WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 55 |

«* National Library of Scotland ■■jin B000157358*. V POEMS OF OSSIAN, IN THE ORIGINAL GAELIC, WITH A LITERAL TRANSLATION INTO LATIN, BY THE LATE ...»

-- [ Page 7 ] --

In medio angore (sola) secum ipsa propter egregium TEMORA

–  –  –

Poeta, Conse lyram paucis allocutus, exercitus ex utrique Lubaris fluvii ripa dispositos describit. Folano imperium Fingal mandat; Gallo tamen Morn® filio, qui in manu vulnus proelio superior! acceperat, ut suo adjuvet consilio, imperat. Belgarum copiarum Foldathus dux constituitur. Mutuus utriusque partis impetus describitur. Fortia Folani facinora. Rothmarem et Culminum occidit. Ut verb altero agmine vincit Folanus, alterum Foldathus vehementer urget. Dermidem Duthnonis filium vulnerat, totumque agmen fugat. Dermidis secum reputat, et tandem Foldathum manu sull adortus sustinere statuit. Principibus his duobus sibi invicem appropinquantibus, in Dermidis auxilium Folanus subito advenit; Foldathum petit atque interficit. Quo modo se in Foldathum mortuum gesserit Malthus.

Universum Belgarum exercitum in fugam Folanus convertit. Clath6 istius herois matre compellata, hie liber exit.

[ 84]

–  –  –

v. 1-17.

Thus’, tha chdmhnuidh am measg nan sgiath, Tha cho arda sa’ chiar thalla, A chlai'sach, o d’ aite thig sios, Is cluinneam gu min do ghuth.

Mhic Alpinn, buail-sa an tend ;

Mosgail ’anam do ’n treun bhard :

Ghluais torman shruth Lora uam fh6in Coi’-thional nan sgeul a bha ann.

Mi seasadh an nialaibh nam bliadhna, ’S gann am fosgladh’s is ciar na dh’fhalbh;

’Nuair a thig dhomh an sealladh gun deanamh, Tha e doilleir ag iadhadh m’an am.

Cluinneam thus’ a chlarsach o Shelma;

Tillidh m’ anam gu d&na dhomh f6in, Mar aiteal na gaoithe tha mall, Thogas grian o shamhchair nan gleann, Aite cdmhnuidh do ’n dall che6.

[ 85 ]

–  –  –

v. 1-17.

O tu, qua? habitas in mediis clypeis, Quae es adeo ardua in fusco domicilio, O cithara, & tuo loco veni deorsum, Et audiam molliter tuam vocem.

Nate Alpino, pelle tu chordam;

Expergefacito suum animum strenuo bardo:

Amovit murmur rivi Lor® k me ipso Turbam bistoriarum quae fuerunt.

Me superstite in nubibus annorum, Est angusta earum apertura et fuscum id quod abiit Quando venit ad me earum aspectus sine formi, Est is caliginosus se-obliquans circa eorum tempus.

Audiam te, O cithara de Selma;

Redibit meus animus ad carmina mihi ipsi, Sicut aura venti qui est lentus, Quam tollit sol b tranquillitate vallium, Loco habitationis caecae nebulae.

86 DUAN V.

TIGHMORA.

Tha Lubar a’ dealradh a’m’fhianuis Is i taomadh gu fiar ro’ ghleann ;

Air gach taobh air cruachaibh nach losal Aid choltach nan righre gu h-ard;

An sluagh a’ taomadh dluth m’ an cuairt, Ag aomadh suas gu guth nan triath, Mar gu ’n labhradh an sinns’re o stuadh A’ tearnadh o fhuair ghaoith nan sliabh.

ladsa mar charraigibh shuas, An ciar cheann fo bhuaireadh nan craobh,

An stoirm is ceo a’ snclmli m’ an cuairt:

Ai d air an aomadh tha sruth A’ taomadh a chobhair air gaoith.

Fo fhocalaibh arda righ Atha Thaom Eirinn gun tamh air an raon Mar f huaim, nach ’eil faoin, o dhealan ;

Garbh chearbach an tearnadh gu Lubar, Rompa Foldath as-hr le ’cheumaibh.

Thr6ig an righ an raon do bheinn;

Shuidh e slos fo gheugaibh daraich:

Tha siubhal nan sruthan ris Run;

Thog e dealradh nam beuda thairis, Sleagh alluidh nan righ bha ’na Iciimh;

Bu dhealradh ise f6in do shluagh An garbh mheadhon a’ chruaidh chdmhraig.

Teann air sheas ainnir nan triath, Nighean Chonmhoir nan sgiath gorma,

Gian aomadh ri carraig’s i fann:

TEMORA. 87 v. 18-45.

Est Lubar coruscans in meo conspectu Se-fundens flexuose per vallem ;

In singulo latere super tumulis baud humilibus Ardua est species regum sublim& ;

Eorum exercitibus se-fundentibus arctk in circuitum, Et se-inclinantibus sursum ad vocem principum, Quasi loquerentur eorum majores ex nube Descendentes a frigido vento clivorum.

Ipsi (sunt) velut rupes supra, Earum fusco capite sub jactatu arborum,

Procellis et nebulis natantibus in circuitum :

Sublimk super earum acclivitate est torrens Effundens suam spumam super ventum.

Sub dictis arduis regis Atha;

Fudit-se lerne sine requie in campum Sicut sonitus, qui non est languidus, & fulgure;

(Fuit) vastb-fimbriatus eorum descensus ad Lubarem, Ante eos Foldatho denuo cum ejus passibus.

Reliquit rex campum (petens) montem;

Sedit ille deorsum sub ramis quernis:

Est cursus rivorum juxta ipsum ;

Tollebat coruscationem damnorum supra se, Hastam tremendam regum, quas erat in ejus manu;

Erat lumen ea ipsa suo populo In aspero (concursu) medio duri certaminis.

Prope eum stabat virgo principum, Filia Conmoris clypeorum caeruleorum,

Elegans se-inclinans ad rupem, ea languida:

88 duan v.

TIGHMORA.

Cha bu sholas dhlse an strl;

Cha robli anam na mine mu fhuil.

Tha gleannan uaine sgaoilte thall Aig iomal meall o’ n glaine sruth;

An samhchair tha ghrian air an aid, ’S a’ tearnadh o ’n ard na ruaidh :

Or rasa bha suile nam beus Measg smuaintibh bha’g 6irigh’na cliabli.

Cbunnaic Fionngbal air an ard

Treun mbac Bhorbair, ant s&ir Dhubhail:

Chunnaic Eirinn gu domhail a nail Fo sgiathaibh nan earn an dubhra.

Bbuail e copan, combara chomhraig, Caismeachd do mhor shluagh gu g6illeadhf ’Nuair chuireadh e romp’ a sheoda Gu leirg o ’m bi morchuis ag 6irigh.

’S llonar ghluais na sleagha fo ghrGn, Fuaim nan sgiath a freagradh m’an cuairt, Cha robh eagal ag iadhadh mar nial Measg eoi’-thional gailbheach nan sluagh;

Bha esa fein an righ ri ’n taobh, A neart nach faoin o Shelma thall.

Bha solas a’ dealradh m’ an laoch ;

Chualas gu caoin a ghuth mall.

“ Mar imeachd na gaoith’ air an stuadh Slol Shelma nam fuaim dol slos;

Tha iadsa mar uisge o chruaich, Nach caisgear am buaireadh a stri.

TEMORA.

v. 45-73.

Non erat gaudium ei luctamen;

Non erat animus benign* circa sanguinem.

Est convallis viridis expansa ex adverse Ad extremitatem molis, unde et purissimus rivus;

In tranquillitate est sol super rivulo,

Et sunt descendentes ex alto rufas-capre* :

Versus eas erant oculi venustatum Inter cogitationes qua; surgebant in ejus pectore.

Vidit Fingal in alto

Strenuum filium Borbaris, egregii Dutbulis:

Vidit lernen (venientem) dens& hue Sub alis saxetorum in obscuritate.

Percussit ille umbonem, signum certaminis, Monitionem suo magno populo parendi, Cum mitteret ille pras-iis suos heroas In clivum unde esset gloria oritura.

Numerosae processerunt hastas sub sole, Sonitu clypeorum respondente in circuitum.

Non fuit metus circumiens ut nubes Inter conventum frementem exercituum;

Erat ille ipse rex circa eorum latus, Robur baud imbecillum a Selma ex adverse.

Erat gaudium coruscans circa bellatorem;

Audita est benigne ejus vox lenta.

“ Instar cursus venti super undi Semen Selmae sonituum est iens deorsum;

Sunt illi sicut flumen a praecipitio, Cui non resistitur in tumultu sui impetus.

90 TIGHMORA. DUAN V.

A so f6in a ghluaiseas mo chliu Chuir ainm dhomh as-ur o ’n tlr ;

Cha robh mi mo dhearrsa air chill, Bhur ceumans’ a dluthadh a m’ dh^igh.

Cha robh mi fein mar chruth bha faoin, A’ dubhadh baoth ’n ur fianuis thall.

Cha bu thorrunn mo ghuth do laoich;

O mo shuilibh cha taomadh am b&s.

’Nuair a thigeadh sliochd moirchuis gun fheum, Cha tuiteadh iad fein fo mo rosg Fo dhi-chuimhn an talla nan teud, Mar dhubh-cheo o bheinn a sioladh.

Tha dealan ur dol suas bhur coir:

Cha honor an cbmhrag a clieuma;

Cha honor; ach tha e gu c6rr.

Cumaibh ’n dubh-chiabh dg o 6iginn ;

Thugaibh air ais Fillean le sdlas.

Na dh£igh so bidh ’chomhrag ’na aonar.

Tha dhealbhsa mar shinns’re nan corr glmlomh;

Tha ’anam mar dhealan an cliu.

Mhbir mhic Mhorni a’ mhbir charbaid, Biodh do cheuma a’ falbhh m’ an bg ;

Biodh do ghlaodh ’na chluais le garbh ghuth O chearb is o fhalbhan a’ chbmhraig.

Cha ’n ann gun f hios tha feum do thriath Aid bhriseadh nan sgiath an comhstri.” Shin an righ a cheum gun dail Gu ard charraig chathair Chormuil;

TEMORA. 91 v. 74-101.

Ex hoc ipso procedet mea fama Mittens nomen mihi denovo ex (hac) terrct;

Non fui ego coruscatio ad tergum, Vestris passibus approperantibus me pone.

Non fui ego velut forma quas erat imbecilla, Nigrescens inaniter in vestro conspectu ex adverse ;

Non fuit tonitru mea vox bellatoribus;

A meis oculis baud elfundebatur eorum mors.

Quando veniret proles superbias sine vi, Non cadebant illi ipsi sub meum conspectum Sub oblivione in aula chordarum, Sicut atra nebula de monte subsidentes.

Est fulgur novum iens sursum vobis coram:

Hand sunt plurimi in certamine ejus passus;

Haud plurimi; at est ille egregius.

Conservate nigrum-cirrum novum ab angustiis ;

Reducite retro Folanem cum laetitia.

PostMc erit ejus certamen in solitudine.

Est structura ejus ut proavorum egregiorum factorum Est ejus animus instar fulguris in fama.

Magne fili Mornae magni currfts, Sint tui passus euntes circa juvenem;

Sit tuus clamor in ejus aure cum ingente voce E limbo et e motu ejus certaminis.

Non est sine peritia quod prodest principi Alt& frangere clypeos in concertatione.” Tetendit rex gradum sine mora Ad arduam rupem cathedras Cormulis ;

9£ TIGHMORA. DUAN V.

O ;\m gu bhuail dearrsa tball A gborm-sgiath nam ball’s na mbirchuis.

’Nuair ghluaiseas mall ard righ nan triath, Tha’sbuil a sealltuinn borb o’thaobh Mu shiubhal nan daoin’a’dunadh.

Letb Hath a bba chiabha sa’ ghaoith M’a ghnuis nacb robh faoin fo dhubhra, A tlmar a’ lasadh le solas fiar, Mise dorchadh ’s a’ triall ’na dh&gh.

A nis a thbinig Gall an triath, A sgiath bhallach air iall ri laoch;

Labhair e, ’s e grad a’ dol slos;

“ Mhic Fionngbail tog sgiath ri m’ thaobh, Tog ard ri mo thaobh i, threin;

Saoilidh naimbde gu ’r feum mo shleagh, ’S iad ’g a faicinn a’ soills’ an mo liimh.

Ma thuiteas mi, tlirbin, air chruaich, Ceil, Oisein, an uaigh air an raon, Cha ’n imrich an lamb so a’ chruaidh.

Na cluinnear orm luaidh tha faoin ;

Na cluinneadh ainnir chacmh mi fbin, ’S i deargadh fo bheus a ciabha.

Fhillein, fo shuilean an righ Na dl chuimhn dhuinn strl nam beum;

C’ uim a thigeadh na gaisgieh o ’n fhrlth Thoirt cobhair do raon a tha’m feum.” Leum an sonn an trom an t-sluaigh, Sgiath bhallach a’ fuaim r’a thaobh.

TEMORA. 93 v. 102-129.

De tempore in tempus percussit fulgor ex adverso Ejus csruleum clypeum umbonum et superbiae.

Quando procedit tardus arduus rex principum, Est ejus oculus despiciens saev^ de latere Circa cursum virorum se-inter claudentium.

Semicani erant ejus cincinni in vento [ritate, Circa ejus vultum, qui non erat languidus sub obscuEjus colore flammescente cum laetitiA fera, Me caligante et eunte eum pone.

Nunc venit Callus princeps, Ejus clypeo umbonigero in loro ad bellatorem;

Locutus est ille, et eo ocyus eunte deorsum;

“ Fill Fingalis, tolle clypeum ad meum latus, Tolle alt^ ad meum latus illud, o strenue;

Credent hostes quod usui est mea hasta, Illis earn conspicientibus in luce in mea manu.

Si cadam ego, strenue, super colie, Cela, Ossiane, sepulchrum super campo, Haud sustinet manus base durum-(gladium).

Ne audiatur de me mentio quas est vana;

Ne audiat uxor blanda de me ipso, Ea erubescente sub venustate suorum cirrorum.

O Folan, sub oculis regis Ne oblivio sit nobis certatio plagarum;

Quare veniant heroes & saltu Ad ferendum opem aciei quae est in necessitate.” Prosiluit bellator in (frequentiam) gravitatem populi, Clypeo variegato sonante ad ejus latus.

TIGHMORA. DUAN V.

Lean mo ghuth treun garbh-ghnlomh nam buadh Roi’ ’astar gu bualadh nan laoch.

“ C’ uim a thuiteadh mac Mhorni san uir Gun aithris a cbliu an Eirinn ?

Tha gniomha nan gaisgeach air chill, Gun chuimhne, gun diix ri 6irigh;

Tha 'n astar gun stoirm air an raon;

Cha cluinnear gu faoin an guth,” Mo sholas mu cheumaibh an triath, Mo thriall gu carraig an righ, E suidhe an seachran a chiabha Measg gaoith nan earn hath ‘s nam frith.

Mar bhruachaibh dubh an sluagh ag aomadh Gu ch^ile aig taomadh na Lubair, So Foldath mar chaol nial air beinn,

Og Fhillean a dealradh o dhubhra:

Gach aon fhear le ’shleagh anns an t-sruth A’ taomadh a ghuth fo gharbh chomhraig.

Bhuail Gall copan Shelma nam fuaim ;

Thuit an sluagh an cruadal a’ bhlair.

Mar a thaomas da aid o chruaich, Bha cruaidh air chruaidh a dealradh thall, Dil aid thig o ’n aonach le fuaim O dha charraig ghruamach nan earn ’S iad a’ measgadh an geal chobhair shlos.

Faicse mac a’ chliu air sliabh E gearradh slos ard neart an t-sluaigh!

Tha’m bib air an osaig m’ an triath, TEMORA. 95 v. 130-157.

Secuta est mea vox valida ingentia facta victoriaram Per iter usque ad percussionem bellatorum.

“ Quare caderet Alius Mornae in tellurem Sine recitatione ejus famas in lerne ?

Sunt facta bellatorum a tergo, Sine recordatione, sine hodie surgendo ;

Est eorum iter sine procella super campo;

Haud auditur languid^ eorum vox,” Meo gaudio circa passus principis, Et meo itinere ad rupem regis, Illo sedente in vagatione suorum capillorum Inter ventum saxetorum canorum et saltuum. [tibus Instar crepidinum atrarum exercitibus se-inclinanAd se mutuo ad flumen Lubaris, Ecce Foldatbum sicut angustam nubem super monte,

Juvenem Folanem coruscantem ex obscuritate:

Quemque virum cum ejus hasta in flumine Effundentem suam vocem sub aspero certamine.

Percussit Gallus umbonem Seim® sonituum;

(Irruit) cecidit populus in crudum-periculum proelii.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 55 |


Similar works:

«The History of the Commonwealth Games Association of Jersey 1957 to 2007 3 2 5 1 6 4 20 7 19 8 18 9 17 10 13 15 12 16 11 14 Cover pics 1 Kerry & Ian Coombs-Goodfellow – 2002 Manchester Games 2 Karina Bisson – Team Jersey for 1998, 2002, 2006 and 2010 Games 3 (L-R) Paul Clements, Scott Pitcher and Tim Rogers – 2006 Melbourne Games 4 Team Jersey Representatives visiting twin town, Daylesford, prior to the Melbourne 2006 Games 5 George Turmel – Team Jersey at 1958 Cardiff Games with the...»

«The Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs Oral History Project JOHN J. HELBLE Interviewed by: Thomas F. Conlon Initial interview date: April 5, 1996 Copyright 1998 ADST TABLE OF CONTENTS Background Born and raised in Wisconsin University of Wisconsin Entered Foreign Service in 1956 State Department Passport Office 1956 Adjudicator duties State Department FSI Spanish language 1956 Puerto La Cruz, Venezuela 1957-1959 Background of Mrs. Joan Helble Consular duties U.S....»

«Public Good Project Racist Origins of Border Militias The history of white supremacist vigilantism and Tom Posey’s Civilian Military Assistance A sign on the US-Canadian border near Sumas, Washington Paul de Armond A PUBLIC GOOD PROJECT REPORT OCTOBER 2005 The Public Good Project is a volunteer network of researchers, analysts and activists engaged in defending democracy. You can learn more about past Public Good projects by visiting our website at www.publicgood.org Paul de Armond is an...»

«Philosophy of Illumination: Suhrawardi and his School Jaakko Hämeen-Anttila (University of Helsinki, Finland)1 SUHRAWARDĪ’S WESTERN EXILE AS ARTISTIC PROSE It is often said that creative artistic prose did not exist in Classical Arabic literature, or that it ended with the early maqāmas, or, finally, that it concentrated on form at the expense of content. This ignores many movements in Classical Arabic literature: the novelistic tendencies in adab collections, experiments with the risāla,...»

«AN Abstract OF THE DISSERTATION OF Anne Jefferson for the degree of Doctor of Philosophy in Geology presented on September 20, 2006. Title: Hydrology and Geomorphic Evolution of Basaltic Landscapes, High Cascades, Oregon Abstract approved: Gordon E. Grant Stephen T. Lancaster The basaltic landscapes of the Oregon High Cascades form a natural laboratory for examining how geologic setting and history influence groundwater flowpaths, streamflow sensitivity to climate, and landscape evolution. In...»

«FORUM ON PUBLIC POLICY RELIGION, EDUCATION AND THE ROLE OF GOVERNMENT IN MEDIEVAL UNIVERSITIES: LESSONS LEARNED OR LOST? by Kimberly Georgedes* INTRODUCTION Religion, education and government were very closely connected in the Middles Ages, as indeed in nearly every age except the modern world, beginning perhaps as early as the Reformation, but with continuing secularization of education through the Scientific Revolution, but more importantly, the Enlightenment. Here I propose to give some...»

«Homeopathy for Acute Skin Problems Melanie Creedy I don’t advocate home prescribing for chronic skin conditions such as eczema, psoriasis or longstanding cases of molluscum as homeopathy is a potent form of medicine and it is relatively easy to cause an aggravation with a remedy that appears to fit but is only superficial. Any skin complaint – be it chronic or acute – is always part of a deeper picture, regardless of how it presents, and identifies the underlying family medical history...»

«In Their Own Words IN THEIR OWN WORDS A LITERARY COMPANION TO THE PREHISTORY AND ARCHAEOLOGY OF LONDON BY KEVIN FLUDE An 'And Did Those Feet?' Book Gathered in this book are a series of historic and literary quotations examining the origins of London and the activities and life of the Britons, Romans and the early English. The quotations illustrate the way that the ancients felt about the events that unfolded before them. They give insight into past lives, hopes, fears, and prejudices. The...»

«Casa don Guanella 75 anni di presenza a Lecco Finito di stampare nel mese di ottobre 2008 2 Una storia che diventa profezia Don Alfonso Crippa SdC1 È sempre bello, per capire il presente e viverlo come una corrente d’acqua che deriva da una sorgente lontana e che ha ancora tanto cammino da percorrere, raccontare la storia di un progetto di Provvidenza, come lo è certamente quella di questa Casa, a suo tempo intitolata ad “Alessandro Manzoni”, il quale, a buon titolo, si può considerare...»

«W R I T I N G, M E D I U M, M A C H I N E MODERN TECHNOGRAPHIES E D I T E D B Y S E A N P R Y O R A N D D AV I D T R O T T E R Writing, Medium, Machine Modern Technographies Technographies Series Editors: Steven Connor, David Trotter and James Purdon How was it that technology and writing came to inform each other so extensively that today there is only information? Technographies seeks to answer that question by putting the emphasis on writing as an answer to the large question of ‘through...»

«CENTRE FOR STUDIES IN SOCIAL SCIENCES, CALCUTTA M. Phil. in Social Sciences (Affiliated to Jadavpur University, Kolkata) HANDBOOK 2015-2017 R-1, BAISHNABGHATA PATULI TOWNSHIP KOLKATA : 700 094 Telephone: 2462-7252/5794/5795 FAX: 2462-6183 E-mail: info@cssscal.org cssscal@vsnl.net Website: http://www.cssscal.org ABOUT THE CENTRE The Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta (CSSSC), was founded in 1973 by the Government of India and the Government of West Bengal to conduct and coordinate...»

«The Myth of Invasion The inconvenient realities of African migration to Europe Hein de Haas International Migration Institute University of Oxford hein.dehaas @qeh.ox.ac.uk This is a preprint version of an article whose final and definitive form will be published in the Third World Quarterly 2008 29(7): 1305‐1322. See www.tandf.co.uk/journals/titles/01436597.asp Abstract African migration to Europe is commonly seen as a tidal wave of desperate people fleeing poverty and warfare at home trying...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.