WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 55 |

«* National Library of Scotland ■■jin B000157358*. V POEMS OF OSSIAN, IN THE ORIGINAL GAELIC, WITH A LITERAL TRANSLATION INTO LATIN, BY THE LATE ...»

-- [ Page 5 ] --

Tri barda o Chormul an sith Gu taitneach cur slos an luaidh.

Thuit cadal caoin is faoin fo ’n fhuaim, Air garbh chearb nan sluagh fo oidhche.

Thill Carull le ’bhardaibh fh£in O uaigh an ard threin o Dhun Lora.

Cha ruig sanas na maidne an treun

Air leabaidh gun lens a mhdir fhir:

Mhic Charthuinn nan ciabha ciar, Cha chluinn thusa saltrach'nan ruadh Ri caol thalla uaigh air chdmhnard.

Mar thaomas garbh bhruaillean nan nial Mu sholus roimh chiaradh na h-oidhche, ’Nuair a shoillsicheas iadsa gu ’n trian Air fairge nan slan a’ boillsgeadh;

Mar sin a bha coi’-thional Eirin TEMORA.

v. 102-129.

Qui (edit) percutit plagam in viribus sui populi;

Sunt bardi cum carmine eum pon& In terra longinqua strenuorum hostium.

At illi, qui (edit) percutit conflictum solus

Vix ad tempos inclinant-se ejus facta:

Est ille coruscans hodie ut lux,

Cras in sinu mortis :

Est ejus fama in una cantione inani.

Est ejus nomen in uno campo, sine memoria Prater expansionem uniiis sepulcliri sub gramme.” Illo modo fuerunt verba ardua regis Super Mora saltuum et rufarum-(caprearum).

Ties bardi a Cormule in pace Jucund& mittebant deorsum laudem.

Cecidit somnus blandus et languidus sub sono, Super ingentem oram populorum sub nocte.

Rediit Carrul cum suis bardis ipsius A sepulchro ardui herois de Dunlora.

Haud attinget monitio matutini-temporis strenuum

Super lecto sine scintilla magni viri:

Fili Carthonis capillorum fuscorum, Non audies tu conculcationem rufarum-caprearum Ad angustum domicilium tui sepulchri super planitie.

Ut funditur asper tumultus nubium Circa lucem praeuntem offuscationi noctis, Quando lucescunt illae usque ad tertiam (partem) Super mari nimborum resplendente ;

Sic fuit conventus lernes DUAN IV 56 TIGHMORA.

Mu Chathmor ag 6irigh an soillse.

Esa’s aird’am measg nan triath A’ togail gun chial a shleagh, Mar tha 6irigh no tuiteam nam fonn O Fhonnair, do nach lorn clarsach.

Teann air, ag aomadh air carraig Tha Suilmhall bhanail nan gorm-shhil, Nighean Chonmhoir an urla’s glaine, Nighean righ Innis uaine nan tbr.

Gu ’chobhair th^inig fo ghcrm-sgiath Mdr Chathmor nan triath, a chaisgeadh naimhde.

Chunna’ Suilmhall a thriall An talla farsuing nam fial chlara, Clia ’n ann gun fhios a dh’ iadh a shuile Air ainnir nan ur chiabh aillidh.

An treas k a bhriseadh o chuan, Thainig Fili nan luaidh le d&n O shruthaibh is chruachaibh Eirinn.

Labhair e mu thogail na sgGthe An Selma nan triath ; labhair e Mu chunnart Chairbre, ceann nam Bolg.

Thog Cathmor a shiuil an Cluba;

Bha na gaotha an cul nan tir thall.

Tri lai bha ’chdmhnuidh air tr&igh, A shuile ’g iadhadh mu ard thalla Chonmhoir j Nighean coigrich ’na chuimhne a ghn&th, Bha ’osna ard an cbmhnuidh.

Fo hrachadh gaoith air a’ chuan TEMORA.

v. 130-1.57.

Circa Cathmorem surgentem in luce.

Ipse est procerissimus in medio principum Tollens imprudenter suam hastam, Ut est elatio ant depressio cantuum A Fonnare, cui non est nuda cithara.

Prope eum inclinans-se super rupem [lorum oculorum, Est Sulmalla (modesta) se-gerens instar-femins casruFilia Conmoris pectoris quod erat purissimum, Filia regis Inisunte turrium.

In ejus auxilium venit sub cserulo clypeo Magnus Cathmor principum, qui opprimeret hostes.

Vidit Sulmalla ejus incessum In domicilio spatioso hospitalium mensarum, Et non sine sensu obliquabantur ejus oculi Circa virginem nitidorum capillorum formosorum.

Tertio die erumpente ex oceano, Venit bardus laudum cum carmine A fluentis et tumulis lernes.

Locutus est ille de tollendo clypeum In Selma principum; locutus est ille De periculo Carbaris, capitis Belgarum.

Elevavit Cathmor sua vela in Cluba;

Erant venti in tergo terrarum ex adverso.

Tres dies fuit ejus habitatio super littore, [moris Ejus oculis obliquantibus-se circa arduam aulam Con Filia peregrinorum in ejus memoria semper, Erat ejus suspirium altum in perpetuum.

Sub renovationem venti super oceano 58 TIGHMORA. DUAN IV, An armaibh o chruaich thainig 6g Thogail lainn fo Chathmor nan sluagh Air raonaibh fo fhuaim a’chomhraig, Snilmhalla nan ruigbe geal-lamh ’S i dlomhair fo cbeann-bheart do chruaidh, A ceuma an aisre an t sair;

A gorm-shuil ag iadhadh le solas Mu mbor thriath, ’s a chombnuidh m’a shruth.

Bn bliarail le Cathmor an treun Gu ’n robh ceuma nam beus air Lumon, ’S i dluthadh air arcs nan ruadh;

Bu bharail gu 'n robh lamh-gheal thall A’ togail mall a ruighe do ghaoith A’taomadh caoin o Eirinn aird, Talamh uain a h-annsa f6in.

Gheall e gu ’n tilleadh e le raimh, Le siuil bh^n gu 'ghradh fo ghruaim.

Tha ’n oigb gu teann ort fh6in, a Chathmhoir, Aig carraig nan clach, ’s i fo chruaidh.

Sheas arda nau triath m’ an cuairt, Ach Foldath nan dubh-ruadh ftibhraid.

Es’ ag aomadh air craoibh fada thall Filleadh ’anma san am am mbirchuis, A chiabh ’na gagan an aisre na gaoith’, Fonn brain ’g a mhuchadh ’na bheul, Bhuail e ehraobh an sin le feirg, Grad ghluais e fo mheirg* gus an righ.

Samhach is mbr aig an ord * Piobably mheirghe.

TEMORA. 59 v. 158-185.

In armis k tumulo venit juvenis Sublaturus telum sub Cathmore exercituum Super campis sub sonitu ejus certanrinis, Sulmala lacertorum manibus candidis Secretb sub galea ex duro-ferro, Ejus passibus in vestigiis egregii-(viri);

Ejus cteruleo oculo se-obliquante cum gaudio Circa magnum principem, et ejus habitatione circum Erat opinio apud Cathmorem strenuum [rivulum.

Quod erant passus venustatum super Lumone, Et ea appropinquante ad sedem rufarum caprearum ;

Erat opinio quod erat ejus manus Candida ex adverse Tollens lentb ejus lacertum ad ventum Se-effundentem bland& ab lerne altA, Terra viridi sui amatoris ipsius.

Promisit ille quod rediret ille cum suis remis, Cum velis albis ad amorem sub tetricitate.

Est virgo (arctk) prope te ipsum, Cathmor, [tura.

Ad rupem (lapidosum) lapidum, et ek sub dunl armaStetit celsitudo principum in circuitum, Fleeter Foldathum atro-ruforum superciliorum.

Ille inclinans-se super arborem long& ex adverso Plicans suum animum eo tempore in superbiam, Capillo in morem nodi in semita venti, Et modis cantionis sufFocatis in ejus ore, Percussit ille arborem tunc cum ira.

Statim progressus est sub rubigine* ad regem.

Tacitus et magnus ad montem (vel, ad truncum (arboris) * i. e. vexillo.

60 TIGHMORA. DU AN IV.

Sheas Hidala, an t-6g thriath;

Bha chiabha a’ sgaoileadh m’a ghruaidh An imeachd nan dual fo dhearrsa.

Bu chaoin a ghuth an Claonrath f£in, Gleannan cdmhnuidh a thr6in shinns’re.

Bu chaoin a ghuth ’nuair bhuail e clarsach An talla ard a’s gkirich sruth.

“ A righ Eirinn, ” thuirt treun le s&imh, “ So uine chur nam fleagh m’ an cuairt j Tog gutha nam barda air magh, Chur siubhal na h-oidhche so uain;

Tillidh anam ni’s geire o 'n dan Gu comhstri nam blaraibh tuathal.

Shuidhich dubhra o cul mu Eirinn;

O bheinn gu beinn tha aomadh nial Le cearbaibh ciara ag 6irigh.

Fad a thall air thaobh nan sliabh Garbh cheuma nan hath thaibhse, Taibhse na thuit anns a’ bhlar Ag aomadh gu dan o ’n sianaibh.

Eireadh o Chathmor na clarsaich’ Chuireas dearrsa air sair sa’ghaoith. ” “ Fo dhl-chuimhn gach duine tha marbh,” Thuirt Foldath an garbh fheirg, “ Nach do gh^ill mi gu h-iosal sa’ bhkr ?

C’ uim an cluinneadh learn dan air an leirg ?

Cha robh mo shiubhal faoin san stri;

Bha lagaich gun bhiigh ri mo chiilaobh;

TEMORA.

V. 186-213.

Stetit Hidalla, juvenis princeps ;

Erant ejus capilli se-expandentes circa ejus genam Inter motum cirrhorum sub coruscatione.

Erat blanda ejus vox in Clonra ipsa, Convalle habitationis ejus strenuorum majorum.

Blanda erat ejus vox, quando pulsabat citharam In domicilio alto, cujus est maximfc sonorum tlumen.

“ Rex lernes,” dixit strenuus cum mansuetudine, “ Est hoc tempus mittendi epulas in circuitum;

Eleva voces bardorum super campo, Ut depellant cursum noctis hujus k nobis;

Revertetur animus acrior k carmine Ad concertationem proeliorum asperorum.

Insedit caligo usque ad tergum circa lernen ;

A monte ad montem est inclinatio nubium Cum fimbriis fuscis surgentium.

Procul ex adverso super latere clivorum (Sunt) ingentes passus canorum spectrorum, Spectrorum, eorum qui ceciderunt in proelio Inclinantium-se ad carmen ex suis nimbis.

Surgant a Cathmore citharas Qua; mittent coruscationem super egregios in vento.” “ Sub oblivione (sit) quisque homo qui est mortuus,” Dixit Foldathus in aspera ir&, “ Nonne cessi ego (abjecte) humiliter in acie?

Quare audiatur & me carmen in clivo ?

Haud fuit meum iter languidum in luctamine;

Fuerunt inertes sine vi ad meum tergum ;

62 TIGIIMORA. DUAN IV.

Theich n&imhde o mo laian an sltb.

An Claonrath nam frith fo Dhubhra Togadh Hidala guth clarsaich, Oigh bhanail o choill’ an torr A’ coimhead air or do chiabha.

Fag L ubar a’s fuaimaire raoin ;

So tuineas nan daoine fo chliu.” “ High Eirinn,” thuirt Malthos an triath, “ Leat fein-sa tha riaghladh nam blar;

’S tu teine ar suile air sliabh, Air monadh tha ciar gu h-ard.

Mar osaig do shiubhal thar sluagh ;

Chuir thu milte fo thruaigh am fuil:

Ach, ’na d’thilleadh, a thr6in le buaidh, Co chuala fo luaidh do ghuth ?

Tha solas nam feargach am has ;

Tha ’n cuimhne a’ tamh air gach beum, Bhuail an lann gu feum an cath;

Tha stri ’g a filleadh fein ’nan cliabh Is cluinnear an cian am mbrchuis.

Thriath Mhoma, bha do shiubhal f6in Mar chiar shruth a’ leum o ghleann;

Bha’m has ag aomadh suas mu d’ cheum.

Thog sinn uile gu beud ar lainn;

Cha robh sinne gu lag air do chulaobh;

Bha na naimhde dlutha is laidir. ” Chunnaic Cathmor am fearg ag ^irigh.

Is aomadh nan treun r’a thaobh.

TEMORA.V. 214-241.

Fugerunt hostes a meo telo in pace.

In Clonra saltuum sub Dura Tollat Hidalla vocem citharas, \ irgine verecunda k sylva tumuli Intuente in aurum tuorum capillorum.

Relinque Lubarem cujus sunt maxime sonori campi;

H*c est habitatio virorum sub laude.” “ Rex lernes,” dixit Malthus princeps, “ Tibi ipsi est ordinatio proeliorum ;

Es tu ignis nostrorum oculorum in clivo, In monte qui est fuscus altb.

Sicut flamen tuus cursus super exercitum;

Misisti tu millia sub miseriam in sanguine:

At in tuo reditu, strenue, cum victoria, Quis audivit sub laude tuam vocem ?

Est gaudium iracundorum in morte ;

Est eorum memoria immorans super quaque plagzl, Quam percussit eorum gladius usque adeffectum inconEst certamen se plicans ipsum in eorum pectore rLflictu;

Et auditur in longum eorum fastus.

Princeps Momte, fuit tuus cursus ipsius Sicut fuscus torrens saliens a valle;

Erat mors inclinans-se sursum circa tuum vestigium, Sustulimus nos omnes ad damnum nostra tela;

Non fuimus nos inertes ad tuum tergum;

Hostes fuerunt compact! et validi.'’ Vidit Cathmor eorum iram nascentem, Et inclinationem strenuorum ad suum latus, 64 TIGHMORA, DUAN IV.

Leth tharruingt’ an lanna gu beumadh, Suilean Setmhach a’ t^imeadh fo phlaosg.

A nis a bhitheadh comhrag garbh, IVlar lasadh dubh-fhearg an righ.

Ruisg e 'lann mar dhealan oidhche Ri solus is soillse nan crann.

“ A chlann na moirchuis,” thuirt an treun, Cuiribh anam fo bheus is smachd ;

Fo dhorchadh na h-oidhche leibh f6in.

C’uim a gbluaiseadh gu beudaibh m’ fhearg ?

Am bi comhstri mo laimb’ ruibh maraon ?

Cha 'n am so, a dhaoine, gu strb O ’n chuirm sibh mar nialaibh o m’ thaobh ;

Na mosgladh sibh anam an righ.” Thuit iad slos o thaobh an tr£in Mar dha mheall dubh do cheb san iar, An uair tha madainn chiuin sa’ bheinn ;

’S a sheallas eatorra ftin a’ ghrian Gian bhoillsgeadh air chraig nan earn.

Dorcha tha ’n aomadh dubbadh tball Gu Ion nan cuilc mall fo ’n torr.

Sbuidh triatha an samhebair ri cuirm ;

Bba’n sealladh air uairibh mu ’n righ, Gharbh cheuma air eadun a’ chuirn Measg sltheachadh ’anma o strl.

Shin an sluagh mu thaobh an raoin;

Thuit cadal claon air faoin Mhoil6na;

Ghluais guth o Fhonnar caoin araoa TEMORA.

v. 242-269.

Semi-strictos eorum enses ad ictus, Oculos tacitos mordentes inter aperiendum.

Nunc foret certainen asperum, Nisi exarsisset atra ira regis, Nudavit ille gladiujn sicut fulgur noctis Ad lumen et splendorem arborum.

“ Filii superbias,” dixit strenuus, [tionem ;

(Tenete) mittete animum sub modestiam et coerciSub caligine noctis (este soli) cum vobis ipsis.

Quare pergeret ad damna mea ira ?

An erit colluctatio mearum manuum cum vobis simul Non est tempus hoc, o viri, ad rixam.

Ab epulis (abite) vos sicut nubes a meo latere;

Ne expergefacite vos animum regis.” Ceciderunt illi deorsum a latere strenui Sicut binae moles nigras ex nebula in occidente, Quando est matutinum-tempus tranquillum in monte Despicit inter eas ipsas sol Purus splendens super rupem saxetorum.

Tenebrosa est eorum declinatio ex adverse Ad pratum arundinum tardarum sub tumulo.

Consederunt principes in silentio ad epulum * Fuerunt eorum aspectus interdum ad regem, Ejus grandibus passibus super facie saxeti Inter subsidentiam animi a rixa.

Extendebantur populi circa latus campi;

Cecidit somnus obliqu& super declivem Molenam;

Procedebat vox h. Carrule blando tantilm TOM. HI. F 66 TIGHMORA. DU AN IV O chraoibh, bha facia thall ag &righ.

Gbluais a gliutb mu mholadh an righ, Ard shiol Lartboinn o fbrith Lumoin.

Cba chualadh le Cathmor a luaidb, ’S e slnnte fo fhuaim gbarbb sbruth:

Bba forum na b-oidbcbe na chluais, Is caol-fbeada nan dual cbiabha.

Tliainig gu ’aisling a bbratbair Letb-fbaicte troimh fbas tbaoibh a nial.

Bba sdlas measg dorchadh a gbaire;

O Cbarull gbluais dana gu triath ;

Bba gaoth fo nial bu doirche cearb, Ghlac esa o gbarbb ucbd oidhche ’S e ’g 6irigh o mholadh nan carbad Gu talla nam marbb an soillse.

Gu leth am measg aldaibh nam fuaim, Thaom esa gu fuar is fann.

“ Tach’readh sdlas do d’anam ftin;Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 55 |


Similar works:

«Volume XXXIV April, 1982 Number 3 AmericanJewish Archives A Journal Devoted to the Preservation and Study of the American Jewish Experience Jacob Rader Marcus, Ph.D., Editor Abraham J. Peck, Ph.M., Associate Editor Published by The American Jewish Archives on the Cincinnati Campus of the Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion Dr. Alfred Gottschalk, President American Jewish Archives is indexed in The Index to Jewish Periodicals, Current Contents, The American Historical Review, and...»

«U-Tapao Royal Thai Navy Airfield Historical Brief U-Tapao Royal Thai Navy Airfield was a front-line base of the United States Air Force. The facility is located near the city of Sattahip on the Gulf of Siam, approximately 90 miles south of Bangkok. USAF Use during the Vietnam War USAF Strategic Air Command KC-135 tanker (foreground) and B-52 bomber (landing) at U-Tapao Royal Thai Navy Airfield U-Tapao was an important forward operating base for the United States Air Force (USAF) during the...»

«FOR PRAYING OUT LOUD An Exploration of Religious Traditions & Their Prayer Practices A senior project submitted to the faculty of Dominican University of California In partial fulfillment of the requirements of the Bachelor of Arts in Humanities and Cultural Studies By Leona George-Davidson San Rafael, CA December 9, 2013 Gay Lynch, Ph.D. Chase Clow, Ph.D. Cand. Assistant Professor, Religion Director, Humanities and Cultural Studies Advising and Retention Services INTRODUCTION Religions and...»

«Katherine Perlo1 “Would You Let Your Child Die Rather than Experiment on Nonhuman Animals?” A Comparative Questions Approach ABSTRACT By placing the title question alongside ve comparative questions and offering answers to the whole set as given by seven imaginar y respondents, this paper analyzes the question’s deceptiveness and the inconsistency of its implied claims. Apar t from ambiguities of situation, history, and agency, the question’s demand for a choice between “your child”...»

«Social Science Research 40 (2011) 705–715 Contents lists available at ScienceDirect Social Science Research journal homepage: www.elsevier.com/locate/ssresearch Does the unemployment rate affect the divorce rate? An analysis of state data 1960–2005 Paul R. Amato ⇑, Brett Beattie Department of Sociology, Pennsylvania State University, USA article info abstract Article history: We analyzed data from 50 states and the District of Columbia from 1960 to 2005 to study Received 21 July 2010 how...»

«Balloch Park Opens to the Public for the First Time Saturday 1st July 1916 By one of these odd coincidences thrown up by history 1st July 2016 is the centenary not only of the first day of the Battle of the Somme but also of the official opening of Balloch Park by Glasgow Corporation. As 20,000 young men were losing their lives in France the official opening ceremony was being held at the south gates and at Balloch Castle of what became known as Balloch Park. To-day we tend to take the Park for...»

«Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ SEMINARE t. 33 *2013* s. 241–250 radoSław a. gawrońSki UKSW, Warszawa THE ITALIAN COHORT FROM CAESAREA DESCRIBED IN THE ACTS OF APOSTLES The Acts of Apostles contain a statement, which mentions certain centurion Cornelius, who served in an Italian cohort, stationed at Caesarea Maritima, an administrative capital of the Roman province of Judea: Ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης ἐκ...»

«Rhode Island Jewish Historical Notes Volume 13 November 2002 Number 4 Rhode Island Jewish Historical MOTES November, 2002 Volume 13, Number 4 Rhode Island Jewish Historical Association 130 Sessions Street, Providence, Rhode Island 02906-3444 502 Publications Committee Stanley Abrams, Chairman Aaron Cohen Eleanor F. Horvitz Geraldine S. Foster Jay Orson, M.D. Harriet Frank James Reibman, Ph.D. Harold Gadon Lillian Schwartz George Goodwin, Ph.D. Jerome B. Spunt James Tobak Leonard Moss, Ph.D.,...»

«A History of Montezuma Well By Jack Beckman Copyright, Jack Beckman, 1990 Dedication To Al Schroeder, who, as a parks ranger from 1946 until he left Montezuma Well in 1950, not only kept detailed records of his stay there, but toured Arizona in search of all of the Back children. The children are gone now, but Al's carefully recorded stories of their family's occupation of the Well are an invaluable contribution to Arizona history. For these records, and his generous response to my phone calls...»

«Videogame Art: Remixing, Reworking and Other Interventions Grethe Mitchell Andy Clarke School of Cultural and 78 West Kensington Court Innovation Studies, Edith Villas University of East London, London W14 9AB 4-6 University Way, andy@kinonet.com London E16 2RD g.r.mitchell@uel.ac.uk ABSTRACT This paper explores some of the areas of intersection between videogames and both digital and non-digital art practice. By looking at examples of art practice drawn from videogames, it outlines some...»

«It Appears That Four Colors Suffice: A Historical Overview of the Four-Color Theorem Mark Walters May 17, 2004 Certainly any mathematical theorem concerning the coloring of maps would be relevant and widely applicable to modern-day cartography. As for the FourColor Theorem, nothing could be further from the truth. Kenneth May, a twentieth century mathematics historian, explains that “books on cartography and the history of map-making do not mention the four-color property, though they often...»

«Get Out of the Car: A Commentary Thom Andersen Get Out of the Car is a response to my last movie, Los Angeles Plays Itself. I called Los Angeles Plays Itself a ‘city symphony in reverse’ in that it was composed of fragments from other films read against the grain to bring the background into the foreground. Visions of the city’s geography and history implicit in these films were made manifest. Although Los Angeles has appeared in more films than any other city, I believe that it has not...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.