WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 62 | 63 || 65 | 66 |   ...   | 78 |

«$86&+:,7= /,(6 Germar Rudolf Carlo Mattogno $XVFKZLW] /LHV /HJHQGV /LHV DQG 3UHMXGLFHV RQ WKH +RORFDXVW &DVWOH +LOO 3XEOLVKHUV 32 %R[ 8FNILHOG 71 $: 8. 7KLUG HGLWLRQ -XO\ ...»

-- [ Page 64 ] --
OLVKHG LQ +HUH WKH DXWKRU VWDWHV WKDW WKH ³chambres à gaz´ ³JDV FKDP EHUV´ LQ HDFK RI &UHPDWRULD,, DQG,,, ZHUH ³au nombre de deux´ ³LQ QXPEHU WZR´ DQG DGGV “Made of reinforced concrete, one had the impression when entering that the ceiling would fall on one’s head, so low it was. In the middle of these chambers two pipes surrounded by wire mesh and with an exterior valve served for the emission of gases.”

3URYDQ QRWLFHV WKDW WKH SUHVHQFH RI WZR JDV FKDPEHUV LV LQ DFFRUG ZLWK WKH GHF

ODUDWLRQ RI 7DXEHU DFFRUGLQJ WR ZKRP ³DW WKH HQG RI WKH JDV FKDPEHU ZDV

GLYLGHG LQWR WZR E\ D EULFN ZDOO WR PDNH LW SRVVLEOH WR JDV VPDOOHU WUDQVSRUWV´

QRWH RQ S 7KHUHIRUH %HQGHO ZRXOG FRQILUP 7DXEHU +RZHYHU PDWWHUV

DUH QRW WKDW VLPSOH

,W LV NQRZQ WKDW PRUJXH QR RI WKH &UHPDWRULD,, DQG,,, PHDVXUHG LQWHU QDOO\ P î P î P $W WKH WULDO RI %UXQR 7HVFK %HQGHO WHVWLILHG WKDW

³HDFK JDV FKDPEHU ZDV PHWHUV ORQJ DQG PHWHUV ZLGH´ DQG WKDW HDFK KDG D

KHLJKW RI P “Q. You have said that the gas chambers were ten meters by four meters by one meter sixty centimeters: is that correct? A. Yes.” 3UHYLRXVO\ RQ 2FWREHU  %HQGHO KDG GHFODUHG “There were 2 gas chambers, underground, roughly 10 meters long, 5 meters wide and 1 ½ meters high, each one.” 1HYHUWKHOHVV HYHQ LI PRUJXH RI WKH &UHPDWRULD,, DQG,,, KDG EHHQ GLYLGHG

H[DFWO\ LQ WZR WKLV ZRXOG KDYH JLYHQ ULVH WR WZR ORFDOLWLHV HDFK PHDVXULQJ 

P î P î P +RZ FDQ WKHVH PHDVXUHPHQWV EH UHFRQFLOHG ZLWK WKH TXLWH

GLIIHUHQW RQHV JLYHQ E\ %HQGHO WKDW LV P î P î P RU P î P î P"

 %HQGHO FDOOHG KLPVHOI ³&KDUOHV 6LJLVPXQG´ $QRWKHU PHPEHU RI WKH ³=LPPHUPDQ $LG &RP

PLWWHH´ LQFUHGLEO\ VXJJHVWHG WKDW WKHUH DUH WZR GLIIHUHQW %HQGHO ZLWQHVVHV RQH ZLWK WKH

QDPH ³3DXO´ WKH RWKHU ZLWK WKH QDPH ³&KDUOHV 6LJLVPXQG´ &I & 0DWWRJQR op. cit QRWH S  Témoignages sur Auschwitz 3DULV S 

-& 3UHVVDF op. cit QRWH S  1,,QWHUURJDWLRQ RI 0DUFK  1, *(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES

, ZHOO XQGHUVWDQG WKDW DQ HVWLPDWH ZLWK WKH QDNHG H\H FDQ EH VXEMHFW WR D

FRQVLGHUDEOH PDUJLQ RI HUURU EXW KRZ FRXOG %HQGHO FODLP WKDW WKH FHLOLQJ KDG D

KHLJKW RI EDUHO\ RU P" +HUH ZH DUH QR ORQJHU GHDOLQJ ZLWK DQ HVWLPDWH

VLQFH DQ\ SHUVRQ RI PHGLXP KHLJKW ZRXOG KDYH KDG WR VWRRS LQ RUGHU WR HQWHU

WKHVH ILFWLWLRXV SODFHV,Q WKH DFWXDO ORFDOLWLHV KRZHYHU KH ZRXOG KDYH KDG PRUH

WKDQ WR FP RI VSDFH DERYH KLV KHDG EHIRUH WRXFKLQJ WKH FHLOLQJ $Q HUURU

LQ JRRG IDLWK LV WKHUHIRUH LPSRVVLEOH %XW HYHQ WKH HUURUV UHODWLYH WR WKH OHQJWK

DQG ZLGWK RI WKH ORFDOLWLHV FRQVLGHULQJ WKHLU PRGHVW GLPHQVLRQV DUH GLIILFXOW WR

H[SODLQ

:KDWHYHU WKH FDVH LW LV LPSRVVLEOH IRU %HQGHO WR KDYH HQWHUHG D ³JDV FKDP

EHU´ ZLWK D KHLJKW RI RU P VLQFH VXFK ORFDOLWLHV GLG QRW H[LVW DQG LW LV

MXVW DV LPSRVVLEOH WKDW KH FRXOG KDYH PDGH VXFK D JURVV HUURU 7KHUHIRUH KH LV

DQ XQUHOLDEOH ZLWQHVV

6WUDQJHO\ %HQGHO PDNHV QR PHQWLRQ RI WKH SUHVXPHG ³XQGUHVVLQJ URRP´

PRUJXH QR HYHQ WKRXJK LW KDG D FHLOLQJ FP ORZHU WKDQ WKDW RI PRUJXH

  0LNORV 1\LV]OL

3URYDQ FLWHV WZR SDVVDJHV IURP WKH VWDWHPHQWV RI WKLV ZLWQHVV SS I 7KH ILUVW

JRHV EDFN WR -XO\  DQG WKH RWKHU WR 2FWREHU  1\LV]OL PHQWLRQV

IRXU ³YHQWLODWLRQ YDOYHV´ HTXLSSHG ZLWK ³SHUIRUDWHG WXEHV´ ZKLFK SRSSHG RXW

DERYH WKH ³JDV FKDPEHU´ RI &UHPDWRULXP,, LQ ³FRQFUHWH FKLPQH\V´ FORVHG ZLWK

³FRQFUHWH OLGV´ ³&KORULQH JDV´ ZDV LQWURGXFHG LQWR WKHVH ³YDOYHV´

,Q 1\LV]OL SXEOLVKHG D ERRN RI PHPRLUV LQ +XQJDULDQ ZLWK WKH WLWOH I was Dr. Mengele’s Anatomist at an Auschwitz Crematorium RI ZKLFK WKHUH

ZDV DQ (QJOLVK WUDQVODWLRQ SXEOLVKHG LQ WKH 86$ $PRQJ RWKHU WKLQJV LW FRQWDLQV

DQ GHWDLOHG GHVFULSWLRQ RI WKH EDVHPHQW RI &UHPDWRULXP,,

“The room@ into which the convoy proceeded was about 200 meters long:@ its walls were whitewashed and it was brightly lit. @.

Making his way through the crowd, an SS opened the swing-doors of the large oaken gate at the end of the room. The crowd flowed through it into another, equally well-lighted room. This second room@ was the same size as the first@ but neither benches nor pegs were to be seen. In the center of the rooms, at thirty-yard intervals, columns rose from the concrete floor to 7KH FHLOLQJ RI PRUJXH ZDV P KLJK -& 3UHVVDF op. cit QRWH S  Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitz-i krematóriumban &RS\ULJKW E\ 'U 1\LV]OL 0LNORV 2UDGHD 1DJ\YiUDG  Auschwitz. A Doctor’s Eyewitness Account )DZFHWW &UHVW 1HZ RUN S I

,W FRQFHUQV PRUJXH WKH DOOHJHG ³XQGUHVVLQJ URRP´

,Q WKH +XQJDULDQ RULJLQDO op. cit QRWH S ³OHQJWK DERXW PHWHUV´ 0RUJXH WKH DOOHJHG ³JDV FKDPEHU ³ ,Q WKH +XQJDULDQ RULJLQDO op. cit QRWH S ³7KLV URRP KDV WKH VDPH VL]H DV WKH XQ GUHVVLQJ URRP´ *(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES the ceiling. They were not supporting columns, but square sheet-iron pipes, the sides of which contained numerous perforations, like a wire lattice. @ The Deputy Health Officer held four green sheet-iron canisters. He advanced across the grass, where, every thirty yards,@ short concrete pipes jutted up from the ground. Having donned his gas mask, he lifted the lid of the pipe, which was also made of concrete. He opened one of the cans and poured the contents – a mauve granulated material – into the opening. The granulated substance fell in a lump to the bottom. The gas it produced escaped through the perforations, and within a few seconds filled the room in which the deportees were stacked. Within five minutes everybody was dead.”

7KH (QJOLVK WUDQVODWLRQ RPLWV WKH IROORZLQJ SKUDVH IURP WKH ODVW SDVVDJH

“A beszórt anyag Cyclon, vagy Chlór szemcsés formája, azonnal gázt fejleszt, amint a levegövel érintkezik!” 7KDW LV “The scattered substance is Cyclon or chlorine in granular form, the gas develops immediately, hardly coming into contact with air!”

/HW XV UHFDSLWXODWH 0LNORV 1\LV]OL LQ FRQWUDGLFWLRQ WR WKH SODQV DQG WKH UXLQV

RI WKH FUHPDWRULD PDLQWDLQV WKDW PRUJXH KDG D OHQJWK RI PHWHUV ZKLOH LQ

UHDOLW\ LW PHDVXUHG P DQG WKDW OLNHZLVH PRUJXH KDG D OHQJWK RI 

PHWHUV ZKLOH LQ IDFW LWV OHQJWK ZDV PHWHUV,Q WKH ³JDV FKDPEHU´ WKHUH ZHUH

IRXU GHYLFHV IRU WKH LQWURGXFWLRQ RI =\NORQ % EXW WKH\ ZHUH VHSDUDWHG IURP

HDFK RWKHU E\ PHWHUV ± WKH HQWLUH OHQJWK RI WKH VLWH

3HUKDSV WKH RPLVVLRQ LQ WKH (QJOLVK WUDQVODWLRQ RI WKH DERYH SDVVDJH IURP

WKH RULJLQDO +XQJDULDQ KDSSHQHG E\ FKDQFH EXW WKH IDFW UHPDLQV WKDW LW JLYHV

ULVH WR DQRWKHU DEVXUGLW\ DV HYHU\RQH NQRZV WKH WR[LF DJHQW RI =\NORQ % ZDV

QRW FKORULQH EXW UDWKHU K\GURJHQ F\DQLGH

7KH GHVFULSWLRQ JLYHQ E\ ZLWQHVV 1\LV]OL SUHVHQWV PDQ\ PRUH LQFUHGLEOH

EOXQGHUV )RU H[DPSOH KH PDLQWDLQV WKDW WKHUH ZHUH IRXU HOHYDWRUV LQ WKH EDVH

PHQW RI &UHPDWRULXP,, “Four good-sized elevators were functioning KHUH@”

,W LV ZHOO NQRZQ WKDW WKHUH ZDV EXW D VLQJOH HOHYDWRU

,Q DGGLWLRQ KH PDLQWDLQV WKDW LQ WKH IXUQDFH URRP RI &UHPDWRULXP,, WKHUH

ZHUH VLQJOH IXUQDFHV “Each of these fifteen furnaces was housed in a red brick structure.”,Q &UHPDWRULXP,, DQG,,, WKHUH ZHUH LQ IDFW IXUQDFHV HDFK ZLWK PXIIOHV

DQG VR WKHUH ZHUH ILYH EULFN VWUXFWXUHV QRW ILIWHHQ

,Q WKH +XQJDULDQ RULJLQDO op. cit QRWH S ³ PHWHUV WKH RQH IURP WKH RWKHU´ 

-& 3UHVVDF op. cit QRWH S  0 1\LV]OL op. cit QRWH S op. cit QRWH S  0 1\LV]OL op. cit QRWH S op. cit QRWH S  *(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES 1\V]OL FODLPV WR KDYH VSHQW HLJKW PRQWKV IURP 0D\ WR -DQXDU\ 

LQ WKH VRFDOOHG ³6RQGHUNRPPDQGR´ RI WKH FUHPDWRULD WKDW LV IRU VL[ PRQWKV

KLV ORGJLQJ ZDV ORFDWHG RQ WKH JURXQG IORRU RI &UHPDWRULXP,, +H VKRXOG WKHQ

KDYH KDG D SHUIHFW NQRZOHGJH RI &UHPDWRULXP,, 6R KRZ FRXOG KH KDYH EHHQ

VR JURVVO\ PLVWDNHQ LQ JRRG IDLWK DERXW WKH GLPHQVLRQV RI WKH IDFLOLWLHV WKH

QXPEHU RI HOHYDWRUV DQG WKH VWUXFWXUH RI WKH IXUQDFHV" $QG VLQFH KH ZDV D PHG

LFDO PDQ ZKR SUHVXPDEO\ DVVLVWHG DW YDULRXV ³JDVVLQJV´ KRZ FRXOG KH PDLQWDLQ

WKDW WKH WR[LF DJHQW RI =\NORQ % ZDV FKORULQH"

,W LV WKHUHIRUH HYLGHQW WKDW WKLV ZLWQHVV LV DEVROXWHO\ XQUHOLDEOH

$ ILQDO REVHUYDWLRQ DFFRUGLQJ WR 1\LV]OL WKHUH ZDV D VLQJOH JDV FKDPEHU LQ

&UHPDWRULXP,, ZKLOH DFFRUGLQJ WR 7DXEHU WKH ³JDV FKDPEHU´ ZDV VXEGLYLGHG

LQWR WZR DW WKH HQG RI 2Q WKH RWKHU KDQG WKHUH LV WKH ZLWQHVV %HQGHO ZKR

LQ KLV RZQ ZRUGV EHFDPH D PHPEHU RI WKH VRFDOOHG ³6RQGHUNRPPDQGR´ RI

WKH FUHPDWRULD LQ -XQH ,Q WKH VDPH SHULRG DQG LQ WKH VDPH SODFH %HQGHO

³VDZ´ WZR ³JDV FKDPEHUV´ RI PHWHUV OHQJWK ZKLOH 1\LV]OL VDZ RQH ³JDV

FKDPEHU´ WKHUH RI PHWHUV OHQJWK +RZ FDQ WKHVH VWDWHPHQWV EH UHFRQ

FLOHG" )LOLS 0OOHU 7KH WHVWLPRQ\ RI )LOLS 0OOHU LV SLWLIXOO\ ODWH JRLQJ EDFN RQO\ WR +H GH

VFULEHV LQ WKH IROORZLQJ ZD\ WKH GHYLFHV IRU WKH LQWURGXFWLRQ RI =\NORQ %

“The Zyklon B gas crystals@ were thrown through openings in the concrete ceiling, which ended in hollow sheet metal columns in the gas chamber.

These were perforated equidistantly, and inside of them a spiral ran from 0 1\LV]OL op. cit QRWH S  Ibid S $IWHU 1RYHPEHU  1\LV]OL ZDV WUDQVIHUUHG IURP &UHPDWRULXP,, WR &UHPDWRULXP 9 Ibid S DQG 

 3URYDQ WULHG WR MXVWLI\ 1\LV]OLV HUURUV E\ FODLPLQJ WKDW WKLV ERRN LV D QRYHO ZLWKRXW KLVWRULFDO

YDOXH &' 3URYDQ Journal of Historical Review  SS EXW KLV H[SODQD WLRQ LV XQWHQDEOH VHH P\ UHPDUNV LQ ³9XOJlUHU %HUXIVEHWUJHU´ LQ VffG  SS I &6 %HQGHO op. cit QRWH SS I 7KLV DVVHUWLRQ LV QRW D ³FRQILUPDWLRQ´ RI WKH FODLP WKDW Leichenkeller RI &UHPDWRU\,, KDG

EHHQ GLYLGHG LQ WZR URRPV DV 7DXEHU FODLPV EHFDXVH %HQGHO FODLPV WKDW HYHU\ FUHPDWRU\

KDG WZR JDV FKDPEHUV ³,Q HDFK FUHPDWRULXP WKHUH ZHUH JHQHUDOO\ WZR JDV FKDPEHUV´ 5D\

PRQG 3KLOLSV HG Trial of Josef Kramer and Forty-four Others (The Belsen Trial) :LOOLDP +RGJH DQG &RPSDQ\ /LPLWHG /RQGRQ(GLQEXUJK*ODVJRZ S  )RU D PRUH JHQHUDO FULWLTXH RI 1\LV]OLV VWDWHPHQW VHH & 0DWWRJQR “Medico ad Auchwitz”:

Anatomia di un falso (GL]LRQL /D 6ILQJH 3DUPD  )LOLS 0OOHU Sonderbehandlung. Drei Jahre in den Krematorien und Gaskammern von Auschwitz 9HUODJ 6WHLQKDXVHQ 0XQLFK S  =\NORQ % ZDV QRW FRQVWLWXWHG RI ³FU\VWDOV´ EXW DQ LQHUW VXSSRUW EDVH ± GXULQJ WKH V QRU

PDOO\ J\SVXP ZLWK D VPDOO DPRXQW RI VWDUFK ± VRDNHG LQ K\GURJHQ F\DQLGH

*(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES top to bottom, to achieve a distribution of the grainy crystals as equally as possible.”

7KLV GHVFULSWLRQ LV YHU\ YDJXH 0OOHU LQGLFDWHV QHLWKHU WKH QXPEHU QRU WKH

VKDSH QRU WKH GLPHQVLRQV QRU WKH SRVLWLRQV RI HLWKHU WKH KROHV RU WKH FROXPQV

7KLV ODVW SRLQW WDNHV RQ PDMRU VLJQLILFDQFH IURP WKH IDFW WKDW )LOLS 0OOHU SXE

OLVKHG D SODQ RI &UHPDWRULXP,, FRPSOHWH ZLWK ³FULPLQDO´ FDSWLRQV DQ H[FHO

OHQW EXW ORVW RSSRUWXQLW\ WR LQGLFDWH WKH SRVLWLRQV RI WKH KROHV LQ WKH FHLOLQJ RI

PRUJXH 

)URP VXFK D ZLWQHVV ZKR FODLPV WR KDYH VSHQW ³WKUHH \HDUV LQ WKH FUHPDWRULD

DQG JDV FKDPEHUV RI $XVFKZLW]´ DV WKH VXEWLWOH RI KLV ERRN LQIRUPV XV RQH

H[SHFWV VRPHWKLQJ EHWWHU WKDQ WKLV GXOO GHVFULSWLRQ

%XW WKLV VKRXOG QRW VXUSULVH XV $V, KDYH LQGLFDWHG HOVHZKHUH KHUH DV LQ

PDQ\ RWKHU LPSRUWDQW SODFHV RI KLV ERRN )LOLS 0OOHU KDV GRQH QR PRUH WKDQ

SODJLDUL]H WKH DFFRXQW JLYHQ E\ 0LNORV 1\LV]OL RI ZKLFK WKH *HUPDQ WUDQVODWLRQ

DSSHDUHG LQ LQ WKH PDJD]LQH Quick SXEOLVKHG LQ 0XQLFK %DYDULD

,Q WKLV VSHFLILF FDVH 0OOHU KDV DGGHG RQ KLV RZQ WKH RGG LGHD RI WKH VSLUDO

± DV WKRXJK =\NORQ % FRXOG HYDSRUDWH GXULQJ WKH IHZ VHFRQGV LW VSHQW VSLUDOLQJ

GRZQ WKLV FKXWH EHIRUH DUULYLQJ DW WKH ORQJ IORRU

 6DOPHQ /HZHQWKDO

7KLV ZLWQHVV LV HYHQ PRUH YDJXH WKDQ )LOLS 0OOHU )URP WKH SDVVDJH FLWHG E\

3URYDQ S RQH FDQQRW HYHQ JDWKHU WKH QXPEHU RI ³VPDOO XSSHU GRRUV´Pages:     | 1 |   ...   | 62 | 63 || 65 | 66 |   ...   | 78 |


Similar works:

«FILED United States Court of Appeals Tenth Circuit August 25, 2015 PUBLISH Elisabeth A. Shumaker Clerk of Court UNITED STATES COURT OF APPEALS TENTH CIRCUIT ENDREW F., a minor, by and through his parents and next friends, JOSEPH F., and JENNIFER F., Plaintiffs-Appellants, v. No. 14-1417 DOUGLAS COUNTY SCHOOL DISTRICT RE-1, Defendant-Appellee. APPEAL FROM THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLORADO (D.C. NO. 1:12-CV-02620-LTB) Jack D. Robinson, Spies, Powers & Robinson, P.C.,...»

«[Type text] [Type text] [Type text] Exaggerated Modesty: The Evolution and Acceptance of Showing the Navel in Swimwear Patricia Hunt-Hurst, Amy Scarborough Abstract This paper focuses on the evolution of exposing the navel in swimsuits and other clothing as documented in The New York Times, The Washington Post, American Vogue, and Harper’s Bazaar from 1946 to 1966. The scanty two-piece later named “bikini” was introduced in 1946. Yet the style of swimsuit that predominated in the American...»

«Review of International Studies http://journals.cambridge.org/RIS Additional services for Review of International Studies: Email alerts: Click here Subscriptions: Click here Commercial reprints: Click here Terms of use : Click here Integration or separation? The stigmatisation of excombatants after war JAREMEY R. MCMULLIN Review of International Studies / Volume 39 / Issue 02 / April 2013, pp 385 414 DOI: 10.1017/S0260210512000228, Published online: 11 October 2012 Link to this article:...»

«Activities for older people in Central North Oxford 2015 Edition Supported by St Margaret’s Institute and St Margaret’s Church Activities for older people in Central North Oxford 2015 edition My name is Tricia Brant and I’m your local Community Development Worker for older people. I work for Age UK Oxfordshire in partnership with St Margaret’s Institute Community Centre and St Margaret’s Church. My goal is to ensure that older people, in particular those more isolated and vulnerable,...»

«LOCATION: Land Formerly Known as British Gas Works Albert Road, Albert Road, Barnet, Herts REFERENCE: B/04834/14 Received: 19 Sep 2014 Accepted: 22 Sep 2014 WARD: East Barnet Expiry: 19 Dec 2014 APPLICANT: Asda Stores Ltd PROPOSAL: Residential-led, mixed-use development of the Former Albert Road Gas Works comprising the erection of 304 residential units (Use Class C3), 116 sq m of Retail floorspace (Use Class A1/A2/A3/A4) and 558 sq m of flexible Commercial floorspace (Use Class A3/D1/D2); the...»

«The Complex Name of the Almighty By Yoseph Viel The Complex Name of the Almighty By Yoseph Viel © 2010 About the Author Yoseph Viel frequently teaches using symbolism as a teaching tool in many types of congregations. He has spoken in Messianic Synagogues and Christian Churches and frequently demonstrates the hidden truths of the God's message as hidden in the spiritual understanding of the scriptures and the Gospel of our salvation. He has produced an abundance of teachings including two...»

«Chapter 2. Signal Processing and Modulation 2.1. The Nature of Electronic Signals 2.1.1. Static and Quasi-Static Signals Static signals are by definition unchanging over a long period of time. Such signals are essentially DC levels, while quasi-static signals are those that change very slowly such as the drift on a sensor. 2.1.2. Periodic and Repetitive Signals Periodic signals are those that repeat themselves on a regular basis. These include sine, square and sawtooth waves. Their nature is...»

«Andrew M. Calamari Attorney for Plaintiff SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION New York Regional Office 3 World Financial Center New York, NY 10281-1022 (212) 336-0174 (Stoelting) UNITED STATES DISTRICT COURT EASTERN DISTRICT OF NEW YORK SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, Plaintiff, 12 Civ. ­ V.MEDLINK INTERNATIONAL, INC., AURELIO VUONO a/k/a RAY VUONO, and COMPLAINT JAMES ROSE a/k/a JAMESON ROSE, Defendants. Plaintiff Securities and Exchange Commission (Commission), for its Complaint against...»

«Research published by The British Association of Social Workers and Social Workers Union VOICES FROM THE FRONTLINE REAL COMMENTS FROM REAL SOCIAL WORKERS WHO RESPONDED TO BASW’S SURVEY, THE STATE OF SOCIAL WORK 2012. THIS DOCUMENT CONTAINS HUNDREDS OF COMMENTS FROM FRONTLINE SOCIAL WORKERS AND MANAGERS ABOUT THEIR WORKING LIVES, THE CHALLENGES THEY FACE AND THE CONCERNS THEY HAVE ABOUT THE WORK AND THE PEOPLE WHO USE SOCIAL WORK SERVICES May 2012 1 The State of Social Work 2012: BASW QUESTION...»

«Three-round Abuse-free Optimistic Contract Signing With Everlasting Secrecy (Short Paper) Xiaofeng Chen1, Fangguo Zhang2, Haibo Tian2, Qianhong Wu3,4, Yi Mu5, Jangseong Kim6, Kwangjo Kim6 1 Key Laboratory of Computer Networks and Information Security, Ministry of Education, Xidian University, P.R.China 2 School of Information Science and Technology, Sun Yat-sen University, P.R.China 3 Department of Computer Engineering and Mathematics, UNESCO Chair in Data Privacy, Universitat Rovira i...»

«Nomadic Desire: The Schizo-Identity in Mona in the Promised Land Chung-Hsiung Lai Intergrams 10.2-11.1(2010): http://benz.nchu.edu.tw/~intergrams/intergrams/102-111/102-111-lai.pdf ISSN: 1683-4186 Abstract This paper aims to explore a nomadic desire of the second-generation Chinese-Americans in Gish Jen’s Mona in the Promised Land. The paradigm of diaspora in the United States has shifted from the moved-to-here immigrants to born-here immigrants, from the longing for the re-turn to the...»

«Of Drowning Books and Burning Souls: Magic, Minions, Relationships, and Crisis in The Tempest and Dr. Faustus Miranda Jade Friel Faculty Sponsor: Dr. Emily Leverett Department of English and Writing The central figures of Marlowe’s The Tragedy of Doctor Faustus and Shakespeare’s The Tempest bear intriguing similarities. Their use of magic and means of acquiring it, along with their interactions with their servants, highlight their relationship to reality. Both men are faced with a similar...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.