WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 33 | 34 ||

«Andrés Gregor Zelman The University of Amsterdam 2002 ii Mediated Communication and the Evolving Science System: Mapping the Network Architecture of ...»

-- [ Page 35 ] --

Eerst wordt de relevante literatuur behandeld die de concepten aanreikt om de complexiteiten van deze vraag te kunnen bespreken. Hoofdstuk I: Introductie – Sleutel Concepten introduceert hoe de complexiteit van media verschilt. De verschillen in de wijzen van kennis-productie worden uitgewerkt. In dit hoofdstuk wordt de problematiek gearticuleerd in termen van het centrale belang van media voor menselijke communicatie en het vermogen van de analist om, gezien de overlap tuseen de media onderling, de invloed van elk van hen op de academische omgeving en de wetenschapsontwikkeling adequaat te beoordelen. Het hoofdstuk geeft ook een overzicht van de dominante metrische benaderingen, die op verschillende wijzen gebruikt kunnen worden om netwerken van intermenselijke communicatie in kaart te brengen. Bibliometrie wordt geïintroduceerd als een academische traditie die terugreikt tot de Middeleeuwen, scientometrie als een techniek voor de observatie van publicatiepatronen en wetenschappelijke beroepsformatie, en cybermetrie als een kapstok term voor talloze data analyses, zoals webverkeer, "creditcard" transacties, etc. De metrische analyses situeren de voorliggende studie. Ze worden geïntroduceerd als een middel om het gesignaleerde probleem van media-overlapping en de invloed ervan op de processen van wetenschappelijke kennis-productie te kunnen onderscheiden.

Hoofdstuk II: Theoretische Fundering is een bespreking van een verscheidenheid aan theoretische posities van Wetenschaps- en Technologie-Studies en Communicatiewetenschappen, inzoverre zij kwesties behandelen betreffende bemiddeling en kennis-productie. De centrale auteurs van de Mediatheorie (Innis, McLuhan, Ong, Meyrowitz) worden behandeld om een theoretische fundering aan het project te geven. Structuralisme (Saussure, Lévi-Strauss, Ricoeur), Poststructuralisme (Derrida), en Structuratietheorie (Giddens) worden behandeld als symbolische 274 benaderingen ten aanzien van bemiddelde communicatie, met name met het oog op de plaats waar betekenis wordt gesitueerd. Tenslotte worden Actor-Netwerk-Theorie (Callon, Latour, Wise) en Tweede-Orde Cybernetica (Luhmann, Leydesdorff) bezien als benaderingen om menselijke communicatie te modelleren.

Dit theorie-hoofdstuk dient om deze verschillende benaderingen in één dissertatieheuristiek van Architectuur – Netwerk – Systeem te verbinden. De hierna uitgevoerde analyses worden geleid door deze heuristiek. Architectuur isoleert de parameters van communicatie, Netwerk identificeert de wederzijdse relaties tussen relevante actanten, en Systeem behandelt de algehele dynamiek van het relevante communicatiesysteem.

Het onderzoek plaatst zich daarmee binnen het gebied van zowel Wetenschaps- en Technologie-Studies en alsook Communicatiewetenschappen. Er wordt gepoogd deze twee vakgebieden te integreren op empirisch niveau en zodoende bij te dragen aan de ontwikkeling van de beide disciplines.

Hoofdstuk III: Materiaal en Methodologie introduceert het EU onderzoeksproject SOEIS (“Self-Organization of the European Information Society”) dat gekozen werd als “case study”. Dit project is specifiek gekozen omdat daarbinnen zowel Mode I als Mode II soorten van kennis-productie zichtbaar waren en bovendien omdat zowel geschreven als elektronische media intensief werden gebruikt. De auteurs waren specifiek gericht op de ontwikkeling van electronische media van communicatie, maar binnen een academische setting. Bovendien had deze auteur als lid van het project zonder specifieke taak in de “deliverables” zowel toegang tot de relevante materialen alsook de positie om onafhankelijk te kunnen observeren.

Het hoofdstuk schetst de verschillende communicatieve domeinen van het SOEIS project die voor de analyse gekozen werden (geschreven communicatie, elektronische communicatie, publicatiegedrag en “mailing list” dynamieken). Er wordt hier samenvattend ingegaan op de methodologie van elke uitgevoerde metrische analyse in ieder stadium van de dissertatie. Het hoofdstuk een verbindt de verscheidenheid aan metrische analyses door te focussen op de centrale vraag van het belang van media voor wetenschapsontwikkeling. Ook worden de verschillende metrische benaderingen verbonden met de theoretische posities waaruit de heuristische triade “architectuurnetwerk-systeem” is samengesteld. Op deze manier wordt een algemeen schema ontwikkeld voor empirische analyse zonder de theoretische context te verliezen.

Verder worden in dit hoofdstuk verscheidene centrale aannames van de dissertatie verder gespecificeerd met het oog op empirische analyse, zoals de these dat informatie en communicatietechnologieën de manier beïnvloeden waarop wetenschappers communiceren, de methodologische aanname dat metrische analyses kunnen bijdragen aan het beter begrijpen van het verschil tussen communicatie op papier en electronische vorm en de heuristische aanname dat de theoretische driehoek kan worden gebruikt om de resultaten van de analyses te organiseren, contextualiseren, interpreteren en begrijpen. Een formele onderzoeksvraag kan nu aanvullend worden geformuleerd: Gegeven dat media en kennis-productie elkaar wederzijds impliceren en de veranderingen deels toegeschreven kunnen worden aan het verschil tussen de media, hoe kan een metrische analyse geïnformeerd door de theorieen die in het vorige hoofdstuk beschreven zijn, deze verschillen ook systematisch aan het licht brengen?

275 Het empirisch-analytische gedeelte van de dissertatie beslaat vier hoofdstukken. Ieder hoofdstuk richt zich op de analyse van één van de vier afzonderlijke communicatieve domeinen van het SOEIS onderzoeksproject: geschreven communicatie, elektronische communicatie, tijdschrift communicatie, en “mailing list” omgevingen. In Hoofdstuk IV: Analyse van Geschreven Communicatie wordt de dynamiek van geschreven uitwisselingen in de context van het SOEIS project onderzocht. De resultaten maken codificatie patronen van wetenschappelijke informatie, netwerken van cognitieve oriëntatie, en de systematische dimensies van geschreven woorddistributies zichtbaar.

Hoofdstuk V: Analyse van Elektronische Communicatie onderzoekt op vergelijkbare wijze de dynamiek van elektronische teksten zoals deze werden uitgewisseld tussen leden van de SOEIS gemeenschap. De resultaten worden vergeleken met de resultaten van de analyse van de geschreven communicatie en er wordt aangetoond dat de twee dimensies verschillende soorten van wetenschappelijke informatiecodificatie, verschillende netwerken van cognitieve voorkeur, en verschillende algehele woorddistributies vertonen. Hoofdstuk VI: Analyse van Tijdschrift Publicatie onderzoekt de veranderingen in de publicatiepatronen van de SOEIS auteurs op zowel het project niveau (artikel generatie) als het veld niveau (de tijdschrift omgeving).

Hier worden de overeenkomsten en verschillen zichtbaar gemaakt van de collectieve cognitieve oriëntatie in zowel de geciteerde dimensie (bestaande uit de verzameling van publicaties van de SOEIS auteurs) alsook de dimensie van geciteerd-worden (zij die SOEIS materiaal citeren) gedurende een analyseperiode van vijf jaar. Tenslotte wordt in Hoofdstuk VII: Analyse van de “Mailing List” Omgeving, de netwerkdynamiek van elf Wetenschaps- en Technologie-Studies en Zelforganisatietheorie georiënteerde “mailing lists” vergeleken in termen van “threaded messaging” gedrag in elk van deze cognitief en sociaal anders georganiseerde communicatiekanalen. Uit deze analyse komt naar voren dat de aan het SOEIS project gerelateerde "mailing lists" functioneren als lists op het veld-niveau, hoewel ze dynamieken op project-niveau vertonen. Een intermediaire vorm van communicatie kan zodoende worden geïdentificeerd.

Het laatste gedeelte van de dissertatie bestaat uit een reflectie op de behandelde

literatuur en de uitgevoerde analyses. Het beslaat twee hoofdstukken. Hoofdstuk VIII:

Integratie en Conclusies toont eerst een commensurabiliteit aan tussen het theoretische gezichtspunt en de gebruikte empirische methodes. Dit hoofdstuk bespreekt en beantwoordt dan de oorspronkelijke onderzoeksvragen en evalueert daarna de initiële verwachtingen. Tenslotte beschrijft Hoofdstuk IX: Discussie en Relevantie de uitdagingen die verbonden zijn aan het integreren van symbolische en modellerende benaderingen. Dit hoofdstuk voorziet in suggesties voor toekomstige onderzoekers in het onderzoeksveld. De ontwerpparameters voor een gemodaluriseerd software programma om toekomstig onderzoek te ondersteunen, kunnen worden gespecificeerd. De centrale vraag van de dissertatie is daarmee behandeld en beantwoord: herbergen geschreven en elektronische media unieke types van media omgevingen en zijn verschillende wijzen van kennis-productie en betekenisvolle uitwisseling daarom reeds impliciet gegeven met ieder medium en zijn gebruik? Ja, geschreven en elektronische media herbergen verschillende types van kennisproductie en het is in de context van hun wederzijdse relatie dat het algemene belang van media en van de media-verschillen, duidelijk word.

276

Pages:     | 1 |   ...   | 33 | 34 ||


Similar works:

«1 Getting Started with Exodus By Lauren Stouffer and Ted Hildebrandt Copyright © 2012 Introduction to Exodus Exodus, the second book in the Torah, begins where Genesis ended—with the children of Israel living in Egypt. The original Hebrew title of the book “and these are the names,” is taken from the first two words of the book in the Hebrew. The title “Exodus” (“the way out”) is taken from the Greek Septuagint, or LXX1 explicating the content of the book as being about the way...»

«NEW CENTURY ANTIQUARIAN BOOKS CATALOGUE NINETEEN SPRING 2007 Books are offered subject to prior sale at the nett prices in Australian dollars. All prices include Australian Federal Government Goods and Services Tax. Freight and insurance are extra and will be added to your invoice. Overseas customers will be invoiced in Australian dollars and are requested to remit payment in Australian dollars only. Please advise if you wish your books sent by surface mail or airmail. Orders may be left at any...»

«Pain Management in Palliative Care Pain in palliative care Pain assessment in palliative care Strategies for pain management Other symptoms Pain Management in Palliative Care is produced by Hammond Care Originally produced in New Zealand for bpacNZ with content provided by Rod MacLeod, Carol McAllum and Tom Swire. Revised in 2014 by Rod MacLeod, with permission Pain Management in Palliative Care | 1 Pain Management in Palliative Care Contents 4 Professor Rod MacLeod – Lessons learned 5 Pain...»

«Eulogy for Avigdor (Victor) Hurowitz ∗ Delivered on January 21, 2013 by Shalom M. Paul Victor, my dear friend, a great sorrow has fallen upon all of us. We bitterly lament and are distraught – the loss is overwhelming to us all: “Woe, my brother!” (1 Kings 13:30).You have gone to the next world before your time. Your sun should not have set so quickly. In the invitation that was sent for the day of your simchah (on the publication of your commentary on Proverbs), that has now sadly...»

«SORCERER INSTALLATION AND OPERATION By N0SYA December 6th, 2013 1 Preface This paper is intended to provide information on the installation and use of Sorcerer, a software multimode decoder. It was written following the theory that certain aspects of the tool such as features, optional settings, and tuning routines are the functional equivalent of those found in other decoding tools. More or less it's just those things I have noticed in the tool so far and would like to point them out for those...»

«COMPUTING SCIENCE Computer Vision and Computer Hallucinations A peek inside an artificial neural network reveals some pretty freaky images. Brian Hayes http://People have an amazing knack for image recognition. We can riffle through a stack of pictures and almost instantly label each one: dog, birthday cake,...»

«Dispensario Dr. Luis Aredez Libertador General San Martín – Jujuy ARGENTINA 1. Análisis de la situación Libertador General San Martín y la Provincia de Jujuy Libertador General San Martín es una localidad situada en la provincia de Jujuy en el Noroeste de Argentina. La provincia de Jujuy limita al norte con Bolivia, al oeste con Chile, y al sur y al este con la provincia de Salta. Desde el punto de vista ecológico, la mayor parte de su territorio se caracteriza por pertenecer a los...»

«ESCRS Guidelines on prevention, investigation and management of post-operative endophthalmitis Version 2 August 2007 Editors Peter Barry, Wolfgang Behrens-Baumann, Uwe Pleyer & David Seal Supported by Contents 1. INTRODUCTION 1 1.1 Endophthalmitis 1 1.2 Pathophysiology 1 1.3 Microbial spectrum 2 1.4 Incidence of endophthalmitis after different types of surgery 3 2. PROPHYLAXIS 8 2.1 Operating theatre 8 2.2 Antisepsis 8 2.3 Antibiotics 9 2.4 Limitations of the ESCRS Study 12 2.5 FLOW CHART –...»

«2014 Examination Report 2014 Theatre Studies GA 2: Stagecraft examination GENERAL COMMENTS The Theatre Studies stagecraft examination was sat for the first time in 2014. The examination comprised 13 monologue choices covering a range of theatrical styles and genres. Students chose one monologue from the prescribed list. The prescribed list contained new choices as well as monologues from previous years. In 2014, some monologues were reproduced in their entirety, while others were formed by...»

«13 13 Mining Prolonged rainfall over Queensland’s mining regions during the 2010/2011 wet season severely affected the industry. Huge volumes of water poured into pits and leaked into underground areas. Following years of drought, some mines had been designed to catch as much runoff as possible.1 Storage facilities and dams became so full that operators were forced to pump excess water into pits.2 Access to equipment, storage facilities and monitoring sites was cut.3 Gigantic mining equipment...»

«The Gothic Wanderer From Transgression to Redemption Tyler R. Tichelaar, Ph.D. Praise for The Gothic Wanderer “This book makes me realize we are all Gothic wanderers. We look for meaning and ethics in life as we plod our way through a fantastic landscape peopled by strangers and strange things. As Tyler Tichelaar shows us, when we mature, we move from fearing the outcasts among us to recognizing ourselves in them. The Gothic Wanderer shows us the importance of its title figure in helping us...»

«VAN-ROC INTERIORS LTD SAFE JOB PROCEDURES SJP: ADJUSTABLE STILTS APPLICATION: Light duty activities such as taping and filling, installing furring channels, insulating, etc. REQUIRED TRAINING: •Stilts SJP’s. •Workers must also be competent and have experience in their use before undertaking activities such as working with head up, using tools in both hands, and working at maximum height. REQUIRED PPE: •Safety footwear. •Safety headgear. •Eye and ear protection as needed....»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.