WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |

«EKOLOJİK TEMELE DAYALI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞME: MALATYA KENT ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME ÖZCAN, Ayşe∗ ...»

-- [ Page 4 ] --

“Kentsel gelişmenin sürdürülebilirliği için, kentsel etkinliklerin çevrebilimsel ilkelere uygun biçimde gerçekleştirilmesi” düşüncesinin iki önemli boyutu vardır: Birinci boyut kentsel alanların (veya arazilerin) rant sağlamak amacıyla parçalanmasının önüne geçmekle ilgilidir. Böylece doğal ekolojik alanların, tarım arazilerinin, yeşil alanların, tarihsel ve kültürel değerlerin rant üretmek amacına hizmet eden uygulamalardan korunması sağlanmış olacaktır. İkinci boyut ise, kentleşme sürecinin öteki ucunda yer alan kırsal alandaki dar gelirli öbeklerin koşullarının iyileştirilmesi ve kentleşme sürecine dâhil edilmesi ile ilgilidir.

Malatya kentindeki yenileme alanları daha çok üst gelir öbeklerine yönelik konut üretiminin, sosyal eğlence ve dinlence yerlerinin oluşturulduğu mekânlar konumundadır. Alt ve orta gelir öbeklerini çoğunlukla planlamaya dâhil etmeyen, bu öbeklere yönelik yenilikler içermeyen ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde gerçekleştirilen lüks konut ve iş yeri projelerinin benzerlerini uygulamaya çalışan yaklaşımlar Malatya kenti için uzun sürede geçerliliğini yitirecek gibi görünmektedir.

Planlamanın, planların ve Malatya kentsel gelişmesinin izlenmesi için öncelikle şu üç işin yapılması yarar sağlayacaktır: (1) Planlamada karar verme süreçleri teknik ve bilimsel yardımlarla desteklenmelidir. Bu konuda özellikle şehir plancılarından ve ilgili meslek insanlarından daha fazla destek alınmalıdır.

(2) Malatya Belediyesi, İnönü Üniversitesi ile iş birliği içinde yürütebileceği gelişme ve planlama araştırmalarını desteklemelidir. Ayrıca üniversiteden yararlanarak Malatya’ya yönelik “ekokent projelerinin” üretilmesi için yeni olanaklar sunabilmeli veya bu tür olanakların önünü açmalıdır. (3) Kent halkı ile kentteki kurumlar arasında iş birliği geliştirilerek, halkın doğaya saygılı yaşam biçimi konusunda eğitilmesi sağlanmalıdır.

703   Ekoloji ağırlıklı kentsel gelişme için, son 20-30 yıllık süre içerisinde, Dünya’nın pek çok ülkesinde ekolojik projelerin üretildiği gözlenmektedir.

Hollanda bu ülkelerden birisidir. Hollanda’da Ulusal Fiziksel Planlama Birimi ekoloji ağırlıklı kentsel gelişme için bir çalışma öbeği oluşturmuştur. Bu öbek aracılığıyla mekânsal modeller tasarlanmıştır (Sjallingü, 1992: 21). Malatya Belediyesi de üniversite ile iş birliği içinde ve Yerel Gündem-21 çatısı altında bu türden çalışma öbeklerinin oluşturulmasını sağlayabilir.

Malatya, tek merkezli bir kenttir ve çevre belediyeler tüm kentsel hizmetlerini kent merkezinde karşılamaktadırlar. Çevre belediyelerin (Yakınca, Topsöğüt, Hanımınçiftliği gibi) kentsel altmerkezlerinin oluşturulması için, yapım çalışmaları henüz bitmemiş olan ve 2008 yılı ortalarında bitirilmesi planlanan, “Malatya Yaşam Merkezi“ adlı proje iyi bir araç olarak kullanılabilir. Bu Proje kapsamında çevre belediyelerin, toplumsal ve kentsel gereksinimlerini karşılayabilecekleri mekânların oluşturulması sağlanabilir.

Böylece kent merkezindeki kalabalıklaşmanın da önüne geçilebilir.

Kent yerleşimi boydan boya çevre yolu altı ve çevre yolu üstü olarak ikiye bölünmüştür. Kentin yarısını varoş (kenar mahalle) hâline getiren karayolu güzergahı nedeni ile yolun altında kalan kısımlar kent bütünlüğünden koparılarak adeta felç edilmiş ve bu yüzden kent tek eksenli ve tek merkezli olmaya mahkum edilmiştir (Malatya Yenigün, 06.03.2008). Bu nedenle, TMMOB Şehir Plancıları Odası Malatya İl Temsilciliği’nin sıkca dile getirdiği “Kent Bütünlüğü Planlama Örgütü”nün kurulması ve kentin bütünşehir olarak planlanması (Malatya Yenigün, 06.03.2008) çalışmalarına bir an önce başlanması gereklidir. Yapılan planlar kentin çevresindeki etkileşim alanlarını da içine almalı ve yalnızca kentin kendisine yönelik planlama çalışmalarından kaçınılmalıdır.

(2) Kentiçi Ulaşım Sorunlarının Çözülmesi: Malatya’nın en önemli kentsel sorunlarından birisi de ulaşımın denetlenmesindeki zorluktur. Daha güvenli bir kentsel çevre için trafik sorunlarının da çözülmesi gerekmektedir.

Trafik hızının yavaşlatılması ve trafikteki karmaşanın, güvensizliğin ve kaygının azaltılması için yayalara ve bisiklet sürücülerine öncelik veren bir ulaşım planlamasına gereksinim duyulmaktadır. Toplu taşımanın yaygınlaştırılması, bisiklet kullanımının desteklenmesi, özel araç kullanımına sınırlar getirilmesi gibi çözümlerin bir an önce uygulamaya geçirilmesi ve bu tür uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir kent bir anlamda sürdürülebilir ulaşım politikasıyla gerçekleştirilebilir. Toplu taşıma, yaya ve bisiklet ulaşımını destekleyen politikalardan yoksun olan Malatya kenti için yeni bir ulaşım politikasının tartışmaya açılması sağlanmalıdır.

Malatya Belediyesi’nin, trafik tıkanıklığını önlemek amacıyla, 2005 Ağustos ayında Millî Egemenlik ve Sıtmapınarı kavşaklarında başlattığı araç altgeçit çalışmaları 2007 yılı itibarıyla soruna çözüm üretebilmiş değildir. Aksine yayaların kent merkezinde dolaşabilme hakları kısıtlanmış, kentiçi araç   04 7 trafiğinin daha da artmasına yol açmıştır. Resim 2’de Bkz.: s. 1050) görüldüğü gibi, yayaların yürüyebileceği kaldırımlar altgeçitle birlikte daha da daraltılmıştır.

Motorlu araç trafiğini rahatlatmak amacıyla yapılan bu düzenlemeler, ekolojik ilkeleri esas alan ulaşım planlamasıyla örtüşmemektedir. Artan araç trafiğinin taleplerini karşılayan yaklaşımlar yerine, insanlar için ve doğanın öteki ögeleri için gerekli bir ulaşım planlaması gereklidir. Araç trafiğinin artması, bir anlamda hava ve gürültü kirliliğinin artması ve kentin yaşam çevresinin bozulması demektir.

Malatya kentinde ulaşıma yönelik gözlemlenen en önemli sorunlardan birisi tüm kent halkının yararlanabileceği trafiğe kapalı alanın bulunmayışıdır. Yeni yapılan konut ve iş yeri projeleri kapsamında yürüyüş ve bisiklet yolları, eğlence-dinlence mekânları yaratılması gibi amaçlar belirlenmişse de bu amaçların kamusal nitelik taşımadığı ortadadır. Çünkü bu tür projelerin hedef kitlesi yapılan konutlarda ve konutların bulunduğu bölgede yaşayanlardır. Bu nedenle, yalnızca yürütülen projeler kapsamında değil, tüm kente yönelik bir ulaşım planlamasının yapılması gerekmektedir. Bir kentsel yerleşim altbirimi olan mahalleler, yürüyüş ve bisiklet yolları, park, oyun ve spor alanları oluşturmaya uygun yerlerdir. Ekolojik planlama ve yönetim için kentin her bölgesinde mahalle parklarının, mahalle yürüyüş yollarının oluşturulması veya varolan mahalle parklarının sayısının arttırılması sağlanabilir. Ayrıca Malatya Belediyesi, mahalleleri, kentte yaşayanların toplumsal, kültürel ve mekânsal gereksinimlerini karşılayacak biçimde yeniden tasarlamanın yollarını aramalıdır.

(3) Etkin Bir Katı Atık ve Çöp Yönetim Dizgesinin Oluşturulması:

Kentsel alanlar, artan gelir olanaklarına ve benimsenen tüketim toplumu anlayışına paralel olarak tüketim eğilimlerinin oransal olarak arttığı alanlardır.

Bu olgu, kentlerde çöp üretimini giderek arttırmaktadır, çöp alanlarını yetersiz kılmaktadır. Bu olumsuzluğun giderilmesinde ekolojik açıdan öncelik, tüketim toplumunun verimsiz kaynak kullanım kalıplarını değiştirmek ve olabildiğince çöp yaratmaktan kaçındırıcı önlemleri almaktır (Ertürk, 1994: 56). Malatya açısından da geçerli olan bu durum için uzun süreli düşünülebilecek çözümlerden birisi de düzenli bir çöp depolama alanının veya düzenli katı atık depolama alanlarının oluşturulmasıdır.

Malatya çöp depolama alanlarının seçiminde jeolojik etütlerin yapılması insan ve çevre sağlığı açısından önem taşımaktadır. Mevcut depolama alanları bu şartları taşımamaktadır (TMMOB, 2007: 288). Kentin çevresindeki belediyelerin ayrı ayrı yerlerde çöp toplaması kentin çevre kirlenmesini arttırmakta ve çevre sağlığı açısından da önemli sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu nedenle Belediye’nin etkin çalışan bir katı atık ve çöp yönetim dizgesini kurması gerekmektedir.

705   Kentin atıkları, Belediye tarafından toplanıp, Malatya-Elazığ karayolunun

1.5 km kuzeyinde yer alan Karamildan tepesi ve Yassı tepesi arasındaki mevcut çöp sahasına dökülmektedir. Tehlikeli ve zararlı atıklarla ilgili ayrı atık toplama işlemi yapılmamaktadır. Hastane ve sağlık ocaklarından toplanan tıbbi atıklar ayrı toplanıp gömülerek bertaraf edilmektedir. Atıklar, görüntü kirliliğine sebebiyet vermekte, zaman zaman çöp döküm sahasında koku, duman görülmekte ve bu durum hava kirliliğine neden olmaktadır. Toprak kirliliği ve yeraltı ve yüzey suları kirliliği de görülmektedir (İl Çevre Durum Raporu, 2004: 207, 229).

Mahalle düzeyinde oluşturulabilecek atık toplama dizgesiyle katı atıkların ayrıştırılarak toplanması sağlanabilir. Ayrıca halkı bu konuda özendirmek için “Mahalle Çevre Ödülü” türünde çalışmalar yürütülebilir. Bu ödül uygulaması, mahalle düzeyinde her ay yapılabilir. Mahallede çöp toplama ve ayrıştırma işini başarıyla yapan kişiye (veya kişilere) ödül verilebilir. Ayrıca çöp üretimini azaltmak amacıyla geri dönüşümlü ürünlerin alınmasını destekleyici alışveriş politikaları uygulanabilir. Atık maddelerin ve gereksiz tüketimin azaltılması da ancak bu tür politikalarla gerçekleştirilebilir. Örneğin Malatya Belediyesi Esenlik Marketlerinde satılan çevre duyarlı tüketim ürünlerine talebi arttırmak için “çevre duyarlı ürünlerde” –öteki ürünlerden daha yüksek oranda olmak koşuluya– belli oranlarda indirim uygulaması yapılabilir.

(4) Kentlileşme ve Çevre Koruma Konusunda Kent Halkının Eğitilmesi: Ekolojik bir kent kavramının geliştirilmesi için kent halkının bu konuda eğitilmesi çok önemlidir. Eğitim yoluyla kent halkına çok güçlü bir ekolojik yapı bilinci kazandırılabilir ve kent halkının bu yolla çevresel etkinliklere katılımı ve kentin sağlıklı kalması için çalışması sağlanabilir. Bu çalışmalar, kirliliğin azaltılması, ağaçların dikilmesi, kentin genel ekosistem yapısının korunması, kamu alanlarının temizlenmesi, kültürel mirasın korunması, vahşi hayatın anlaşılması gibi çaba ve eylemleri içerir. Kentteki işsizler kamu alanlarının kalitesinin yükseltilmesinde istihdam edilebilir. Cadde ve meydanların, parkların temizlenmesi, kültürel mirasın korunması için gerekli veri toplama/araştırma işlerinin yapılması ve hatta caddelerde çeşitli gösterilerin yapılması için bu kişilerden yardım alınabilir (Lobo, 1994: 7-8).

Katılımcı, demokratik, sosyal adaletçi, çevreci bir toplum modelini esas alan bütüncül planlama anlayışında (Sökmen, 2003: 49) şu üçlü yapının iş birliği ve eşgüdümü çok önemlidir: Belediyeler-Meslek Odaları (TMMOB Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, Çevre Mühendisleri Odası gibi) ve STK’lar.

Bu üçlü yapının bir araya gelebileceği organların (veya birimlerin) Belediyeler düzeyinde oluşturulması olanaklıdır. STK’lar belediyelerle iş birliği içinde çok sayıda plancının bulunduğu bir Planlama Örgütü kurabilirler, hem belediye çalışanlarının hem de halkın “kent yönetimi ve kent planlaması” konusunda eğitilmesini sağlayabilirler. Bu çalışmalar belediyelerin (imar işleri, kentsel tasarım müdürlükleri gibi) ilgili birimleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Bu konuda üniversitelerden de yardım alınabilir (Özcan, 2006: 271).

  06 7 SONUÇ Şehirleri soğuk, hüzün verici beton yığınları ile doldurmak alınyazısı değildir.

Dominique SIMONNET Kent sorunu, esas olarak bütün toplumsal öbeklerin günlük yaşamının temelinde yer alan ortak tüketim araçlarının örgütlenmesi ile ilişkilidir: Konut, eğitim, sağlık, kültür, ticaret, ulaşım gibi. Ekoloji konusu ise belirgin biçimde insan ve doğa arasındaki ilişkiyi ortaya koyar (Castells, 1997: 14). Kentsel ekosistemler; arazi kullanımı için yoğun bir rekabetin yaşandığı, ulaşım, üretim, konut, endüstri ve ticari amaçlı kullanımlar nedeniyle insan etkisinin çok açık bir biçimde ortaya çıktığı mekânlardır. Kentlerde doğa korumanın temel amacı, çeşitli işlevleri olan doğal mekânları çevreleriyle birlikte korumaktır (Hepcan, 1995: 48).

Türkiye’de kent yerleşmeleri, pek çok yerde, hızlı kentleşme sürecinin yarattığı sorunların tam olarak çözülememesi, kır ve kent ilişkilerinin nesnel boyutlarının belirlenmesinde temel ilkelerin konulamaması vb. nedenlerle denetimsiz bir gelişim ve değişime terk edilmiş durumdadır. Kentlerimiz nüfus

yığılmalarının oluştuğu birimler konumundadır (Türkiye Çevre Atlası, 2004:

401). Bu bağlamda Türkiye’de kentsel gelişme, pek çok kentte, sadece fiziksel mekânların değişimi ve düzenlenmesi biçiminde algılanmakta ve uygulamalar da bu algıyla koşutluk göstermektedir. Malatya kenti açısından da bu değerlendirme geçerlilik kazanmaktadır. Kentin çevre sorunlarının kaynağında, kentleşmenin kendisinden çok, yürütülen kentsel politikaların tutarsızlığı, kentleşmenin çarpıklığı ve düzensizliği yer almaktadır. Hava, su ve toprak kirliliği, trafik sorunları, çiğnenen yaya hakları, kentsel rant temeline dayalı konut ve iş yeri yapımı, yeşil alanları daraltma veya yok etme pahasına gerçekleştirilen lüks konut projeleri vb. pek çok politik yaklaşım Malatya kentinin sürdürülebilir gelişiminin önünde önemli sorunlar oluşturmaktadır.

Türkiye genelinde gözlenen planlama çabasındaki başarısızlıklar, Malatya’da da gözlenmekte, yapılan imar planlarının kentleşmenin gerisinde kaldığı görülmektedir. Malatya’nın ilk kent planı H. Prost tarafından 1940 yılında ve bir “bahçe kent” yaklaşımıyla, 40.000 kişilik nüfusa göre yapılmıştır.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |


Similar works:

«‘Medical’ thyroid disease Issues for the GP Dr Simon Page Advice and Guidance • 90 A+G requests July-Dec 2014 • 41 related to thyroid disease management – Sub clinical hyperthyroidism 12 – Hyperthyroidism 3 – Thyroid and pregnancy 2 – Hypothyroidism 7 – Sub clinical hypothyroidism 6 – Positive TPO antibodies 2 – T4/T3 combination therapy 3 – Amiodarone 1 Case 1 Hyperthyroid I would be grateful for your advice on this 46 year old lady who has been seen by my colleague for...»

«INFLUENCIA DE LA DIRECCIÓN ESCOLAR EN LOS LOGROS ACADÉMICOS V CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS UNIVERSIDAD DE DEUSTO-BILBAO. Paulo Volante Beach © PhD en Psicología Programa de Doctorado en Psicología Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Psicología Profesor Facultad de Educación Pontificia Universidad Católica de Chile Contacto: pvolante@uc.cl Basados en antecedentes teóricos y empíricos internacionales, se presenta un estudio cuantitativo sobre la...»

«IFS 4Q09 Conference Call 02/03/2010 9:00 A.M. Operator: Good morning and welcome to the Intergroup Financial Services Fourth Quarter 2009 conference call. All lines have been placed on mute to prevent any background noise. After this presentation, we will open the floor for questions. At that time, instructions will be given as a procedure to follow if you would like to ask a question. It is now my pleasure to turn the call over to Peter Majeski of i-advize Corporate Communications. Sir, you...»

«THE BANKING SECTOR IN CYPRUS Page REGULATORY AUTHORITY: Central Bank of Cyprus 4 A. BANKS INCORPORATED IN CYPRUS Page 1. BANKS LISTED ON THE CYPRUS STOCK EXCHANGE 1. Bank of Cyprus Public Company Ltd 5 2. Marfin Popular Bank Public Co Ltd 6 3. Hellenic Bank Public Company Ltd 6 4. Universal Bank Public Ltd 7 Page 2. SUBSIDIARIES OF FOREIGN BANKS 1. Αlpha Bank Cyprus Ltd 7 2. BNP Paribas Cyprus Ltd 8 3. DePfa Investment Bank Ltd 8 4. Emporiki Bank – Cyprus Ltd 9 5. Kommunalkredit...»

«Nancy Hale on the life and work of a lost american master Nancy Hale on the life & work of a lost american master R Dan Chaon, Norah Lind & Phong Nguyen, Editors The Unsung Masters Series at Pleiades Press Warrensburg, Missouri, 2012 R Nancy Hale: On the Life & Work of a Lost American Master Copyright © 2012 by Dan Chaon, Norah Lind, & Phong Nguyen All essays © the authors, unless otherwise noted. All work by Nancy Hale printed with the permission of the estate of Nancy Hale. “The Laughter...»

«ASHGATE RESEARCH COMPANION The AshgATe ReseARch compAnion To moRAl pAnics I know of no other book that comes close to providing such a comprehensive look at the history of approaches to understanding moral panics, along with contemporary applications and prospects for future development. Barry glassner, lewis and clark college, UsA, and author of The Culture of Fear: Why Americans Are Afraid of the Wrong Things ASHGATE RESEARCH COMPANION The Ashgate Research Companions are designed to offer...»

«FAMSI © 2007: Lorenza López Mestas Camberos Las piedras verdes en el centro de Jalisco Año de investigación: 2004 Cultura: Tradición Teuchitlán y complejo El Grillo Cronología: Preclásico Tardío al Clásico Tardío Ubicación: municipios de Magdalena y Tala, Jalisco, México Sitios: Huitzilapa y La Higuerita Tabla de Contenidos El uso temprano de las piedras verdes en el Occidente mesoamericano El sitio de Huitzilapa durante el Formativo tardío Las piedras verdes en Huitzilapa El...»

«Alternative Technologies for Inland Desalination Item type text; Electronic Dissertation Authors Corral, Andrea F. Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Downloaded 14-Nov-2016 06:48:21 Link to...»

«The Price of Stochastic Anarchy Christine Chung1, Katrina Ligett2, Kirk Pruhs1, and Aaron Roth2 1 Department of Computer Science University of Pittsburgh {chung,kirk}@cs.pitt.edu 2 Department of Computer Science Carnegie Mellon University {katrina,alroth}@cs.cmu.edu Abstract. We consider the solution concept of stochastic stability, and propose the price of stochastic anarchy as an alternative to the price of (Nash) anarchy for quantifying the cost of selfishness and lack of coordination in...»

«SUPREME COURT OF THE NEW YORK COUNTY OF ONElDA PAUL PARSHALL,on behalf of himself and those similarly situated, Plaintiff; Index No.: CA2015-577 v. RICHARD B. MYERS, NANCY E. RYAN,PATRICIA D. CAPRIO, MICHAEL R. KALLET, JOHN E. HASKELL, RODNEY D. KENT, RALPH L. STEVENS, GERALD N. YOLK,FRANK O. WHITE, JR., JOHN A. WIGHT, DANIEL L. MANEEN, ERIC E. STICKELS, ONEIDA FINANCIAL CORP., and COMMUNITY BANK SYSTEMS, INC. Defendants. STIPULATION AND AGREEMENT OF COMPROMISE.SETTLEMENT,AND RELEASE WHEREAS,...»

«I BELIEVE THE FUTURE OF BRANDS MUST BE SUPERHUMAN, TO COMPETE AGAINST EVERYTHING AND EVERYONE IN THIS MARKETING AGE, TRULY DELIVERING THE EXTRAORDINARY. Figure 1 by Emily Fairhead-Keen 6 The Age of Marketing ‘Men want say rain. They begin by performing a rain dance, which often does not work. This is the Age of Magic. Then, baulked of success, they do the next best thing and fall to their knees and pray. This is the Age of Religion. When prayers do not work, they set about investigating the...»

«BOXER’S GENERAL MEMBERSHIP FORM 1. MEMBERSHIP DETAILS Today’s Date:_ First Name: _ Last Name: _Membership Type: $0.00/ month membership (Ages 8 13) $10/month membership (Ages 14 – 17) $20/month membership (Ages 18 – 25) Other 2. MEMBER DETAILS (Renewing members complete if details have changed) Sex: Male Female Birth Date: _/_/_ Mailing Address: City: _ State: Zip Code: _ Telephone: Email: Do you consent to receive information from...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.