WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

«RAPPORT arbeidsgruppe for utarbeidelse av håndbok for utvikling og drifting av fellesgrader på ph.d.-nivå 02.10.09 BAKGRUNN Følgende ...»

-- [ Page 4 ] --

Definisjoner/beskrivelser Felles studieprogram Et samarbeid mellom to eller flere institusjoner, der én av de deltakende institusjonene oppretter programmet og har det formelle ansvaret for driften og for å tildele graden, men med omfattende bidrag fra de øvrige deltakerne.

Fellesgrad Et samarbeid mellom to eller flere institusjoner, der alle deltakende institusjoner i fellesskap oppretter og driver et felles studieprogram. Med dette forstås at deltakerne har felles ansvar for opptak, undervisning, veiledning og gradstildeling og innholdet ellers.

Fellesgrader er aktuelle for alle nivåer. En fellesgrad kan dokumenteres ved å utstede ett fellesvitnemål, ett fellesvitnemål i tillegg til to eller flere institusjonelle vitnemål, eller kun to eller flere institusjonelle vitnemål.

Co-tutelle Felles veiledning av ph.d.-kandidater.

Co-tutelle-ordninger er bare aktuelt for ph.d.-nivået, og skal brukes der det ikke er gjort avtale om fellesgradssamarbeid i form av et felles ph.d.-program. En cotutelleavtale leder frem til en fellesgrad, noe som også skal fremgå av vitnemålet/ene.

Myndighetsfordeling Felles studieprogram med UiB som ansvarlig (gradsutstedende) institusjon opprettes av universitetsstyret. Samarbeidsavtalen (jf. nedenfor) undertegnes av rektor på UiBs vegne.

Felles studieprogram der UiB deltar, men ikke er ansvarlig koordinerende institusjon, godkjennes av styret. Samarbeidsavtalen undertegnes av rektor på UiBs vegne.

Fellesgrader opprettes av universitetsstyret. Rektor undertegner samarbeidsavtalen på UiBs vegne.

Institusjonelle rammeavtaler om co-tutelle-samarbeid godkjennes og undertegnes av rektor.

Individuelle avtaler innenfor rammen av institusjonelle avtaler behandles på samme måte som alminnelige veiledningsavtaler, jf. ph.d.-reglementet. Individuelle co-tutelle-avtaler som ikke bygger på en institusjonell rammeavtale kan bare inngås unntaksvis, og skal godkjennes av rektor.

Alminnelige retningslinjer for saksforberedelse ved etablering av samarbeid som nevnt i dokumentet her Saken skal forberedes av fagmiljø og institutt og deretter gå via fakultetet til Utdanningsavdelingen, som forbereder den for rektor og Universitetsstyret.

Merverdi Det kreves at den aktuelle samarbeidsformen skal tilføre fagmiljøet/-ene en merverdi som er klart større enn den som kan oppnås ved å velge en enklere samarbeidsform eller ved å videreføre eksisterende samarbeid.

Faglig forankring Det foreslåtte samarbeidet må ha en tydelig forankring i fagmiljøet, og må identifisere et tilstrekkelig antall vitenskapelig ansatte som skal delta i samarbeidet, som undervisere, veiledere m.m. Det må også godtgjøres at de(n) samarbeidende institusjonen har en tilsvarende forankring i de relevante fagmiljøene.

Mobilitet

I samarbeidsavtalen/co-tutelle-avtalen skal det fastsettes minstekrav til mobilitet for så vel forskere som studenter/kandidater. For co-tutelle-ordninger skal det alltid kreves at kandidaten oppholder seg en viss tid ved den samarbeidende institusjonen.

Ressursgrunnlag Ressursgrunnlaget må være tilstrekkelig til at samarbeidet kan realiseres for hele avtaleperioden. Dette omfatter penger, undervisningskrefter og veiledere, infrastruktur, teknisk og administrativ støtte og organisatorisk overbygning.

Langsiktighet Samarbeidet om felles studieprogrammer skal være forpliktende og langsiktig, og skal normalt ha en tidsramme på minst fem år.

Organisatoriske rammer og samarbeidsavtaler Samarbeid om felles studieprogram skal skje innenfor rammen av konsortier, der alle de deltakende institusjonene er medlemmer. Konsortiene opprettes ved avtale mellom deltakerne.

I avtalen skal også alle andre forhold av betydning reguleres, herunder om styrende organer, om faglig innhold, teknisk og administrativ støtte, avtaleperiode, oppsigelse og forlengelse, tvisteløsning, m.v.

Samarbeid om co-tutelle skal skje innenfor rammen av institusjonelle avtaler.

Vitnemål Vitnemål for fullført felles studieprogram skal utstedes av en av de samarbeidende institusjonene, jf. definisjonen ovenfor.

Vitnemål for fullført fellesgrad kan utstedes på en av følgende måter:

- Som ett dokument, utstedt av alle deltakende institusjoner i fellesskap.

- Som ett dokument fra hver av de deltakende institusjonene.

- Som en kombinasjon av de to ovenstående.

Ph.d.-kandidater som har gjennomgått forskerutdanning innenfor en co-tutelle-ordning, skal ha vitnemål der dette går fram.

Alle vitnemål, også ph.d.-vitnemål, skal ledsages av et Diploma Supplement, der opplysninger om samarbeidet kommer fram. For fellesgradssamarbeid der det utstedes flere enn ett vitnemål, skal det kreves at begge eller alle vitnemålene viser til hverandre, slik at det ikke skapes inntrykk av at studenten eller kandidaten har gjennomgått flere utdanninger.

Avvik og unntak Dersom det pga. den nasjonale lovgivningen ikke er mulig for alle samarbeidende institusjoner å oppfylle alle kravene som er nevnt her, kan det gjøres unntak. Det må i så fall gjøres greie for hvilke unntak det gjelder.

Det kan, dersom det er nødvendig for at samarbeidet skal fungere etter hensikten, gjøres avvik fra gjeldende regelverk eller etablert praksis ved UiB.

For avvik og unntak som nevnt her, gjelder at disse – både enkeltvis og samlet – må framstå som faglig, administrativt og økonomisk forsvarlige.

Implementering av fellesgrader m.m. ved UiB Det forutsettes at samarbeid om felles studieprogram, fellesgrader og co-tutelle blir regulert i UiBs regelverk, samt at det i nødvendig utstrekning blir utarbeidet veiledninger og håndbøker.

Universitetsdirektøren utarbeider oversikt over alle samarbeidsavtaler som nevnt her, og påser at denne holdes á jour.

–  –  –

Nytt navn: Veiledning for utvikling og drift av fellesgrader på bachelor-, master- og ph.d.nivå ved UiB Pkt 1.2: Føye til pkt om merverdi av fellesgradssamarbeid som fremhever forskningselementet: Stimulere til internasjonalt samarbeid om forskning på høyt nivå og sikre gode spisskompetansemiljøer i forskningsfelt som er for svake nasjonalt.

Pkt. 1.3.3 Cotutelle/Felles ph.d.-grad I dette avsnittet bør vi få innen trappetrinnsdefinisjon av hvordan vi ser for oss skillet mellom felles ph.d.-grad basert på en cotutelleavtale og en felles ph.d.-grad basert på et felles doktorgradsprogram. Grad og omfang av samarbeid og kandidater bør være ett element som kan inngå her i forhold til valg av avtale. Dette er også momenter som bør inn i en fellesgradsbestemmelse. Avsnittet må også oppdateres i forhold til ERASMUS MUNDUS utlysning og krav til søknad.

Pkt 1.4. Internasjonale føringer Fra The Bologna Process 2020- The European Higher Education Area in the new decade Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education,

Leuven and Louvain-la Neuve, 28-29 April 2009:

In 2020, at least 20% of those graduating in the European Higher Education Area should have had a study or training period abroad. Within each of the three cycles, opportunities for mobility shall be created in the structure of degree programmes. Joint degrees and programmes as well as mobility windows shall become more common practice.

Pkt. 1.5 UiB om fellesgrader

Fra Handlingsplan for forskerutdanning 2009-2015:

Internasjonalisering kan ha form av samarbeid om doktorgraden gjennom felles veiledning (co-tutelles) eller fellesgrader (joint degrees). Det er i de senere år opparbeidet erfaringer i enkelte fagmiljøer med felles veiledning der både UiB og den utenlandske samarbeidsinstitusjonen utsteder doktorgraden etter en bestemt avtale for hver enkelt PhDstudent (co-tutelle). Utvalget [..] finner at det bør være en sentral administrativ oppgave ved UiB å koordinere arbeidet med akademiske fellesgrader og co-tutelle-ordninger.

Fra Handlingsplan for internasjonal virksomhet 2007-2009:

Godt planlagte utenlandsopphold som en integrert del av forskerutdanningen for UiBs kandidater bidrar på en verdifull måte til etablering a vinternasjonale nettverk på et tidlig tidspunkt i forskerkarrieren. Utvikling av forskerskoler, sommerskoler og praktiske kurs (workshops) med internasjonale profiler vil også bidra til kvalitetsheving og en mer synlig ”internasjonalisering hjemme”. Tiltak 4.10 består i å ”Forenkle og oppmuntre til gjennomføring av co-tutelle-ordningen.

Pkt 2.1. Viktige momenter ved planlegging av fellesgrader Kulepkt 2 om krav om godt etablert samarbeid over tid bør konkretiseres ytterligere. Hva skal samarbeidet bestå i for at UiB er villig til å inngå en co-tutelle avtale eller en fellesgradsprogramavtale? Hvilke minimumskrav til samarbeid skal vi stille? Hvis vi får etablert en fellesgradsbestemmelse kan den avgjøre minimumskrav og vises til her i veiledningen.

Pkt 2.2.Anbefalte kriterier fra UHR UiB bør i tillegg her inkludere UiBs minimumskriterier for faglig samarbeid. UHR viser kun til at fellesgraden bør være innenfor et fagområde hvor universitetet har relevant fagkompetanse. UiB bør stille større krav enn det. Skal vi også skille mellom ulike krav på de ulike 3 nivåene? Det bør stilles et sterkere krav om merverdi knyttet til forskerutdanningssamarbeid.

Pkt 3. Her kan en bare implementere ph.d. der det passer og vise til beslutningsstruktur for godkjenning av fellesgradsprogram som er lik strukturen for bachelor og master bare at cotutelle avtalene og ph.d.-fellesgradsprogramavtaler må gjennom innom FA og FU Pkt 4-8 Opprettingsfasen, Etableringsfasen, Drifts- og evalueringsfasen, nedleggelse, rutiner ved UiB Disse punktene bør vi diskutere om vi skal lage en egen versjon for ph.d.-nivået på eller om

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||


Similar works:

«ACT Government Gazette Gazetted Notices for the week beginning 20 September 2012 Published by Shared Services | 27 September 2012 | © Australian Capital Territory, Canberra, 2012 ACT Government Gazette | 27 September 2012 VACANCIES Calvary Health Care ACT (Public) Nursing and Midwifery Services Nursing Infection Control Registered Nurse Level 2 Registered Nurse Level 2 $78,157 $82,990, Canberra (PN: 8200) Gazetted: 26 September 2012 Closing Date: 10 October 2012 The Infection Control & Staff...»

«GENERATION OF DNA APTAMERS FOR LUNG CANCER STUDIES By ELIZABETH JIMÉNEZ A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA © 2013 Elizabeth Jiménez To God, my family, and my loving husband ACKNOWLEDGMENTS I would like to deeply thank my advisor, Dr. Weihong Tan at the department of chemistry department at the University of Florida for encouraging me to think...»

«THE IMPLEMENTATION OF THE BATHO PELE PRINCIPLES FROM PATIENTS’ EXPERIENCES BY VISTA LOVEY KHOZA Submitted in fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS in the subject Public Health at the UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA SUPERVISOR : MRS HS DU TOIT JOINT SUPERVISOR : DR JH ROOS (iii) ACKNOWLEDGEMENTS I give thanks and praise to God for having proven to me that with Him everything is possible. Therefore blessed be the Lord who daily provides us with benefits. Psalm 68:19. I am...»

«The highest ideal of therapy is to restore health Journal Of rapidly, gently, permanently; to remove and destroy The Academy Of The whole disease in the shortest, surest, least Veterinary Homeopathy harmful way, according to clearly comprehensible principles. Summer 2013 —Dr. Samuel Hahnemann AVH@AHVMA 2013 Kansas City August 25, 2013 BREAKING NEWS! The AHVMA was voted into the AVMA House of Delegates July 19, 2013! AVH Annual Case Conference April 26-28, 2013 Clearwater, FL “Homeopathy: An...»

«Case 1:14-cv-00609 Document 1 Filed 04/14/14 Page 1 of 30 UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA THE AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION, ) 325 Seventh Street, NW, Suite 700 ) Washington, DC 20004; ) ) BANNER HEALTH, ) 1441 N. 12th Street ) Phoenix, AZ 85006; ) ) THE MOUNT SINAI HOSPITAL, ) One Gustave L. Levy Place ) New York, NY 10029; ) ) EINSTEIN HEALTHCARE NETWORK, ) 5501 Old York Road ) Philadelphia, PA 19141; ) ) WAKE FOREST BAPTIST MEDICAL ) CENTER, ) 1 Medical Center...»

«The Role of GSK-3β in Notch Signalling in Vascular Smooth Muscle Cells A dissertation submitted for the degree of Ph.D by Shaunta Guha, BSc. Under the supervision of Prof. Paul A. Cahill July 2009 Vascular Health Research Centre, Faculty of Science and Health, Dublin City University, Dublin 9, Ireland Declaration I hereby certify that this material which I now submit for assessment on the program of study leading to the award of Doctor of Philosophy is entirely my own work and has not been...»

«February 5, 2015 • Volume 41•2 ISSN 1481–8531 Inside this issue: STIs and sexual health awareness month Sexually transmitted infections (STIs) continue to increase in Canada and this trend is consistent with much of the western world. Each STI presents unique challenges. Chlamydia is typically asymptomatic and syphilis goes into dormant periods. The treatment of gonorrhea has been complicated by the growing antimicrobial resistance to many of the previous first line antibiotics. See how...»

«ADDIS ABABA UNIVERSITY COLLEGE OF HEALTH SCIENCES SCHOOL OF ALLIED HEALTH SCIENCE DEPARTMENT OF NURSING AND MIDWIFERY ASSESSMENT OF SELF REPORTED KNOWLEDGE, PRACTICE, AND BARRIERS OF DIABETIC FOOT SELF-CARE AMONG PATIENTS ATTENDING FELEGE HIWOT REFERRAL HOSPITAL, BAHIR DAR, AMHARA REGIONAL STATE, NORTH WEST ETHIOPIA BY AWOLE SEID (BSc) A THESIS SUBMITTED TO GRADUATE STUDIES OF ADDIS ABABA UNIVERSITY, DEPARTMENT OF NURSING AND MIDWIFERY IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE...»

«ALEXA HAGERTY Speak softly to the dead: the uses of enchantment in American home funerals1 Home funerals are a small social movement in which American families care for their dead at home. This article argues that home funerals offer a generative view of the tension between the body as biological and social construction, matter and meaning, object and subject. In home funerals, the dead body is enacted as possessing a fading spark of agency and subjectivity, animating the dead against the grain...»

«A Needle in the Haystack How to get to one clear idea on sexual citizenship in order to include non-heterosexuals into the citizenship debate By: Marianne Oenema Course: Challenges of Europe: the Quest for Citizenship Date: 31 May 2014 University: University of Utrecht Place: Utrecht, the Netherlands Introduction “I am tired of hiding and I am tired of lying by omission. I suffered for years because I was scared to be out. My spirit suffered, my mental health suffered, and my relationships...»

«Protein Supply in Organic Broiler Production Using Fast-Growing Hybrids Welfare and Performance Aspects Maria Eriksson Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science Department of Animal Nutrition and Management Uppsala Doctoral Thesis Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala 2010 Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2010:68 Cover: Chickens on outdoor pasture during one of the outdoor experiments. (Photo: Niklas Blom) ISSN 1652-6880 ISBN 978-91-576-7513-2 © 2010 Maria...»

«Food for Kids The right start to healthy eating for pre-primary and primary school children Things are changing! When your child starts pre-school and primary school you will notice plenty of changes, including the foods he or she wants to eat. No longer is it just the family who decides which foods will be served. There are many new influences on their food choices. Schools will teach new skills in preparing and choosing foods. Other children will give your child ideas about foods to try....»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.