WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 55 |

«* National Library of Scotland ■■jin B000157358*. V POEMS OF OSSIAN, IN THE ORIGINAL GAELIC, WITH A LITERAL TRANSLATION INTO LATIN, BY THE LATE ...»

-- [ Page 6 ] --

Cbualas caismeachd o tbreun air magh;

Thug am bard an din le feum.

Tha astar mo cheuma sa’ gbaoith;

Tha mo cbrutb an talla ciar Mar dbealan nan slan fo fhuath, ’Nuair a bhriseas e claon air siiabh, Stoirm oidhche a’ triall o Thuath.

Cba bhi am bard air chall o d’ uaigb, ’Nuair a thaisgear thu suas san uir.

Tba slol nan dan mu threin ag luaidh;

TEMORA.

v. 270-297.

Ex arbore, quae erat longb ex adverse surgens.

Procedebat ejus vox circa laudem regis, Alti seminis Larthonis ex saltu Lumonis.

Haud audiebatur a Cathmore sua laus,

Eo extenso sub sonitu asperi torrentis :

Erat fremitus noctis circa ejus aurem, Et exilis stridor suorum cincinnatorum capillorum.

Venit ad ejus somnium suus frater Semivisus per inane latus ejus nubis.

Erat gaudium inter tenebras ejus ris6s;

A Carule processerant carmina ad principem ;

Erat ventus sub nube, cujus erat obscurissima fimbria, Quam prehendit ille ab aspero sinu noctis Surgens a laude curruum Ad domicilium mortuorum in luce.

Dimidiatim inter rivulos sonituum, Effudit-se ille frigide et languide.

“ Occurrat lastitia tuo animo ipsius ;

Audivi signum ^ strenuo in campo; [tate.

Dedit bardus carmen (cum esset opus) cum necessiEst iter meorum passuum in vent©;

Est mea forma in domicilio fusco Sicut fulgur nimborum sub terrore, Quando rumpitur obliquum super clivo, Procellis noctis ruentibus a septentrione.

Non erit bardus absens tuo sepulchre, Quando conderis tu sursum in tellurem.

Est semen carminum de strenuis loquens;

68 DUAN IV, TIGHMORA.

Tim d’ainm mar fhuaim o ghaoith tha ciuin.

Tha toirme trom a’ bhroin sa’glileann;

Tha guth fada thall air Lubar.

Ni's lablira, f'haoin thaibhse nan earn, Blm ’in marbh, nach robh fann, cliuthar.

Dh' at am forum fada mall;

Cluinnear osag nan crann araon.

Is luath a thuislich thu faoin, a Chathmhoir !” Fillte suas’na bliaoth chruth fh6in Air garbh uchd nan speur fo ghaoith, Chrith an darag fo ghluasad sa’bheinn, Fead ag iadhadh gun leus m’a ceann.

Chlisg Cathmor o aisling nan ciar;

Ghlac e has shleagh nan triath ’na laimh;

Phlaoisg a shuil air faoin shlios nan slthbh ;

Cha ’n fhac ach dubh-chearb na slan oidhehe.

“ S e guth mo bhrathar fh6in a bh’ aim;

A nis cha ’n f haicear gann a chruth :

Gun lorg tha ’ur n-astar sa’ ghleann, Shiol imeachd na h-oidhche fo dhubh.

Is minic, mar shoillse ghath speur, Chithear leum air beinn a tha f&s, Sibhse teicheadh air osaig leibh fhGn Roimh shluasad ar ceumana mall.

Gluaisibh, a lagaich, o thr&n;

Cha ’n ’eil gliocas no feum ’ur d&il, Bhur sblas cho dona ribh fh^in, Mar aisling gun leus am pramh, TEMORA. 69 v. 298-325.

Est tuum nomen sicut sonus a vento qui est lenis.

Sunt murmura gravia luctus in valle ;

Est vox procul ex adverse juxta Lubarem.

Aliquanto clarius-inania spectra saxetorum, Fuit mortuus, qui non erat imbecillus, inclytus.

Intumuit strepitus longinquus tardus ;

Auditur flamen arborum unL Cito lapsus es tu (inaniter) inanis, Cathmor.” Replicati sursum in terribilem suam figuram Super turbido sinu ccelorum sub vento, Tremuit quercus sub ejus motu in monte, Stridore circumeunte sine flamma ejus caput.

Exiluit Cathmor ex somnio furvorum (spectrorum);

Prehendit ille* mortis-hastam principium in manum Aperuit-se ejus oculus in vacuum latus clivorum;

Non vidit nisi atrum limbum nimborum noctis.

“ Est vox mei fratris ipsius, quas adfuit;

Nunc baud cernitur parck ejus forma:

Sine vestigio est vestrum iter in valle, O semen peragrans noctem sub nigrore.

Szepenumero, sicut lux jubaris coelorum, Cernimini salientes super monte, qui est desertus, Vos fugientes super flamine (soli) cum vobis ipsis.

Pra motu nostrorum passuum tardorum.

Discedite, o ignavi, a strenuis;

Non est sapientia nec vis in vestr& vicinii, Vestra lastitul aequk vili ac vos ipsi, Instar somnii sine scintilla inter somnum.

* i. e. mortiferam.

70 TIGHMORA. DUAN IV.

No smuainte fo sgiathaibh tha lorn, Ag aisig a null thar a’ chliabh.

An tuislich Cathmor f6in gu luath Dubh-thaisgte gun tuar an tigh caol, Anns nach Ulrich a mhadainn o stuadh, A suilean leth fhosgailt’s i baoth r As m’ fhianuis, a thanais gun brigh,

Buinidb comhrag nan righ dhomh f6in:

As m’ fhianuis gach smuaine ach strl.

Mar iolair na frlthe o bheinn Siubhlams’ a mach air an raon Ghlacadh dealra nach faoin de cbliu.

An gleannan dlomhair nan sruth mall Fanaidh anam nach sar fo mhuig;

Thig bliadhna is aimsire nail;

Bithidh esan a ghmith fo smuir;

An osaig fo nialaibh thig has

Cuiridh liath-cheann air l^r gun chliu:

Tha thanas an dubhra nan cam Ag iadhadh’s a’ snkmh mu ’n 16n ;

Cha bhi astar air monadh nan speur, No ’n gleannaibh san treun a’ ghaoth.

Mar sin cha teid thu, Chathmhoir, slos;

# Cha bhalachan gun fhiach thu air raon, Tha comhrachadh leabaidh nan ruadh Air cruachaibh fuara nam fuaim ard.

Bhuail mi mach am measg nan righ, Mo shdlas am frith nam fuath,

–  –  –

Aut cogitationis sub alls quce sunt nudse, Transeuntis ultra per pectus.

An labetur Catbrnor ipse cito Atrk-conditus sine colore in domo angustS, In qua non orietur aurora ab unda, Ejus oculis seini-apertis ips&que crud^ ?

E meo conspectu, o spectrum sine vi,

Pertinet certamen regum ad me ipsum:

E meo conspectu omnis cogitatio prater conflictum Sicut aquila saltuum ^ monte Ibo ego prorsum super campum Ad rapiendum coruscamen baud vanum famae.

In convalle secreta rivorum tardorum Manet animus baud egregius sub vapore ;

Venient anni et tempora hue ;

Erit ille semper sub pulverulenta-caligine;

In flamine sub nebulis veniet mors

Mittens ejus canum caput super humum sine fama:

Est ejus spectrum in umbra saxetorum Circumiens et natans circa paludosum-pratum ;

Non erit ejus iter super monte coelorum, Nee in vallibus in quibus est validus ventus.

Haud ita ibis tu, Cathmor, deorsum;

Haud tirunculus* sine pretio tu in campo, Qui notat lectos rufarum-caprearum Super collibus frigidis sonituum altorum.

Ictus-instar-irrui ego prorsum in mediis regibus, Mea Iffititi^ in saltu larvarum, * i. e. rudis heros.

DUAN IV, TIGHMORA.

Anns am brisear an sluagh le stri Mar ghaoith a tha dheadh a’chuain.” So tlmirt, Alnecma an treun, Anam dealradh gu bend do ’n triath.

Bha treunas mar theine fo lens A glanadh gu feum ’na chliabh.

Aill’ is aid a cheum air an raon, Gath soluis no maidne o ear, Liath choi’-thional fhear air an leirg Ag aomadh’s a' taomadh an soillse.

Bha ’sholas mar thanas nan speur, ’Nuair a shlneas e cheuma air cuan Is e faicinn nan tonna fo bheus, Gun a’ ghaoth a bhi treun o thuath.

Ach togaidh e na stuaidh gun diil ’G an ioman’ gu tridgh na fuaime.

Air bruachan nan luachar thar aid Chaidil nighean an t-s&ir o Lumon;

Thuit a ceann-bheart o ceann air lar;

Bha h-aisling thall ’na tire f£in.

An sin a bha madainn air raon;

An liath-shruth a’ taomadh o chruaich, Na h-osaga ciara is faoin Dubh-aomadh air faobhar nan stuadh.

An sin a bha forum gu seilg, ’N sin gluasad nan triath o ’n talla, Na b’ airde na each air an leirg Treun Atha nan alda cama;

TEMORA. 73 v. 354-381.

In quo franguntur exercitus cum colluctatione Instar venti qui est ascendens (adversum) mare.” Hoc dixit Alnecma strenuus, Animo coruscante ad damnum principi.

Erat strenuitas sicut ignis (inflammatus) sub flamma Se-purgans ad rem-gerendam in ejus pectore.

Decorus est et arduus ejus passus in campo, Radio lucis aurorse ab oriente, Cano conventu virorum super clivo Se-movente et effundente in lucem.

Fuit ejus gaudium sicut spectri coelorum, Quando ille tendit passus super oceanum Spectans undas (tranquillas) sub modestia, Cum non sit ventus validus a septentrione.

At tollit ille undas sine mora Eas agens ad littus fragoris.

In ripula juncorum trans rivulum Dormiebat filia egregii a Lumone;

Cecidit (galea) capitis-machina & capite in humum;

Erat ejus somnium ultril in terni ipsius.

Illic est aurora super campo;

Canus torrens se-fundens & colie, Flamina fusca et vana Atr£ se-inclinantia super aciem undarum.

Illic erat strepitus ad venandum ;

Illic motus principum ex eorum habitatione, Erat procerior quam caeteri super clivo Heros Athas rivulorum flexuosorum;

74 TIGHMORA. DUAN IV'-.

Bha shuil ag aomadh air a luaidh, Sidlmhalla nan cuacha glana;

O ’cheumaibh, is e mdr air sliabh, Le mdrchuis thionndaidh is’ a gruaidh Cur a bogba fo tbaifeid theann.

Mar sin bha aisling fhaoin na h-digh, ’Nuair a th^inig r’a cdir Atha :

Chunnaic e gruaidh a b’ ^illidh snuagh, Measg siubhal a cuach-chiabha.

Dh’ aithnich e high o Lumon thall.

Cia tha ’n comas do sh&r a dheanamh ;

Dh’ 4irich osna; tbuit na deoir, Grad thionndaidh e m6r a cheuma.

Cha ’n &m so dhuitse f6in, a righ D’ anam mbosgladh fo stri dhlomhair;

Tha cbmhrag a’ taomadh o ’n fhrith Mar shruthaibh ciara o mhonadb sianar.

Bhuail e copan caismeacbd a sg&the, Aite combnuidh gutb ciar nam bl&r.

Gbluais Eirinn m’ an cuairt do ’n ard thriath Fuaim sg^ith’ iolair riabhaich nan earn.

Chlisg high o ’caoin chadal ’san uair, Ciabh &illidh m’a gruaidh a’dol mall;

Thog i ceann-bbeart o eundan na cruaich.

Chrith ise fo tbruaigh anns a’ bhall.

C’uim bhiodh fios doibh an Eirinn m’an 6igh, Nighinn Innis nan c6rr gbeug uaine ?

Bha ’cuimhne mu shinns’re nan righ, TEMORA.

v. 3 S2-409.

Erat ejus oculus se-inclinans super ejus amicam, Sulmalam cincinnorum nitidorum;

Ab ejus passibus, et eo magno super clivo, Cum superbicl avertit ilia suam genam Mittens suum arcum sub nervum arctum.

Sic fuit somnium vanum virginis,

Quando venit ea coram Atha :

Vidit ille ejus genam, cujus erat pulcherrimus color, Inter motum ejus cincinnatorum capillorum.

Agnovit ille virginem de Lumone transmarina.

Quid est in potestate egregii facere;

Ortum est ejus suspirium ; ceciderunt lacrymae, Ocyus avertit ille ingens suos passus.

Non tempus hoc tibi ipsi, o rex Tuum animum expergefaciendi sub luctamine arcano Est certamen se-effundens k saltu Sicut torrentes furvi k monte nimboso.

Percussit ille umbonem monitionis sui clypei, Locum domicilii vocis atrie proeliorum.

Movit-se lerne in circuitum ardui principis Et clangoris clypei aquilas varias saxetorum.

Exiluit virgo ex blando somno in (ea) hora, Cirrho formoso circa ejus genam eunte lentfe ; [muli.

Sustulit ilia (galeam) capitis machinam de facie tuTremuit ilia sub miseria in loco.

Quare esset notitia iis in lerne de virgine, Filia Insulae eximiorum ramorum viridium?

Erat ejus memoria circa prosapiam regum, 76 TIGHMORA. DUAN IV.

’S bha h-anam a’ strl fo mhbrchuis.

Bha ’ceuma glan air chul nan earn Aig gorm shruthan nam blar air chbmhnard ;

Aite faicinn nan ruadh sa’ ghleann, Seal m’ an d’ thainig a nail an cbmhrag.

An sin air uairibh ghluaiseas suas Guth Chathmhoir gu cluais Shulmhalla;

Bha h-anam fo chiaradh gun tuar;

Thaom i focala fuar air gaoith.

“ Ghluais aislinge caoine uam f6in ;

Thr6ig iad m’ anam fo bheud is doghruinn:

Cha chluinn mi guth seilg amis a’ bheinn;

Tha mi ceilte an cearb a’ chbmhraig.

Tha mi sealltuinn slos o mo nial;

Cha ’n ’eil dearrsa gu thrian air mo cheumaibh.

Tha mi faicinn a’ ghaisgich dol sios ;

Tha righ na mdir sg6ithe ag ^irigh;

Es’ a choishieas buaidh an cunnart, Triath Shelma nan sleagha’s nam beuma.

Thaibhs Chonmhoir, a thrGg sinn fo nial, Bheil do cheuma a’ triall na gaoithe ?

An tig thu air uairibh dhuinn sios Gu talamh nan slan a tha baoth, Athar neartoir Shulmhalla fo bhron;

Is ceart gu ’n tig thu f h6in, a thriath’;

Chualam d’fhocal fo shian na h-oidhche ’N am m’^irigh gu Eirinn nan sgiath, Innis aillidh nan ceud shruth a’ boillsgeadh.

v. 410-437. TEMORA. 77' Et erat ejus animus luctans sub superbia.

Erant ejus gradus elegantes in tergo saxetorum Ad casruleum rivum viretorum super planitie;

Locum conspicandi rufas-(capreas) in valle, Paulb antequam venisset hue certamen.

Illic aliquando procedit sursum Vox Cathmoris ad aurem Sulmalae;

Erat ejus animus sub obscuritate sine colore;

Effudit ilia verba frigida super ventum.

“ Abscesserunt insomnia blanda k me ipso ;

Deseruerunt illameum animum sub damno et angore :

Haud audio ego vocem venationis in monte;

Sum ego celata in limbo certaminis.

Sum ego despiciens deorsum de mea nube ; [passibus.

Non est coruscatio usque ad tertiam partem* supermeis Sum ego videns bellatorem euntem deorsum ;

Est rex magni clypei (surgens) inter surgendum;

Ille qui comparabit victoriam in periculo, Princeps Selma; hastarum et plagarum.

O spectrum Conmoris, qui reliquisti nos sub nube, An sunt tui pas.sus pervagantes ventum?

An venis tu interdum ad nos deorsum Ad terram nimborum qui sunt horridi, Pater vaiide Sulmalte sub luctu ?

Certum est quod venis tu ipse, o princeps;

Audivi tuam vocem sub nimbo noctis In tempore mea; surrectionis ad lernen clypeorum, Insulam tormosam centum rivorum resplendentium.

–  –  –

Thig taibhse ar sinns’re an guth Gu anam tha dubhadh fo bhron, ’Nuair a chi iad ’nan aonar fo dhubh S ol teaghlaich m’ an dhnadh an ced.

Gairm mi, athar thr^in, dhuit f£in, ’Nuair bhios Cathmor fo bheud air liir.

An sin bithidh Suilmhalla gun fheum Measg dbghruinn le f^in m’a sar.” TEMORA.

v. 438-445. 79 Yeniunt spectra nostrorum proavorum in voce Ad animam, quEe nigrescit sub moerore, Quando cernunt in sua solitudine sub nigrore Semen familite circa quod clauditur nebula.

Voca me, pater strenue, ad te ipsum, Quando erit Cathmor sub damn© super humo.

Tunc erit Sulmala (inutilis) sine usu [virum.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 55 |


Similar works:

«CURRICULUM VITAE BRYANT T. RAGAN CONTACT INFORMATION Home: Campus: 20 Grand Avenue Department of History Manitou Springs, CO 80829 The Colorado College Colorado Springs, CO 80903 Tel: 1-719-685-2331 1-719-389-6534 E-mail: BRagan@ColoradoCollege.edu EDUCATION Ph.D. The University of California, Berkeley (History) 1988 Dissertation Title: “Rural Political Culture in the Department of the Somme during the French Revolution,” mentored by Lynn Hunt and read by Ted Margadant, Gene Brucker, and...»

«RACE RELATIONS IN COLONIAL QUEENSLAND A HISTORY OF EXCLUSION, EXPLOITATION AND EXTERMINATION Raymond Evans Kay Saunders Kathryn Cronin o— J.•fC5574LV 3 ^067 O T 6 9 1 9 8 8 T Property of University of Queensland Press do not copy or distribute University of Queensland Presented to The Fryer Memorial Library of Australian Literature by UNIVERSITY OF QUEENSLAND PRESS 1993 Property of University of Queensland Press do not copy or distribute RACE RELATIONS IN COLONIAL QUEENSLAND Raymond Evans...»

«Chartering Pools In Tramp Shipping And EC Article 81 Proposed changes to the implementation of EC competition rules and their implications for tramp shipping Kandidatnr: Veileder: Olav Kolstad Leveringsfrist: 25 April 2005 Til sammen 17 931 ord 25.04.2005 Contents 1 INTRODUCTION 1 1.1 BACKGROUND 1 1.2 LIMITS TO THE SCOPE OF THE PAPER 3 1.3 DEFINITIONS 3 1.4 SOURCES OF LAW AND METHOD 4 2 EC COMPETITION LAW IN THE TRAMP SHIPPING SECTOR 5 2.1 HISTORICALLY AND TODAY 5 2.2 ENFORCEMENT 6 2.3 PROPOSED...»

«OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER Thomas P. DiNapoli, State Comptroller Public Authorities by the Numbers: Long Island Power Authority October 2012 Introduction Growth in the number, cost and influence of public authorities has necessitated increased disclosure and oversight of their activities, which historically have been less transparent than those of State agencies. Both the Public Authorities Accountability Act of 2005 and the Public Authorities Reform Act of 2009 established additional...»

«Raquel M. Rall CONTACT 900 University Avenue INFORMATION 1207 Sproul Hall Riverside, CA 92521 (909) 214-8048 raquel.rall@ucr.edu RESEARCH Higher education governance, leadership, and administration; learning design; history of INTERESTS higher education; public systems of higher education; academic experiences and success of students of color; student leadership and development; community involvement in education; college preparation and access; culture and education; STEM education EDUCATION...»

«IASLonline Diskussionsforum Netzkommunikation in ihren Folgen FEDERICO PELLIZZI Dialogism, Intermediality and Digital Textuality 0. Abstract Every time that a new technology which directly concerns the objects and processes of human culture emerges, many different potential ways of thinking seem to compete. The history of technology is neither univocal nor deterministic. Digital technologies seem to offer some solutions to the problems which Modern ways of managing, preserving and transmitting...»

«The History and Future of Pricing Robert Phillips∗ Nomis Solutions Draft: Not for Citation or Distribution Version 7: Novembrer, 2008 1 Why study the “history of pricing”? Santayana’s injunction that “Those who cannot remember history are condemned to repeat it,” is often used as a justification for studying the history of some recondite topic. When it comes to the history of pricing, Faulkner’s observation that “The past is not dead. In fact, it’s not even past” is more...»

«Pedro Arrupe’s Mysticism of Open Eyes Kevin F. Burke, S.J. Jesuit School of Theology at Berkeley Courtesy New Orleans Province, Society of Jesus Celebrating the Centenary of Pedro Arrupe This is the first in a series of events at JSTB honoring the centennial of the birth of Pedro Arrupe, S.J. Fr. Arrupe the superior general of the Society of Jesus during the tumultuous period following the Second Vatican Council, from 1965 until his formal resignation in 1983. He is an important figure for...»

«NEVER AGAIN SHOULD A PEOPLE STARVE IN A WORLD OF PLENTY Harvard University is the richest university on the planet, with an endowment of over $34.9 billion and a campus of almost 5000 acres throughout Cambridge, Massachusetts, and surrounding areas.1 Amidst the oldest college campus in America sits a public park, called Cambridge Common, which is surrounded on all sides by Harvard’s glorious history. To the west of the park is the Radcliffe campus, where the university educated its female...»

«FULGENTIUS THE MYTHQGRAPHE Translated from the Latin with Introductions by LESLIE GEORGE WHITBREAD $15.00 FULGENTIUS THE MYTHOGRAPHER Translated from the Latin, with Introduc­ tions, by Leslie G. Whitbread Throughout the Middle Ages and well into the Renaissance, the writings of Fulgentius the mythographer, who lived in the late fifth or early sixth century, were extremely popu­ lar, much admired, and widely imitated. His influence on poetry, art, preaching, education, and the modes that were...»

«EDWINA H. YEUNG, PHD 6710B Rockledge Drive, Rm 3122 • Bethesda, MD 20817 • Tel: 301-435-6921 • yeungedw@mail.nih.gov EDUCATION: PhD • CVD Epidemiology • Johns Hopkins Bloomberg School of Public 2005-2008 Dissertation: The effects of macronutrient intake and of weight loss on serum Health, Baltimore, MD adiponectin levels, a study nested in the OMNI-Heart and Fatty Liver LookAHEAD ancillary studies. Pre-doctoral fellowship: Clinical Research and Epidemiology in Diabetes and...»

«Producing Popularity: The Success in France of the Comics Series Astérix le Gaulois Eliza Bourque Dandridge Thesis Submitted to the Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Arts in History (European Area Studies) Dr. Fabrice G. Teulon, Chair Dr. Sue W. Farquhar Dr. E. Thomas Ewing April 30, 2008 Blacksburg, Virginia Keywords: Astérix, comics, bande dessinée, production of culture, branding,...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.