WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTS



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Emmaboda kommuns industriarv Lotta Lamke Industriarvsprojektet, rapport oktober 2008 Kalmar läns museum Foto utsida: Mallar till glasformar, ...»

-- [ Page 1 ] --

Emmaboda kommuns

industriarv

Lotta Lamke

Industriarvsprojektet, rapport oktober 2008

Kalmar läns museum

Foto utsida: Mallar till glasformar, tillhör Johansforsglasbruks arkiv.

Foto nedan: Svetsare på Tornborgs verkstadsindustri i Lindås.

Kartor publicerade i enlighet med

tillstånd 507-98-2848 från Lantmäteriverket.

Utgiven av Kalmar läns museum

Förutsättningar 5

Om ”Emmaboda kommuns industriarv” 5 Kommunbeskrivning 5 Museer, projekt m.m. (utveckling) 9 Kunskapsunderlag (dokumentation) 12 Planinstitut m.m. (säkerställande) 15 Emmaboda kommuns industriarv 17 GIS-bas 17 Fältbesiktning 19 Industriarvsmöte 32 Slutsatser 33 Utvalda miljöer med åtgärdsförslag 33 Bilagor: A. Minnesanteckningar från industriarvsmöte B. Karta: Industrier i Emmaboda kommun C. Karta: Största industriarbetsplatserna D. Karta: Sågverk i Emmaboda kommun Förutsättningar Om ”Emmaboda kommuns industriarv” Detta arbete syftar till att beskriva Emmaboda kommuns kulturhistoriskt sett viktigaste industrimiljöer, med avseende på deras industrihistoriska innehåll och kulturmiljövärden.

Arbetet syftar även till att peka på olika möjligheter att tillvarata och utveckla dessa miljöer.

Handlingen har arbetats fram under 2008 av antikvarie Lotta Lamke vid Kalmar läns museum och har finansierats av Emmaboda kommun, Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län.

Arbetet baseras på den kartläggning av Emmaboda kommuns industrihistoria som gjorts i samarbete mellan Kalmar läns museum och hembygdsföreningarna år 2001, inom ramen för det s.k. Industriarvsprojektet, som bedrevs av Länsstyrelsen, Regionförbundet och Kalmar läns museum. Med utgångspunkt från kartläggningen har ett antal industrimiljöer utvalts och besiktigats i fält. Därefter har urvalet av miljöer och de olika miljöernas förutsättningar diskuterats på ett möte med företrädare för kommunen och hembygdsföreningarna. Denna rapport har slutligen granskats av kontaktpersoner på Länsstyrelsen, Regionförbundet, Emmaboda kommun och hembygdsföreningarna i kommunen.

Kommunbeskrivning Befolkning, topografi Emmaboda kommun består av Algutsboda, Långasjö, Vissefjärda och Emmaboda socknar.

Fram till kommunreformen årsskiftet 1968/1969 hörde de två förstnämnda socknarna till Kronobergs län. Kommunen (med en landareal av 692 kvkm) ligger vid sydsvenska höglandets sydostsluttning. Tre fjärdedelar av kommunens yta upptas av barrskog, i huvudsak gran, och skogsbruket har utgjort en betydande del av lantbruket. Skogen har också varit betydelsefull för industrin, som råvara och bränsle. Lyckebyån, som rinner från norr till söder rakt igenom kommunen, har påverkat lokaliseringen av såväl jordbruksmark som industrier och därmed även det övergripande bebyggelsemönstret.

Med en dagbefolkning där drygt 50 % arbetar inom tillverkningsindustrin (att jämföras med riksgenomsnittet 17 %) kan Emmaboda betecknas som en utpräglad industrikommun.

Befolkningsutvecklingen har varit vikande sedan 1970-talet. Idag är man cirka 9 400 personer i kommunen. Av dessa bor mer än hälften, cirka 5 000 personer, i EmmabodaLindås tätort. Övriga tätorter i kommunen är Vissefjärda (ca 650 invånare), Johansfors (ca 450 inv.), Långasjö (ca 350 inv.), Eriksmåla med Åfors (ca 250 inv.) och Boda glasbruk (ca 200 inv.) 1.

Industrihistoria

Fram till sekelskiftet 1900 låg de flesta industriella verksamheter i det område som motsvarar dagens Emmaboda kommun lokaliserade till Lyckebyån med koncentrationer i trakterna av Åfors, Broakulla/Johansfors och Lindås. Merparten av dessa vattendrivna verk var Enligt SCB, 2005 års siffror.

mjölkvarnar och sågverk, men redan under det tidiga 1800-talet etablerades även några andra typer av industrier i området, som handpappersbruken i Broakulla och Lindboholm, samt anläggningarna i Åbyholm med kvarn, ullspinneri, vadmalsstamp och oljeslageri.

Kring mitten av 1800-talet startades allt fler rörelser, vilket hade samband med den gryende industrialiseringen av Sverige, inte minst med att statsmakterna vid denna tid genomförde många reformer för att stimulera nyföretagandet. På 1850-talet byggdes Kyrkeby gårdsbränneri ut till en industriell anläggning och år 1864 grundades det första glasbruket inom Emmaboda kommuns område, Boda glasbruk. Det tydligaste mönstret vad gäller industrigrundande i området under 1800-talets andra hälft är dock, vid sidan av ett flitigt kvarnbyggande, etableringen av nya järnmanufakturer.

I Vissefjärda socken, mellan Lyckebyån och sjön Törn, fanns sedan år 1735 en masugn med stångjärns- och manufakturhammare, Linnefors järnbruk. Medan masugnen lades ned under 1800-talets första hälft, fortsatte man med hammarsmide fram till år 1879. Från 1800-talets mitt och ett par decennier framöver anlades ett antal järnmanufakturer vid flera andra fall utmed Lyckebyån: vid Åfors, Gustafsström, Åbyström och vid två av fallen i Lindås. Detta var den nya tidens ”järnbruk”, som inte framställde järnråvara utan färdiga järnvaror. Ofta startades de som knipp- eller spikhammare, för att snart utökas med gjuteri och mekanisk verkstad. Ett par av dessa järnmanufakturer har under skiftande bolag och tillverkningsinriktningar levt vidare och utvecklats till dagens verkstadsindustrier Tornborgs och ITT Flygt.





Mot sekelskiftet 1900 intensifierades och diversifierades industrigrundandet i området. Det fanns en relativt stor spridning bland de verksamheter som startades inom den nuvarande kommunens område, sett till bransch. Man kan dock notera vissa mönster, som att det grundades många glasbruk på 1890-talet, samt att möbel- och snickerifabrikerna kom att dominera bland de nyetablerade fabriksrörelserna under 1900-talets två första decennier.

Det under slutet av 1800-talet så frekventa kvarnbyggandet upphörde i princip med 1900talet och vattenkraften förlorade sin lokaliserande betydelse några år in på samma sekel.

Trots att Emmaboda stationsort hade funnits sedan år 1874, var det först med 1900-talet som orten utvecklades till ett industriellt centrum, genom att flera snickeri- och möbelfabriker byggdes upp på orten.

Grundandet av tillverkningsföretag i kommunen tycks kulminera under 1920- och 1930-talen.

Möjligen bidrog de kärva tiderna till att många som blivit arbetslösa startade sina egna rörelser. Bland de företag som startades under perioden 1920 – 1950 märks bl.a. många mindre möbel- och smidesverkstäder, men framförallt många sågverk. De senare låg vanligen ute på landsbygden, ett ansenligt antal av dem i Långasjö socken. Flera hade omkring 10-15 anställda och kom att bli relativt långlivade. Några av sågverken existerar ännu, som stora sågverk med 50-200 anställda. På 1950-talet etablerades flera textilföretag, vilket sannolikt var uttryck för en kommunal strategi att bereda arbetstillfällen till den kvinnliga arbetskraften. Kring 1900-talets mitt hade en varierad företagsflora växt fram i kommunen.

Vid denna tid förlades de nystartade verksamheterna vanligen till tätorterna, framförallt till Emmaboda.

Järnväg

I det industrihistoriska fältet brukar man ibland även inräkna kommunikationshistoriska anläggningar, som hamnar och järnvägar, delvis pga. anläggningarnas tekniska karaktär, delvis pga. de förbättrade kommunikationernas betydelse för industrialiseringsprocessen.

Den kartläggning som gjordes av länets industrihistoria år 2001-2004 omfattade inte denna typ av anläggningar, varför de inte heller medtagits i denna studie vad gäller fältinventering och kulturhistorisk bedömning. I det följande redogörs dock kortfattat för kommunens järnvägshistoria.

Då järnvägsförbindelserna mellan Växjö, Kalmar och Karlskrona projekterades beslutade man sig för att lägga en järnvägsknut på lika avstånd (57 km) mellan de tre städerna. Den nya stationsorten skulle då hamna just vid gränsen mellan Kronobergs och Kalmar län. Man valde att förlägga stationshus, magasin och bangård i en hage tillhörig Gantesbo by, men att uppkalla den nya stationsorten efter den mer välkända grannbyn Emmaboda. Stationen invigdes år 1874 och från den tiden växte Emmaboda samhälle, för att från år 1930 upphöjas till köping.

Utsnitt ur Generalstabskartan (karterad år 1866, denna utgåva troligen tryckt år 1891). Kartan visar hur Emmaboda lades precis i skärningspunkten mellan två län, tillika tre härader. Emmaboda station var vid 1800-talets slut inte mycket mer än just en stationsmiljö. Söderut från Lindås station ringlar Lyckebyån, där många kvarnar var belägna. Vid Emmeboda (dagens Emmabo) fanns ett gästgiveri och en relativt omfattande bebyggelse.

Emmaboda (Emmabo) by låg ett par kilometer öster om Emmaboda station. Över byns marker och parallellt med Lyckebyån löpte Kungsvägen mellan Stockholm och Karlskrona. I Emmaboda by fanns både gästgiveri med skjutsstation och flera vattendrivna småindustrier, men från början ingen järnvägsstation. År 1876 tillkom en station på byns marker och eftersom namnet Emmaboda då redan var upptaget kallades den nya stationen för Lindås, vilket skall ha kommit av att markägaren hette Lindvall.

Efter år 1874, då både sträckorna mot Karlskrona, Växjö (Karlskrona -Växjö järnväg) och Kalmar (Kalmar järnväg) invigts, tillkom inga ytterligare järnvägar i området. De ursprungliga bansträckorna är alla ännu i trafik år 2008, men framtiden är oviss för sträckan Emmaboda – Karlskrona. Järnvägen kom framförallt att löpa genom Vissefjärda socken. Både Algutsboda och Långasjö socknar berörs endast marginellt av den. Algutsboda socken fick dock sin egen stationsort år 1907, då Moshult station invigdes. Stationen tillkom på initiativ av Modala torvströfabrik och nyttjades även av Modala glasbruk.

Ser man till den övergripande industri- och bebyggelseutvecklingen i kommunen, tycks vattendragen, och i viss mån landsvägskommunikationerna, ha haft en starkare lokaliserande inverkan än järnvägen. För Emmabodas del gäller dock att orten inte hade funnits utan järnvägen. Därför är Emmaboda stationsmiljö med magasinsbyggnader och angränsande industrier en av kommunens mest centrala kulturmiljöer.

Museer, projekt m.m. (utveckling) Museer och aktiviteter Kristallmuseet mm vid Johansfors glasbruk Vid Johansfors glasbruk finns Kristallmuseet med en glashistorisk utställning som främst visar brukets produkter. Museet drivs av Emmaboda kommun och utställningen bygger på brukets produktsamling som tillsammans med äldre bruksarkivalier tillhör kommunen.

Genom ett särskilt projekt har man ordnat upp både glassamlingen och bruksarkivet, samt tillsett att de förvaras på ett tillfredsställande sätt på bruket. Kristallmuseets öppettider är generösa och desamma som glasbutikens.

Vid Johansfors glasbruk finns också en delvis bevarad mängkammare där råvarorna till glasmassan tidigare förvarades och blandades. Råvarublandningen, mängen, köps nu in och mängkammaren används inte längre. Man har istället iordningställt en liten miniutställning, om mängblandning i allmänhet vid Johansfors i synnerhet, i lokalerna.

I Kristallmuseet visas exempel ur Johansfors glasbruks produktion.

ITT Flygts företagsmuseum År 2001 firade ITT Flygt i Lindås 100-årsjubileum med diverse evenemang. Som en del av firandet lät man inrätta ett företagsmuseum i en gammal stärkelsekvarn i anslutning till fabriksområdet. ITT Flygt museum är en permanent utställning som främst visas för de kunder som besöker företaget, men efter överenskommelse även kan visas för andra.

Broakulla Tryckerimuseum I Johansfors f.d. elektricitetsverk (och tidigare även kvarn) har Broakulla samhällsförening i samarbete med Algutsboda hembygdsförening inrättat ett tryckerimuseum. I museet visas maskiner, utrustning och alster från Lundgrens Tryckeri. Tryckeriet låg i ett annat hus på orten fram till 1993, då den siste ägaren som tillhörde den tredje generationen tryckare, gick bort och samhällsföreningen fick överta tryckerimaskinerna, den äldsta från 1800-talet.

Museet visas efter överenskommelse.

Torstamåla Torvmuseum Då täkttillståndet för torvströfabriken på Torstamåla fly löpte ut år 2002, lades den kommersiella täktverksamheten ned. År 2006 konstituerades istället en intresseförening för torvströfabriken. Föreningen startade ett projekt med målet att återuppliva Torstamåla fly som utflyktsmål, både som natur- och som kulturmiljö. Man utverkade ett nytt, begränsat täkttillstånd och har erhållit statliga bidrag för s.k. ”Lokala naturvårdsprojekt” för att rusta anläggningarna till fungerande skick. Målet är att kunna visa hela produktionskedjan från grävning av torv till färdig torvbal. Man har hittills genomfört några visningsdagar varje år, varav en ”Mossens dag” med ett mer omfattande program. Bland aktiviteterna finns tovströoch torvblocksförsäljning, turer med torvtåget ut på mossen, natur- och kulturguidningar, samt dramatiserade berättarstunder.

Kyrkeby Bränneri Kyrkeby bränneri är ett unikt industriminne som ingår i en gårdsmiljö med höga kulturhistoriska värden. Själva bränneriet ägs sedan 1988 av Vissefjärda hembygdsförening, medan den övriga miljön i Kyrkeby tillhör olika andra ägare. Under flera år i början av 2000talet bedrevs omfattande renoveringsarbeten, dokumentations- och utvecklingsprojekt i denna miljö under paraplynamnet ”Vision Kyrkeby”. Arbetet var delvis EU-finansierat, men byggde till stora delar på ideellt arbete, och syftade till att utveckla Kyrkeby som turistmål.

År 2000 byggnadsminnesförklarades bränneriet. År 2002 erhöll det den nationella utmärkelsen ”Årets industriminne”. År 2005 var utrustningen färdigrenoverad, varvid en första brännvinsbränning kunde ske. Bränningen lyckades, brännvinet kryddades enligt ett av de gamla recepten och sålde snabbt slut. Vid sidan av produktion och försäljning hade man då tagit fram en mängd olika utvecklingsbara verksamhetsidéer: historiska guidningar, utställningar, konserter, service för besökare, souvenirer, snapssupéer, café, kurser, marknad mm. Skolverksamhet och vissa evenemang bedrevs på platsen. Sedan år 2005 har ingen mer bränning gjorts. Viss visningsverksamhet bedrivs dock, bl.a. på två fasta tider i veckan under juli månad.



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |


Similar works:

«MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF THE WYTHEVILLE TOWN COUNCIL HELD IN THE COUNCIL CHAMBERS ON MONDAY, JANUARY 25, 2016, AT 7:00 P.M. Members present: Trenton G. Crewe, Jr., Jacqueline K. King, H. Judson Lambert, William B. Weisiger, Thomas F. Hundley Others present: Town Manager C. Wayne Sutherland, Jr., Town Clerk Sharon G. Corvin, Tim Reeves, Debbie Reeves, Danny Gordon with WYVE-AM/WXBXFM/WLOY-AM, Police Officer Jeff Hall RE: CALL TO ORDER, QUORUM, PLEDGE Mayor Crewe called the meeting to...»

«The Expected Cost of Default∗ Brent Glover† January 2011 JOB MARKET PAPER Abstract The sample of observed defaults understates the average firm’s expected cost of default due to a sample selection bias. Because credit markets price default costs, firms with higher costs optimally choose lower leverage, reducing the probability of default. To quantify this selection bias, I embed a dynamic capital structure model in an economy with heterogeneous firms and time-varying macroeconomic...»

«A CHAFFEY FAMILY Cha A Chaffey Family Compiled by Martin Clark Powell and Co-compiled by Susan Chaffey Powell Chaffey Houses Upper LeftRio Vista Built between 1889 and 1892 by William Benjamin Chaffey(1856-1926), the house served for many years as his family home in Mildura, Victoria, Australia. Following the death of the second Mrs. Chaffey it was purchased by the Mildura City Council, converted into Mildura’s first art gallery and opened to the public in 1956. Later, a new art gallery was...»

«Who is the “Son of God?”: Identifying the Meaning Behind the Title Master’s Thesis Presented to The Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences Brandeis University Department of Near Eastern and Judaic Studies Bernadette Brooten, Advisor In Partial Fulfillment of the Requirements for Master’s Degree by Cody Mansley February 2011 Copyright by Cody Mansley © 2011 ABSTRACT Who is the “Son of God?”: Identifying the Meaning Behind the Title A thesis presented to the Department...»

«Building Nest Structures, Feeders, and Photo Blinds for North Dakota Wildlife by Chris Grondahl and John Dockter State Game and Fish Department 100 North Bismarck Expressway Bismarck, North Dakota 58501-5095 Table of Contents Introduction Section 1 Nest Boxes and Nesting Platforms • House Wren, Black-capped Chickadee, White-breasted Nuthatch • Tree Swallow and Eastern Bluebird • Peterson Bluebird House • American Robin and Barn Swallow • Purple Martin House • Northern Flicker Nest...»

«Helsinki University of Technology Systems Analysis Laboratory Research Reports A97, November 2006 INTERACTIVE MULTI-CRITERIA DECISION SUPPORT – NEW TOOLS AND PROCESSES FOR PRACTICAL APPLICATIONS Jyri Mustajoki Dissertation for the degree of Doctor of Technology to be presented with due permission for public examination and debate in Auditorium E at Helsinki University of Technology, Espoo, Finland, on the 12th of January, 2007 at 12 o'clock noon. Helsinki University of Technology Department...»

«Pallid Swift: new to Britain and Ireland W. G. Harvey I n east Kent, 13th May 1978 began cold and damp with a light northwesterly wind and intermittent rain. At dawn, D. Raine and I embarked on a Kent Ornithological Society sponsored bird count through the Stour Valley east of Canterbury. When we reached Stodmarsh at mid morning, there was a perceptible rise in temperature and signs of a break in the clouds which encouraged us to put aside earlier doubts and continue. As we walked along the...»

«ISSN: 2349-5677 Volume 1, Issue 3, August 2014 International Negotiation: “The Cuban Missile Crisis” Template for Social Change Samuel Appiah-Marfo, PhD Senior Lecturer of Research Methods and Conflict Analysis & Resolution Regent University of Science and Technology, Ghana Preface According to Samuel Huntington (1997) “The main responsibility of Western leaders is to recognize that intervention in the affairs of other civilizations is the single most dangerous source of instability or...»

«Universidade Federal de Juiz de Fora Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens – IAD Tais de Medeiros Marcato A CONSTRUÇÃO BIOGRÁFICA EM SANTIAGO Juiz de Fora 2015 Tais de Medeiros Marcato A CONSTRUÇÃO BIOGRÁFICA EM SANTIAGO Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. Linha de pesquisa: Cinema e Audiovisual. Orientador: Prof....»

«Self-Contained In-The-Ear Device To Deliver AAF 1 Running Head: SELF-CONTAINED IN-THE-EAR DEVICE TO DELIVER AAF Self-Contained In-The-Ear Device To Deliver Altered Auditory Feedback: Applications For Stuttering Andrew Stuart1, Shixiong Xia2, Yining Jiang2, Tao Jiang2,3, Joseph Kalinowski1, & Michael P. Rastatter1 (In press) 1 East Carolina University, Greenville, NC, 27858-4353 2 Micro-DSP Technology Co., Ltd., Chengdu, Sichuan, People’s Republic of China 3 Dalhousie University, Halifax, NS...»

«PRINCIPLE THE PROTOCOL OF AUTHORITY NEIL KENNEDY PRINCIPLE THE PROTOCOL OF AUTHORITY NEIL KENNEDY You have permission to post this, email this, print this and pass it along for free to anyone you like, as long as you make no changes or edits to its contents or digital format. The right to bind this and sell it as a book, however, is strictly reserved. To purchase Centurion Principle in printed format, please visit www.fivestarman.com Centurion Principle Copyright © 2008 by Neil Kennedy Unless...»

«Why are Banks Highly Interconnected? Alexander David and Alfred Lehar∗ November 2011 Abstract We study optimal interconnections between banks in alternative banking systems created using interbank loans and over-the-counter derivatives. Settlements on all interbank payments are renegotiated in the event of financial distress of a counterparty. Interconnections in our analysis play a positive role since they serve as a commitment device to facilitate mutual private sector bailouts to lower...»





 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.