WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 78 |

«$86&+:,7= /,(6 Germar Rudolf Carlo Mattogno $XVFKZLW] /LHV /HJHQGV /LHV DQG 3UHMXGLFHV RQ WKH +RORFDXVW &DVWOH +LOO 3XEOLVKHUV 32 %R[ 8FNILHOG 71 $: 8. 7KLUG HGLWLRQ -XO\ ...»

-- [ Page 3 ] --

HLWKHU E\,WDOLDQ UHYLVLRQLVW VFKRODU &DUOR 0DWWRJQR RU E\ PH D QDWLYH *HUPDQ

UHYLVLRQLVW VFKRODU UHVLGLQJ LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV 7KH\ DOO GHDO ZLWK DUWLFOHV RU

ERRNV ZULWWHQ E\ DXWKRUV ZKR DUH RSSRVHG WR WKH UHYLVLRQLVW LQWHUSUHWDWLRQ RI

ZKDW LV JHQHUDOO\ UHIHUUHG WR DV ³WKH +RORFDXVW´ LQ JHQHUDO DQG ZLWK ZKDW GLG

RU GLG QRW KDSSHQ DW $XVFKZLW] LQ SDUWLFXODU 6RPH RI RXU SDSHUV KDYH EHHQ

SXEOLVKHG EHIRUH HLWKHU LQ SULQWHG IRUP RU RQO\ RQOLQH VRPH RI WKHP LQ (QJOLVK

RWKHUV RQO\ LQ *HUPDQ RU,WDOLDQ 6LQFH RQH RI WKH PRVW LPSRUWDQW DVSHFWV RI DQ

DFDGHPLF GLVSXWH LV WKH GLVFXVVLRQ RI RSSRVLQJ YLHZV ZH GHFLGHG WR XSGDWH WKH

PRVW LPSRUWDQW RI RXU SDSHUV DQG SXEOLVK WKHP LQ SULQWHG IRUP 7KLV JLYHV WKH

UHDGHU DQ RSSRUWXQLW\ WR ILQG LQ RQH YROXPH D ZKROH UDQJH RI WRSLFV DQG GLVSXWHV

FRYHUHG IURP D UHYLVLRQLVW SRLQW RI YLHZ,W PD\ VHUYH DV D KDOOPDUN RI WKH GHSWK

DQG TXDOLW\ RI UHYLVLRQLVW DUJXPHQWV DQG DOVR RI WKH VXSHULRULW\ RI RXU LQWHUSUH

WDWLRQ FRPSDUHG WR WKDW RI WKH ³RUWKRGR[´ KLVWRULDQV

4XLWH D IHZ RI WKH SDSHUV DQG ERRNV FULWLFL]HG LQ WKLV YROXPH KDYH EHHQ DQ

QRXQFHG DV ³GHILQLWH UHIXWDWLRQV´ RI UHYLVLRQLVW DUJXPHQWV E\ WKH PHGLD RU E\

WKHLU DXWKRUV WKHPVHOYHV,W LV WKH JRDO RI WKLV ERRN WR HPSKDVL]H WKDW QRWKLQJ

FRXOG EH IDUWKHU IURP WKH WUXWK,Q IDFW DIWHU SHUXVLQJ WKLV ERRN WKH UHDGHU ZLOO

XQGHUVWDQG WKDW WKH DWWHPSWV DW UHIXWLQJ UHYLVLRQLVW DUJXPHQWV GHDOW ZLWK LQ WKLV

ERRN ZHUH XWWHU IDLOXUHV ZLWKRXW D VLQJOH H[FHSWLRQ

$ VLPLODU HGLWLRQ RI WKH SUHVHQW ERRN DSSHDUHG DOVR LQ WKH *HUPDQ ODQJXDJH

FRQVLVWLQJ H[FOXVLYHO\ RI FRQWULEXWLRQV DXWKRUHG E\ PH 6RPH RI WKH SDSHUV

LQFOXGHG LQ WKH *HUPDQ HGLWLRQ KDYH QRW EHHQ LQFOXGHG LQ WKLV YROXPH EHFDXVH

WKH\ DGGUHVV ZRUNV WKDW DSSHDUHG RQO\ LQ WKH *HUPDQ ODQJXDJH DQG DUH WKXV QRW

DYDLODEOH WR WKH UHDGHU XQIDPLOLDU ZLWK WKDW ODQJXDJH 7KRVH ZKR FDQ UHDG *HU

PDQ DUH KLJKO\ UHFRPPHQGHG WR UHDG WKRVH SDSHUV DV ZHOO )RU WKRVH ZKR FDQQRW

UHDG *HUPDQ, PD\ EULHIO\ VXPPDUL]H WKHP KHUH

7KH SROLWLFDO LPSRUWDQFH RI VRPH RI WKH *HUPDQ SDSHUV, VFUXWLQL]HG LQ WKH

*HUPDQ HGLWLRQ RI WKLV ERRN UHVXOWV IURP WKH IDFW WKDW WKH *HUPDQ JRYHUQPHQW

KDV TXRWHG WKHP DV SURRI IRU WKHLU IDOVH FODLP WKDW P\ RZQ UHVHDUFK UHVXOWV RQ

 * 5XGROI Auschwitz-Lügen &DVWOH +LOO 3XEOLVKHUV +DVWLQJ UG HG &DVWOH +LOO 3XE OLVKHUV 8FNILHOG ZZZKRORFDXVWKDQGEXHFKHUFRPLQGH[SKS"SDJHBLG  *(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES $XVFKZLW] RU WKRVH E\ )UHG /HXFKWHU ZKRVH ZRUN SUHFHGHG PLQH DUH LQFRU UHFW VR IRU LQVWDQFH LQ WKH \HDUO\ UHSRUW RI WKH *HUPDQ ³2IILFH IRU WKH 3URWHFWLRQ RI WKH &RQVWLWXWLRQ´

2QH RI WKH ILUVW SDSHUV WR FULWLFDOO\ DGGUHVV UHYLVLRQLVW DUJXPHQWV DERXW IR

UHQVLF DVSHFWV RI $XVFKZLW] ZDV DXWKRUHG E\ +HOOPXWK $XHUEDFK D KLVWRULDQ

IURP *HUPDQ\V RIILFLDO,QVWLWXWH IRU &RQWHPSRUDU\ +LVWRU\ LQ 0XQLFK,Q WKLV

EULHI SDSHU ZKLFK FODLPV WR UHIXWH WKH WHFKQLFDO DQG FKHPLFDO DUJXPHQWV RI WKH

UHYLVLRQLVW Leuchter Report UHJDUGLQJ $XVFKZLW] $XHUEDFK PDNHV VHYHUDO

FODLPV QRQH RI ZKLFK KH EDFNV XS ZLWK DQ\ HYLGHQFH 6LQFH PRVW RI WKH LVVXHV

KH DGGUHVVHV DUH RI WHFKQLFDO QDWXUH IRU ZKLFK KH FDQQRW FODLP WR KDYH DQ\

H[SHUW NQRZOHGJH LW FDQQRW VXUSULVH WKDW KLV XQIRXQGHG FODLPV DUH XQWHQDEOH

7ZR \HDUV DIWHU $XHUEDFK :HUQHU :HJQHU DXWKRUHG D SDSHU DOVR WU\LQJ WR UHIXWH WKH Leuchter Report 7KH RQO\ H[SHUW NQRZOHGJH WKLV \HDU ROG JHUL

DWULF KDG KRZHYHU ZDV DV D VRFLDO ZRUNHU +HQFH LW LV QRW VXUSULVLQJ WKDW KLV

DUWLFOH ZDV QRW MXVW GHYRLG RI HYLGHQFH VXSSRUWLQJ KLV KLVWRULFDO DV ZHOO DV WHFK

QLFDO FODLPV EXW DOVR VR PXFK RII WKH PDUN ZLWK PDQ\ RI LWV OXGLFURXV FODLPV

WKDW PHUHO\ UHDGLQJ KLV SDSHU PDGH P\ KDLU VWDQG XS VWUDLJKW 7KDW VXFK D

GLOHWWDQWLVK ZRUN ZDV TXRWHG E\ JRYHUQPHQW RIILFLDOV DQG PDLQVWUHDP KLVWRUL

DQV LQ WKH ILUVW SODFH LV DQ LQGLFDWLRQ KRZ GHVSHUDWH WKH\ UHDOO\ ZHUH WR TXRWH

MXVW DERXW DQ\WKLQJ ZKLFK FODLPV WR UHIXWH UHYLVLRQLVW DUJXPHQWV

$W WKH HQG RI $XVWULDQ FKHPLVW 'U -RVHI %DLOHU FULWLTXHG WKH Leuchter Report LQ D OLWWOH ERRNOHW SXEOLVKHG LQ $XVWULD,Q LW %DLOHU DVVXPHV WKDW WKH 6HH QRZ )UHG $ /HXFKWHU 5REHUW )DXULVVRQ *HUPDU 5XGROI The Leuchter Reports: Critical Edition 7KHVHV 'LVVHUWDWLRQV 3UHVV &KLFDJR WK HG &DVWOH +LOO 3XEOLVKHUV 8FNILHOG  %XQGHVDPW IU 9HUIDVVXQJVVFKXW] HG Rechtsextremistischer Revisionismus. Ein Thema von heute &RORJQH S IQ RQ ) /HXFKWHU DQG S IQ I RQ * 5XGROI

ZLWK UHIHUHQFH WR VXEVHTXHQWO\ TXRWHG ZRUNV E\ +HOOPXWK $XHUEDFK :HUQHU :HJQHU DQG

-RVHI %DLOHU +HOOPXWK $XHUEDFK,QVWLWXW IU =HLWJHVFKLFKWH 1RYHPEHU SXEOLVKHG LQ 8 :DOHQG\ Historische Tatsachen 1R 9HUODJ IU 9RONVWXP XQG =HLWJHVFKLFKWVIRUVFKXQJ 9ORWKR S ,Q DQ XSGDWHG YHUVLRQ SXEOLVKHG DV´/HXFKWHU5HSRUW´ LQ :ROIJDQJ %HQ] HG Legenden, Lügen, Vorurteile WK HG GWY 0XQLFK SS II DOVR DV ³'LH $XWKHQWL]L WlW GHV µ/HXFKWHU5HSRUWV´ LQ 'HU %XQGHVPLQLVWHU GHV,QQHUQ HG Aktuelle Aspekte des Rechtsextremismus %RQQ SS  6HH ³,QVWLWXW IU =HLWOHJHQGHQ´ LQ * 5XGROI op. cit QRWH SS  : :HJQHU LQ 8 %DFNHV ( -HVVH 5 =LWHOPDQQ HGV Die Schatten der Vergangenheit 3URS\OlHQ )UDQNIXUW0DLQ SS ZZZYKRRUJ'GVGY:HJQHUKWPO ZLWK LQ VHUWHG FRPPHQWV RI PLQH 6HH ³(LQ 6R]LDOREHUUDW VFKUHLEW *HVFKLFKWH´ LQ * 5XGROI op. cit QRWH SS  )RU LQVWDQFH 5REHUW - YDQ 3HOW The Case for Auschwitz. Evidence from the Irving Trial,Q GLDQD 8QLYHUVLW\ 3UHVV %ORRPLQJWRQ,QGLDQDSROLV S FODLPLQJ WKDW ³:HJQHU DPSO\

GHPRQVWUDWHG WKDW /HXFKWHUV VFLHQFH GLG QRW SDVV FULWLFDO PXVWHU´- %DLOHU ³'HU /HXFKWHU%HULFKW DXV GHU 6LFKW HLQHV &KHPLNHUV´ LQ Amoklauf gegen die Wirklichkeit 'RNXPHQWDWLRQV]HQWUXP GHV |VWHUUHLFKLVFKHQ :LGHUVWDQGHV %XQGHVPLQLVWH ULXP IU 8QWHUULFKW XQG.XOWXU HGV 9LHQQD SS *(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES 

FODLPHG KRPLFLGDO JDVVLQJV DW $XVFKZLW] ZHUH SHUIRUPHG ZLWK H[WUHPHO\ ORZ

DPRXQWV RI SRLVRQ UHVXOWLQJ LQ ORQJ H[HFXWLRQ WLPHV )DFW LV KRZHYHU WKDW DOO

ZLWQHVVHV ZKR WHVWLILHG DERXW VXFK JDVVLQJV FODLPHG YHU\ VKRUW H[HFXWLRQ WLPHV

UHTXLULQJ KLJK SRLVRQ DPRXQWV 'U %DLOHU DOVR H[KLELWHG DQ DVWRXQGLQJ ODFN RI

XQGHUVWDQGLQJ RI WKH FKHPLFDO SURFHVV LQYROYHG ZKHQ K\GURJHQ F\DQLGH WKH

SRLVRQRXV FRPSRQHQW RI =\NORQ % UHDFWV ZLWK PDVRQU\ $V WKH ODFN RI UHIHU

HQFHV FOHDUO\ VKRZV KH GLG QRW HYHQ ERWKHU WR FRQVXOW DQ\ H[SHUW OLWHUDWXUH RQ

WKH WRSLF 'HVSLWH FULWLFLVP GLUHFWHG DW KLV VWXG\ %DLOHU UHSHDWHG KLV XQVXVWDLQ

DEOH REMHFWLRQV LQ ODWHU SXEOLFDWLRQV ZLWKRXW UHVSRQGLQJ WR KLV FULWLFV DQG DJDLQ

ZLWKRXW DQ\ HIIRUW WR FRQVXOW WKH PRVW EDVLF FKHPLFDO VWDQGDUG OLWHUDWXUH 'U

%DLOHUV DUJXPHQW UDQ VRPHWKLQJ OLNH WKLV +H FRXOG QRW VHH KRZ K\GURJHQ F\

DQLGH FRXOG UHDFW ZLWK PDVRQU\ WR IRUP ORQJWHUP VWDEOH FRPSRXQGV ,URQ

%OXH 7KHUHIRUH DQ\ VXFK FRPSRXQG IRXQG WRGD\ LQ PDVRQU\ ZKLFK ZDV RQFH

H[SRVHG WR =\NORQ % JDV FDQQRW RULJLQDWH IURP WKLV JDV,W PXVW KDYH DQRWKHU

RULJLQ OLNH IRU H[DPSOH ZDOO SDLQW 7KH SUREOHP ZLWK WKLV DSSURDFK LV WKDW 'U

%DLOHU GLG QRW HYHQ WU\ WR ORRN LQWR WKH YDULRXV ZD\V K\GURJHQ F\DQLGH GRHV

UHDFW ZLWK PDVRQU\ +H DOVR VWXGLRXVO\ LJQRUHG DOO RI WKH HYLGHQFH SUHVHQWHG WR

KLP FOHDUO\ VKRZLQJ WKDW D WKHUH DUH SRVVLEOH UHDFWLRQV OHDGLQJ WR VXFK ORQJ

WHUP VWDEOH FRPSRXQGV DQG E WKDW WKH FRPSRXQGV IRXQG LQ PDVRQU\ LQ $XVFK

ZLW] FDQQRW SRVVLEOH VWHP IURP ZDOO SDLQW 7KLV LV VR EHFDXVH D WKLV W\SH RI ZDOO

SDLQW GLG QRW H[LVW E WKHVH FRPSRXQGV FDQ EH IRXQG DOVR ZLWKLQ WKH ZDOO F

WKHUH LV QR SDLQW OD\HU RQ WKH ZDOOV WR QDPH RQO\ D IHZ IDFWV UHIXWLQJ 'U %DLOHUV

FODLP 'U %DLOHUV QRQVHQVH DERXW WKH ZDOO SDLQW ZDV VXEVHTXHQWO\ QRW RQO\

TXRWHG DV ³SURRI´ WKDW, DP ZURQJ E\ *HUPDQ DXWKRULWLHV EXW ZDV DOVR D MXV

WLILFDWLRQ IRU D WHDP RI 3ROLVK VFLHQWLVWV WR H[FOXGH IURP WKHLU DQDO\VLV WKH ORQJ

WHUP VWDEOH FRPSRXQGV DW LVVXH, GHDO ZLWK WKRVH 3ROLVK VFLHQWLVWV LQ WKH FKDSWHU

³3ROLVK 3VHXGR6FLHQWLVWV´ LQ WKH SUHVHQW ERRN $V VXFK WKH LPSDFW RI 'U

%DLOHUV IODZHG FRQWULEXWLRQV ZDV FRQVLGHUDEOH

(YHQ PRUH EROG ZHUH WKH OLHV VSUHDG E\ WKH *HUPDQ 3UHVV $JHQF\ Deutsche Presseagentur GSD LQ D SUHVV UHOHDVH RQ 0DUFK  &RQWUDU\ WR DOO ZHOO $V HDU\ DV ( *DXVV DOLDV * 5XGROI Vorlesungen über Zeitgeschichte *UDEHUW 7 ELQJHQ SS RQOLQH ZZZYKRRUJ'YXH] *DXVV ³&KHPLVFKH :LVVHQVFKDIW ]XU *DVNDPPHUIUDJH´ Deutschland in Geschichte und Gegenwart  SS RQOLQH YKRRUJ''***DXVVB - %DLOHU ³'LH µ5HYLVLRQLVWHQ XQG GLH &KHPLH´ %ULJLWWH %DLOHU*DODQGD :ROIJDQJ %HQ] XQG :ROIJDQJ 1HXJHEDXHU HG Wahrheit und Auschwitzlüge 'HXWLFNH :LHQ SS DOVR LQ % %DLOHU*DODQGD : %HQ] : 1HXJHEDXHU HG Die Auschwitzleugner.

‘Revisionistische’ Geschichtslüge und historische Wahrheit %HUOLQ SS  6HH P\ XSGDWHG FULWLTXH ³/JH XQG $XVFKZLW]:DKUKHLW´ LQ * 5XGROI op. cit QRWH SS D VOLJKWO\ ROGHU YHUVLRQ RI WKLV SDSHU LV DYDLODEOH LQ (QJOLVK RQOLQH ³&ULWLTXH RI 7UXWK DQG WKH $XVFKZLW]/LH´ RQOLQH ZZZYKRRUJ*%%RRNVFTFULWLTXHKWPO VHH DOVR P\ GHOLEHUDWLRQV LQ The Rudolf Report 7KHVHV 'LVVHUWDWLRQV 3UHVV &KLFDJR SS I I I *(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES

HVWDEOLVK VFLHQWLILF IDFWV DERXW WKH H[WUHPH ORQJWHUP VWDELOLW\ RI WKH UHOHYDQW FRP

SRXQGV WKLV SUHVV UHOHDVH FODLPHG “Cyanide compounds decompose very quickly. In the ground, this occurs even after six to eight weeks; in masonry, these compounds could only be preserved under ‘absolute conditions of conservation including complete exclusion of air and bacteria.’”

,QTXLULHV ZLWK WKH GSD SUHVV RIILFH LQ 6WXWWJDUW ZKLFK KDG SXEOLVKHG WKH UHSRUW

UHYHDOHG WKDW WKH ZULWHU UHVSRQVLEOH IRU WKH UHSRUW $OEHUW 0HLQHFNH KDG VLPSO\

LQYHQWHG WKLV DOOHJHG ³H[SHUW RSLQLRQ´ 7KLV REYLRXV OLH FRQWLQXHV WR EH GLV

VHPLQDWHG E\ *HUPDQ DQG IRUHLJQ PHGLD DV ZHOO DV E\ *HUPDQ JRYHUQPHQW

DJHQFLHV VXFK DV IRU H[DPSOH WKH %DYDULDQ 0LQLVWU\ RI WKH,QWHULRU,Q VXPPHU RI *HUPDQ SK\VLFLDQ DQG ZULWHU 7LOO %DVWLDQ DGGUHVVHG UH

YLVLRQLVW DUJXPHQWV RQ D PRUH JHQHUDO OHYHO ZLWK WZR PDMRU DUWLFOHV SXEOLVKHG

LQ WKH *HUPDQ ZHHNO\ QHZVSDSHU Die Zeit,W ZDV WULJJHUHG E\ WKH JURZLQJ SURPLQHQFH RI WKH Leuchter Report WKH UHSXWDWLRQ RI ZKLFK %DVWLDQ LQWHQGHG WR

GHVWUR\ :KHUHDV WKH ILUVW DUWLFOH PDLQO\ FRQVLVWV RI LQQXHQGRHV DQG SROLWLFDO

QDPHFDOOLQJ DJDLQVW UHYLVLRQLVWV WKH VHFRQG DUWLFOH IRFXVHV RQ VRPH WHFKQLFDO

DQG KLVWRULFDO DUJXPHQWV +RZHYHU %DVWLDQV DUJXPHQWV DUH UDWKHU VXSHUILFLDO

IRU KH IROORZHG WKH DUJXPHQWV RXWOLQHG E\ WKH HTXDOO\ VXSHUILFLDO +HOOPXWK $X

HUEDFK (YHQ WKRXJK %DVWLDQ ODWHU DXJPHQWHG KLV DUJXPHQW ZLWK DQ H[WHQGHG

HGLWLRQ SXEOLVKHG DV D VPDOO ERRNOHW LW DGGHG OLWWOH WR WKH GHSWK RI KLV DUJX

PHQW 'HVSLWH LWV SRRU KLVWRULFDO TXDOLW\ WKLV ERRNOHW ZDV TXLWH D VXFFHVV GXH

 *HUPDQ GDLO\ QHZVSDSHUV IRU LQVWDQFH Süddeutsche Zeitung Stuttgarter Zeitung Südwestpresse-Verbund 0DUFK  taz Frankfurter Rundschau 0DUFK  * 5XGROI ³hEHU GLH IUHL HUIXQGHQH ([SHUWHQPHLQXQJ GHU µGSD´ Deutschland in Geschichte und Gegenwart  SS I RQOLQH ZZZYKRRUJ''**5XGROIBKWPO (QJO LQ * 5XGROI The Rudolf Report op. cit QRWH SS 8SGDWHG *HUPDQ YHU VLRQ DV ³)lOVFKHUZHUNVWDWW GSD´ LQ * 5XGROI op. cit QRWH SS  6R IRU LQVWDQFH E\ WKH 6RXWK $IULFDQ QHZVSDSHU The Citizen -XQH  S  6HH WKH %DYDULDQ 6WDWH 0LQLVWU\ IRU WKH,QWHULRU Verfassungsschutzbericht 1997 0XQLFK

 S $ FRUUHVSRQGLQJ UHIHUHQFH WR WKH IDFWXDO LQFRUUHFWQHVV RI WKH UHPDUNV PDGH LQ

WKLV UHJDUG E\ WKH Arbeitskreis Zeitgeschichte und Politik LQ D OHWWHU E\ SUHVLGHQW +DQV-U JHQ :LW]VFK GDWHG 2FW  )UWK ZDV FRXQWHUHG E\ WKH 0LQLVWU\ DV IROORZV ³RXU HI

IRUWV WR GHQ\ DQGRU UHODWLYL]H WKH FULPHV RI WKH 1DWLRQDO 6RFLDOLVWV KDYH EHHQ NQRZQ WR WKHPages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 78 |


Similar works:

«KNOWLEDGE IS POWER A take charge guide to your vehicle and ownership experience Contents What is covered under the maintenance plan? About our brands What is not covered under the maintenance plan?. 21 Chevrolet Are extension plans available? Opel The advantages of Genuine GM Parts Isuzu Make or Brake? G2 Certified Used Cars GM approved body repairers GM Fleet Accident damage Financing Tips on reading warning lights Vehicle finance –  –  – We promise you: • Value: Whoever you...»

«M4L Road Map 2008 1 ROAD MAP FOR MEMORIES FOR LIFE RESEARCH 1ST JANUARY, 2008 Comments to: info@memoriesforlife.org1 This proposal seeks to establish a road map of research based around one of UKCRC’s Grand Challenges – Memories for Life (M4L).2 It has arisen from a number of activities – the topic was highlighted in the OST’s Cognitive Systems Programme,3 and again in the first Grand Challenges in Computing Workshop held in Edinburgh.4 An EPSRC Network grant was awarded in 2004 and a...»

«Doctoral Thesis 博士論文 Data assimilation of satellite-borne lidar aerosol observations and its validation with Asian Dust (衛星搭載ライダーによるエアロゾル観測のデータ同化と黄砂による検証) Tsuyoshi Thomas Sekiyama 関山 剛 Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University 東北大学大学院理学研究科 地球物理学専攻 論文審査委員 岩崎 俊樹 教授(主査) 青木 周司 教授 早坂 忠裕 教授...»

«Methods for Estimating Filamentous Algae Cover in Streams and Rivers of the Shenandoah River Basin Final Report May 20, 2015 Adam N. Griggs Gordon Michael Selckmann James Cummins Claire Buchanan Prepared for U.S. EPA Region 3 Office of Standards, Assessment and TMDLs Water Protection Division 1650 Arch Street, Philadelphia, PA 19103 by Interstate Commission on the Potomac River Basin 30 West Gude Dr, Suite 450 Rockville, MD 20850 301-984-1908 www.potomacriver.org ICPRB Report 15-1 To receive...»

«TESTIMONY OF NANCY RETZLAFF CHIEF COMMERCIAL OFFICER, TURING PHARMACEUTICALS Before the THE HOUSE COMMITTEE ON OVERSIGHT AND GOVERNMENT REFORM ON “DEVELOPMENTS IN THE PRESCRIPTION DRUG MARKET: OVERSIGHT” JANUARY 26, 2016 1 HEARING BEFORE THE HOUSE COMMITTEE ON OVERSIGHT AND GOVERNMENT REFORM “DEVELOPMENTS IN THE PRESCRIPTION DRUG MARKET: OVERSIGHT” JANUARY 26, 2016 TESTIMONY OF NANCY RETZLAFF CHIEF COMMERCIAL OFFICER, TURING PHARMACEUTICALS Chairman Chaffetz, Ranking Member Cummings,...»

«FOOD SECURITY AND POVERTY ALLEVIATION THROUGH IMPROVED VALUATION AND GOVERNANCE OF RIVER FISHERIES IN AFRICA FISHERIES GOVERNANCE ANALYSIS IN MALAWI Paper Submitted to the Research Project on Food Security and Poverty Alleviation through Improved Valuation and Governance of River Fisheries Friday Njaya Fisheries Department P.O. Box 47 Mangochi MALAWI May 2007 For further information, contact Dr. Christophe Béné WorldFish Center Africa and West Asia Programme PO Box 1261 Maadi 11728 Cairo...»

«A problem shared? Exploring the market for guarantor loans Contents Executive summary 03 Part 1: What are guarantor loans? 05 Part 2: Evidence on guarantor loans 07 Part 3: Recommendations 09 Conclusion 11 1 Executive summary On 2 January 2015 the Financial Conduct Authority introduced tough new controls on payday lending. We worked closely with the FCA on these changes and welcome the protection they offer to vulnerable borrowers. Since the regulator toughened its stance, we have seen problems...»

«Catalogue 63 New Century Antiquarian Books Late Spring 2012 BEAN, C.E.W. (editor). [1] The Anzac Book. Written and Illustrated in Gallipoli by the Men of Anzac. London, Cassell and Co., 1916. Quarto, pp. xvi, 170 + frontispiece and ten other coloured plates, and one folding plate, very numerous leaves of plates included in the pagination; original publisher’s blue cloth with pictorial onlay by David Barker, 1918 owner’s inscription on the endpaper; with the inevitable cheap paper...»

«SOME REFLECTION ON POST-ENLIGHTENMENT QUR’ANIC HERMENEUTICS Bernard K. Freamon* 2006 MICH. ST. L. REV. 1403 INTRODUCTION I. TAFSIR: THE TRADITIONAL QUR’ANIC HERMENEUTIC II. THE IMPACT OF THE ENLIGHTENMENT ON THE TAFSIR III. THE EMERGENCE OF POST-ENLIGHTENMENT QUR’ANIC HERMENEUTICS IV. A QUR’ANIC HERMENEUTIC FOR AN EGALITARIAN AGE.1423 A. The Hajj: A Problem in Equality? B. The Problem of Slavery CONCLUSION INTRODUCTION The subject of this symposium, aptly captured in its title, “The...»

«WDM COMPETITION RULES 2015/2016 Divisional Information The competition year begins on the 1st of September and ends on 31st of August. Your age on 1st September determines which division you will dance in for the competition year. If, through a relevant birthday, you are eligible to move into an older age division, you may move up an age category during the year, however this is not compulsory. Dancers who have a birthday within the dance year, which would enable them to dance in an older age...»

«DESCRIPTION The Big Applepacked sidewalks, crowded subways, speeding taxismillions of people racing in a million different directions, all at once. Getting around can be a physical and mental challenge even for the average person. Now close your eyes. This production is a documentary about friendship, love, adventure, and discovery. It's an intimate portrait of two young blind New Yorkers who daily embrace this city. Jamil (26) and Tamesha (24) met in fourth grade. Aided by Jamil's guide dog,...»

«La Famille Chabrier dit Vadeboncoeur The Ancestors and Descendants of Jean Chabrier dit Vadeboncoeur United States Canada Quebec France Volume II The Family Tree Compiled by: Roger & Nancy Verboncoeur La Famille Chabrier dit VADEBONCOEUR As of: 12/24/2014 For additions or corrections please contact: Roger Verboncoeur 720 Simmons Trail Green Cove Springs FL 32043-9567 U.S.A. e-mail: R.Verboncoeur@Comcast.net Copyright © 2001 – 2013 Roger & Nancy Verboncoeur. All rights reserved. Record...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.