WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 68 | 69 || 71 | 72 |   ...   | 78 |

«$86&+:,7= /,(6 Germar Rudolf Carlo Mattogno $XVFKZLW] /LHV /HJHQGV /LHV DQG 3UHMXGLFHV RQ WKH +RORFDXVW &DVWOH +LOO 3XEOLVKHUV 32 %R[ 8FNILHOG 71 $: 8. 7KLUG HGLWLRQ -XO\ ...»

-- [ Page 70 ] --

SRVHV WR FUHDWH QHZ KROHV HYHQ VPDOOHU RQHV"

 7KH ³&ULPLQDO´ +ROHV 1R DQG 1R /HW XV FRQVLGHU WKH KROHV UHJDUGHG E\ 3URYDQ DV ³FULPLQDO´ +ROH QR ,OO 

DQG LV D FUDFN FOHDUO\ FDXVHG E\ WKH FROODSVH RI WKLV SDUW RI WKH URRI RQWR

 * 5XGROI PHQWLRQV LQ KLV H[SHUW UHSRUW WKDW $XVWUDOLDQ UHYLVLRQLVW )UHGULFN 7REHQ EURNH RII

RQH RI WKHVH EDUV LQ VSULQJ LQ D IDLOHG DWWHPSW WR EHQG LW EDFN *HUPDQ HG op. cit QRWH QRWH S (QJO HG op. cit QRWH QRWH S QG HG QRWH S  -& 3UHVVDF op. cit QRWH S FDSWLRQ IRU GRFXPHQW *(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES 

VXSSRUWLQJ SLOODU QR H[DFWO\ OLNH KROH QR 7KLV GRHV QRW HYHQ KDYH D GHILQLWH

VKDSH OLNH KROHV QR DQG QR +ROH QR ,OO IRUPV D SDUW RI D ORQJ IUDFWXUH LQ WKH URRI RI WKH PRUJXH

GXH WR WKH IDFW WKDW WKLV SDUW RI WKH URRI VHSDUDWHG IURP WKH H[WHULRU ZDOO HYLGHQW

LQ WKH EDFNJURXQG RI,OO DQG FROODSVHG RQWR 3LOODU WKDW DSSHDUV DURXQG

WKH ULJKW RI WKH ILVVXUH DQG 3LOODU QRW YLVLEOH ZKLFK LV IRXQG WR WKH OHIW XQGHU

WKH URRI LQ FRQQHFWLRQ ZLWK WKH VWDUW RI WKH IUDFWXUH

7KLV IUDFWXUH FRQWLQXHV WR WKH ULJKW RI SLOODU LQ D ODUJH FUDFN LQ ZKLFK WKH

ODWWLFH RI LURQ URGV RI WKH UHLQIRUFHPHQW LV FOHDUO\ YLVLEOH ,OO 

+ROH QR OLNH QR LV D VLPSOH IUDFWXUH ZLWKRXW GHILQLWH VKDSH )XUWKHU

PRUH DV FDQ EH VHHQ LQ WKH HQODUJHPHQW LQ,OOXVWUDWLRQ D JRRG KDOI RI LWV DUHD

WKH XSSHU SDUW LV FURVVHG E\ IRXU LURQ EDUV ZKLFK FRQILUPV RQ WKH RQH KDQG

WKDW ZH DUH GHDOLQJ ZLWK D IUDFWXUH FDXVHG E\ WKH FROODSVH RI WKH URRI DQG RQ WKH

RWKHU KDQG WKLV H[FOXGHV WKH SRVVLELOLW\ WKDW LW ZDV DQ LQWURGXFWLRQ KROH IRU

=\NORQ % DV 3URYDQ DGPLWV LV WKH FDVH IRU KROH QR ,Q IDFW DFFHSWLQJ WKH

UHYLVLRQLVW WKHVLV KH GHQLHV WKDW WKLV KROH VHUYHG IRU LQWURGXFLQJ =\NORQ % SUH

FLVHO\ EHFDXVH RI WKH SUHYLRXV SUHVHQFH RQ LWV HGJHV RI WKH UHLQIRUFLQJ LURQ EDUV

S  7KH ³&KLPQH\V´

7KHUH LV DQRWKHU LPSRUWDQW SUREOHP WR ZKLFK 3URYDQ KDV QRW SDLG WKH VOLJKWHVW

DWWHQWLRQ WKH TXHVWLRQ RI WKH OLWWOH ³FKLPQH\V´ VXSSRVHGO\ FRQVWUXFWHG RQ WKH

URRI RI PRUJXH RI &UHPDWRULXP,, DQG ZKRVH SXUSRVH ZDV WR KRXVH DQG SUR

WHFW WKH PHWDOOLF QHWV IRU LQWURGXFLQJ =\NORQ % ± FKLPQH\V ZKLFK DV ZH KDYH

VHHQ DERYH SURWUXGHG E\ FP DERYH WKH OHYHO RI WKH URRI $FFRUGLQJ WR

7DXEHU WKHVH FKLPQH\V ZHUH FORVHG ³ZLWK D FRQFUHWH FRYHU´ S VR WKH\ PXVW

KDYH EHHQ PDGH IURP EULFNV ± VRPHWKLQJ RWKHUZLVH REYLRXV ± DQG WKHVH EULFNV

KDG WR EH KHOG WRJHWKHU ZLWK HLWKHU FHPHQW RU OLPH PRUWDU 1HYHUWKHOHVV LQVLGH

WKH KROHV QRZ H[LVWLQJ LQ WKH UHLQIRUFHG FRQFUHWH URRI WKHUH LV QR WUDFH RI WKHVH

³FKLPQH\V´ DQG LW LV LPSRVVLEOH WKDW WKH H[SORVLRQ ZKLFK GHVWUR\HG PRUJXH 

FDXVHG D GLVDSSHDUDQFH RI DOO WKH EULFNV DQG PRUWDU IURP ZKLFK WKH\ ZHUH PDGH

 7KH +\SRWKHVLV RI 5REHUW -DQ YDQ 3HOW

,Q KLV UHSRUW IRU WKH,UYLQJ/LSVWDGW WULDO YDQ 3HOW SURYLGHG D SHFXOLDU DUJXPHQW

WR H[SODLQ WKH DEVHQFH RI KROHV LQ WKH URRI RI PRUJXH ,Q IDFW KH WDNHV LW WR EH

³ORJLFDO´ WKDW WKHVH KROHV IRU WKH LQWURGXFWLRQ RI =\NORQ % ZHUH FORVHG DJDLQ E\

WKH 66 EHIRUH WKH\ EOHZ WKH URRI RI WKH FUHPDWRULXP VN\KLJK 

7KHUHIRUH WKH 66 ZRXOG KDYH ZRUULHG DERXW WKH 6RYLHWV ILQGLQJ WUDFHV RI WKH

KROHV IRU WKH LQWURGXFWLRQ RI =\NORQ % DQG WKHQ KDYH OHIW LQ WKHLU KDQGV 

 The Pelt Report H[SHUW UHSRUW LQWURGXFHG GXULQJ WKH WULDO op. cit QRWH S  *(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES

H\HZLWQHVVHV WR WKH DOOHJHG KRPLFLGDO JDVVLQJ DV ZHOO DV WKH HQWLUH DUFKLYHV RI

WKH &HQWUDO &RQVWUXFWLRQ 2IILFH 

$QG DOO WKLV ZLWKRXW WDNLQJ LQWR FRQVLGHUDWLRQ WKH IDFW WKDW WKH FORVXUH RI D

ELJ KROH LQ D URRI RI UHLQIRUFHG FRQFUHWH ZRXOG KDYH OHIW HDVLO\ YLVLEOH WUDFHV DV

FDQ EH VHHQ LQ WKH FHLOLQJ RI WKH PRUJXH RI &UHPDWRULXP, :KHQ DW WKH HQG RI

 WKLV FUHPDWRULXP ZDV WUDQVIRUPHG E\ WKH 66 JDUULVRQ SK\VLFLDQ LQWR D

³JDV WLJKW VXUJHU\ URRP´ URXQG KROHV IRU WKH YHQWLODWLRQ SLSLQJ ZHUH PDGH LQ

WKH FHLOLQJ RI WKH IRUPHU PRUJXH WKHQ VXEGLYLGHG LQWR VPDOO URRPV,Q IDFW WKH

$XJXVW  OHWWHU RI FKLHI RI DLU SURWHFWLRQ 66 Obersturmführer -RVWHQ PHQWLRQHG “Manufacture of the openings in the masonry necessary for the heating furnaces, as well as for the ventilation outlets and intakes and pipes.”

%XW VLQFH WKH H[WHUQDO ZDOO RI WKH PRUJXH ZDV FRYHUHG ZLWK HDUWK MXVW OLNH WKH

RSSRVLWH ZDOO RQ WKH VLGH RI WKH IXUQDFH URRP LW LV FOHDU WKDW KROHV IRU WKH SLSLQJ

RI WKH YHQWLODWLRQ V\VWHP ZHUH PDGH WKURXJK WKH FHLOLQJ 7KH\ ZHUH VXEVH

TXHQWO\ FORVHG DJDLQ EXW LQ WKH FHLOLQJ RI WKH ORFDOLW\ WKHUH UHPDLQ WUDFHV VWLOO

HDVLO\ UHFRJQL]DEOH DV FDQ EH VHHQ IURP,OOXVWUDWLRQ 

,Q PRUJXH RI &UHPDWRULXP,, D ODUJH DUHD RI WKH FHLOLQJ LV SUHVHUYHG

DURXQG SLOODU QR D ]RQH LQ ZKLFK WKH ILUVW KROH IRU WKH LQWURGXFWLRQ RI =\NORQ

% VKRXOG EH IRXQG HW IURP WKH LQVLGH WKH FHLOLQJ VKRZV QR VLJQ RI KDYLQJ

EHHQ FORVHG DJDLQ DQG WKLV VKRXOG KDYH EHHQ HYHQ PRUH HYLGHQW EHFDXVH WKH

FHLOLQJ VWLOO SUHVHUYHV WKH RXWOLQH RI SODQNV XVHG IRU WKH RULJLQDO FDUSHQWU\ ZRUN

,OOXVWUDWLRQ VKRZV D VHFWLRQ RI WKH FHLOLQJ RI PRUJXH HDVW VLGH

9DQ 3HOWV K\SRWKHVLV LV WKHUHIRUH WRWDOO\ XQWHQDEOH

 7KH 5HOLDELOLW\ RI :LWQHVVHV 7DXEHU DQG.XOD

+DYLQJ HVWDEOLVKHG WKDW WKHUH DUH QR LQWURGXFWLRQ KROHV IRU =\NORQ % LQ WKH UH

LQIRUFHG FRQFUHWH URRI RI PRUJXH RI &UHPDWRULXP,, DQG WKDW WKHUH QHYHU ZHUH

DQ\ LW UHPDLQV WR H[SODLQ WKH FRQFRUGDQFH EHWZHHQ WKH WHVWLPRQLHV RI.XOD DQG

7DXEHU

,W PXVW ILUVW EH HVWDEOLVKHG ZKHWKHU WKH GHYLFHV GHVFULEHG E\ WKH WZR ZLW

QHVVHV ZHUH HIIHFWLYHO\ FRQVWUXFWHG

,I.XOD KDG UHDOO\ EXLOW WKH GHYLFH KH GHVFULEHV WKHQ LW ZDV RUGHUHG IURP WKH

LQPDWH ORFNVPLWK VKRS RI WKH &HQWUDO &RQVWUXFWLRQ 2IILFH E\ PHDQV RI D VSHFLILF

RUGHU DV ZH KDYH VHHQ LQ &KDSWHU %XW LI WKLV LV WUXH WKLV RUGHU RXJKW WR

DSSHDU LQ WKH UHJLVWHU RI WKH ORFNVPLWK VKRS

 ' &]HFK op. cit QRWH S  7KH UHODWLYH SODQ RI 6HSWHPEHU  LV WLWOHG ³Ausbau des alten Krematorium.

Luftschutzbunker für SS Revier mit einem Operationsraum´ &RQYHUVLRQ RI WKH ROG FUHPDWR ULXP $LUUDLG VKHOWHU IRU 66 KRVSLWDO ZLWK D VXUJHU\ URRP 5*9$ S  5*9$ S *(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES 2Q -XO\  ± VRPH PRQWKV DIWHU ZLWQHVVHV 7DXEHU DQG.XOD KDG EHHQ

KHDUG ± WKH H[DPLQLQJ PDJLVWUDWH -DQ 6HKQ GUHZ XS D UHFRUG LQ ZKLFK KH VXP

PDUL]HG DOO RUGHUV UHODWLQJ WR WKH FUHPDWRULD WKDW KDG EHHQ IRXQG LQ WKH DERYH

UHJLVWHU “There are in the book, among other things, the following entries that refer to work done by the locksmith shop in relation to the construction and maintenance of the crematoria.”

7KHQ IROORZV WKH OLVW RI HQWULHV RI WKH RUGHUV RI WKH &HQWUDO &RQVWUXFWLRQ 2IILFH

UHODWLQJ WR WKH FUHPDWRULD HW LQ WKLV ORQJ OLVW ± ZKLFK FRQWDLQV RUGHUV ± WKH

GHYLFH GHVFULEHG E\.XOD LV PLVVLQJ

%HFDXVH WKH ILUVW HQWU\ LV DQ RUGHU VOLS RI WKH &HQWUDO &RQVWUXFWLRQ 2IILFH

GDWHG 2FWREHU  WKH DEVHQFH RI WKH GHYLFH GHVFULEHG E\.XOD LV QHL

WKHU IRU FKURQRORJLFDO UHDVRQV QRU IRU UHDVRQV RI ³VHFUHF\´ VLQFH LQ WKH UHJLVWHU

YDULRXV RUGHUV DUH UHFRUGHG UHODWLQJ WR JDVWLJKW GRRUV ZKLFK DUH FODLPHG WR KDYH

EHHQ RUGHUHG IRU WKH DOOHJHG JDV FKDPEHUV LQ WKH FUHPDWRULD

2Q WKH RWKHU KDQG HYHQ RQH SLHFH RI ZRUN FDUULHG RXW E\.XOD SHUVRQDOO\

DSSHDUV LQ WKH UHJLVWHU,Q IDFW -DQ 6HKQ ZULWHV DW WKH HQG RI KLV OLVW “Moreover, under the current number 433 of the book there is an entry dated

May 20, 1943, with the following drift:

‘X-ray station women’s camp: object: 2 pieces connection pieces for rubber hose. Delivery time – urgent. Hand to Prof. Schumann. Worker: Kula. Finished: 21.5.43.’ Compare the interrogation record of witness Michaá Kula dated June 11, 1945.”

-DQ 6HKQ NQHZ WKHUHIRUH SHUIHFWO\ ZHOO WKDW.XODV VWDWHPHQWV DERXW WKH FRO

XPQV IRU LQWURGXFLQJ =\NORQ % KDG QR GRFXPHQWDU\ EDVLV DQG ZHUH WKHUHIRUH

IDOVH %XW ZKHQ DW WKH KHDULQJ RI 0DUFK .XOD WHVWLILHG DV D ZLWQHVV

GXULQJ WKH +|VV WULDO DQG RQFH DJDLQ SURYLGHG WKH DERYH GHVFULSWLRQ RI WKH

FROXPQV QRERG\ FRQIURQWHG KLP ZLWK WKH IDFW WKDW WKH UHODWLYH RUGHU GLG QRW

DSSHDU LQ WKH UHJLVWHU RI WKH ORFNVPLWK VKRS $QG WKH UHDVRQ IRU WKLV LV HDV\ WR

XQGHUVWDQG

0RUHRYHU VRPHWKLQJ HYHQ PRUH VXUSULVLQJ LV WKDW GXULQJ KLV LQWHUURJDWLRQ

RQ -XQH .XOD PDGH H[SOLFLW UHIHUHQFH WR WKH DERYH ZRUN GRQH IRU 'U

6FKXPDQQ JLYLQJ WKH H[DFW QXPEHU RI WKH UHODWLYH RUGHU LQ WKH UHJLVWHU RI WKH

ORFNVPLWK VKRS 7ULDO RI +|VV YRO S  2UGHU RI $SULO  7UDLO RI +|VV YRO S 2WKHU UHIHUHQFHV RQ SDJHV ³ JDVWLJKW GRRUV´ ³JDV WLJKW GRRUV´ 7ULDO RI +|VV YRO S  $*. 171 S 

,Q WKLV GHSRVLWLRQ.XOD VDLG WKDW WKH FROXPQV KDG D KHLJKW RI PHWHUV VLQFH KH EHOLHYHG

WKDW WKH FHLOLQJ RI 0RUJXH KDG D KHLJKW RI RQO\ PHWHUV Ibid S  7ULDO RI +|VV YRO S  *(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES “From the book of the locksmith shop it emerges that at the time I had to repair this pump / running no. 433.”

+HQFH KH DOUHDG\ NQHZ WKLV UHJLVWHU EXW WKHQ ZK\ GLG KH QRW LQGLFDWH DQ\ ³UXQ

QLQJ QXPEHU´ IRU WKH DERYHPHQWLRQHG FROXPQV",Q WKLV FDVH WKH UHVSRQVH LV

DOVR HDV\ WR FRPSUHKHQG

,W LV ILQDOO\ QHFHVVDU\ WR HVWDEOLVK LI WKH WHVWLPRQLHV RI.XOD DQG 7DXEHU RQ

WKLV PDWWHU DUH LQGHSHQGHQW RI HDFK RWKHU 6HHLQJ WKDW WKH GHVFULSWLRQV RI WKH

FROXPQV JLYHQ E\ WKHVH WZR ZLWQHVVHV FRLQFLGH DQG WKDW WKHVH FROXPQV ZHUH

QHYHU FRQVWUXFWHG LW LV FOHDU WKDW ZH DUH GHDOLQJ ZLWK D FRQFRUGDQFH RI IDOVH

KRRG VR WKDW WKH TXHVWLRQ RI LQGHSHQGHQFH RI WKH WHVWLPRQLHV EHFRPHV LUUHOH

YDQW,W UHPDLQV D IDFW KRZHYHU WKDW 7DXEHU DQG.XOD UHPDLQHG DW %LUNHQDX

XQWLO WKH WK DQG VW RI -DQXDU\ UHVSHFWLYHO\ DQG FRQVLGHULQJ WKH FORVH

FRQWDFW WKDW GHWDLQHHV PDLQWDLQHG DERYH DOO WKRVH ZKR EHORQJHG WR YDULRXV UH

VLVWDQFH PRYHPHQWV LQ WKH FDPS WKH LQGHSHQGHQFH RI WKH WHVWLPRQLHV VHHPV

H[FHHGLQJO\ GXELRXV &RQFOXVLRQV

7KH WKHVLV RI KROHV IRU LQWURGXFLQJ =\NORQ % LQ WKH UHLQIRUFHG FRQFUHWH URRI RI

PRUJXH RI &UHPDWRULXP,, LV EDVHG H[FOXVLYHO\ RQ VWDWHPHQWV PDGH E\ VHOI

VW\OHG H\HZLWQHVVHV LQ SDUWLFXODU 0LFKDá.XOD DQG WKHUH LV QHLWKHU GRFXPHQWDU\

QRU PDWHULDO SURRI WR VXSSRUW LW,Q WKHLU WXUQ WKHVH VWDWHPHQWV KDYH QR YHULILFD

WLRQ HLWKHU GRFXPHQWDU\ RU PDWHULDO VR WKH\ DUH WRWDOO\ XQUHOLDEOH,Q LWV SUHVHQW

VWDWH WKH URRI RI PRUJXH RI &UHPDWRULXP,, VKRZV QHLWKHU DQ\ KROHV IRU WKH

LQWURGXFWLRQ RI =\NORQ % QRU LV LW SRVVLEOH WKDW WKH\ ZHUH ODWHU FORVHG ZLWKRXW

OHDYLQJ DQ\ WUDFH 7KHUHIRUH WKHVH KROHV QHYHU H[LVWHG 7KLV GRHV QRW MXVWLI\ WKH

VORJDQ ³1R +ROHV" 1R +RORFDXVW´ EXW LW IXOO\ MXVWLILHV WKH IROORZLQJ FRQFOX

VLRQ No holes, no homicidal gas chamber in Crematorium II.

No homicidal gas chamber in Crematorium II, no homicidal gas chamber at Auschwitz.

No Holes, No Gas Chambers!

*(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES  'RFXPHQWV DQG 3KRWRJUDSKV

–  –  –

Ill. 15: Part of the reinforcement bars of the concrete roof of underground morgue 2 of Crematorium II during construction.

Photo published by J.-C. Pressac.

–  –  –

Ill. 29: Concrete roof of morgue 1 of Crematorium II in Birkenau. Provan’s opening 2 in October 1991. Inside the morgue on the floor a square concrete lid can be seen stemming from the sewer manhole of this crematorium. © Carlo Mattogno

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 68 | 69 || 71 | 72 |   ...   | 78 |


Similar works:

«TERMS OF SERVICE CONTRACT Throughout this Contract the words “We”, “Us” and “Our” refer to 4Warranty Corporation [10151 Deerwood Park Blvd., Bldg. 100, Suite 500, Jacksonville Florida 32256 (800-867-2216)], the Obligor of this Contract in all states except in Florida and Oklahoma where it is LYNDON SOUTHERN INSURANCE COMPANY, [10151 Deerwood Park Blvd., Bldg. 100, Suite 500, Jacksonville, FL 32256 (800)888-2738], in Wisconsin where it is The Service Doc, [10151 Deerwood Park Blvd.,...»

«CONDITIONS OF SALE INCOTEC GROUP B.V. Applicability of the general terms and conditions These terms and conditions of sale (“terms”) shall apply to all offers and agreements relating to the sale and delivery of goods (such as semi-finished products) and services (such as seed treatment, research, consultancy and licenses) (the “products”) by INCOTEC Group B.V., its subsidiaries, affiliates and/or licensees or such other party permitted under these terms (both individually and...»

«Dissertation submitted to the Combined Faculties of the Natural Sciences and Mathematics of the Ruperto-Carola-University of Heidelberg, Germany for the degree of Doctor of Natural Sciences Put forward by Andre Niklas Wenz Born in: Stuttgart Oral examination: 19.12.2013 From Few to Many: Ultracold Atoms in Reduced Dimensions Referees: Prof. Dr. Selim Jochim Prof. Dr. Matthias Weidemüller Abstract: This thesis reports on experimental studies exploring few and many-body physics of ultracold Bose...»

«Naudet-Masotto = 1= SAN ZENO VERONA Theological Faculty affiliated with the Pontifical Lateran University Rome THE SPIRITUAL DIRECTION and THE SPIRITUAL DISCERNMENT of FATHER GASPAR BERTONI IN THE LIFE OF LEOPOLDINA NAUDET An Exercise for the Baccalaureate in Theology by Michael Masotto Moderator: Prof. Egidio Faglioni Academic Year 1989 1990 Naudet-Masotto = 2= TABLE OF CONTENTS Abbreviations and Bibliography Introduction Chapter One: Historical and Cultural Context Leopoldina Naudet Gaspar...»

«TECOM AH4021 User’s Manual MGCP Version Copyright © 2004 by TECOM CO., LTD. Table of Contents 1 INTRODUCTION 2 INSTALLATION 3 CONFIGURATION 3.1 SETUP 3.2 ESTABLISH THE CONNECTION 3.3 QUICK SETUP 3.3.1 PPP over Ethernet (PPPoE) Configuration 3.3.1.1 ATM PVC and QoS Configuration 3.3.1.2 Connection Type and Encapsulation Mode 3.3.1.3 PPP Username and Password 3.3.1.4 IGMP Multicast and WAN service 3.3.1.5 Device Setup 3.3.1.6 Wireless – Setup 3.3.1.7 WAN Setup – Summery 3.3.2 IP over ATM...»

«Curriculum Vitae: Dr. Andrew B. Christensen Dr. Christensen previously held the position of chief scientist in the Civil Space division at Northrop-Grumman Space Technology. He retired from The Aerospace Corporation in June 2003 and completed a two year assignment with NOAA/NESDIS as their representative to the European Meteorological Satellite Organization, EUMETSAT in Darmstadt Germany. As an employee of The Aerospace Corporation from 1979 he served as the Director of the Space Science and...»

«To Share or Not To Share: Does Local Participation Matter for Spillovers from Foreign Direct Investment? Beata Smarzynska Javorcik* and Mariana Spatareanu** Abstract: This study hypothesizes that the ownership structure in foreign investment projects affects the extent of vertical and horizontal spillovers from foreign direct investment (FDI) for two reasons. First, affiliates with joint domestic and foreign ownership may face lower costs of finding local suppliers of intermediates and thus may...»

«L’ÉGLISE SAINT-LOUIS DE LORIENT AU XVIIIe SIÈCLE Chronique d’un projet inachevé Erwann Le Franc Peu d’études ont été réalisées sur les monuments religieux du XVIII e siècle. Cette remarque vaut particulièrement pour la Bretagne où l’empreinte médiévale demeurée très forte a en quelque sorte éclipsé les monuments postérieurs. On ne s’étonnera donc pas que l’église Saint-Louis de Lorient, édifice disparu durant la seconde guerre mondiale n’ait jamais été...»

«House plants that purify home / office space “Grow Fresh Air” in your space. Dr R.H Dahiya IHITC,Jaipur We are used to think of the indoor environment as a safe haven from the air pollution. Yet modern scientific research indicates that the indoor environment may be as much as ten times more polluted than the outdoor environment. Millions of people fail to realize the serious nature of the problem, or even worse, fail to recognize that there is a problem. Today, people living in...»

«Variety and Vaudeville by Gillian Rodger Encyclopedia Copyright © 2015, glbtq, Inc. Entry Copyright © 2002, glbtq, Inc. Reprinted from http://www.glbtq.com From the mid-nineteenth century onwards, a number of popular theatrical forms that included play on gender flourished in Britain, Europe, and the United States. The best known among these styles of theater, and the ones that flourished most in the United States, were minstrelsy, vaudeville (and its precursor, variety), and burlesque. All...»

«VA N C O U V E R H O LO C AU S T E D U C AT I O N C E N T R E Annual Report 2010 – 2011 VANCOUVER HOLOCAUST CENTRE SOCIETY The Vancouver Holocaust Centre Society for Education and Remembrance was founded in 1983 by survivors of the Holocaust. The founders’ goal, realized in 1994, was to leave a permanent legacy in the form of the Vancouver Holocaust Education Centre devoted to Holocaust based anti-racism education. VANCOUVER HOLOCAUST EDUCATION CENTRE The Vancouver Holocaust Education...»

«Deakin Research Online Deakin University’s institutional research repository DDeakin Research Online Research Online This is the author’s final peer reviewed version of the item published as: Zhang, Peihua, Liu, Xin, Wang, Lijing and Wang, Xungai 2006, Experimental study on fabric softness evaluation, International journal of clothing science and technology, vol. 18, no. 2, pp. 83-95. Copyright : 2006, Emerald Group Publishing Ltd An Experimental Study on Fabric Softness Evaluation Peihua...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.