WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

«EKOLOJİK TEMELE DAYALI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞME: MALATYA KENT ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME ÖZCAN, Ayşe∗ ...»

-- [ Page 5 ] --

1950’li yıllar ve sonrasındaki planlama anlayışındaki yetersizlikler ve artan nüfus kentin gelişme içinde bulunan bölgelerinin gecekondulaşmasıyla sonuçlanmıştır. Kaynarca, Boztepe, Kiltepe, Samanardı gibi gecekondu mahalleleri, bu dönemde, 1955-1960 arasında, oluşmuştur. 1953, 1982 ve 1987 yıllarında yapılan ve sonraki yıllarda yenilenen imar planlarıyla da (Belediyecilik ve Şehircilik..., 1990, 90). Malatya’nın kentsel gelişimi ekolojik bir temele dayandırılamamıştır. Günümüzde Malatya kentinin ihtiyaçlarını karşılayacak ve sorunlarına çözüm üretecek ekolojik bir planlama dizgesi kurulamadığı gibi, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarda da ekolojik yaklaşımların etkisi görülmemektedir.

707   Toplumsal ve ekonomik gelişmelerin doğanın işleyişiyle veya ekolojik dizgeyle çelişmediği bir planlama anlayışını öngören ekolojik yaklaşım, Malatya kent politikası açısından üzerinde sıkca düşünülmesi gereken bir konudur. Varolan kentsel politikalar, “Yeşil Malatya” olarak bilinen bu kentin, hem yeşil dokusunu hem de tarihî ve kültürel dokusunu yeterince koruyamamaktadır. Malatya’da doğal kaynaklara yönelik işlevsel bir yönetim planı olmadığı gibi, mekânsal planlama sürecinin doğal kaynaklar üzerindeki etkisini ortaya koyan bir “etki değerlendirmesinin” de yeterli düzeyde yapılmadığı gözlenmektedir. Bu nedenle toplumsal gelişmeyi ve çevre korumayı sağlayacak, kamu yararının gözetildiği daha işlevsel bir kentsel gelişme politikasının üretilmesi konusu üzerinde kent yöneticilerinin ve kentte yaşayanların düşünmesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA Balkan, Erhan A., (2004), “Mimari Tasarımda Ekolojik Yaklaşımlar”,

Mimar. İst (Üç Aylık Mimarlık Kültürü Dergisi), Yıl: 4, Sayı: 12, İstanbul:

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, s. 32-39.

Bayram, Ferhat, (2001), “Sürdürülebilir Kentsel Gelişme: Araçlar, Yaklaşımlar ve Türkiye”, Cevat Geray’a Armağan, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Yayınları, No: 25, s. 251-264.

Belediyecilik ve Sehircilik Açısından Malatya Uygulaması, (1990), Malatya Belediyesi Yayını.

BM (Birleşmiş Milletler) Habitat-2 Konferansı (İstanbul, 3-14 Haziran 1996) (1997), Sürdürülebilir İnsan Yerleşimleri Yolunda, Cilt: 6, Sayı: 2, http://www.deltur.cec.eu.int/kitap/khabitat.rtf.

Charter of European Cities and Towns Towards Sustainability (The Aalburg Charter), (1994), Erişim Tarihi: 22.05.2007, http://www.sustainable-cities.org/keydocs.html.

CEC, (Commission of the European Communities), (27 June 1990), Green Paper on the Urban Environment, Brussels, Erişim Tarihi: 22.05.2007, http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/com90218final_en.pdf.

Cumhuriyet (26.04.2007), “Malatyalı Olabilmenin Erdemleri.”.

Demiral, Berkan, (2005), “Sürdürülebilir Kentler ve Bölge”, Özhan Ertekin (Ed.), Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler (8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu, 7-9 Kasım 2005), İstanbul: TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, s. 251-260.

DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü), (2006), 2000 Genel Nüfus Sayımı (Malatya), Ankara: DİE Yayını.

Duman Yüksel, Ülkü, (2005), “ABD ve Almanya’da Uygulanan Ekolojik Planlama Yaklaşımlarının Karşılaştırılması”, Tahir Çalgüner (Ed.), Şehircilik   08 7 Çalışmaları (Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 20. Yıl Anısı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, s. 301-322.

Emrealp, Sadun, (2005), Türkiye Yerel Gündem 21 Programı-Yerel Gündem 21 Uygulamalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Bilgiler Elkitabı, İstanbul: IULA-EMME (UCLG-MEWA) Yayını, http://iula-emme.org.

Eraydın, Ayda, (1994), “Değişen Planlama Kuramları Çerçevesinde Ekolojik Yaklaşım”, Mehmet Çubuk (Ed.), Ekolojik Yaklaşım (17. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu: Kent ve Çevre: Planlamaya Ekolojik Yaklaşım, 4-5-6 Kasım 1993, Bursa), İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,. s. 240-252.

Ergin, Şenol, (1982), “Kentsel Çevrenin Çocuk Açısından Önemi”, Yiğit Gülöksüz (Der.), Türkiye Birinci Şehircilik Kongresi (6-7-8 Kasım 1982) Bildiriler Kitabı, Cilt-2, Ankara: ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, s.

433-438.

Ertürk, Hasan, (1994), “Kentsel Çevre Sorunlarının Çözümü Açısından Ekolojik İlkeler”, Mehmet Çubuk (Ed.), Ekolojik Yaklaşım (17. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu: Kent ve Çevre: Planlamaya Ekolojik Yaklaşım, 4-5-6 Kasım 1993, Bursa), İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, s. 49-58.

European Sustainable Cities, (1996), Report of the Expert Group on the Urban Environment (March 1996), Brussels: Published by the European Commission-DGXI Environment, Nuclear Safety and Civil Protection.

Göktürk, Atilla, (2002), “Kentsel Haklar Kent Yoksullarını Kapsar İse…” Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, Yasemin Özdek (Der.), TODAİE Yayını, Ankara, s. 217-233.

Hepcan, Şerif, (1995), “Ekoloji Yönünden Önemli Biyotopların Haritalanması ve Kentsel Ekosistemlerde Doğa Koruma Açısından Önemi”, Ekoloji Dergisi, Sayı: 14 (Ocak-Şubat-Mart 1995), İzmir: Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı Yayını, s. 47-50.

Malatya İl Çevre Durum Raporu, (2004), Malatya: Malatya Çevre ve Orman Müdürlüğü, http://www.malatyacevreorman.gov.tr/ced/rapor.htm, ErişimTarihi: 15.03.2007.

Malatya İl Çevre Durum Raporu, (2006), Malatya: Malatya Çevre ve Orman Müdürlüğü.

Malatya Valiliği, (2006), Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleriyle Malatya, Özgür Yücel Yakar, Fahreddin Fırat, Nilgün Bozdağ, Ali Ekber Baydoğan (Haz.), Malatya: Malatya Valiliği.

Keleş, Ruşen, (1998), Kentbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara: İmge Kitabevi.

709   Keleş, Ruşen ve Hamamcı, Can, (20059, Çevre Politikası, Ankara: İmge Kitabevi.

Kışlalıoğlu, Mine ve Berkes, Fikret, (1997), Çevre ve Ekoloji, İstanbul:

Remzi Kitabevi.

Koç, Hülya, (1994), “Ekolojik Yaklaşımlar Çerçevesinde Kentsel Konut Alanları”, Mehmet Çubuk (Ed.), Ekolojik Yaklaşım (17. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu: Kent ve Çevre: Planlamaya Ekolojik Yaklaşım, 4-5-6 Kasım 1993, Bursa), İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, s. 144-154.

Lobo, Manuel Leal Da Costo, (1994), “Ekokent”, Mehmet Çubuk (Ed.), Ekolojik Yaklaşım (17. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu: Kent ve

Çevre: Planlamaya Ekoloji Yaklaşım, 4-5-6 Kasım 1993, Bursa), İstanbul:

Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, s. 2-10.

Malatya Dergisi, (2007), “Malatya’nın Doğal Kaynakları”, Nisan 2007, Erişim Tarihi: 22.05.2007, http://www.malatyadergisi.com/arsiv.

Mengi, Ayşegül-Algan, Nesrin, (2003), Küreselleşme ve Yerelleşme

Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme AB ve Türkiye Örneği, Ankara:

Siyasal Kitabevi.

Özcan, Ayşe, (2006), “Türkiye’de Bütüncül Bir Kentsel Dönüşüm İçin Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK’lara) Düşen Görevler: STK’ların Yüklenebilecekleri Yeni İşlevlerin İrdelenmesi”, Üçüncü Uluslararası Sivil Toplum

Kuruluşları Kongresi (9-10 Aralık 2006) Bildiriler Kitabı, Çanakkale:

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Yayını, s. 265-274.

Özgür, Hüseyin ve Yavuzçehre, Pınar Savaş (2004), “Kentsel Yaşam Kalitesi Çerçevesinde Ege Bölgesi’nden Başarılı Belde Belediyesi, Yaşanılabilir Kasaba Örnekleri: Yeşilyuva-Acıpayam, Atça-Sultanhisar, Alaçatı-Çeşme”, Yerel Yönetimler Kongresi (3-4 Aralık 2004) Bildiriler Kitabı, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale s. 435-448.

Report of The United Nations Conference on Environment and Development (Rio Declaration, 3-14 June 1992), Erişim Tarihi: 23.04.2007, http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm.

Sjallingü, S., (1992), “Kentsel Ekosistem için Stratejiler” (Birleşmiş Milletler Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Konferansı’nda (9 Haziran-3 Temmuz 1992, Ankara) sunulmuştur), Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bülteni, Ufuk Kauakoğlu (Çev.), http://www.hkmo.org.tr/resimler /ekler/d7de1aca9299fe6_ek.pdf, Erişim Tarihi: 06.06.2007.

Sökmen, Polat, (2003), “Kentsel Dönüşüm için Kaynak Yaratıcı Sürdürülebilir Bir Planlama Çerçevesi”, Pelin Pınar Özden, İlknur Karakaş, Sırma Turgut, Hülya Yakar, Demet Erdem ve Neslihan Palaoğlu (Yay. Haz.),   10 7

Kentsel Dönüşüm Sempozyumu (Bildiriler, 11-13 Haziran 2003), Yıldız Teknik Üniversitesi Yayını, İstanbul, s. 47-51.

Şengül, Mihriban, (2007), “Malatya Örneğinde Kentte Yayalık Durumu”, Memleket-Mevzuat Dergisi, Ankara: YAYED Yayını, Cilt: 2, Sayı: 24, Haziran 2007, s. 30-37.

Tekeli, İlhan, (1991), Kent Planlaması Konuşmaları, TMMOB Mimarlar Odası Yayını, Ankara.

The European Urban Charter, (1992), ErişimTarihi: 28.07.2007, http://www.urban.nl/gen_downloads/URBAN_CHARTER_EN.pdf.

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği), (2007), Jeoloji

Mühendisleri Odası 20. Dönem Çalışma Raporu 2004-2006, Erişim Tarihi:

14.06.2007, www.jmo.org.tr/calismalar/calisma_raporu.php.

Türkiye Çevre Atlası, (2004), Ankara: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Erişim Tarihi: 20.03.2007, http://www.cedgm.gov.tr/dosya/cevreatlasi.htm.

Yavuz, Abdurrahman, (2007), “Çözüm Metrobüsler”, Yenigün (Özel Haber, 17.08.2007), Malatya.

Yıldız, Murat, (2005), “Doğal Kaynakların Dengeli Kullanımı ve Kentsel Sürdürülebilirlik Bağlamında Bir Model Önerisi: Çevre (Eko)-Kent”, Tahir Çalgüner (Ed.), Şehircilik Çalışmaları (Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 20. Yıl Anısı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, s. 323-338.

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||


Similar works:

«UNIVERSITY OF GHANA COLLEGE OF HUMANITIES PUBLICATIONS OF FACULTY MEMBERS IN THE COLLEGE OF HUMANITIES, UNIVERSITY OF GHANA, (2007 – 2014) COMPILED BY COLLEGE OF HUMANITIES RESEARCH BOARD, 2015 First published in Ghana 2015 for The University of Ghana by Digibooks Ghana Ltd P. O. Box BT1, Tema, Ghana Tel: +233-303-414-720 / +233-246-493-842 Email: admin@digibookspublishing.com Website: http://www.digibookspublishing.com © University of Ghana, 2015 P. O. Box LG25, Legon, Accra, Ghana Tel....»

«Conflict Resolution in Colombia Pat Paterson William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies Perry Center Occasional Paper June 2013 Foreword When, in August 2012, Colombian President Juan Manuel Santos announced peace talks with the FARC leadership, the overall reaction was a mix of surprise and skepticism. Many were surprised because Santos agreed to sit with the FARC when everything indicated that the government was finally winning the 50-year-long conflict. And many were rightly...»

«Molecules 2015, 20, 2492-2509; doi:10.3390/molecules20022492 OPEN ACCESS molecules ISSN 1420-3049 www.mdpi.com/journal/molecules Article Production and Characterization of Cosmetic Nanoemulsions Containing Opuntia ficus-indica (L.) Mill Extract as Moisturizing Agent Renato Cesar de Azevedo Ribeiro 1, Stella Maria Andrade Gomes Barreto 1, Elissa Arantes Ostrosky 1, Pedro Alves da Rocha-Filho 2, Lourena Mafra Veríssimo 1 and Márcio Ferrari 1,* 1 College of Pharmacy, Federal University of Rio...»

«Second Euro-Mediterranean Ministerial Conference Malta, 15 and 16 April 1997 Conclusions • The Council of the European Union, represented by its President, Mr Hans van MIERLO, • Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of the Netherlands, also representing the Netherlands, • The European Commission, represented by Mr Manuel MARIN GONZALEZ, VicePresident, • Algeria, represented by Mr Ahmed ATTAF, Minister for Foreign Affairs, • Austria, represented by Mrs Benita...»

«MINIMALLY SEPARATING SETS, MEDIATRICES, AND BRILLOUIN SPACES J.J.P. VEERMAN AND JAMES BERNHARD Abstract. Brillouin zones and their boundaries were studied in [16] because they play an important role in focal decomposition as first defined by Peixoto in [9] and in physics ([1] and [3]). In so-called Brillouin spaces, the boundaries of the Brillouin zones have certain regularity properties which imply that they consist of pieces of mediatrices (or equidistant sets). The purpose of this note is...»

«RUSSKIYE IN UKRAINE: MYTH VERSUS REALITIES OR VICE VERSA Methodological remarks Discourse actuality. Today’s world is diversified so much that the ethnically homogeneous countries almost do not exist. In territorial and geographical limits, which form this or that country, there are dozens of ethnic communities. I classify Ukraine as a country with multi-ethnic population composition, where the representatives of about 130 ethnic groups (in the broader terminological interpretation – ethnic...»

«A Framework for Understanding Renormalisation-Type Methods in Computer Vision Wojciech Chojnacki Michael J. Brooks Anton van den Hengel Department of Computer Science University of Adelaide Adelaide, SA 5005, Australia Abstract The renormalisation scheme of Kanatani is intended to iteratively minimise a cost function of certain form while avoiding systematic bias inherent in Sampson’s method of minimisation. This paper is concerned with enhancing our understanding of Kanatani’s complex...»

«Boise State University College of Arts and Sciences 2010 Report Table of Contents Introduction Vision.. 1 Mission Statement.. 1 COAS Today Organization Chart.. 3 State Appropriated Budget.. 4 Academic Programs and Faculty Scholarship. 5 Research Centers.. 22 Accomplishments and Awards. Enrollment Management Course Delivery.. 28 Managing Enrollments.. 31 Strategic Planning – a Progress Report Background.. 37 Academic Excellence.. 39 Public Engagement.. 42 Vibrant Culture.. 51 Excellent...»

«NEW PARADIGM OF PUBLIC DIPLOMACY AND BROADENED RELATIONSHIP BUILDING: A COMPARATIVE ANAYSIS OF FOREIGN GOVERNMENTS’ WEB SITES By HYUNG MIN LEE A THESIS PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN MASS COMMUNICATION UNIVERSITY OF FLORIDA 2006 Copyright 2006 by Hyung Min Lee This thesis is dedicated to my family, including two puppies. Also, many thanks go to my advisers, friends, and colleagues,...»

«REVIEW Telemetry research on elusive wildlife: an synthesis of studies on giant pandas Thomas Connor* 1, Vanessa Hull 1, Jianguo “Jack” Liu 1 1 Department of Fisheries and Wildlife, Michigan State University, East Lansing, USA * Corresponding author: Center for Systems Integration and Sustainability, Michigan State University 115 Manly Miles Building 1405 S. Harrison Rd. East Lansing, MI 48823, USA connort2@msu.edu, (607) 280-5612 (USA), 159-821-25075 (China) Abstract Telemetry studies that...»

«CURRICULUM VITAE Martin Procházka PERSONAL Born: July 7, 1953 Married: Daniela Procházková daughters: Lucie, born August 11, 1979 Kateřina, born January 9,1981 Position: University Professor of English and American Literature, Charles University, Prague, Czech Republic Head, Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Charles University Professor, Comparative Studies Programme, Faculty of Arts, Charles University Office Address: Department of English and American Studies,...»

«The materials listed in this document are available for research at the University of  Record Series Number  12/9/25 Illinois Archives.  For more information, email illiarch@illinois.edu or search  Fine and Applied Arts http://www.library.illinois.edu/archives/archon  for the record series number.  University Bands Harry Begian Papers, 1926, 1935-97   Box 1: BIOGRAPHICAL Scrapbook, 1966 Biography PUBLICATIONS Instrumentalist, The : Alfred Reed’s Armenian...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.