WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 37 | 38 || 40 | 41 |   ...   | 78 |

«$86&+:,7= /,(6 Germar Rudolf Carlo Mattogno $XVFKZLW] /LHV /HJHQGV /LHV DQG 3UHMXGLFHV RQ WKH +RORFDXVW &DVWOH +LOO 3XEOLVKHUV 32 %R[ 8FNILHOG 71 $: 8. 7KLUG HGLWLRQ -XO\ ...»

-- [ Page 39 ] --
QDQFH ZRUNV DW WKH FUHPDWRULD´,W KDV WKHUHIRUH EHHQ proved by the documents WKDW WKH IRXU %LUNHQDX FUHP DWRULD ZHUH XQGHUJRLQJ UHSDLUV RQ 0D\  $ )LQDO 2EVHUYDWLRQ,Q ³0\ 5HVSRQVH´ =LPPHUPDQ ZULWHV “Another piece of evidence that the ovens were functioning is a reference in a camp document dated June 1, 1944 – one day after the May photo was taken – to the production of four pieces of firehooks (feuerhaken) VLF @ for 30 ovens. Why have such devices for ovens that were not working?”

%\ WUDQVIRUPLQJ WKH ³UHSDLU RI IXUQDFH GRRUV´ LQWR ³SURGXFWLRQ RI IRXU SLHFHV

RI ILUHKRRNV IRU RYHQV´ RXU SURIHVVRU IDOVLILHV WKH GRFXPHQWV WH[W ZKLFK LV

WKH RUGHU QR RI -XQH  FLWHG DERYH E\ PH $QRWKHU H[DPSOH RI

=LPPHUPDQV GHOLEHUDWH GHFHLW (YHQ WKRXJK KH KDV DFFHVV WR WKH GRFXPHQWV

ZKLFK SURYH WKDW WKH FUHPDWRULD ZHUH XQGHUJRLQJ UHSDLUV KH QRW RQO\ IDLOV WR

PHQWLRQ WKLV EXW IDOVLILHV WKH GRFXPHQWV LQ RUGHU WR SURYH WKH FRQWUDU\

7KH LPSXGHQFH RI WKLV LPSRVWHU LV WUXO\ LQFUHGLEOH $QG ZLWK VHOIULJKWHRXV

K\SRFULV\ KH DFFXVHV PH RI VD\LQJ QRWKLQJ DERXW FRPSURPLVLQJ GRFXPHQWV

 7KH $EVHQFH RI 6PRNH IURP WKH &UHPDWRU\ &KLPQH\V

6LQFH WKH %LUNHQDX IXUQDFHV ODFNHG UHFXSHUDWRUV SUHKHDWLQJ WKH FRPEXVWLRQ DLU

XS WR ƒ& WKH IXUQDFHV LQHYLWDEO\ SURGXFHG PRUH VPRNH WKDQ WKH FLYLOLDQ

IXUQDFHV 7KLV LV UHYHDOHG LQ WKH ILUVW SODFH E\ 3UIHUV VWDWHPHQW FLWHG DERYH

DQG ZKLFK, ZLVK WR UHSHDW KHUH

 7KLV GDWH LV GHILQLWHO\ GXH WR DQ HUURU,I UHSDLUV KDG WR EH FDUULHG RXW EHWZHHQ -XQH DQG

-XO\ WKH\ FRXOG QRW KDYH HQGHG RQ -XO\ 2QH PXVW WKHUHIRUH UHDG -XO\ 

7KH.RHKOHU ILUP KDG FRQVWUXFWHG DQG UHSDLUHG WKH VPRNH IOXHV DQG FKLPQH\ RI WKH &UHPDWR

ULD,,,,, 5*9$ S  *(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES “Normal crematoria work with pre-warmed air so that the corpse burns quickly and without smoke. As the crematoria in the concentration camps were constructed differently, this procedure could not be used. The corpses burned more slowly and created more smoke, necessitating ventilation.”

,Q WKH VHFRQG SODFH VPRNH ZDV D GUDZEDFN ZKLFK EHVHW HYHQ WKH PRVW VRSKLV

WLFDWHG FLYLOLDQ FUHPDWRU\ IXUQDFHV )XUWKHUPRUH LQ HQJLQHHU +DQV.HOOHU

FRQGXFWHG D VHULHV RI H[SHULPHQWV WR ILQG RXW ZKDW FDXVHG WKH IRUPDWLRQ RI

VPRNH

7KDW WKH FUHPDWRU\ FKLPQH\V RI %LUNHQDX VPRNHG HPHUJHV IURP WKH SKRWR

JUDSKV SXEOLVKHG E\ -& 3UHVVDFV ILUVW ZRUN RQ $XVFKZLW] RQ SS I 7KLV

LV KRZ KH FRPPHQWV RQ SKRWRJUDSK 

“South/north view of the greater part of the south side of Krematorium II, probably taken in summer 1943. «@ The Krematorium had already been at work, as we can see by the soot at the top of the chimney.”

,Q IDFW WKH H[WUHPLW\ RI WKH FKLPQH\ DSSHDUV VWURQJO\ EODFNHQHG E\ VRRW ZKLFK

EHFRPHV HYHQ PRUH HYLGHQW E\ FRQWUDVW ZLWK WKH SKRWRJUDSK D SXEOLVKHG

DORQJVLGH LW LQ ZKLFK WKH H[WUHPLW\ RI WKH FKLPQH\ LV VWLOO FOHDQ

)URP WKH ODUJH external VRRW GHSRVLWV IURP WKH IXUQDFHV HLJKW VPRNH FRQ

GXLWV DW DQ HOHYDWLRQ RI RYHU PHWHUV ZH GHGXFH WKDW ZKHQ WKH IXUQDFHV ZHUH

LQ RSHUDWLRQ WKH FKLPQH\ QRW RQO\ VPRNHG EXW VPRNHG heavily

7KH GHILQLWLYH DQG LUUHIXWDEOH SURRI RI WKH IDFW WKDW WKH FKLPQH\V RI WKH FUHP

DWRULD VPRNHG ZKHQ WKH IXUQDFHV ZHUH LQ RSHUDWLRQ LV IXUQLVKHG E\ WKH DLU SKRWR

RI %LUNHQDX WDNHQ RQ $XJXVW  ± RQH RI WKH LPDJHV LQ P\ DOEXP ZKLFK =LPPHUPDQ FODLPV, GR QRW SRVVHVV 1HYHUWKHOHVV LQ WKH DLU SKRWRV RI 0D\  QRQH RI WKH VL[ FKLPQH\V RI

WKH %LUNHQDX FUHPDWRULD DUH VPRNLQJ 7KLV FRQILUPV WKDW WKH FUHPDWRULHV RI

%LUNHQDX ZHUH RXW RI VHUYLFH DQG WKDW IRU WKLV UHDVRQ WKH FRUSVHV RI WKH UHJLV

WHUHG GHWDLQHHV ZHUH FUHPDWHG LQ WKH RSHQ

 0DVV &UHPDWLRQV"

,Q WKH ILUVW YHUVLRQ RI WKLV DUWLFOH, KDG FKDOOHQJHG =LPPHUPDQ ± ZKR KDG LQ

YRNHG WZR DOOHJHG H[SHUWV RI DHULDO SKRWRJUDPPHWU\ 0DUN YDQ $OVWLQH DQG &DU

UROO /XFDV ± WR SXEOLVK QRW RQO\ WKHLU ³GLVFRYHULHV´ EXW DOVR WKH UHVSHFWLYH DLU

SKRWRV ZLWK SUHFLVH LQGLFDWLRQV RI WKHVH ³GLVFRYHULHV´,Q KLV ERRN Holocaust

Denial DOUHDG\ PHQWLRQHG =LPPHUPDQ KDV FRPH EDFN WR WKH ³GLVFRYHULHV´ RI

KLV DOOHJHG H[SHUWV EXW REYLRXVO\ ZLWKRXW SXEOLVKLQJ DQ\ DLU SKRWRV

,Q D VSHFLILF VWXG\, KDYH UDGLFDOO\ UHIXWHG WKH IDQFLIXO ILQGLQJV RI WKRVH

WZR H[SHUWV E\ PHDQV RI GRFXPHQWV DPRQJ ZKLFK WKHUH DUH QXPHURXV DLU

 +.HOOHU Ursache der Rauchbildung bei der Kremation %LHO  1$ 0LVVLRQ 86(&5 &DQ % ([SRVXUH  Auschwitz: Open Air Incinerations 7KHVHV 'LVVHUWDWLRQV 3UHVV &KLFDJR,/ *(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES 

SKRWRV DQG WKHLU UHVSHFWLYH HQODUJHPHQWV +HUH, ZLOO OLPLW P\VHOI WR VRPH JHQ

HUDO REVHUYDWLRQV

,Q ³%RG\ 'LVSRVDO´ =LPPHUPDQ UHSRUWHG WKH ILQGLQJV RI DQRWKHU H[SHUW

0DUN YDQ $OVWLQH “He has identified three burning pits in the area of the White Bunker (Mattogno states that there were four).@ Van Alstine is able to confirm from the photograph the existence of three huts that were used for prisoner undressing near the White Bunker. «@ Van Alstine also confirms the existence of three pits near Krema V each of which he estimates to be about 1,150 square feet for a total of 3,450 feet of pit space.”

7KLV FODLP LV FRPSOHWHO\ ZURQJ DV, GRFXPHQWHG LQ P\ VWXG\ PHQWLRQHG DERYH

,W LV NQRZQ WKDW WKH 6RYLHWV IRXQG RQO\ D EDVLQ ZLWK D VXUIDFH DUHD RI 

VTXDUH PHWHUV GXULQJ DQ RQVLWH LQYHVWLJDWLRQ RI WKH UHJLRQ RI %XQNHU PDGH D

IHZ PRQWKV DIWHU WKH DOOHJHG HYHQWV :KDW NLQG RI KRQHVW\ RU FRPSHWHQFH RXU

H[SHUW KDV FDQ EH GHGXFHG IURP WKLV DORQH $V WR WKH ³WKUHH SLWV QHDU.UHPD

9´, DFFHSW IRU WKH VDNH RI WKH DUJXPHQW WKDW WKH\ HQWDLO WKUHH SLWV HDFK RI DERXW

 P )LOLS 0OOHU VWDWHV “On order of Moll five pits were soon started to be dug behind Crematorium V, not far away from the three gas chambers.”

$V LW LVVXHV IURP ZKDW KH ZULWHV RQ S WKH RUGHU ZDV JLYHQ DW WKH EHJLQQLQJ

RI 0DUFK 7KH ILUVW WZR SLWV “were 40 to 50 meters long, about 8 meters wide and 2 meters deep.” ³,Q WKH PLGGOH RI 0D\ ´ ) 0OOHU FRQWLQXHV WKH WUDQVSRUWV RI +XQJDULDQ

-HZV EHJDQ DUULYLQJ FRQVHTXHQWO\ “Moll had three more incineration pits dug out in the courtyard behind Crematorium V, so that he now had five of them there. Even the farmhouse west of Crematoria IV and V, which served already in 1942 as an extermination site, had been brought back to an operational condition as so-called Bunker V. In addition to the four rooms of this house, which served as gas chambers, four incineration pits had been dug out.” 6R DFFRUGLQJ WR )LOLS 0OOHU RQ 0D\  LQ WKH FRXUW\DUG RI.UHPD 9

WKHUH ZHUH five ³FUHPDWLRQ SLWV´ WZR RI ZKLFK HDFK KDG PLQLPXP GLPHQVLRQV

 $V, KDYH DOUHDG\ VKRZQ LQ P\ ³2EVHUYDWLRQV´ WKLV LV DQRWKHU =LPPHUPDQ LPSRVWXUH,Q

³7KH &UHPDWRULD 2YHQV«´ WR ZKLFK =LPPHUPDQ UHIHUV, ZURWH ³0DVV JUDYHV ZHUH DOPRVW

FHUWDLQO\ ORFDWHG WR WKH VRXWKZHVW RI WKH µWHPSRUDU\ HDUWK EDVLQD@ DERXW IW ZHVW RI

ZKDW ZDV WR EHFRPH 6HFWRU %,,, RI %LUNHQDX VLQFH WKH DLU SKRWRV IURP ± VSHFLILFDOO\ WKRVH IURP 0D\ ± VKRZ WUDFHV RI IRXU KXJH SDUDOOHO SLWV LQ WKDW DUHD´ op. cit QRWH  S 6R, UHIHU QHLWKHU WR ³EXUQLQJ SLWV´ QRU WR DQ DUHD RI WKH ³:KLWH %XQNHU ´ D,PSUHFLVH WUDQVODWLRQ 7KH ³Kläranlage´ LV D VHZDJH RU ZDVWH ZDWHU WUHDWPHQW SODQW 6HH WKH SODQV RI 0DUFK  SXEOLVKHG E\ -& 3UHVVDF op. cit QRWH S  ) 0OOHU Sonderbehandlung 6WHLQKDXVHQ 0XQLFK S  Ibid S  Ibid SS I *(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES

RI P î P P DQG IRXU ³FUHPDWLRQ SLWV´ RI XQNQRZQ VL]H LQ WKH UHJLRQ

RI VRFDOOHG Bunker 9DQ $OVWLQH FODLPV WR KDYH QRWHG three ± DQG QRW IRXU ± SLWV LQ WKLV DUHD DQG three – QRW five ± SLWV LQ WKH UHJLRQ RI.UHPD 9 ZLWK D comprehensive DUHD HTXDO WR WKDW RI only one RI ) 0OOHUV ILYH SLWV $V ZH VHH

9DQ $OVWLQH KDV VROLGO\ ³FRQILUPHG´ WKH WUXVWZRUWKLQHVV RI WKLV ³H\HZLWQHVV ´

$PRQJ RWKHU WKLQJV, WUXVWLQJO\ H[SHFW WKDW =LPPHUPDQV ³H[SHUWV´ ZLOO

LQGLFDWH LQ DQ\ DLU SKRWR WKH H[DFW ORFDWLRQ RI WKH ³DUHD RI VRPH PHWHUV OHQJWK

DQG PHWHUV ZLGWK´ ZKLFK 0ROO RUGHUHG ³FRQFUHWHG´ ³QH[W WR WKH SLWV DW WKH

FUHPDWRULXP´ 7KH WKLQJ VKRXOG EH H[WUHPHO\ HDV\ JLYHQ WKDW ZH DUH GHDOLQJ

ZLWK DQ DUHD larger WKDQ WKDW RI.UHPD 9

%XW OHW XV SURFHHG %\ PDLQWDLQLQJ ZLWK DXWKRULW\ WKDW ³DW OHDVW ´ RI WKH

 +XQJDULDQ -HZV DOOHJHGO\ JDVVHG ³ZHUH EXUQHG LQ WKH RSHQ´ S 

=LPPHUPDQ GHOXGHV KLPVHOI LQ FKDOOHQJLQJ P\ FRQFOXVLRQV RQ FUHPDWLRQ DW

$XVFKZLW],Q KLV MXGJPHQW “An Auschwitz-Birkenau oven had the capacity to burn between 10,000 and 15,000 bodies. Since the Krema IV ovens went down shortly after being placed in operation, the 44 remaining ovens probably burned about half of the 1.1 million killed in the camp.

This estimate is based on the information available on the Gusen ovens after their overhaul in 1941, the Enek-Tek II data cited by Mattogno, the multiple cremation testimony I cited by Sonderkommando Henryk Tauber – who noted that the authorities had ways to place the bodies in the ovens to maximize efficiency (Body, 28) – and the method of burning in 25 minutes, instead of the usual 50 or 60 minutes, mentioned earlier in this response.”

7KH LJQRUDQFH RI WKLV LQH[SHULHQFHG SHUVRQ LV WUXO\ XQEHOLHYDEOH 6XFK DQ ³H[

SHUW´ RQ WKH FUHPDWRU\ IXUQDFHV RI $XVFKZLW] GRHV QRW HYHQ NQRZ WKDW.UHPD

, ZLWK LWV VL[ PXIIOHV FHDVHG DFWLYLW\ LQ -XO\ 7KDW LV ZK\ WKH QXPEHU RI DYDLODEOH PXIIOHV LQ ZDV QRW )LQDOO\, QRWH WKDW WKH ³HVWLPDWH´ RI RI WKH DOOHJHGO\ JDVVHG +XQJDULDQ -HZV ± WKDW LV ³DW OHDVW´ FRUSVHV FUHPDWHG LQ WKH RSHQ ± LV

QRW EDVHG RQ DQ\WKLQJ,W FRQFHUQV WKH DUELWUDU\ QXPEHU FKRVHQ E\ =LPPHUPDQ

WR EDODQFH KLV FDOFXODWLRQV :H ZLOO VHH VKRUWO\ KRZ UHOLDEOH WKLV QXPEHU LV

)RU DQ ³HVWLPDWH´ RI WKH GXUDELOLW\ RI WKH UHIUDFWRU\ PDVRQU\ RI ³DQ $XVFK

ZLW]%LUNHQDX RYHQ´ ZLWKRXW DQ\ GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ IXUQDFHV ZLWK  RU PXIIOHV ZKLFK LV WRWDOO\ LJQRUHG E\ =LPPHUPDQ KH JLYHV WR 

FUHPDWLRQV $V GHPRQVWUDWHG DERYH, QRWH WKDW WKH LQIRUPDWLRQ ³DYDLODEOH RQ

WKH *XVHQ RYHQV´ LV IDOVH DQG DUELWUDU\ 7KH ³(QHN7HN,, GDWD´ UHIHUV WR DQ

XOWUDPRGHUQ JDV IXUQDFH RI WKH V ZKLFK FDQ EH DSSOLHG WR D FRNH IXUQDFH

RI WKH IRUWLHV RQO\ E\ D GHOXVLRQDO VWDQGDUG RI MXGJPHQW,I D )HUUDUL ) FDQ DWWDLQ D PD[LPXP VSHHG RI NPK WKHQ D )HUUDUL RI WKH V QHFHVVDULO\ Ibid S  7KH IXUQDFH LV QDPHG ³(QHr7HN,,´ *(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES 

KDG D ORZHU PD[LPXP VSHHG %XW =LPPHUPDQ XVHV VXFK IDFWV LQ DQ LQYHUWHG

VHQVH,I D )HUUDUL ) FDQ UHDFK D PD[LPXP VSHHG RI NPK VR FDQ D )HUUDUL RI WKH V 7KLV ORJLF LV VLPSO\ ULGLFXORXV

0XOWLSOH FUHPDWLRQV ³DWWHVWHG WR´ E\ 7DXEHU DUH WHFKQLFDOO\ LPSRVVLEOH DQG

DUH DOVR UHIXWHG E\.XUW 3UIHU 7KH FUHPDWLRQ LQ PLQXWHV LV EDVHG RQ DQ

HUURQHRXV LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH OLVW RI FUHPDWLRQV DW *XVHQ KHQFH GRHV QRW KDYH

WKH OHDVW UHOLDELOLW\,Q FRQFOXVLRQ WKH ³HVWLPDWH´ RI WKH GXUDELOLW\ RI WKH IXU

QDFHV UHIUDFWRU\ PDVRQU\ LV DUELWUDU\ DQG FRPSOHWHO\ ZLWKRXW IRXQGDWLRQ

/HW XV QRZ VHH ZKDW WKH EDVLV LV IRU =LPPHUPDQV FODLP WKDW FRUSVHV RI +XQJDULDQ -HZV ZHUH FUHPDWHG LQ WKH RSHQ,Q WKH ERRNOHW Auschwitz Holocaust Revisionist Jean-Claude Pressac. The “Gassed” People of Auschwitz: Pressac’s New Revisions SS , GHPRQVWUDWHG RQ WKH EDVLV RI GRF XPHQWV WKDW EHWZHHQ 0D\ DQG  DERXW +XQJDULDQ -HZV

UHDFKHG $XVFKZLW] =LPPHUPDQ WKLQNV WKH SHUFHQWDJH RI WKRVH ZKLFK ZHUH

DOOHJHGO\ JDVVHG WR EH ·î,W IROORZV WKDW RI WKHVH SHRSOH DURXQG ZHUH DOOHJHGO\ ³JDVVHG´ GXULQJ WKH GD\V RI 0D\ DQG  0RUHRYHU IURP 0D\ WR DW OHDVW +XQ JDULDQ -HZV DUULYHG DW $XVFKZLW] RI ZKRP WKHUHIRUH RU DERXW ZHUH DOOHJHGO\ ³JDVVHG´ DQG FUHPDWHG LQ GD\V RQ DYHUDJH DERXW SHU GD\ 7KH PLQLPXP QXPEHU DUULYLQJ RQ 0D\  ZDV DURXQG RI ZKRP DERXW ZRXOG KDYH EHHQ ³JDVVHG´

/HW XV DQDO\]H WKLV LQIRUPDWLRQ RQ WKH EDVLV RI )LOLS 0OOHUV WHVWLPRQ\

ZKLFK GHVFULEHV WKH SUHSDUDWLRQ RI D ³FUHPDWLRQ SLW´ DV IROORZV $W WKH ERWWRP

RI WKH SLW D OD\HU RI ZRRG ZDV SODFHG RQ WRS RI WKLV FRUSVHV ZHUH SODFHG

WKHQ DQRWKHU OD\HU RI ZRRG DQG DQRWKHU FRUSVHV IROORZHG E\ D IXUWKHU OD\HUPages:     | 1 |   ...   | 37 | 38 || 40 | 41 |   ...   | 78 |


Similar works:

«iOS Auto Layout Demystified Erica Sadun Upper Saddle River, NJ • Boston • Indianapolis • San Francisco New York • Toronto • Montreal • London • Munich • Paris • Madrid Cape Town • Sydney • Tokyo • Singapore • Mexico City Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products Editor-in-Chief are claimed as trademarks. Where those designations appear in this book, and the pubMark Taub lisher was aware of a trademark claim, the...»

«XEERKA SI SHARCIYAYSAN ARDAYGA DUGSIGA LAGA CEYRINAYO 121A.40 WARQADDA TAGISTA MAXKAMADDA (CITATION). Qodobada 121A.40 illaa 121A.56 ayaa loo xigsan karaa Cadaaladda loo Marayo Ceyrinta Ardayga. 121A.41 QEEXITANNADA (DEFINITIONS). Qodob hoosaadka 1. Ku Habboonaanta. Sida lagu isticmaalay qaybaha 121A.40 illaa 121A.56, qeexitaanka erayada ku qeexan qaybtaan waxay yeelan macanaha la siiyay. Qdb.hsdka. 2. Ka Saaridda. Dismissal macnaheeda waa diidmada barnaamijyada waxbarshada ee arday kasta la...»

«PPO HumanaDental MEMBER HANDBOOK State of Texas Dental Choice PlanSM Administered by HumanaDental A Dental PPO Plan for State of Texas and Certain Higher Education Employees, Retirees and Eligible Dependents Effective September 1, 2011 GCA08R4HH Table of Contents 
 Introduction to the Dental Choice Plan General Information About Benefits Schedule of Benefits Covered Dental Expenses Extended Dental Benefits Limitations and Exclusions Important Plan Provisions COBRA Continuation of Coverage...»

«JABER AL AZMEH: ‘WOUNDS’ POSTER FROM A PROTEST IN KAFER NBL, SYRIA ‘VOLUNTEER’ ‘MY REQUEST IS FREEDOM’ Syria: Art, creative resistance and active citizenship The links between creative resistance and active citizenship, art and civic conscience have been a strong component of the Syrian uprising. Finally, citizens have turned into peer-creators and users, who have now the tools to express their creativity. BY DONATELLA DELLA RATTA • OCTOBER 2012 DURING THE EARLY DAYS of a freezing...»

«Lavish Returns on Cheap Talk: Non-binding Communication in a Trust Experiment1 by Avner Ben-Ner*, Louis Putterman+, and Ting Ren* Abstract. We let subjects interact with anonymous partners in trust (investment) games with and without one of two kinds of pre-play communication: numerical (tabular) only, and verbal and numerical. We find that either kind of pre-play communication increases trusting, trustworthiness, or both, in inter-subject comparisons, but that the inclusion of verbal...»

«MOTHER TONGUE: THE USE OF ANOTHER LANGUAGE AND THE IMPACT ON IDENTITY IN BREYTEN BREYTENBACH‟S DOG HEART AND NGŨGĨ WA THIONG‟O‟S MATIGARI by DEBORAH SUNDY Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS in the subject of ENGLISH LITERATURE at the UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA SUPERVISOR: PROFESSOR Z.T. MOTSA January 2010 DECLARATION I declare that MOTHER TONGUE: THE USE OF ANOTHER LANGUAGE AND THE IMPACT ON IDENTITY IN BREYTEN BREYTENBACH‟S DOG HEART AND...»

«Shrubs for San Joaquin Valley and Foothill Landscapes Recommended by UC Master Gardeners of Tulare & Kings Counties Page 2 Shrubs for San Joaquin Valley and Foothill Landscapes INTRODUCTION The shrubs that are featured in this booklet are proven winners in our local area, covering valley and foothill areas of Kings and Tulare Counties. We have featured shrubs that we have had success with in our own gardens and that we find of particular value in the landscape. We realize that this is only a...»

«A Critical Analysis of Databases Used in Financial Misconduct Research Karpoff, Jonathan M.; Koester, Allison; Lee, D. Scott; Martin, Gerald S. A Macroeconomic Model of Endogenous Systemic Risk Taking Suarez, Javier; Martinez‐Miera, David A Robust Analysis of the Risk‐Structure of Equilibrium Term Structures of Bond Yields Le, Anh; Singleton, Ken A Theoretical and Empirical Comparison of Systemic Risk Measures: MES versus ΔCoVaR...»

«European Journal of Science and Theology, October 2014, Vol.10, Suppl.1, 39-47 _ CULTURAL AND RELIGIOUS DIFFERENCES AND THEIR EVENTUAL SIGNIFICANCE FOR CRIMINAL PROSECUTION IN GERMANY Daniel Krošlák* University of Ss. Cyril and Methodius, Faculty of Mass Media Communication, Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava, Slovak Republic (Received 16 June 2014) Abstract Cultural, religious and social traditions (hereafter we will talk only about ‘culture’) greatly influence the behaviour of everyone. In...»

«The Sum is Greater than the Parts: Doubling Shared Prosperity in Indonesia Through Local and Global Integration i Table of Contents Page v Preface vi Abstract vii Executive Summary 1 CHAPTER ONE Indonesia’s Development Challenge: Doubling Shared Prosperity by Accelerating Sustainable, Inclusive Growth Cukup Baik Tidak Cukup – Good Enough is Not Enough 1 How fast has Indonesia grown? 3 How competitive is Indonesia’s growth? 12 How fairly has Indonesia grown? 16 Comparative Growth...»

«單晶片網路系統的階層式架構 研究生 : 林 煌 凱 指導教授 : 周 景 揚 博士 國立交通大學 電子工程學系 電子研究所碩士班 摘要 隨著半導體製程的進步,在未來十年後將有可能實現單一晶片上整合上百個運算 元件。屆時,各元件之間的通訊將會是影響系統效能的一大關鍵。IC 設計工程師 需要一個能考慮通訊效能的系統設計方法。在這篇論文中,改良傳統二維網狀單晶...»

«                  Lincoln University Digital Dissertation      Copyright Statement  The digital copy of this dissertation is protected by the Copyright Act 1994 (New  Zealand).  This dissertation may be consulted by you, provided you comply with the provisions of  the Act and the following conditions of use:  you will use the copy only for the purposes of research or private study   ...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.