WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 55 |

«* National Library of Scotland ■■jin B000157358*. V POEMS OF OSSIAN, IN THE ORIGINAL GAELIC, WITH A LITERAL TRANSLATION INTO LATIN, BY THE LATE ...»

-- [ Page 8 ] --

Ut effundunt-se duo torrentes & prascipitiis, Erat durum super duro-(ferro) coruscans ex adverse, Duo torrentes qui veniunt a jugis cum fremitu A duabus rupibus torvis saxetorum Miscentes albam spumam infra.

Aspice tu filium famae super clivo Casdentem deorsum arduum robur populi!

Est mors super flamine circa principem, 96 TIG H MORA. DUAN V.

Na gaisgich gu 'n trian gun bhuaitlh Mu astar Fhillein an cruas blair.

Rothmar, sgiatb chopach a shluaigh, Aig da charraig shuas fo bheumaibh;

dharaig fo ghaoith o stuaidh An geuga m’a chruaidh a’ leumadh.

Phlaoisg e "shiiile dorcha thall Ag iadhadh mall m’a chairde f6in, ’S e feitheamb an samhchair ri Fillean.

Chunnaic an righ an cdmhrag treun;

Bha’anam ag 6irigh gun fhiamh.

Mar thuiteas clach Loda le fuaim O iomall cruaiche nan druim ard, ’Nuair thogas taibhs an talamh shuas, Thuit Rothmar nan cruaidh sgiath air l&r.

Teann air bha do cheuma, Chuilmhln;

Th^inig og nan ciabh iir fo dheoir;

Ghearr e ’n osag le beumaibh o cbulaobh, Roimh mheasgadh an dealradh nan lann Ri Fillean do nach gann a’ bhuaidh.

Chuir e bogha fo thaifeid r6idh, Le Rothmar nan cei.d sruth shuas;

Bba ’n comhara mu ruaidb sa’ bheinn, ’S ffath gr^in’ a’ leum thar chruaich.

C’ uim, a mhic Chul-aluinn nam beus, C’uim, a Chuilmhln gu treun dhearrsa?

Gath tein e tha losgadh m’ an cuairt;

Teich gu luath, a mhic Chul-aluinn;

TEMORA.

v. 158-185. 97 Bellatores usque ad eorum tertiam partem sine vicCirca iter Folanis in duris-(rebus) proelii. [tori& Est Rathmor, clypeus umboniger sui populi, Apud duas rupes supra sub plagis;

Duabus quercubus sub vento ex undis [bus.

Et earum ramis circa ejus duram-armaturam salientiAperuit ille sues oculos torvus ex adverse Obliquantes-se tardk circa sues amicos ipsius, Ipso expectante in tranquillitate Folanem.

Vidit rex certamen strenuum ;

Erat ejus animus surgens sine metu.

Sicut cadit saxum Lodge cum sonitu Ab extremitate prcecipitii Drumai'das, Cum levat spectrum terram sursum, Cecidit Rothmar durorum clypeorum ad humum.

Prope eum erant tui passus, Culmine;

Venit juvenis capillorum nitidorum sub lacrymis;

Secabat ille auram cum plagis k tergo, Antequam misceretur in coruscatione telorum Cum Folane, cui non erat angusta victoria.

Ponebat ille arcum sub nervum tentum Cum Rothmare centum rivorum supra;

Erant eorum observationes circa rufas in monte, Radio solis saliente trans colies.

Quamobrem, fili Culallinis venustatum, [tionem?

Quamobrem, o Culmine, (is) ad strenuam coruscaEst telum ignis ille qui urit in circuitum;

Fuge ocyiis, o fili Culallinis;

TOM. III. H DU AN V.

98 TIGHMORA.

Cha bu choimeas bhur n-aithriclie f6in Ann an comhstri nam beum air raon.

Tha mathair Chuilrahln aims an talla, A suil air gorm chlara nan sruth ;

Tha fiar ghaoth ag 6irigh o fhairge Ag iadhadh ’s a tarruing gu dubh Mu chruth is mu thaibhs a mic ;

Tha donnal chon ’nan aite f6in, A sgiatli gun f heum san tali' am full.

“ Na thuit thu, a mhbir chia bha treun An comhrag nam beud an Eirinn !” Mar ruadhaig fo fhiui gu dlomhair Sinnte sios m’ a sruthanaibh f6in ;

Chi sealgair an luighean gu fheum

Bidh cuimhne a ceum ’na chliabh :

Mar sin a shinear mac Chuil-aluinn Fo simile an t-sair air sliabh, Barr a chiahh’ an sruthan caol, Fuil a briseadh air aomadh a sg^ithe.

Bha land) san am air lann gun bheud, A chruaidh a thrGg an treun an cunnart.

“ Thuit thu,” thuirt Fillean, ’s e brdnach, “ Ma’s an cualadh air choir do chliu.

Chuir d’ athair air feachd thu le cbmhrag;

Tha ’bharail gu ’n cluinn e as ur Do s-nlomha a’dluthadh m’a chluais.

Tha e liath aig a shruthaibh fein;

Tha’shuil air Moilena nan sian;

v. 186-213. TEMORA. 99 Haud erant pares vestri patres ipsomm In contentione plagarum super campo.

Est mater Culmini in auia, Oeulo ejus versus casrulea plana rivorum;

Est ferns ventus surgens a mari Se obliquans et se trahens atrum Circa formam et spectrum sui filii;

Est ululatus canum in loco ipsorum, Ejus clypeus sine usu in aula in sanguine.

“ Num cecidisti tu, magne vir, qui eras strenuus In certamine damnorum in lerne !” Instar rufa2-(capre£e) sub sagitti secreto Extensa deorsum circa rivulos suos ipsius ;

Cernet venator talum sine vi

Erit memoria ejus passuum in ejus pectore :

Hoc modo extenditur filius Culallinis Sub oculis egregii-viri super clivo, Extremo ejus cirrhorum in rivulo angusto, Et sanguine erumpente super inclinationem ejus clypei.

Erat ejus manus in eo tempore super gladio sine darnno, Duro-telo quod defecit strenuum in periculo.

“ Cecidisti tu,” dixit Folan, atque ipso mcesto, “ Priusquam audita est prob^ tua fama.

Pigefecit tuus pater exercitui te cum bello;

Est ejus opinio quod audiet ille denuo Tua facta accedentia ad suam aurem.

Est ille canus ad suos rivos ipsius;

Est ejus oculus versus Molenam nimborum ;

100 DUAN V.

TIGHMORA.

Ach cha till thu gu slorruidh, a threin,Le faoibh o do cheud naimhdibh.”

Thaom Filiean an ruaig thar Eirinn, Es’a leantuinn ro’threun fhuaim an raoin.

Ach triath air thriath thuit Morbheinn slos Fo dhubh fheirg gun ch6ill’Fholdaith.

Fada thall air slios nan sliabh Le tuille a’s trian de chomhrag.

Sheas Dearmud an ^igh fo ghruaim, Slol Shelma m’ an cuairt a’ taomadh.

Bhris Foldath a sgiath fo ’lainn;

Theich a shluagh gu mall air sliabh.

An sin thuirt an namhaid le morchuis, “ Theich iadsa, a’s thoisich mo chliu.

A Mhalthos, gu Cathmor nam m6r ghnlomh, Cuireadh faire air m6r thonn a’chuain;

Air talamh tuitidh namhaid treun;

Mu lochan fo bheinn bidh ’uaigh;

Cha ’n 6irich fonn mharbh-rann da f6in;

Bidh thanas gun fheum fo ghruaim An ce6 mu 16n cuilceach a’ cMthair.” Chuala Malthos an smuainte ciar A dhearg shhil cur slos is samhach;

Math ’aithne air mdirchuis an triath’:

Chuir e shealladh mu ’n righ air ard bheinn;

Thionndaidh e an dorchadh a chl^ibh Is bhuail an treun a lann an cbmhrag.

An caol ghleannan Chldna fo dhubh TEMORA.

v. 214-241.

At non redibis tu in seternum, o strenue, Cum exuviis & tuis primis hostibus.” Effudit Folan fugam super lernen, Ipse insequens per vehementem sonitum aciei.

At princeps super principem, cecidit Morven deorsum Sub atra ira sine ratione Foldathi.

Long& ex adverso super latere clivorum Cum pluribus quam tertia (parte) certaminis * Stetit Dermid faustitatis sub torvitate ;

Prole Seims in circuitum se-fundente.

Fregit Foldatbus ejus clypeum sub suo telo;

Fugit ejus populus tard& super clivum.

In illo-(tempore) dixit bostis cum superbia, “ Fugerunt illi, et coepit mea fama.

O Malthe, ad Cathmorem magnorum facinorum, Ponat vigiliam ad magnam undam oceani;

In terra cadet hostis strenuus ;

Juxta lacusculum sub monte erit ejus sepulchrum;

Non surget cantus nasniarum illi ipsi;

Erit ejus spectrum sine vi sub tetricitate In nebula circa pratum paludosum arundineum musci.” Audivit Malthus in cogitationibus fuscis Suum rubrum oculum mittens deorsum et tacitus;

Est optima ejus notitia de superbia principis:

(Direxit) misit ille suum intuitum ad regem in alto Vertit-se ille in tenebris sui pectoris [monte;

Et immisit strenuus suum telum in certamen.

In angustd convalle Clonae sub nigrore * i. e. exercitus.

^orXyiii 102 TIGHMORA, DUAN V.

Tha aomaclh dha chraoibh thar an t-sruth ;

An sin a sheas samhach am brdn Siol Dhuthno nan cbmhrag corr;

Fail a taomadh’s ag iadhadh m’a thaobh, A sgiath sgoillt’ is briste air raon.

Ri carraig a sheas a shleagh mhbr.

C’uim, a Dhearmuid, cho dubhach do bhrbn ?

££ Tha mi cluinntinn garbh fhuaim a’ chdmhraig Mo chairde air chdmhnard led fein, Mo cheuma gn mall, air a’ mhdr mhagh ;

Sgiath bhriste an combstri gun fheum.

’M hi esan a ghnath to bhuaidh?

Bidh Dearmud san uaigh le cliu, Seal mu ’n dirich an dubhra suas.

Gairmidh mi thusa gu cdmhrag, Is tach’ream ri morchuis Fholdaith.” Ghlac e shleagh le sdlas ciar, Mac Mhorni an triath g’a thaobh.

££ Mhic Dhuthno, eaisg-sa do luaths;

Tha do cheuma gun tuar fo fhuil;

Cha leat-sa garbh chopan do sgdith ;

C’ uim a thuiteadh an triath gun airm ?” “ Shil Mhorni, dhomhsa do sgiath ;

Is trie a dll’ aom i slos an cdmhrag:

Caisgidh mi shiubhal air sliabh.

Shil Morni, faic clach air chdmhnard;

Clach a thog a hath cheann suas

Roi’ ’n fheur a tha fuaim an gaoith :

TEMORA.

v. 242-269.

Est inclinatio duarum arborum super flumen ;

Illic stetit tacitus in moerore Semen Duthnonis certaminum eximiorum ;

Sanguine se-effundente et circumdante ejus latus, Ejus clypeo fisso et fracto super campo.

Ad rupem stabat ejus hasta magna.

Quare, o Dermid, ita tristis tuns luctus ?

“ Sum ego audiens asperum sonitum certaminis Et mens amicos in planitie (solos) secum ipsis, Meis passibus tardis super magno agio, Et elypeo fracto in concertatione (inutili) sine usu.

An erit ille semper sub victoria?* Erit Dermid in sepulchro cum gloria, Paulo antequam surgat obscuritas sursum.

Vocabo ego tete ad certamen, Et occurram ego superbiae Foldatbi.” Prehendit ille suam hastam cum gaudio fusco, Filio Mornae principe juxta ejus latus.

“ Nate Duthnone, reprime tu tuam celeritatem;

Sunt tui passus sine colore sub sanguine;

Haud est tibi caeruleus umbo tui clypei;

Quare cadat princeps sine armis?” “ Semen Mornae, mihi (trade) tuum clypeum;

Saspius inflexit ille deorsum certamen:

Sistam ego ejus iter super campo.

Semen Mornae, ecce saxum in planitie;

Saxum, quod sustulit ejus canum caput supra

Per gramen, quod sonat in vento :

* i. e. victor.

104 DUAN V.

TIGHMORA.

Tha treun do mo chinneadh san uaigh ;

Taisg an sin mi suas san oidhche.” Ghluais e gu mall air a’ chruaich ;

Chunnaic e fo bhuaireadh an raon, Garbh dhearrsa a’ chbmhraig dol suas Criseadh mu ’n cuairt da gu claon.

Mar lasair an oidhcbe sa’ ghleann Ag 6irigh fada thall san fhraoch, A nis a’ muchadh fo mhuig a ceann, A nis a’ togail a dearg shruth baoth ’N am Grigh is aomadh nan gaoth:

Mar sin fhein a thachair cdmhrag Suile Dhearmuid na moir sgfeith.

Roimh shluagh bha ceuma mbr an Fholdaith Mar cbiar luing air faobhar nan stuadh, ’Nuair a gbluaiseas i mach o dha Innis Dol air h-aghairt's a’ tilleadh air chuan Measg bhuaireidh an fhuair ghairbh r6.

Chunnaic Dearmud le feirg a thriall;

Chuir e suas gu ’thrian a neart;

Ach threig e cheumaibh air sliabh;

Thuit deura o threun nam feart.

Chuir e stoc athar fo fhuaim;

Bhuail e tri chuaiit a mhbr sgiatb ;

Tri chuairt a ghairm e ceann an t-sluaigh:

Chuala Foldath e shuas, an triath, Measg gaire is fuaim a’ chomhraig.

Chunnaic Foldath le sblas an treun;

TEMORA.

v. 270-297.

Sunt strenui de mea gente in sepulchre;

Conde illic me sursum in nocte.” Movit-se ille tarde super collem;

Vidit ille sub tumultu aciem, Asperam coruscationem certaminis euntem sursum Et erumpentem in circuitum illi obliqu^.

Ut flamma in nocte in valle Surgens procul ex adverse in erica, Nunc suffocans sub vapore suum caput, Nunc tollens suum rutilum flumen insanum

In tempore ortus et inclinationis ventorum :

Hoc modo ipso occurrit certamen Ocuiis Dermidis magni clypei.

Ante ejus exercitum sunt passus magni Foldathi Instar fuses navis in summo undarum, Quando movetur ilia extra & duabus insulis Pergens prorsum et revertens super oceano Inter tumultum frigids spatioss Inns.

Vidit Dermid cum ira ejus iter; [suas vires;

(Intendit) misit ille sursum usque ad tertiam (partem) At defecerunt ills ejus passus super clivo;

Ceciderunt lacryms a strenuo virtutum.

Misit ille cornu patris sub sonitum ;

Percussit ille ter suum magnum clypeum ;

Ter vocavit ille caput populi:

Audivit Foldathus eum supra, princeps, Inter fremitum et sonitum certaminis.

Conspicatus est Foldathus eum gaudio strenuum;

106 TIGHMORA. DUAN V Thog e suas gu feum a shleagh, Is i nighte gu leth am fail.

Mar charraig a's ruadh shrutha claon A’ taomadh dearg le ’taobh an stoirm;

Mar sin fo sheachran fal’ an laoch,,Ciar cheannard nan daoine fo airm.

Air gach taobh a dh’ aom an sluao-h O chomhstri gu buaidh an tlil righ.

Thog mar aon am faobhair suas— Grad thainig an cruaidh na Selma Fillean o iomall an t-sluaigh.

Tri ceuman air ais a dll’aom Foldath O ’n dearrsa bhuail claon a shuilean, A thainig mar dhealan o nial, Chur dion air triath bha fo leoin.

Sheas e’s e fas suas am morchuis Gairm uile gu comhrag a' chruaidh.

Mar thach’reas air sgiathaibh leathan treun Da iolair air Gginn an gaoith’ A’stri air an itihh gu IGr, Ghluais grad gu beud an d& shaoi.

Ma seach tha ceuma nan righ Air aghairt gu strl o 'n di chruaich ;

Bha 'n comhrag a’ ciaradh dol slos Air an lannaibh fo chli nam buadh.

Bha solas nan treun ann do chliabh, A Chathmhoir air faobhar nan sliabh, An sdlas tha dlomhair a ghnath TEMORA.

v. 298-325. J07 Sustulit ille sursum ad rem gerendam suam hastam, Eaque lota dimidiatim in sanguine.

Ut rupes, rubris rivulis obliquis Se-fundentibus rutilos per ejus latus in procella;

Sic (erat) sub erratione sanguinis heros, Fuscus doctor virorum sub armis.

In singulo latere inclinavit-se populus A concertatione pro victoria duorum regum.

Sustulerunt (simul) ut unus acies-telorum sursus— Ocyus venit in duiA-armatuiA Selmte « Folan ab extreme populi.

Tres passus retro inclinavit-se Foldathus A coruscamine quod percussit obliquk suos oculos, Quod venit ut fulgur a nube Ut prasstaret munimen principi qui erat sub vulnere.

Stetit ille crescens sursum in superbia Et vocans omnes ad certamen ejus duri-(ferri).Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 55 |


Similar works:

«E. ALISON KAY Missionary Contributions to Hawaiian Natural History: What Darwin Didn't Know It is with great pleasure that we add our warm commendation of the late effort of the missionaries. Situated in a remote island, in the vast expanse of the Pacific intensely and ardently occupied in their great object, the moral improvement and civilization of the natives; remote from the lights of science, and subjected to the physical privations both frequent and severe, we certainly owe them many...»

«GOLD POTENTIAL AT THE MATEPONO RIVER MOUTH AND ADJACENT AREAS, SOLOMON ISLANDS VOLUME 1 A MAGNETOMETER SURVEY Jackson l.um', Antoine de Biran David MichaeP and Thomas Toba December 1994 SOPAC Technical Report 213 SOPAC Secretariat 1 2Consultant 3Ministry of Energy, Water and Mineral Resources Solomon Islands This Study was funded by the Government of Canada [3] TABLE OF CONTENTS SUMMARY 5 6 ACKNOWLEDGEMENTS OBJECTIVES 7 INTRODUCTION History 7 11 SOPAC Activities 12 Access 12 Geological Setting...»

«  Reclaimed: Paintings from the Collection of Jacques Goudstikker October 29, 2010 March 29, 2011 Exhibition Wall Text and Object Labels Introduction This exhibition commemorates a remarkable story of post-Holocaust restitution and the extraordinary life and legacy of Jacques Goudstikker (1897–1940), a preeminent art dealer in Amsterdam. Goudstikker’s vast collection of Old Master paintings was almost lost forever to the Nazi practice of looting cultural properties. We invite you to...»

«Faculty Senate Meeting Wednesday, February 20, 2013 3:30 p.m. 5:30 p.m., Adelbert Hall, Toepfer Room AGENDA 3:30 p.m. Approval of Minutes from the January 24, 2013 R. Dubin Faculty Senate Meeting, attachment 3:35 p.m. President’s and Provost’s Announcements B. Snyder B. Baeslack 3:40 p.m. Chair’s Announcements R. Dubin 3:45 p.m. Report from the Executive Committee S. Garverick 3:50 p.m. Art History/Museum Studies PhDDiscontinuation of Program, attachment C. Scallen 3:55 p.m. WSOM...»

«THEO DU PLESSIS FROM MONOLINGUAL TO BILINGUAL HIGHER EDUCATION: THE REPOSITIONING OF HISTORICALLY AFRIKAANS-MEDIUM UNIVERSITIES IN SOUTH AFRICA (Received 25 June 2005; accepted in revised form 20 November 2005) ABSTRACT. This paper departs from current approaches to bilingual education at bilingual universities and draws a distinction between parallel bilingual education and integrated bilingual education. It presents an overview of language policy development at historically Afrikaans-medium...»

«The True Cost of the Crisis – Piercings to the Heart of the Church Dear Cardinals, Archbishops, Bishops, Major Superiors, esteemed colleagues and fellow participants, it is an honor and privilege to address you this day. Thank you for allowing us to present to you. Introduction The international sexual misconduct crisis has had profoundly negative consequences upon the Catholic Church. This is an unquestionable fact. The ultimate import of these consequences is impossible to discern or...»

«Testimony of John Stumpf Chairman and Chief Executive Officer of Wells Fargo & Co. Before the U.S. Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs Washington, D.C. September 20, 2016 Chairman Shelby, Ranking Member Brown, and Members of the Committee, thank you for inviting me to be with you today. I am the Chairman and Chief Executive Officer of Wells Fargo, where I have worked for nearly 35 years. It is my privilege to lead the company, which was founded 164 years ago and has played a...»

«PREMPEH COLLEGE AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN LATE COLONIAL ASANTE by YASUKI KUWAJIMA A thesis submitted to the University of Birmingham for the degree of MASTER OF PHILOSOPHY in African Studies Centre of West African Studies School of History and Cultures College of Arts and Law University of Birmingham October 2012 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property...»

«Introduction Sinai, defined by the rifts of the Gulf of Suez and the Gulf of Aqaba, is geographically distinct from both Africa and Asia, but also serves as a connection between them. Sinai has been the only land-bridge between the two continents throughout the Quaternary, and that the bridge has been crossed repeatedly is evident from the range of species living there now: “a dramatic meeting between Palaearctic and African forms” (Tchernov, 1979: 99). Historically, therefore,...»

«On the Historicity of Jesus By Richard Carrier © 2014 Section-by-Section Bibliography for Text-to-Speech Rendering to Assist the Visually Impaired For each section of the book you will find below the sources and scholarship relied upon, stripped out of the book in sequential order. Not included are the following works of mine that I referenced often enough that they should just be consulted in their entirety (heeding my remark that my views or conclusions on some points may have changed):...»

«TOWN OF PORT HEDLAND MUNICIPAL INVENTORY of HERITAGE PLACES REVIEW 2007 Laura Gray Heritage & Conservation Consultant TOWN OF PORT HEDLAND MUNICIPAL INVENTORY OF HERITAGE PLACES Contents Executive summary Update of historical overview 19972006 List of places (Alphabetical: street address) Management categories List of places (with management categories) Category lists PLACE RECORDS Appendix: Significance REVIEW 2007 TOWN OF PORT HEDLAND MUNICIPAL INVENTORY OF HERITAGE PLACES EXECUTIVE SUMMARY...»

«VME Dual Sonar Interface Board (P/N 201850-xxx) User’s Manual And Troubleshooting Guide February 24, 2009 Rev B Moog Components Group Springfield Operations 750 West Sproul Road Springfield, PA 19064 E-Mail: mcg@moog.com URL: www.moog.com/components Tel: 610-328-4000 Fax 610-605-6216 24/7 Technical Customer Support Hotline: 610-605-6101 MOOG CG 201850-xxx VME Dual Sonar Board Manual Revision B 2/24/09 MANUAL REVISION HISTORY REVISION DATE BY REASON FOR NUMBER REVISION Preliminary-Rev A 8/7/08...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.