WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 |

«RAPPORT arbeidsgruppe for utarbeidelse av håndbok for utvikling og drifting av fellesgrader på ph.d.-nivå 02.10.09 BAKGRUNN Følgende ...»

-- [ Page 1 ] --

RAPPORT

arbeidsgruppe for

utarbeidelse av håndbok for utvikling og drifting

av fellesgrader på ph.d.-nivå

02.10.09

BAKGRUNN

Følgende arbeidsgruppe ble nedsatt for utarbeide en håndbok for utvikling og drifting av

fellesgrader på ph.d.-nivå:

Professor Astri Andresen (leder), Viserektor for internasjonale relasjoner

Professor Georg Francis, Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Vibeke Kyrkjebø, Fakultetssekretariatet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Unni Kvernhusvik, Senter for internasjonal helse, Det medisinsk-odontologiske fakultet Per Gunnar Hillesøy, Kollegiesekretariatet Gry Kibsgaard (sekretær), Forskningsavdelinga

Arbeidsgruppen fikk som mandat:

• Å utarbeide en rapport som vurderer hvilke endringer og eventuelle tillegg en må innarbeide i ph.d.-reglementet for å legge til rette for fellesgradssamarbeid

• Å utarbeide en håndbok for utvikling og drifting av fellesgrader på ph.d.-nivå som

blant annet inkluderer:

o Forslag til mal for fellesgrad på ph.d.-nivå o Forslag til mal for cotutelle avtale o Rutiner for inngåelse av cotutelle avtaler Arbeidsgruppen bes ferdigstille sitt arbeid innen 31.08.09. Rapporten leveres Forskningsavdelinga for videre oppfølging.

ARBEIDSFORM

Utdanningsavdelingen (UA) meldte inn til arbeidsgruppa at de ønsket å være involvert i arbeidet og Eli Zachariadis, seksjonssjef for internasjonal seksjon UA, ble tatt inn i gruppa som ekstra medlem. Hun hadde dessverre ikke anledning til å stille på møtene, men har hatt tilgang til alle dokumenter underveis i prosessen og kommet med innspill til de endelige dokumentene og selve rapporten. Arbeidsgruppa har hatt 4 møter og har brukt følgende

bakgrunnsdokumenter aktivt i arbeidsprosessen:

• UHRs håndbok for fellesgrader

• UiBs håndbok for utvikling og drifting av fellesgrader som er utarbeidet for bachelor og master

• Utlysningstekst Erasmus Mundus II

• Coimbra Doctoral Task Force sitt forslag til mal for cotutelle avtaler

• UiO sin retningslinje for fellesgradssamarbeid

VURDERING AV PH.D.-REGLEMENTET OG EVENTUELLE ENDRINGER

De eneste endringer som foreslås inn i ph.d.-reglementet er:

• Under §1 bør en klargjøre at ph.d.-reglementet omtaler den organiserte forskerutdanningen og at det i tilfeller ved fellesgradsprogrammer kan være andre regler som gjelder.

• Under § 14 eventuelt §15 bør en klargjøre at det i forbindelse med fellesgrader og fellesgradsprogram kun er Universitetsstyret som kan delegere myndighet til å forvalte forskerutdanningen til et konsortium bestående av flere institusjoner.

Arbeidsgruppa foreslår følgende tekst som et tillegg til ph.d.-reglementets §1 og § 14:

§ 1a: Fellesgradssamarbeid.

Reglementet gjelder for den organiserte forskerutdanningen ved Universitetet i Bergen, herunder for fellesgradssamarbeid mellom Universitetet i Bergen og andre institusjoner. Med fellesgradssamarbeid menes i reglementet her et samarbeid mellom to eller flere institusjoner – et konsortium – om opptak til forskerutdanning, veiledning, bedømmelse, gradstildeling m.v.

Konsortiet kan vedta å opprette særskilte organer for å forvalte fellesgradssamarbeidet.

Fellesgradssamarbeid skal bygge på avtale mellom de deltakende institusjonene, og det kan i avtalen fastsettes regler som avviker fra de alminnelige reglene i reglementet her.

Styret selv vedtar nærmere regler og retningslinjer for fellesgradssamarbeid, herunder mal for samarbeidsavtaler som nevnt i forrige ledd, og kan også vedta å delegere myndighet som nevnt i reglementet her til konsortieorganene.

§ 14 Ansvaret for forskerutdanningen Universitetsstyret selv kan delegere myndighet til konsortier som er opprettet for å forvalte fellesgradssamarbeid.

Arbeidsgruppas vurderinger av ph.d.-reglementet resulterte i en identifisering av et behov for en fellesgradsbestemmelse for UiB som kan regulere UiBs inngåelse i fellesgradssamarbeid.

Fellesgradsbestemmelse Arbeidsgruppa foreslår at det utarbeides en fellesgradsbestemmelse som regulerer UiBs inngåelse i fellesgradssamarbeid. Arbeidsgruppa har ikke utarbeidet et endelig forslag til fellesgradsbestemmelse, men mener at en fellesgradsbestemmelse for UiB bør omfatte

følgende forhold:

• bør gjelde alle 3 utdanningsnivåer bachelor, master og ph.d.

• trappetrinnsmodell for samarbeid og grad av forpliktelse, definering av minstekrav for fellesgradssamarbeid: merverdi vitenskapelig sett

• bør stille minimumskrav til vitnemål og diploma supplement

• bør stille minimumskrav til finansieringsgrunnlag for inngåelse av fellesgrad

• reguleringer av fellesgrader skal skje i spesifikke avtaler for hver fellesgrad som utarbeides

• i forhold til inngåelse av cotutelle avtaler bør en stille krav til:

o at ph.d.-kandidaten har fysisk tilstedeværelse og deltakelse i aktive fagmiljø ved begge institusjonene som inngår i avtalen o minstekrav for vitnemålet fremgår at det er en cotutelle avtale og at vitnemålet har ett felles diploma supplement o at inngåelse av cotutelle avtale bør skje tidsmessig senest 1 år før innlevering av avhandling

• i forhold til inngåelse av fellesgradssamarbeid i form av opprettelse av et felles ph.d.program bør en stille krav til:

o samarbeidsavtale må foreligge mellom institusjonene som skal inngå et felles doktorgradsprogram o at samarbeidet sikrer det felles ph.d.-programmet en komplementær og utfyllende kompetanse o opprettelse av et eget konsortium med steering committee/board bør inngå som et minste kriterium for inngåelse av felles doktorgradsprogram o forskningssamarbeid og mobilitet anbefales sterkt som kriterier for inngåelse av felles doktorgradsprogram o at samarbeidet baserer seg på et faglig samarbeid utover kun to nøkkelpersoner ved institusjonene o varighet av samarbeid og program bør være minst 5 år for å sikre ferdigstillelse av et kull o at ph.d.-kandidatene har fysisk tilstedeværelse og deltakelse i aktive fagmiljø ved begge institusjonene som inngår i avtalen o en må forutsette gjensidig godkjenning av transfer credit ved inngåelse av felles doktorgradsprogram o administrativt personell må involveres i startfasen hos alle partnere ved utarbeidelse av felles doktorgradsprogram o utarbeidelse av ett felles vitnemål med ett diploma supplement ved felles doktorgradsprogram En fellesgradsbestemmelse for alle 3 utdanningsnivå bachelor, master og ph.d. vil være førende for hvordan vi på UiB kan inngå ulike fellesgradssamarbeid. Veiledningen ved UiB for utvikling og drift av fellesgrader inneholder gode prosedyrer for bachelor- og masternivået. Det må i tillegg etableres en prosedyre for godkjenning av de endelige avtalene på ph.d.-nivået som anvendes av alle nivå.

HÅNDBOK FOR UTVIKLING OG DRIFTING AV FELLESGRADER PÅ PH.D.NIVÅ

Arbeidsgruppa har vurdert mulighetene for å utarbeide en håndbok for utvikling og drifting av fellesgrader på ph.d.-nivå i forhold til den eksisterende for bachelor- og masternivået.

Arbeidsgruppa mener det bør utarbeides rutiner for utvikling og drifting av fellesgrader på ph.d.-nivå samt rutiner for inngåelse av cotutelle avtaler som et tillegg til dagens håndbok for fellesgrader på bachelor- og masternivået. En kan i kapitlene 1-3 innarbeide informasjon om ph.d.-utdanningen i forhold til de enkelte punktene, men lage et eget kapittel for ph.d.-nivået for å dekke kapitlene 4-8 som omfatter opprettingsfasen, etableringsfasen, drifts- og evalueringsfasen, nedleggelse samt rutiner ved UiB for dette arbeidet. Arbeidsgruppa har utarbeidet konkrete forslag om tillegg for kapitlene 1-3, men har ikke utarbeidet eget kapittel for ph.d.-nivået da en mener det først bør etableres en fellesgradsbestemmelse før en kan utarbeide rutiner for dette arbeidet. Dette betyr at arbeidsgruppa vurderer som urealistisk å kalle gruppas innspill et utkast til håndbok, den skissen vi legger ved vår rapport er mer enn veiledning til det videre arbeidet.

Selv om arbeidsgruppa ikke har utarbeidet en håndbok har en utarbeidet forslag til mal for fellesgradavtale basert på et felles doktorgradsprogram, samt forslag til mal for cotutelle avtaler.

Avtalemaler for fellesgradssamarbeid Arbeidsgruppa har i de to forslag til avtalemaler innarbeidet de forhold som gruppa foreslår som viktige punkt i en fellesgradsbestemmelse. Begge malene er utarbeidet på grunnlag av eksisterende avtaler som UiB har inngått allerede og basert på UiOs retningslinjer for fellesgrader på ph.d.-nivå samt Coimbras mal til cotutelle avtaler. I tillegg har arbeidsgruppa foretatt en vurdering av bruk av begrep rent språklig i forhold til terminologien som anvendes internasjonalt innen forskerutdanning. De begrep en har valgt er i henhold til UHR sin terminologiliste på engelsk i tillegg til de begrep som Coimbra Doctoral Task Force anvender i tråd med EUAs bruk av terminologi knyttet til forskerutdanning.

Viktige punkt som er innarbeidet i malene er:

cotutelle avtale

• krav om tidsaspekt på 1 år for seneste mulighet for å inngå en cotutelle avtale før innlevering av avhandling

• rolleavklaringer for veileder, bruke utdrag fra ph.d.-håndboka med rights and duties for supervisors som appendiks til cotutelle avtale

• krav om at det må foreligge et eksisterende faglig samarbeid for inngåelse av cotutelle avtale avtale om felles doktorgradsprogram og felles ph.d.-grad

• prinsipper for felles ph.d.-gradssamarbeid i forhold til aktivt fagmiljø og omfang i ph.d.-kandidater og faglig samarbeid

• inkludere krav om etikk, vitenskapsteori og metode som krav i formal training

• muligheter for avhandling basert på artikler eller monografi Arbeidsgruppa foreslår at det rent administrativt utarbeides en håndbok med rutiner for inngåelse og drifting av fellesgrader på ph.d.-nivå og cotutelle avtaler basert på de utarbeidede malene for avtaler. Dette er et arbeid Forskningsavdelinga og Utdanningsavdelinga kan gjøre i samarbeid med fakultetene.

ØVRIGE INNSPILL

Fellesgradsforumet som er etablert ved UiB er et viktig forum for videreføring av arbeidet med kvalitetssikring av fellesgradssamarbeid og et viktig forum for utveksling av erfaringer med utvikling og drifting av fellesgrader. Arbeidsgruppa understreker viktigheten av å jobbe videre i fellesgradsforumet med å styrke budsjettene til arbeid med fellesgrader. Institusjonell strategi og støtte er avgjørende for vellykketheten for fellesgradssamarbeid.

Arbeidsgruppa anbefaler også på det sterkeste til at UiB foretar en gjennomgang av vitnemålpraksis på ph.d.-nivået da UiB i dag ikke har en entydig praksis på utarbeidelse av ph.d.vitnemål. I forbindelse med en slik gjennomgang og endelig avklaring av ett felles ph.d.vitnemål anbefaler gruppa at det også utarbeides eget diploma supplement for ph.d.-graden ved UiB. Fellesgrader bør følge samme retningslinje som for ph.d.-graden ved UiB, slik at det er Rektor og Universitetsdirektør som signerer på vitnemålet.

OPPSUMMERING

Arbeidsgruppa har i løpet av kort tid gått gjennom en stor mengde dokumenter og ulike avtaler og har sett behovet for at dette feltet utvikles ytterligere ved UiB. Det viktigste slik arbeidsgruppa ser det er at UiB utarbeider en egen fellesgradsbestemmelse for å sikre at de avtaler UiB inngår baseres på gode kvalitetskriterier for de utdanningstilbud og grader UiB ønsker å tilby. Arbeidsgruppa takker for oppdraget og legger ved 4 utarbeidede dokumenter til bruk i det videre arbeidet med fellesgrader og cotutelle avtaler ved UiB. Vi beklager å ha overtrådt fristen for innlevering av rapport og vedlegg, men det begrunnes i sykdom i arbeidsgruppa. Vi håper like fullt at dette arbeidet fortsetter med samme styrke slik at viktige avklaringer mht en fellesgradsbestemmelse er på plass i tide for neste søknadsrunde til Erasmus Mundus II. Det stilles strenge krav til rutiner og gode avtaler samt myndighetsforhold i forhold til drift av fellesgrader i EMII og UiB kan kun tilby det med en institusjonell strategi og avklarte myndighetsforhold for utvikling og drift av fellesgrader, også på ph.d.-nivå.

Professor Astri Andresen (leder) Professor Georg Francis Vibeke Kyrkjebø Unni Kvernhusvik Per Gunnar Hillesøy Eli Zachariadis Gry Kibsgaard (sekretær)

Vedlegg:

Forslag til mal for fellesgradssamarbeid basert på felles doktorgradsprogram Forslag til mal for cotutelle avtale Forslag til informasjonsbolker som kan inngå i kapittel 1-3 i veiledning for utvikling og drift av fellesgrader Et førsteutkast til fellesgradsbestemmelse Draft Joint PhD degree programme outline The joint PhD programme outline is a suggestion for a template to be used in the creation of such programmes. The content can hence be changed, however we strongly recommend that the headings remain the same.

1. Programme name:

2. Aim and Content (do not mix with learning objectives):

The structure of the programme should be listed here through the mentioning of the

following categories:

• Compulsory activities

• Elective modules Furthermore the aim of the research training should be shortly described.

• What are the graduation requirements for the taught part?

• What are the requirements for the written dissertation/thesis?

• What are the requirements for oral examination/dissertation/thesis defence?

Suggestion:

“The aim of the research programme is to qualify the candidate for research activities and other kinds of work requiring a high level of scientific insight. The programme comprises an independent research project resulting in a scientific dissertation of a high academic standard.Pages:   || 2 | 3 | 4 |


Similar works:

« Sensible Meals: Lesson 1 Objectives By the end of this lesson, the participant will be able to:  Describe general principles of healthy eating.  Differentiate between foods perceived to be healthy and foods that actually are healthy.  Define commonly used health and nutrition claims on labels.  Demonstrate knowledge of portion control techniques, including the MyPlate Portion Indicators method. Time for this Lesson: 50-65 minutes Activities in this Lesson 1. Introduction and...»

«DISCOVERY Pregnancy – HEALTH MATTERS The A, B, Cs Vol 2(a) 2013 Discovery Health Matters Discovery Health Matters is a layman’s guide to important, but often misunderstood topics in healthcare. The information contained in this document is for informational purposes only, and should not be used to replace professional medical advice, or be used to diagnose or treat a medical condition. Pregnancy Bringing a new life into the world is a highlight of any person’s existence. Babies come into...»

«Frequently Asked Questions 1 Chapter 8 What People Say About the Liver Flush (Testimonials) “T he liver flush, what a difference it makes! I’m a 46-year-old woman and have had health problems practically all my life. As a child, my health problems were minor, but numerous and constant. It was not until I became an adult that my minor problems became major ones. My road to good health has been long and exceptionally difficult. I have been probed with cameras, pricked with needles, scanned,...»

«Medication Guide For A Safe Recovery A guide to maintaining sobriety while receiving treatment for other health problems. Revision 2.0 -June 2014 Table of Contents Introduction How to Use this Guide Class A Drugs (Absolutely Avoid) Class B Drugs (With Addiction Medicine Specialist/Doctor Approval Only) Class C Drugs (Generally Safe to Take) Alcohol-Free Products Incidental Exposure Index www.talbottcampus.com Introduction From the Talbott Recovery Campus Welcome to the Talbott Recovery Campus...»

«European Medicines Agency London, 24 January 2007 Doc. Ref. EMEA/CHMP/VWP/263499/2006 COMMITTEE FOR HUMAN MEDICINAL PRODUCTS (CHMP) GUIDELINE ON INFLUENZA VACCINES PREPARED FROM VIRUSES WITH THE POTENTIAL TO CAUSE A PANDEMIC AND INTENDED FOR USE OUTSIDE OF THE CORE DOSSIER CONTEXT. July 2006 DRAFT AGREED BY VACCINE WORKING PARTY July 2006 ADOPTION BY CHMP FOR RELEASE FOR CONSULTATION 15 September 2006 END OF CONSULTATION (DEADLINE FOR COMMENTS) 11 January 2007 AGREED BY VACCINE WORKING PARTY 24...»

«IAEA HUMAN HEALTH SERIES No. 19 Quality Assurance Programme for Computed Tomography: Diagnostic and Therapy Applications IAEA HUMAN HEALTH SERIES PUBLICATIONS The mandate of the IAEA human health programme originates from Article II of its Statute, which states that the “Agency shall seek to accelerate and enlarge the contribution of atomic energy to peace, health and prosperity throughout the world”. The main objective of the human health programme is to enhance the capabilities of IAEA...»

«Shoko Afr. J. Trad. CAM (2007) 4 (4): 501 – 509 501 Afr. J. Traditional, Complementary and Alternative Medicines Research Paper www.africanethnomedicines.net ISSN 0189-6016©2007 KARANGA TRADITIONAL MEDICINE AND HEALING Tabona Shoko University of Zimbabwe, Department of Religious Studies, Classics and Philosophy P.O.Box MP 167, Mt Pleasant, Harare Zimbabwe E-mail: shokotab@yahoo.com Abstract In this paper we present the Karanga traditional system of therapy of illness and disease manifest in...»

«Israel Azenil1 250mg Capsules, 200mg/5ml Suspension, Zithromax IV 500mg, Zmax prolonged release suspension 2g, 19 January 2011 The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health and its content was checked and approved 1. TRADENAMES OF THE MEDICINAL PRODUCT AZENIL – Capsules, Powder for Oral Suspension ZITHROMAX I.V Powder for Intravenous Solution (IV) ZMAX Prolonged-release granules for oral suspension 2.0 g 2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION Capsules: Azithromycin...»

«Epidemiological investigation of an outbreak of gastrointestinal illness following a mass-participation swim in the River Thames London October 2012 Final report About Public Health England We work with national and local government, industry and the NHS to protect and improve the nation's health and support healthier choices. We address inequalities by focusing on removing barriers to good health. We were established on 1 April 2013 to bring together public health specialists from more than 70...»

«MARINE MAMMAL SCIENCE, 31(1): 279–297 (January 2015) © 2014 The Authors Marine Mammal Science published by Wiley Periodicals, Inc. on behalf of Society for Marine Mammalogy This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. DOI: 10.1111/mms.12157 Do ship strikes threaten the recovery of endangered eastern North Pacific blue whales? COLE C....»

«Assessment of Medicine Quality Assurance in Rwanda: Overview of Findings and Recommendations for Consideration Kigali and Butare, Rwanda November 9-13, 2009 Trip Report Mustapha Hajjou, Ph.D., PQM Abdelkrim Smine, Ph.D., PQM Veerle Coignez, MA, MPH, USAID Promoting the Quality of Medicines Program Implemented by U.S. Pharmacopeia 12601 Twinbrook Parkway Rockville, MD 20852 USA Tel: (+1) 301-816-8162 Fax: (+1) 301-816-8374 Email: pqm@usp.org Cooperative Agreement # GHS-A-00-09-00003-00...»

«HANDBOOK OF Medicinal Herbs SECOND EDITION HANDBOOK OF Medicinal Herbs SECOND EDITION James A. Duke with Mary Jo Bogenschutz-Godwin Judi duCellier Peggy-Ann K. Duke CRC PR E S S Boca Raton London New York Washington, D.C. Peggy-Ann K. Duke has the copyright to all black and white line and color illustrations. The author would like to express thanks to Nature’s Herbs for the color slides presented in the book. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Duke, James A., 1929Handbook of...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.