem, et nuptias cum Ros-crana hujus insulae rcgis filia celebratas, inter epulas enarrat. Coram Cathmore Hibernioe principes conveniunt. In quo rerum statu versabatur rex ostenditur;

Sul-mallae Conmoris filiae, Inishunae regis historia, quae sub bellatoris juvenis habitu, Cathmori in militid se comitem adjunxerat. Foldathi morositas, qui exercitum pridie duxerat, jurgium inter se et Malthoem redintegrat, cui Cathmor sua intercessione finem imponit. Epulantur principes, et Fonaris bardi carmen auscultant. Cathmor ab exercitu semotus somno se reddit. Illi Cairbaris fratris anima per somnium visa, belli eventum obscurii prcedicit. Rex secum loquitur solus.

Sul-mallam invenit. Luce adveniente. Hac secum soli loculi, hie liber ad fineni perducitur.

[46]

–  –  –

v. 1-17.

“ Fo dharaig,” so labhair an righ, “ Shuidh mi slos ri carraig nan sruth, ’Nuair dh’ 6irich Conall thall o chuan Le sleagh Charthuinn nan ciabha dubh.

Fad a uain a sheas an triath A’ tionndadh air sliabh a shuilean.

Bha chuimhn’ air athair is a thriall Air monadh fo cbiar is uaine.

Dhorchaich mi san aite f6in, Mo smuainte fo smuir a’ dol suas Air m’anam mar cheb air beinn.

Ghluais romham rigbre Eirinn thall;

Is tharruing mi mo lann gu leth, ’Nuair thainig na gaisgich a nail Togail suile gu s&mhach ma seach.

Mar nialaibh dubh speura iad f6in Feitheamh ri beumaibh beoil o ghuth, [ 47 ]

–  –  –

v. 1-17.

“ Sub quercu,” hoc locutus est rex, “ Sedebam ego infrA juxta rupem rivorum, Quando surrexit Connal ex adverse ab oceano Cum hasta Carthonis capillorum nigrorum.

Procul a nobis stetit princeps Vertens ad clivum suos oculos.

Erat ejus memoria super suo patre, et ejus itinere Super monte sub fusco et viridi (colore).

Caligavi ego in loco ipso, [bus sursum Cogitationibus meis sub pulverulentis-tenebris euntiSuper meum animum instar nebula super montem.

Moverunt-se pra me reges lernes ex adverse;

Strinxi ego meum gladium dimidiatim, Quando venerunt mei bellatores hue Tollentes oculos tacitk vicissim.

Sicut nubes atra ccelorum (erant) illi ipsi Expectantes ictus oris a voce, 48 TIGHMORA. DUAN IV Mo ghuth mar ghaoith tha tlath is treim, Chuireas o speur gach ced is dubh.

’Sgaoil siuil gheal fo fhocal suas Ri gaoith a bha fuaim o Chbna;

Bha tri cheud oig-fhear a’chuain

A’ coimhead cruaidh chopan a’ chdmhraig:

Air a chrann an airde bha’n sgiath Dealradh slos air domhann nam beuc.

’Nuair thuit an oidhch gu dubh o hath, Bhuail mi cop caismeachd nam beum;

Bhuail mi is choimhid mi suas Mu ruadh-chiabh is teine Ul-Eirinn.

Cha b’fhada uain reul ur nan stuadh, Adearg shiubhal gluasad measg nial.

Lean mi U1 thaitneach a’ chuain Fo bhoillsgibh fann fuar, is i triall.

Le madainn dhruid Eirinn an ce6;

Bhuail sinn caladh mbr Mhoil6na, Gorm shiubhal nan uisge fo thorr.

Am meadhon fuaim coille ag 6irigh.

Cormac ’na thalla dhiomhair f6in O neart Cholc-ullaimh, triath’ nam faoibh.

Cha ’n es’ a mhiin a theich o ’n treun;

Bha Roscranna nam beus r’a thaobh;

Roscranna nan gorm-shuil gun bheud, Nighean gheal-l&mhach aillidh an righ.

Glas, hath is air crann bha gun chruaidh Ghluais suas do mo cheumaibh Cormac;

TEMORA.

v. 18-45. 49 Mea voce instar venti qui est mollis et validus, [rem.

Qui (abigit) mittit k coelo singulam nebulam et nigroExpansa sunt vela Candida sub verbum sursum Ad ventum qui erat sonans k Cona;

Erant trecenti juvenes oceani

Intuentes durum umbonem certaminis :

Super (malo) arbore in alto erat clypeus Coruscans deorsum super profundum gemituum.

Quando cecidit nox ad nigrum k cano (colore), Percussi ego umbonem monitionis plagarum ;

Percussi ego et suspexi ego sursum Ad rufum capillum et ignem Ul-Iernes.

Haud (fuit) diu a nobis Stella nova undarum, Rutilo ejus cursu se-movente inter nubes.

Secutus sum Ulam jucundam oceani [iter.

Sub coruscationibus languidis frigidis, e& faciente Cum matutina-luce approperavit lerne in vapore;

(Attigimus) percussimus portum magnum Molenae, Casruleo cursu aquarum sub tumulo In medio sonitu sylvarum surgentium.

Cormacus (fuit) in domicilio secreto ipsius A viribus Colgullre, potentis exuviarum.

Non fuit ille solus qui fugerat k strenuo;

Erat Roscranna venustatum ad ejus latus, Roscranna caeruleorum oculorum sine defectu, Filia manus-candida formosa regis. [dura-cuspide Leucophaeus, canus et super arbore qua; erat sine Processit sursum ad meos passus Cormacus;

tom. in. E 50 TIGHMORA. DUAN IV.

Fiamh gaire air gaisgeacli nam buadh, Bba dorian air ’anam is ddghruinn.

“ Chi mi airm ghailbheach Threinmhoir;

An so f6in tha ceuma an righ;

Tha Fionnghal mar dhearrsa ag eirigh Air anam bha ciaradh fo strl Is luath tbu fein fo chliu, a thriath;

Ach’s laidir treun tha naimhde Eirinn, Mar fhorum nam mor shruth o shliabh, Mine Chumhil nan srian’s nan carbad.” “ Ge mor iad, theid an taomadh sios O m’anam, is e ’g 6irigh suas;

Cha siol nan lag ar triathan, A righ do’m bu ghorm sgiathach sluaigh.

C’ uim a bhiodh an t-eagal mall Ag iadhadh dall mar thaibhs fo chiar?

Fasaidh anam nan treun air am A chinneas naimhde nach gann air sliabh.

Na taomsa gruaim, a righ Eirinn, Air dg a tha’g dirigh gu cdmhrag,” Thuit deura an righ gu lar;

Ghlac e lamh an t-sair an samhehair.

“ Shil Threinmhoir nan garbh ghniomh fo lann, Cha d’ thdid nial uam air dealra do chlGbh, Tha lasadh an teine do shinns’re;

Chi mi, a righ, do mhbr chliu;

Tha comhara do thriall gu eomhrag Mar ghath soluis air ciaradh speur.

TEMORA.

v. 46-73.

Lento risu super bellatore victorianim, Erat iracundia super ejus animo et angor.

“ Video ego arma frementia Trenmoris ;

In hoc ipso (loco) sunt passus regis;

Est Fingal sicut coruscatio surgens Super animum, qui offuscabatur sub certamine.

Es cito tu ipse sub fama, o princeps ;

At validi, strenui sunt bostes lernes, Instar strepitus magnorum torrentium & clivo, O fili Comalae frannorum et curruum.” “ Quanquam magni illi, ibit eorum efFusio deorsum Ab meo animo, eo surgente sursum ;

Non sunt semen ignavorum nostri principes, O rex, cui sunt cseruleo-scutati populi.

Quare esset timor tardus Circumiens coecus instar spectri sub fusco-vapore ?

Crescit animus strenuorum in tempore Quo fiunt hostes (numerosi) baud parci super clivo.

Ne funde tu torvitatem, o rex lernes, Super juvenem, qui est surgens ad certamen.” Ceciderunt lacrymae regis ad humum ;

Prebendit ille manum egregii.in silentio.

“ Semen Trenmoris ingentium factorum sub telo, Haud ibit nubes a me super coruscationem tui pectoris, Quod est flammescens in igne tuorum majorum;

Video ego, rex, tuam magnam gloriam;

Sunt signa tui cursus ad certamen Sicut radius lucis super fusca-(facie) ccelorum.

52 DUAN IV.

TIGHMORA.

Ach feith-sa ri Cairbre, a thr^in.

Mo mhac f‘6in le beum nan lann ;

Tha e gluasad shll Eirinn gu feum O shruth nan gleann tha fada thall.’, “ Thainig sinn gu talla an righ, Bba ’g 6irigh an slth nan earn ;

Air an taobh bha ciar sbruth nam frith, Seana chomhara siubhail nan aid, Daraga leathan fo choinneicb m’an cuairt Is na bethe a’ gluasad fo gbaoith.

Leth cheilte an coille nan cruach Roscranna thog luaidh nan laoch, Bha’geal-lamh air clarsaich thall;

Chunnaic mi a gorm-sbuil mall Mar ghlan thaibhs an iomairt a’triall Letb-cheilte an cearb nan dubh nial.

Tri lai bha fleagh air Moikna ;

Bha annir na beus orm a’ snamh.

Chunnaic Cormac mi dorchadh an Eirinn;

Ihug e brollach gun bheud do mo laimh.

Thainig i le ’suiiibh caoin Measg cbiabhaibh bha taomadh trom.

Thainig i—grad ghluais san raon Colcullamh nach faoin. Thog mi sleagh.

Bha dealra mo lainn measg mo shluaigh.

Theich Alnecma; thuit namhaid gun bhuaidh :

Thill Fionngbal fo luaidh nam bard.

Is cliuthar, Fhiliein, esa fh&n, TEMORA.

v. 74-101.

At expecta tu Carbarem, strenue, Meum filium ipsius cum plagi telorum; [usum Est ille promovens semen lernes ad (rem gerendam) A rivo vallium, quas sunt longk ex adverso.” “ Venimus nos ad domicilium regis;

Quod erat surgens in (tranquillitate) pace saxetorum Super eorum latere erat fuscus rivus saltuum, Et prisca signa curstls rivulorum, Quercus spatiosas sub musco circumcirca, Et betulffi nutantes sub vento.

Semicelata in sylva tumulorum Roscranna (celebrabat) tollebat laudem bellatorum.

Erat ejus Candida manus super cithar& ex adverso;

Vidi ego ejus ccerulum oculum lentum Sicut purum spectrum in ludendo iens Semicelatum in ora atrarum nubium.

Tres dies fuit convivium super Moleni;

Erat virgo venustatum mihi innatans, Vidit Cormacus me caligantem in lerne;

Dedit ille sinum sine defectu mese manui.

Venit ilia cum suis oculis blandis

Inter capillos qui fundebantur graves :

Venit ilia—Statim se-movis in campo Colgulla baud infirmus. Sustuli ego hastam.

Fuit coruscatio mei teli inter meum populum.

Fugit Alnecma; cecidit hostis sine victoria:

Rediit Fingal sub laude bardorum.

Est inclytus, Jbolan, ille ipse, 54 TIGHMORA. DUAN iv.

A bhuaileas beum an neart a shluaigh;

Tha na barda le dt\n ’na dhdijjh An tlr fhada nan treun nkimhde.

Ach es’a bbuaileas cath’na aonar ’S gann do ’n tha aomadh a gnhlomh :

Tha e dealradh an diugh mar sholus,

Am mai reach am brollach a’ bMis :

Tha ’chliu an aon fhonn gu baoth.

Tha ainm an aon raon, gun cuimhne Ach sgaoileadh aon uaighe fo fheur.” Mar sin bha focail ard an righ Air Mora nam frith ’s nan ruadh.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 55 |


Similar works:

«Church History & Devotional October 2012 Windows Booksellers 199 West 8th Ave., Suite 1 Eugene, OR 97401 USA Phone: (800) 779-1701 or (541) 485-0014 * Fax: (541) 465-9694 Email and Skype: katrina@theologybooks.com Website: http://www.windowsbooks.com Monday Friday: 10:00 AM to 5:00 PM, Pacific time (phone & in-store); Saturday: Noon to 3:00 PM, Pacific time (in-store onlysorry, no phone). Our specialty is used and out-of-print academic books in the areas of theology, church history, biblical...»

«Revolutionary Greetings for the 9th Anniversary Celebrations of Our Glorious Party! Let us Bolshevize our party to efficiently wield the two basic weapons of People’s Army and United Front to lead the revolution to victory ! Let us strengthen and expand our mass base by adhering firmly to class line and mass line !! Let us grasp in depth the two Marxist principles ‘No revolution without a revolutionary party’ and ‘People are the makers of history’ !!! Call of the CC, CPI (Maoist) to...»

«Copyright by Creighton Chandler III 2013 The Dissertation Committee for Creighton Chandler III certifies that this is the approved version of the following dissertation: Guatemalan Kairos: Catholic Social Thought, Liberation, and the Course of History, 1965-1976 Committee: Virginia Garrard-Burnett, Supervisor Arturo Arias Matthew J. Butler Karen L. Engle Mark A. Lawrence C. Matthews Samson Guatemalan Kairos: Catholic Social Thought, Liberation, and the Course of History, 1965-1976 by...»

«1 Villisca Historical Society, Inc Newsletter Today is Tomorrow’s History! SESQUICENTENNIAL SET FOR VILLISCA Mar 1, 2008 Volume 1, Issue An Update for the Society! ““Ioway American Indian Documentary to Screen in Villisca's Rialto Theater In This Issue: A forgotten tale of American conquest and Native survival will come to light when a showing ● Society Upof the documentary film “Lost Nation: The Ioway” is featured during Villisca, Iowa's Sesquicentennial weekend at the Rialto...»

«SOIL ORGANISMS Volume 81 (3) 2009 pp. 453–488 ISSN: 1864 6417 The millipede order Julida (Myriapoda: Diplopoda) in Tunisia, with an overview of the North African species Nesrine Akkari1*, Pavel Stoev2, Henrik Enghoff3 & Said Nouira1 1Research Unit of Biodiversity and Biology of Populations, Institut Supérieur des Sciences Biologiques Appliquées de Tunis, 9 Avenue Dr. Zouheir Essafi, La Rabta, 1007 Tunis, Tunisia; e-mail: nesrineakkari@gmail.com 2 National Museum of Natural History, Tsar...»

«Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Journal Of Modern Turkish History Studies XIV/29 (2014-Güz/Autumn), ss.397-434.Çeviri: SAMSUN LİMANI ÜZERİNE DENİZCİLİK RAPORU, KOY HARİTASI, TİCARET VE DENİZCİLİK İSTATİSTİKLERİ, GRAFİKLER VS. * Çev: Özgür YILMAZ ** Öz 19. yüzyılın ikinci yarısında gösterdiği gelişim ile Karadeniz’in en önemli ihracat limanlarından biri olan Samsun’un bu yükselişini yabancı arşiv kaynaklarından da izlemek...»

«AN ANALYSIS OF THE HISTORICAL AND THEOLOGICAL IDENTITY OF THE KOREAN BAPTIST CONVENTION: AN INDIGENOUS CHARISMATIC MOVEMENT By Kun Jae Yu A Thesis Submitted to The University of Birmingham For the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY School of Philosophy, Theology and Religion College of Arts and Law The University of Birmingham July 2014 i University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The...»

«Apartheid Futures and the Limits of Racial Reconciliation Achille Mbembe Race has been a powerful, if destructive, force in the making of the modern world. It has separated masters from slaves, colonizers from colonized, settlers from natives, citizens from subjects. In response, historical struggles against racism and white supremacy have contributed to a deepening of the key normative pillars of the modern international order. Various rights, including the right to self-determination, have...»

«Emmanuel Gregoir tr nslated by Benjamin H. Hardy THEALHAZAI OFMARADI An A llurj i of Maradi THEALHAZAI OFMARADI Traditional Hausa Merchants in a Changing Sahelian City Emmanuel Cregoire edited and translated by Benjamin H. Hardy Lynne Rienner Publishers • Boulder & London Published in the United States of America in 1992 by Lynne Rienner Publishers, Inc. 1800 30lh Street, Boulder, Colorado 80301 and in the United Kingdom by Lynne Rienner Publishers, Inc. 3 H~nrietta Street, Covent Garden,...»

«SCIENCE, HEGEMONY & VIOLENCE A REQUIEM FOR MODERNITY Edited by Ashis Nandy (UNITED NATIONS UNIVERSITY) Preface This set of essays, the first in a series of three volumes, has grown out of the collaborative efforts of a group of scholars who have individually been interested in the problems of science and culture for over a decade. They were brought together by a three-year study of science and violence, which in turn was part of a larger Programme on Peace and Global Transformation of the...»

«Subcultures This book presents a cultural history of subcultures, covering a remarkable range of subcultural forms and practices. It begins with London’s ‘Elizabethan underworld’, taking the rogue and vagabond as subcultural prototypes: the basis for Marx’s later view of subcultures as the lumpenproletariat, and Henry Mayhew’s view of subcultures as ‘those that will not work’. Subcultures are always in some way non-conforming or dissenting. They are social – with their own...»

«Notes on 1 Chronicles 2016 Edition Dr. Thomas L. Constable Introduction TITLE The earliest Hebrew title for the Books of Chronicles translates as, The Things Left Behind. This name describes Chronicles as containing remnants of the monarchy history not recorded in the preceding Old Testament historical books. A later title that appears in most copies of the Hebrew Bible is, The Accounts of the Days, or Daily Matters. This title emphasizes the nature of Chronicles as official annals (cf. Esth....»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.