WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 78 |

«$86&+:,7= /,(6 Germar Rudolf Carlo Mattogno $XVFKZLW] /LHV /HJHQGV /LHV DQG 3UHMXGLFHV RQ WKH +RORFDXVW &DVWOH +LOO 3XEOLVKHUV 32 %R[ 8FNILHOG 71 $: 8. 7KLUG HGLWLRQ -XO\ ...»

-- [ Page 17 ] --

DIWHU WKH ZDU, ZDV WHPSRUDULO\ LQYROYHG LQ DVVRFLDWLRQV DQG SROLWLFDO SDUWLHV

FORVH WR WKH LQWHUHVWV RI *HUPDQ H[SHOOHHV )RU *UHHQ WKLV LV SURRI WKDW, DP D

SROLWLFDO ULJKWZLQJHU +H WKHUHIRUH FRQFOXGHV

“Rudolf’s credentials as a non-dogmatic and objective seeker of truth must be called into question.” ZZZYKRRUJ*%F*5&KDUDFWHU$VVDVVLQVKWPO *(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES 

*UHHQV YLHZ VHHPV WR EH WKDW ZKLOH FRPPHPRUDWLQJ PDVVDFUHV DJDLQVW -HZV

LV JRRG FRPPHPRUDWLQJ PDVVDFUHV DJDLQVW *HUPDQV LV EDG 7KLV SURYHV WKDW

*UHHQ LV QRWKLQJ EXW DQ RUGLQDU\ DQWL*HUPDQ UDFLVW

(YHU\RQH KDV KLV RZQ SROLWLFDO YLHZV HW WKH UHSXWDWLRQ RI D VFLHQWLVW GRHV

QRW GHSHQG RQ KLV SROLWLFDO YLHZV EXW RQ WKH IRUPDO DQG VFLHQWLILF TXDOLW\ RI KLV

ZRUN 3DUW RI WKLV TXDOLW\ LV WKDW KH GRHV not VXVSHFW KLV VFLHQWLILF RSSRQHQWV

SROLWLFDOO\ $IWHU DOO, GR QRW ZULWH WKDW *UHHQ LV D -HZ DQG DVVRFLDWHV ZLWK OHIW

ZLQJ H[WUHPLVWV ZKLFK LV ZK\ KH VKRXOG EH UHMHFWHG DV ELDVHG DQG KLV DUJX

PHQWV VKRXOG EH LJQRUHG,QVWHDG, ZULWH IRU JRRG UHDVRQV WKDW *UHHQV DUJX

PHQWV RXJKW WR EH UHMHFWHG EHFDXVH WKH\ DUH ZURQJ RU LQFRQFOXVLYH

+RZ PXFK *UHHQ LV ODFNLQJ FKDUDFWHU LQGHHG LV GHPRQVWUDWHG E\ KLV DWWDFNV

DJDLQVW PH IRU DVVRFLDWLQJ ZLWK LQGLYLGXDOV ZKR DUH ± LQ PRVW FDVHV XQMXVWO\ ±

ODEHOHG ZLWK DOO VRUWV RI SROLWLFDO VZHDU ZRUGV LQ WKH PHGLD 0RVW RI WKHVH LQGL

YLGXDOV DWWDFNHG E\ *UHHQ KDYH DVVLVWHG PH ZLWK P\ ZRUNV RU RIIHUHG KHOS

SURWHFWLRQ DQG VKHOWHU DW WLPHV ZKHQ, KDG WR IOHH P\ KRPH FRXQWU\ EHFDXVH RI

WKH HYHU JURZLQJ WLGH RI SHUVHFXWLRQ DJDLQVW PH :KDWHYHU WKH YLHZV RI WKHVH

LQGLYLGXDOV PD\ EH, ZRXOG EH D VFRXQGUHO LI, ZRXOG WXUQ DZD\ IURP WKHP RU

HYHQ DJDLQVW WKHP MXVW EHFDXVH WKH\ DUH UHYLOHG E\ PHGLD DQG SROLWLFLDQV $IWHU

DOO LW LV QRW SROLWLFDO YLHZV WKDW GHWHUPLQH WKH TXDOLW\ RI KXPDQV EXW YLUWXHV

OLNH ZLVGRP MXVWLFH FRXUDJH PRGHVW\ DOWUXLVP OR\DOW\ DQG KRQHVW\ 0\ UH

IXVDO WR GLVWDQFH P\VHOI IURP DFTXDLQWDQFHV DQG IULHQGV, JDLQHG LQ WLPHV RI

GHVSDLU SURYRNHG WKH IROORZLQJ UHVSRQVH E\ *UHHQV

“Rudolf is not willing to call Nazis evil.”

7KLV ZDV WKH ERWWRP RI WKH SLW RI PDOLFH %XW QR PDWWHU KRZ PDQ\ RI WKH SHUVRQV

ZLWK ZKLFK, DVVRFLDWH DUH DFWXDOO\ 1DWLRQDO 6RFLDOLVWV *UHHQ KDV DSSDUHQWO\

QRW XQGHUVWRRG WKH ZHVWHUQ V\VWHP RI MXVWLFH $ SHUVRQ LV HYLO LQ D OHJDO VHQVH

RQO\ LI IRXQG JXLOW\ IRU D FULPH DQG WKHQ RQO\ LQ WKH FRQWH[W RI WKLV FULPH 1RW

DOO 1DWLRQDO 6RFLDOLVWV DQG WKRVH VXSSRUWLQJ WKHP ± WKH YDVW PDMRULW\ RI DOO *HU

PDQV EHWZHHQ DQG ± KDYH FRPPLWWHG FULPHV QRU ZHUH WKH\ LQ DYHU

DJH DQ\ PRUH HYLO WKDQ RWKHU KXPDQV DQ\ZKHUH HOVH 1RW HYHQ *UHHQ FDQ FODLP

WKDW RU GRHV KH"

:KHQ DSSURDFKLQJ WKLV LVVXH IURP D FHUWDLQ SROLWLFDO SRVLWLRQ DOO WKDW FRXOG

EH VDLG LV SHUKDSV WKDW GXULQJ WKH \HDUV WKURXJK WKH SHRSOH LQ *HU

PDQ\ ZHUH PLVOHG E\ PLVFRQFHSWLRQV %XW HYHQ WKDW LV PHUHO\ D VXEMHFWLYH RSLQ

LRQ

,Q WKH ILUVW HGLWLRQ RI WKLV ERRN, ZURWH LQ WKLV IRRWQRWH ³7KLV LV DQ XQSURYHQ K\SRWKHVLV

ZKLFK, XVH DV DQ H[DPSOH RQO\ LQ RUGHU WR LOOXVWUDWH WKH ZD\ *UHHQ EHKDYHV WRZDUG PH $OW

KRXJK ERWK DUH SRVVLEOH LW GRHV QRW FRQWULEXWH DQ\WKLQJ WR WKH IDFWXDO FRQWURYHUV\ VR WKDW,

ZLOO QRW ZDVWH P\ WLPH WR GR UHVHDUFK RQ WKLV´ :HOO LW WXUQV RXW WKDW *UHHQ LV DFWXDOO\ D -HZ

VHH KLV SROHPLF H[FKDQJH ZLWK $6 0DUTXHV ZZZFRGRKFRPOLEUDU\GRFXPHQW ZKHUH KH VWDWHG LQ WKH PLG V ³/LDU, DP D -HZ DQG, UHFHLYH QR UHSDUDWLRQV´ ZZZKRORFDXVWKLVWRU\RUJDXVFKZLW]FKHPLVWU\QRWWKHVFLHQFHSRVWVFULSWVKWPO *(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES

7KXV *UHHQV VZHHSLQJ VWDWHPHQW ³1D]LV DUH HYLO´ H[SRVHV KLV WHQGHQF\ WR

MXPS WR SUHMXGLFHG FRQFOXVLRQV DQG WR FDOO IRU FROOHFWLYH UHVSRQVLELOLW\ DQG SXQ

LVKPHQW, GR LQGHHG UHIXVH WR PDNH DQ\ VXFK VZHHSLQJ VWDWHPHQW EH LW ³1D]LV

DUH HYLO´ ³&RPPXQLVWV DUH HYLO´ ³&DSLWDOLVWV DUH HYLO´ ³0XVOLPV DUH HYLO´

³-HZV DUH HYLO´ ³:LWFKHV DUH HYLO´ RU ZKDW KDYH \RX,W LV *UHHQV SUREOHP

ZKHQ KH WKLQNV, KDYH WR PDNH VXFK D VWDWHPHQW LQ RUGHU WR SURWHFW P\ LQWHJULW\

%XW LI KH LQVLVWV RQ LW KH WKHQ FDQQRW DUJXH PRUDOO\ DJDLQVW SHRSOH VD\LQJ ³-HZV

DUH HYLO´ EHFDXVH WKRVH SHRSOH WRR FDQ FRPH XS ZLWK DUJXPHQWV WR VXSSRUW

VXFK D WKHVLV :KLOH FHUWDLQ DVSHFWV RI 1DWLRQ 6RFLDOLVP ± LGHRORJLFDOO\ DQG

KLVWRULFDOO\ ± PLJKW MXVWO\ EH GHVFULEHG DV HYLO ± DV LV WKH IDFW IRU &RPPXQLVP

&KULVWLDQLW\,VODP -XGDLVP DQG PDQ\ RWKHU LGHRORJLHV ± WKLV GRHV QRW MXVWLI\

DQ\ VZHHSLQJ VWDWHPHQW 1RWD EHQH,Q D UHVSRQVH WR P\ VHOIGHIHQFH DJDLQVW KLV YLFLRXV ad hominem

DWWDFNV *UHHQ ODPEDVWHV PH IRU WKDW DV ZHOO 6R ZKHUHDV KH KDV D ULJKW WR

DWWDFN PH SHUVRQDOO\, GRQW KDYH D ULJKW WR GHIHQG P\VHOI"

 ³1R +ROHV QR µ+RORFDXVW´

,Q KLV ILUVW DUWLFOH *UHHQ VSHQGV D IHZ SDUDJUDSKV RQ GLVFXVVLQJ )DXULVVRQV

IDPRXV TXLS ³1R +ROHV QR µ+RORFDXVW´ )DXULVVRQV WKHVLV LV WKDW WKHUH DUH QR

KROHV LQ WKH URRI RI WKH XQGHUJURXQG PRUJXH RI &UHPDWRULXP,, LQ %LUNHQDX

WKURXJK ZKLFK =\NORQ % FRXOG KDYH EHHQ WKURZQ LQWR WKLV EDVHPHQW DV FODLPHG

E\ YDULRXV ZLWQHVVHV %XW LI WKHVH KROHV GR QRW H[LVW WKHUH ZDV QR ZD\ WR FRP

PLW WKH FODLPHG JDVVLQJV VR WKDW WKH HQWLUH EDVLV FROODSVHV RQ ZKLFK WKH +ROR

FDXVW VWRU\ UHVWV ZLWQHVV WHVWLPRQLHV

*UHHQV HYLGHQFH IRU WKH H[LVWHQFH RI KROHV LQ WKDW URRI LV EDVHG RQ DUJX

PHQWV LQ DQ DUWLFOH E\ 0LFKDHO 6KHUPHU SULQWHG LQ KLV PDJD]LQH Skeptic ZKLFK

ZDV UHSULQWHG LQ KLV ERRN LQ D VOLJKWO\ UHYLVHG YHUVLRQV LQ , KDYH UHIXWHG

HDFK DQG HYHU\ VLQJOH RQH RI WKHVH DOOHJHG SLHFHV RI HYLGHQFH LQ P\ H[SHUW UH

SRUW DV HDUO\ DV *UHHQ GRHV QRW PHQWLRQ WKLV ZLWK D VLQJOH ZRUG 5LFKDUG - *UHHQ ³3RVWVFULSW WR &KHPLVWU\ LV QRW WKH 6FLHQFH 5XGROIV &KDUDFWHU 6XLFLGH´

-XO\ ZZZKRORFDXVWKLVWRU\RUJDXVFKZLW]FKHPLVWU\QRWWKHVFLHQFHSRVWVFULSWVKWPO 5REHUW )DXULVVRQ /HWWHU WR WKH (GLWRU Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung  SS  0LFKDHO 6KHUPHU Why People Believe Weird Things )UHHPDQ &R 1HZ RUN FI LQ WKLV UHJDUG & 0DWWRJQR ³'HQ\LQJ (YLGHQFH´ LQ WKLV YROXPH 5.DPPHUHU $ 6ROPV op. cit QRWH SS VHH DOVR WKH QG *HUPDQ HG op. cit QRWH SS DQG * 5XGROI ³'DV 5XGROI *XWDFKWHQ LQ GHU.ULWLN 7HLO ´ Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung  6 

 6HH & 0DWWRJQRV FRQWULEXWLRQ ³7KH (OXVLYH +ROHV RI 'HDWK´ WR WKH SUHVHQW ERRN VWDUWLQJ

RQ S *(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES  %HWZHHQ &KHPLVWU\ DQG $OFKHP\

$OWKRXJK 'U *UHHQV HODERUDWLRQV DUH PRUH FRPSHWHQW ZKHQ KH WXUQV WR FKHP

LVWU\ WKH\ DUH VWLOO QRW FKDUDFWHUL]HG E\ WKH NLQG RI FDUHIXO FRQVLGHUDWLRQV WKH

WRSLF GHVHUYHV 7KLV WRSLF LV DERXW WKH TXHVWLRQ RI WKH IRUPDWLRQ DQG GHWHFWDELO

LW\ RI,URQ %OXH WKH IDPRXV LURQ F\DQLGH FRPSRXQG RI EOXH FRORU ZKLFK can

GHYHORS LQ PDVRQU\ XSRQ H[SRVXUH WR K\GURJHQ F\DQLGH WKH DFWLYH LQJUHGLHQW

RI ³=\NORQ %´ :KHQ GLVFXVVLQJ WKLV WRSLF, LQLWLDOO\ ZLVK WR FRUUHFW D IHZ

ZURQJ FRQFHSWV ZKLFK VWXEERUQO\ SHUVLVW QRW RQO\ EXW HVSHFLDOO\ DPRQJ UHYL

VLRQLVWV

7KHUH DUH WKUHH FRQFHLYDEOH H[SODQDWLRQV IRU WKH GLIIHUHQFH LQ F\DQLGH FRQ

WHQW RI VDPSOHV WDNHQ RQ WKH RQH KDQG IURP ZDOOV RI =\NORQ % GHORXVLQJ FKDP

EHUV WKDW LV WR VD\ K\GURJHQ F\DQLGH GHORXVLQJ FKDPEHUV ZKLFK KDYH EHHQ

SUHVHUYHG WR WKLV YHU\ GD\ LQ $XVFKZLW] %LUNHQDX 6WXWWKRI DQG 0DMGDQHN

YHU\ KLJK FRQWHQW RI F\DQLGH DQG WKRVH WDNHQ IURP ZDOOV RI WKH DOOHJHG KRP

LFLGDO JDV FKDPEHUV LQ $XVFKZLW] DQG %LUNHQDX RQ WKH RWKHU KDQG LQVLJQLILFDQW

F\DQLGH FRQWHQW RU QRQH DW DOO *UHHQ OLVWV DOO WKUHH SRVVLEOH H[SODQDWLRQV

 ³The presence of Prussian-Blue,URQ %OXH@ staining is a necessary consequence of exposure to HCN and the fact that it is not present in the homicidal chambers proves they were not used for homicidal gassing.´ HP SKDVLV DGGHG

7KLV LV WKH ZD\ /HXFKWHU DUJXHG DQG, DJUHH ZLWK *UHHQ WKDW WKLV LV DQ XQ

IRXQGHG DVVXPSWLRQ

 ³The Prussian-Blue staining is present for reasons having nothing to do with the exposure to HCN. For example the Austrian chemist Dr. Josef Bailer has suggested it may be a pigment from paint.´

(YHQ LQ WKLV SRLQW, DJUHH ZLWK *UHHQ ZKR PRUH RU OHVV GLVPLVVHV %DLOHUV

XQIRXQGHG WKHRU\ ³The Prussian-Blue staining indeed owes its presence to exposure to HCN, but the conditions under which it formed were not universally present in all facilities exposed to HCN. The rate of Prussian-Blue formation may be very different under the conditions used in homicidal chamber versus the conditions in delousing chambers.´

$QG DJDLQ, DJUHH ZLWK *UHHQ WKDW WKLV LV WKH FRUUHFW DSSURDFK WR WKLV SURE

OHP %XW, VWURQJO\ GLVDJUHH ZKHQ *UHHQ FRQWLQXHV “Answer number one is, of course, untenable. We know that homicidal gassings occurred from historical evidence independently of the chemistry involved.” )LUVW WLPH -RVHI %DLOHU ³'HU /HXFKWHU%HULFKW DXV GHU 6LFKW HLQHV &KHPLNHUV´ LQ Amoklauf gegen die Wirklichkeit 'RNXPHQWDWLRQV]HQWUXP GHV |VWHUUHLFKLVFKHQ :LGHUVWDQGHV %XQGHV PLQLVWHULXP IU 8QWHUULFKW XQG.XOWXU HGV 9LHQQD SS VHH P\ UHPDUNV LQ WKH LQWURGXFWLRQ WR WKH SUHVHQW ERRN SS I *(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES

)LUVW RI DOO \RX FDQQRW UHIXWH FKHPLFDO RU RWKHU ILQGLQJV RI WKH H[DFW VFLHQFHV

ZLWK H\HZLWQHVV DFFRXQWV WKH RQO\ RWKHU H[LVWLQJ ³KLVWRULFDO HYLGHQFH´ DV IDU

DV, NQRZ *UHHQ GRHV QRW HYHQ WU\ WR JLYH XV D FOXH ZKDW ³RWKHU KLVWRULFDO HYL

GHQFH´ KH LV UHIHUULQJ WR

6HFRQGO\ DQG PRVW LQWHUHVWLQJO\ WKLV VHQWHQFH FOHDUO\ VKRZV WKDW *UHHQ ZLOO

QHYHU DFFHSW DQ\ SURRI RI WKH H[DFW VFLHQFHV ZKLFK UHIXWHV ZKDW KH EHOLHYHV WR

EH WUXH,W VKRZV WKDW LW LV LPSRVVLEOH WR FKDQJH *UHHQV RSLQLRQ DERXW WKLV PDW

WHU i.e. KLV RSLQLRQ LV QRW D VFLHQWLILF RQH EXW D GRJPDWLF RQH

*UHHQ LV WKH ILUVW H[WHUPLQDWLRQLVW DXWKRU ZKR DFFHSWV P\ VXJJHVWLRQV RI KRZ

,URQ %OXH FDQ EH IRUPHG IURP K\GURJHQ F\DQLGH DQG LURQ R[LGHV WKH ODWWHU EHLQJ

D FRPPRQ FRPSRQHQW RI DOO VRUWV RI PRUWDU SODVWHU DQG FRQFUHWH *UHHQ HYHQ

DGGV VRPH PRUH H[SODQDWLRQV ZKLFK DUH KRZHYHU QRW ZRUWK D GLVFXVVLRQ LQ

WKLV FRQWH[W *UHHQ FULWLFL]HV P\ WKHVLV DERXW WKH FKHPLFDO PHFKDQLVP LQYROYHG

EXW ILQDOO\ DIWHU VRPH IRUWK DQG EDFN IRUFHV KLPVHOI WR DGPLW

“that Rudolf is correct or nearly correct regarding the formation of blue staining in the delousing chambers.”

2I FRXUVH KH KDV UHVWULFWHG WKLV FRQFHVVLRQ WR WKH GHORXVLQJ FKDPEHUV EHFDXVH

LI KH ZRXOG DGPLW WKDW, DP FRUUHFW DOO WKH ZD\ KLV GRJPD DERXW WKH KRPLFLGDO

JDV FKDPEHUV ZRXOG FROODSVH DQG WKDW LV VRPHWKLQJ KH FDQQRW SRVVLEO\ SHUPLW

,Q WKH IROORZLQJ, ZDQW WR GLVFXVV *UHHQV REMHFWLRQV

*UHHQV ELJJHVW GLVDGYDQWDJH LV WKDW KH FDQQRW UHDG *HUPDQ 7KXV ZKHQ

ZULWLQJ WKH DUWLFOHV GLVFXVVHG KHUH KH KDG QR NQRZOHGJH RI WKH ILQGLQJV PDGH

GXULQJ WKH V +RZHYHU VLQFH WKH VHFRQG KDOI RI WKLV FDQ QR ORQJHU EH

DQ H[FXVH EHFDXVH E\ WKDW WLPH WKH PRVW LPSRUWDQW RI WKHVH SXEOLFDWLRQV KDG

DSSHDUHG LQ (QJOLVK DV ZHOO &KHPLFDO &RQGLWLRQV

,Q KLV ILUVW DUWLFOH *UHHQ VWDUWV D GLVFXVVLRQ RI WKH IDFWRUV LQIOXHQFLQJ WKH IRU

PDWLRQ SURFHVV RI,URQ %OXH OLNH :DWHU FRQWHQW RI WKH ZDOO WKH ZHWWHU WKH EHWWHU

 UHDFWLYLW\ RI WKH LURQ R[LGHV LQ WKH ZDOO PRUWDU LV JRRG EULFN EDG

 WHPSHUDWXUH RI WKH ZDOO FRRO EHWWHU WKDQ ZDUP

 S+ YDOXH DFLGLW\ RI WKH ZDOO EDVLF EHWWHU WKDQ QHXWUDO

 +&1 FRQFHQWUDWLRQ WKH ZDOOV ZHUH H[SRVHG WR WKH KLJKHU WKH EHWWHUPages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 78 |


Similar works:

«78-BJS-2000-GB 1 WHEN THINGS STRIKE BACK – A POSSIBLE CONTRIBUTION OF ‘SCIENCE STUDIES’ TO THE SOCIAL SCIENCES Bruno Latour British Journal of Sociology, Special Millenium Issue edited by John Urry, vol 51 n°1 pp 105-123, 1999 ABSTRACT The contribution of the field of science and technology studies (STS) to main stream sociology has so far been slim because of a misunderstanding about what it means to provide a social explanation of a piece of science or of an artefact. The type of...»

«Starved of Rights: Human Rights and the Food Crisis in the Democratic People’s Republic of Korea (North Korea) 1. Introduction “Persistent hunger in today’s world is neither inevitable nor acceptable. Hunger is not a question of fate; it is manmade. It is the result either of inaction, or of negative actions that 1 violate the right to food. It is therefore time to take action.” For more than a decade, the people of North Korea – one of the most isolated nations on earth – have...»

«STATE OF MAINE D EPARTMENT OF M ARINE R ESOURCES 21 STATE HOUSE STATION AUGUSTA, MAINE 04333-0021 PAUL R. LEPAGE PATRICK C. KELIHER GOVERNOR COMMISSIONER 2016 Compliance Guide for Maine DMR Halibut Regulations The document was developed as an alternative to the mandatory training class for first time commercial fishermen to receive their halibut endorsement; and as a as a general guide for all fishermen to understand and comply with the Maine Department of Marine Resources Atlantic halibut...»

«Koncepcja przebiegu zimowej trasy Pomorską Drogą św. Jakuba etapami nr 21 i 22 Łebień – Łeba Izbica Opracowanie przygotowane w ramach projektu „RECReate – Revitalisation of the European Culture Route in the South Baltic Area”, finansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk. W latach 2011 – 2014. Lębork 2014 Opracowanie i Redakcja: Tadeusz Krawczyk przy współpracy: J. Bona, E. Boniecka,...»

«Supplemental Volume: Species of Conservation Concern SC SWAP 2015 Diamondback Terrapin Malaclemys terrapin Contributors (2005): Erin Levesque (SCDNR), J. Whitfield Gibbons (SREL), DuBose Griffin (SCDNR), David Owens (College of Charleston) Reviewed and Edited (2012): Erin Levesque (SCDNR) DESCRIPTION Taxonomy and Basic Description The diamondback terrapin is a small, long-lived estuarine turtle endemic to coastal marshes, estuarine bays, lagoons and creeks ranging from Cape Cod, Massachusetts...»

«1 SVEA HOVRÄTT Mål nr BESLUT Avdelning 02 ÖH 386-14 2015-01-30 Rotel 020104 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2013-12-10 i ärende nr 11724-12, 11725-12 och 11727-12, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Wåhlin Fastigheter AB, 556223-3550 Box 515 169 29 Solna Ombud: 1. Jur.kand. Alrik Hafström Landahl Advokatbyrå AB Box 19143 104 32 Stockholm 2. Juristen Sara Björkeholm Advokatfirman Carler KB Box 7557 103 93 Stockholm Biträdda av fastighetschefen Mårten...»

«Sufficient Dimension Reduction and Prediction in Regression By Kofi P. Adragni and R. Dennis Cook University of Minnesota, 313 Ford Hall, 224 Church Street S.E. Minneapolis, MN 55455, USA Dimension reduction for regression is a prominent issue today because technological advances now allow scientists to routinely formulate regressions in which the number of predictors is considerably larger than in the past. While several methods have been proposed to deal with such regressions, principal...»

«Volume 3 Issue 2:10th August 2016 http://www.mtdruitt-p.schools.nsw.edu.au/ Important Dates 10/08/16 GALA DAY 2/09/16 Grand Final PSSA 11/08/16 Rugby League Clinic 10am Junior Team 7/09/16 St 3 Commbank Incursion 11.45am Senior Team 12/08/16 Winter PSSA Concludes 7/09/16 SRC Fundraiser 15/08/16 St 3 Graffiti Incursion 9am-11am 22/09/16 St 3 WSU Campus Visit 16/08/16 ICAS Maths 12/08/16 Winter PSSA Concludes 23/09/16 Last Day Term 3 19/08/16 1 Week Wet Weather Catch Up PSSA 23/08/16 Zone...»

«9 Just Labour: A Canadian Journal of Work and Society—Volume 16—Spring 2010 EFFECTIVENESS OF COMPLAINT-DRIVEN REGULATION OF CHILD LABOUR IN ALBERTA* Bob Barnetson Assistant Professor, Labour Relations, Centre for Work and Community Studies, Athabasca University, Edmonton, Alberta, Canada ABSTRACT This study further develops our understanding of the employment experiences of children (ages 9-11) and adolescents (ages 12-14) in the Canadian province of Alberta, with particular attention to...»

«BLOFIELD NEWS The parish magazine for St. Andrew & St. Peter, Blofield; All Saints, Hemblington and St. Andrew, North Burlingham August 2016 30p Welcome Blofield News is the monthly parish magazine for St. Andrew & St. Peter Blofield, All Saints Hemblington and St. Andrew, North Burlingham. It is sold in these churches and in local shops. If you live in one of our parishes and purchase a year’s subscription we can probably deliver it to your home free of charge. If you live outside the...»

«SHRI SAI LEELA JUNE 1986 Executive Editors: Prof. Smt. Indira Kher M.A., Ph.D. Shri Sadanand Chendwankar B.Sc., S.T.C., R.B. Pravin To spread the message of SHRI SAI BABA all the world over is the aim and object of Shri Sal Leela VOLUME 65 JUNE 1986 NO. 3 Regd office: Sai Nlketan, 804-B, Dr. Ambedkar Road, Dadar, Bombay-400014 Telephone: 4122561 Annual Subscription Rs. 10.00 • Single Copy Rs. 1.00 The Editor does not accept responsibility for the views expressed in the articles published. A...»

«International Journal of Science, Technology & Management www.ijstm.com Volume No 04, Special Issue No. 01, April 2015 ISSN (online): 2394-1537 THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA ON INDIAN TEENAGERS Dr. Anamika Bhargava1, Minaxi Rani2 1 Associate Professor, DAV Institute of Management, NH-3, NIT, Faridabad-121002, Haryana, (India) 2 Extn. Lecturer, Commerce Department, N.M Govt. P.G. College, Hansi-125022, Haryana, (India) ABSTRACT In the last few years, Social Network Media have spread widely...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.