WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 75 | 76 || 78 |

«$86&+:,7= /,(6 Germar Rudolf Carlo Mattogno $XVFKZLW] /LHV /HJHQGV /LHV DQG 3UHMXGLFHV RQ WKH +RORFDXVW &DVWOH +LOO 3XEOLVKHUV 32 %R[ 8FNILHOG 71 $: 8. 7KLUG HGLWLRQ -XO\ ...»

-- [ Page 77 ] --

WR GLVWXUE WKH UXEEOH S VR WKH SUHVXPHG RSHQLQJ GRHV H[LVW EXW LW FDQQRW

EH VHHQ

,Q UHDOLW\ KHUH WRR WKH DXWKRUV WDNH UHFRXUVH WR DQ RUGLQDU\ WULFN 7KHLU SKR

WRJUDSK RI WKH DUHD LQ TXHVWLRQ ILJXUH RQ S SUHVHQWV D YHU\ UHVWULFWHG

ILHOG RI YLVLRQ DQG ZDV WDNHQ IURP WKH ZHVW ORRNLQJ HDVW,W LV VXIILFLHQW WR ZLGHQ

WKH ILHOG RI YLVLRQ DQG WR LQYHUW WKH SRVLWLRQ IURP HDVW ORRNLQJ ZHVW WR UHDOL]H

WKDW WKLV DUHD LV QRW RQO\ QRW SDUWLFXODUO\ ³EDGO\ GDPDJHG´ EXW WKDW ZH KDYH KHUH

WZR ORQJ FUDFNV RQH RI ZKLFK LV 3URYDQV RSHQLQJ 7KHVH FUDFNV KDYH VR

OLWWOH LQ FRPPRQ ZLWK WKH DOOHJHG RSHQLQJV IRU =\NORQ % WKDW WKH DXWKRUV SUH

IHUUHG WR UHPDLQ TXLHW DERXW WKHP DQG ZRXOG UDWKHU KDYH XV EHOLHYH WKDW DQ LQ

YLVLEOH RSHQLQJ GRHV LQGHHG H[LVW

 2SHQLQJ 

7KH LGHQWLILFDWLRQ RI RSHQLQJ LV GHFLGHGO\ PRUH IDQFLIXO 7KH DXWKRUV H[

SODLQ “Hole 4 can be identified by a pattern in the rebar (Figure 16) at the very northern end of what remains of the roof. @ Hole 4 can be identified by the unimpeded square opening set in the rebar in 1943. The surrounding edges were shattered by the explosion and the folding of the roof, leaving only the telltale rebar latticework. Its measurements are 0.5 x 0.5 m. @ The deliberately looped rebar proves that this hole, as almost certainly the other three, was cast at the time the concrete was poured in January 1943.” SS I /HW XV H[DPLQH WKH SKRWRJUDSK RI WKLV DOOHJHG =\NORQ % RSHQLQJ VHH,OO DQG

D 7KH ILUVW WKLQJ WKDW VWULNHV WKH H\H LV WKH VXSSRUWLQJ SLOODU IRU WKH PRUJXH

FHLOLQJ ZKLFK SURWUXGHV IURP WKLV KROH 7KH YHUWLFDO WUDFHV RI WKH SODQNLQJ XVHG

 6HH,OO SS LQ WKLV YROXPH *(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES

LQ WKH FRQVWUXFWLRQ RI WKLV SLOODU DUH FOHDUO\ YLVLEOH DV DUH WKH HQGV RI WKH VWHHO

URGV VWLFNLQJ RXW RI LWV WRS 7KH FUDFN LV FOHDUO\ WKH UHVXOW RI WKH FHLOLQJ FUDVKLQJ

RQWR WKLV SLOODU,Q IDFW DV WKH DXWKRUV FRQFHGH ³WKH URRI VKLIWHG FRQVLGHUDEO\

ZKHQ LW FROODSVHG DIWHU WKH H[SORVLRQV´ ZKLFK PHDQV WKDW WKH FHLOLQJ URVH DQG

WKHQ IHOO EDFN ZLWK LWV FHQWUDO EHDP RXW RI OLQH ZLWK WKH URZ RI SLOODUV VRPH RI

ZKLFK SLHUFHG WKH FHLOLQJ 7KLV LV ERUQH RXW E\ WKH IDFW WKDW QH[W WR WKH DOOHJHG

RSHQLQJ RQH FDQ VHH WKH WRS RI WKH ILUVW FRQFUHWH SLOODU ZKLFK KDV SLHUFHG WKH

URRI RI WKH PRUJXH FUHDWLQJ DQ RSHQLQJ RI LWV RZQ VHH,OO 

6HFRQGO\ WKLV FUDFN GRHV QRW KDYH SURSHU VLGHV WR VD\ QRWKLQJ RI VPRRWK

HGJHV ZKLFK ZRXOG QRW KDYH GLVDSSHDUHG DOWRJHWKHU DV GHPRQVWUDWHG E\ WKH

YHQWV RI WKH IXUQDFH KDOO RI &UHPDWRULXP,,, RU WKH YHQWLODWLRQ KROH RI PRUJXH 

LQ &UHPDWRULXP,,

7KLUGO\ LQ WKH VTXDUH IRUPHG E\ WKH UHEDUV WR ZKLFK WKH DXWKRUV DWWULEXWH VR

PXFK LPSRUWDQFH WKH ODWHUDO EDUV KDYH QRW EHHQ FXW DV ZRXOG KDYH EHHQ QHFHV

VDU\ WR HUHFW WKH EULFN FKLPQH\V DURXQG WKH RSHQLQJ EXW RQO\ EHQW LQ,OOXVWUD

WLRQ D, KDYH QXPEHUHG WKRVH WKDW FDQ EH VHHQ EHVW ZLWK ³3´ VWDQGLQJ IRU

WKH SLOODU

7KH FODLP RI WKH DXWKRUV WKDW WKLV VTXDUH RI UHEDUV LV D GLUHFW SURRI WKDW LW ZDV

FUHDWHG LQ LV IUDQNO\ ULGLFXORXV 2YHU WKH \HDUV WKH UXLQV RI PRUJXH RI

&UHPDWRULXP,, KDYH XQGHUJRQH ZRUN DQG PDQLSXODWLRQV RQ VHYHUDO RFFDVLRQV

, ZLOO OLPLW P\VHOI WR WKH EHVW GRFXPHQWHG RQHV )LUVW RI DOO DV HDUO\ DV WKH

UXLQV RI PRUJXH ZHUH WKH REMHFW RI VRXQGLQJV DQG GLJJLQJV XQGHUWDNHQ E\ WKH

H[SHUW 5RPDQ 'DZLGRZVNL ZKR ZRUNHG XQGHU WKH RUGHUV RI MXGJH -DQ 6HKQ

,Q D JURXS RI *HUPDQV GLG SUHFLVH DUFKHRORJLFDO UHVHDUFK DQG GLJJLQJV

DW WKLV VLWH 3UHVVDF KDV SXEOLVKHG IRXU SKRWRJUDSKV WKHUHRI

)XUWKHUPRUH EHWZHHQ DQG WKH DOOHJHG RSHQLQJ ± DV, KDYH DO

UHDG\ VWDWHG ± ZDV HQODUJHG DQG VTXDUHG 3URYDQV RSHQLQJ KDV XQGHUJRQH

VLPLODU PDQLSXODWLRQV LQ LW SUHVHQWHG ILYH UHEDUV XS WR FP ORQJ EHQW

EDFNZDUGV LQ WKH RSHQLQJ KDG EHHQ URXJKO\ VTXDUHG DQG IRXU RI WKRVH

UHEDUV KDG EHHQ FXW +RZ LV LW SRVVLEOH WKHQ WR FODLP VHULRXVO\ WKDW LQ WKH VWDWXV RI WKH

UHEDUV LQ WKH DOOHJHG RSHQLQJ UHIOHFWV WKH RULJLQDO FRQGLWLRQV" $QG KRZ FDQ

RQH WDNH VXFK VWXSLGLW\ WR EH D ³SURRI´" 7KH DXWKRUV MXVW GLG QRW NQRZ ZKDW WR

EDVH WKHPVHOYHV RQ WR ³GHPRQVWUDWH´ WKH H[LVWHQFH RI WKH IRXUWK DOOHJHG =\NORQ

% RSHQLQJ

–  –  –

 5REHUW -DQ YDQ 3HOWV +\SRWKHVLV

,Q KLV EULHI IRU WKH,UYLQJ/LSVWDGW WULDO YDQ 3HOW KDV UHWDLQHG DV ³ORJLFDO´ WKDW

WKH DOOHJHG RSHQLQJV IRU =\NORQ E LQ PRUJXH RI &UHPDWRULXP,, KDG EHHQ

UHILOOHG E\ WKH 66 EHIRUH WKH\ EOHZ XS WKH FHLOLQJ RI WKLV URRP

7KH DXWKRUV KROG WKLV K\SRWKHVLV WR EH XQIRXQGHG DQG VXSSRUW WKHLU RSLQLRQ

ZLWK WKHVH DUJXPHQWV

“It has been further hypothesized that the difficulty of locating the four holes may have reflected their having been filled in before the destruction of the chamber. This does not seem likely for Crematoriums II and III. The original roof consisted of three layers: a thick stone aggregate concrete slab underneath; a thinner, finer sand-aggregate concrete mixture above; and waterproofing bituminous tar paper in the middle. It is unlikely that the SS would have thought it necessary to duplicate this work, or that they could have done so in four places without leaving a trace. There are considerable areas of the original ceiling visible from under the slab but these show no signs of tampering. In Crematorium I the holes were filled when the structure was converted to a bomb shelter for the SS (date unknown).” S 

/HW PH VWUHVV ULJKW DZD\ WKDW RQ DFFRXQW RI D NLQG RI XQGHUVWDQGDEOH UHWLFHQFH

.HUHQ 0F&DUWK\ DQG 0D]DO GLG QRW ZDQW WR FRPH RXW DQG VD\ WKDW WKH DXWKRU

RI VXFK QRQVHQVH ZDV QRQH RWKHU WKDQ WKHLU JUHDWHVW H[SHUW RQ $XVFKZLW] 5RE

HUW -DQ YDQ 3HOW

0XFK PRUH LPSRUWDQW WKRXJK LV WKH IDFW WKDW WKH DUJXPHQWV XVHG E\ WKH

DXWKRUV DUH H[DFWO\ WKRVH, KDG XVHG LQ &KDSWHU RI WKLV SUHVHQW SDSHU LQFOXGLQJ

WKH UHIHUHQFH WR WKH FHLOLQJ RI WKH DOOHJHG JDV FKDPEHU LQ &UHPDWRULXP,

ZKLFK SUHVHQWV FOHDUO\ DSSDUHQW WUDFHV RI IRXU URXQG RSHQLQJV WKDW KDYH EHHQ

ILOOHG LQ EXW ZKLFK KDYH QRWKLQJ WR GR ZLWK WKH DOOHJHG RSHQLQJV IRU WKH LQWUR

GXFWLRQ RI =\NORQ % $ FDVH LQ SRLQW" :KLFKHYHU ZD\ LW LV WKH DXWKRUV KDYH

UHFRJQL]HG WKH IXOO YDOLGLW\ RI P\ DUJXPHQWDWLRQ

 ³$GGLWLRQDO )LQGLQJV´

7KH DXWKRUV SUHVHQW IXUWKHU ³DGGLWLRQDO ILQGLQJV´ WKH PRVW LPSRUWDQW RI ZKLFK

ZLWK UHVSHFW WR WKH SUHVXPHG H[WHUPLQDWLRQ DUH WKH IROORZLQJ WKUHH

 5- YDQ 3HOW Pelt Report H[SHUW UHSRUW LQWURGXFHG LQ WKH WULDO RI 'DYLG -RKQ &DZGHOO,UYLQJ YV 3HQJXLQ %RRNV /LPLWHG 'HERUDK ( /LSVWDGW 4XHHQV %HQFK 'LYLVLRQ 5R\DO &RXUWV RI -XVWLFH 6WUDQG /RQGRQ UHI , 1R S The Case for Auschwitz op.

cit QRWH S  6HH &KDSWHU RQ S LQ WKLV YROXPH 6HH &KDSWHU RI WKH SUHVHQW DUWLFOH *(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES $ 6PDOO 2SHQLQJ

7KH ILUVW LV ³D VPDOO UHFWDQJXODU [ FP DSHUWXUH´ LQ WKH FHLOLQJ RI WKH PRUJXH

S 7KH DXWKRUV H[SODLQ LWV IXQFWLRQ DV IROORZV “It was possibly fitted with a removable gasket that allowed the insertion of a detector to test the concentration of gas: it is known that the crematoriums were equipped for this purpose.” SS I

$VLGH IURP WKH IDFW WKDW WKHUH LV QR SURRI RI WKLV RSHQLQJ EHLQJ RULJLQDO WKH

DXWKRUV H[SODQDWLRQ LV IXQQ\ UDWKHU WKDQ XQIRXQGHG EHFDXVH WKH\ OLNH DOO WKH

RWKHU QLQFRPSRRSV RI WKHLU LON EHOLHYH WKDW D ³GHWHFWRU´ IRU K\GURJHQ F\DQLGH

ZDV VRPH NLQG RI PHFKDQLFDO GHYLFH WKDW FRXOG EH SODFHG LQWR WKH ³JDV FKDP

EHU´ $V DOO UHYLVLRQLVW VFKRODUV NQRZ WKH ³*DVUHVWSUREH´ IRU K\GURJHQ F\DQLGH

LQYROYHG UHDFWLYH FDUGERDUG VWULSV VRDNHG LQ D FKHPLFDO VROXWLRQ ZKLFK ZDV

SUHSDUHG RQ WKH VSRW +HQFH WKDW RSHQLQJ LI LW UHDOO\ LV RULJLQDO FRXOG EH XVHG

IRU DQ\WKLQJ EXW ZKDW WKH DXWKRUV PDLQWDLQ

 6KRZHU +HDGV

7KH VHFRQG ³GLVFRYHU\´ FRQVLVWV LQ WKH ILQGLQJ ZLWKLQ WKH DUHD RI PRUJXH 

RI D GLVF IURP ³D SUREDEOH IDOVH VKRZHUKHDG´ ILJXUHV DQG RQ S RI

ZKLFK QR RQH NQRZV ZKHQ RU E\ ZKRP LW ZDV WKURZQ ZKHUH WKH DXWKRUV IRXQG

LW 6FHQDULRV OLNH WKLV DUH QRW XQFRPPRQ

$V HDUO\ DV WKH V 3UHVVDF KDG IRXQG QHDU WKH KROH ZKLFK WKH DXWKRUV

WDNH WR EH RSHQLQJ D FHPHQW FRYHU RI RQH RI WKH LQVSHFWLRQ VKDIWV RI WKH

VHZHU LQ WKH FUHPDWRULXP ZKLFK, LQ IRXQG LQ WKH RSHQLQJ $V ZH KDYH

DOUHDG\ VHHQ 7DXEHU KDG VWDWHG WKDW WKH SUHVXPHG FKLPQH\V IRU WKH =\NORQ %

KDG FHPHQW OLGV DQG RQH RI KLV ]HDORXV DGPLUHUV PXVW KDYH IHOW D GXW\ WR FUHDWH

D ³FRQYHUJLQJ SURRI´ E\ PHDQV RI WKLV NLQG RI DUUDQJHPHQW

$V IDU DV WKH WDOH RI WKH IDNH VKRZHUV LV FRQFHUQHG VR FKHULVKHG LQ WKH KROR

FDXVW OLWHUDWXUH, KDYH DOUHDG\ GHPRQVWUDWHG LQ DQRWKHU DUWLFOH WKDW WKH &HQWUDO

&RQVWUXFWLRQ 2IILFH ZLWKLQ WKH IUDPHZRUN RI WKH ³VSHFLDO PHDVXUHV IRU WKH LP

SURYHPHQW RI K\JLHQLF LQVWDOODWLRQV´ LQ WKH %LUNHQDX FDPS RUGHUHG E\.DPPOHU

LQ HDUO\ 0D\ KDG SODQQHG D ³VKRZHU LQVWDOODWLRQ IRU GHWDLQHHV´ LQ WKH

EDVHPHQW RI &UHPDWRULD,, DQG,,, DQG WKDW WKH VKRZHUV ZKLFK DUH PHQWLRQHG

LQ WKH WUDQVIHU DJUHHPHQW IRU &UHPDWRULXP,,, RI -XQH  LQYHQWRU\ RI PRUJXH EHORQJHG WR WKLV SURMHFW DQG ZHUH UHDO QRW IDNH ³7KH µ*DV 7HVWHUV RI $XVFKZLW]´ LQ The Revisionist  SS  6HH,OO RQ S RI WKLV YROXPH &DUOR 0DWWRJQR ³7KH 0RUJXHV RI WKH &UHPDWRULD DW %LUNHQDX LQ WKH /LJKW RI 'RFXPHQWV´ TR  SS *(50$5 58'2/) &$5/2 0$772*12 AUSCHWITZ LIES  3LHFHV RI :RRG

7KH ILQDO ³GLVFRYHU\´ RI WKH DXWKRUV LV D VHULHV RI UHFWDQJXODU EORFNV VHW LQWR WKH

FHLOLQJ RI WKH PRUJXH

“A number of small (approximately 10 x 15 x 4 cm), rectangular cast indentations can be seen in the ceiling of the gas chamber. At least six of these are visible in those portions of the ceiling presently accessible from below. @ One important detail must be emphasized: the indentations containing the wooden blocks were purposely built into the ceiling of the gas chamber from the very moment the roof was built.” S 7KHVH EORFNV KDG DOUHDG\ EHHQ VHHQ E\ 3UHVVDF LQ WKH V LQ KLV ILUVW ERRN

RQ $XVFKZLW] KH VKRZHG WZR SKRWRJUDSKV RI WKHP DVVXPLQJ WKDW WKH\ ZHUH

ZRRGHQ EDVHV IRU IDNH VKRZHUV 7KH DXWKRUV GR QRW VD\ VR H[SOLFLWO\ EXW

FOHDUO\ ZDQW WKH UHDGHU WR EHOLHYH WKLV 7KH\ FODLP LQ IDFW WKDW ³WKLV IL[WXUH´ ±

i.e. WKH GLVF RI WKH DOOHJHG IDNH VKRZHU DQG WKH UHFWDQJXODU EORFNV ± ³XQGRXEW

HGO\ IRUPHG SDUW RI WKH HODERUDWH SODQ WR NHHS WKH YLFWLPV LJQRUDQW RI WKHLU IDWH

DV ORQJ DV SRVVLEOH´ S ,V WKHUH DQ\ IRXQGDWLRQ WR WKLV H[SODQDWLRQ",Q -XQH RI KDYLQJ DWWHQWLYHO\ UHDG 3UHVVDFV ILUVW ERRN RQ $XVFKZLW]

, ZHQW WR %LUNHQDX IRU WKH ILUVW WLPH DFFRPSDQLHG E\ WZR HQJLQHHUV 2QH RI RXU

YHU\ ILUVW LQYHVWLJDWLRQV FRQFHUQHG SUHFLVHO\ WKHVH EORFNV ZKLFK, SKRWRJUDSKHG

UHSHDWHGO\ DOVR GXULQJ P\ ODWHU YLVLWV ,OO DQG , LGHQWLILHG HLJKW RI WKHP

LQVLGH WKH PRUJXH LQFOXGLQJ WKH HPSW\ KROHV LQ WKH FRQFUHWH ZKLFK KDG RULJL

QDOO\ FRQWDLQHG WKHP,OO 7KH\ DUH DUUDQJHG LQ WZR SDUDOOHO OLQHV WR WKH ULJKW

DQG OHIW RI WKH FHQWUDO EHDP DW D GLVWDQFH RI DERXW PHWHUV IURP WKH EHDP

DQG DERXW PHWHUV IURP RQH DQRWKHU 7KH GLPHQVLRQV YDU\ VOLJKWO\ FP î FP FP î FP WKH WKLFNQHVV LV FHQWLPHWHUV 7KH LQGLYLGXDO SDLUV RI

EORFNV RU HPSW\ KROHV LQ WKH FRQFUHWH DUH ORFDWHG OHQJWKZLVH DQG DOWHUQDWLQJ

ZLWK UHVSHFW WR WKH SLOODUV RI WKH PRUJXH 7KHVH EORFNV DUH VHW LQWR WKH FRQFUHWH

ZKLFK PHDQV WKDW WKH\ KDG EHHQ SXW WKHUH DOUHDG\ ZKHQ WKH FRQFUHWH ZDV

SRXUHG 7KHUHIRUH ZKHQ GHDOLQJ ZLWK WKH ZRRGZRUN IRU WKLV MRE WKH DUFKLWHFWV

RI WKH &HQWUDO &RQVWUXFWLRQ 2IILFH WRRN FDUH WR SODFH ZRRGHQ EORFNV IRU IDNH

VKRZHUKHDGV EXW ZRXOG KDYH FRPSOHWHO\ IRUJRWWHQ DERXW LQVWDOOLQJ RSHQLQJVPages:     | 1 |   ...   | 75 | 76 || 78 |


Similar works:

«Cabin Camping Independent Study 100 West 10th Street 501 South College Avenue 911 Snow Hill Road Newark, DE 19713-1301 Salisbury, MD 21804 Suite 610 302-456-7150 410-742-5107 Wilmington, DE 19801 800-341-4007 800-374-9811 302-778-0293 www.GSCB.org Rev 2/11 S:\Membership\2010-2011 Outdoor Education 1 Rev 2/11 S:\Membership\2010-2011 Outdoor Education 2 Congratulations on taking the next step in the Progression in the Out of Doors. This manual will help guide you through the processes needed to...»

«Vladimír Salač – Jan Bemmann (Hrsg.): Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Praha – Bonn. 251–268 Celts and Dacians (?) in the Great Hungarian Plain: 1st c. BC – 1st c. AD Katalin Almássy The topic of my article is a still poorly-researched age and territory: the transition period between the La Tène and the Imperial Age in the Great Hungarian Plain (Alföld). I have chosen this theme because it seemed probable that rescue excavations of the last years unearthing large surfaces are...»

«Sermon #3065 Metropolitan Tabernacle Pulpit 1 THE THIRD BEATITUDE NO. 3065 A SERMON PUBLISHED ON THURSDAY, NOVEMBER 7, 1907. DELIVERED BY C. H. SPURGEON, AT THE METROPOLITAN TABERNACLE, NEWINGTON, ON THURSDAY EVENING, DECEMBER 11, 1873. “Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.” Matthew 5:5. [Other Sermons by Mr. Spurgeon upon the Beatitudes are as follows—#422, Volume 7—THE PEACEMAKER and #2103, Volume 35—THE HUNGER AND THIRST WHICH ARE BLESSED— Read/download the...»

«НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 2014, том 53, серия 1.1 Biogas production of phytoremediation plants contaminated with cadmium Martin Šotnar, Jan Mareček, Pavel Máchal, Tomáš Koutný, Milan Geršl, Eva Krčálová, Maroš Korenko Abstract: This work is about biogas production of phytoremediation plants contaminated with cadmium. As the phytoremediation plant was chosen maize (Zea mays). For growing of corn sown ( HYBRID ): CE 220 was used...»

«DEFIANCE SILVER CORP. MANAGEMENT’S DISCUSSION & ANALYSIS For the six months ended December 31, 2012 The following Management Discussion and Analysis (“MD&A)” of Defiance Silver Corp. (the “Company”) for the period ended December 31, 2012 has been prepared as of February 25, 2013, and is intended to be read in conjunction with the Company’s audited consolidated financial statements for the year ended June 30, 2012, together with the notes thereto, which are available on the SEDAR...»

«“FOUNDATIONS OF WONDER”:POPULAR CULTURE IN THREE RECENT BOOKS By Chris Cunningham Ignatz, by Monica Youn. Four Way Books, 82 pp., $15.95. Words for Empty and Words for Full, by Bob Hicok. University of Pittsburgh Press, 128 pp., $14.95. All Night Lingo Tango, by Barbara Hamby. University of Pittsburgh Press, 88 pp., $14.95. We do not, with sufficient plainness, or sufficient profoundness, address ourselves to life, nor dare we chaunt our own times and social circumstance. Banks and...»

«The Roman Missal The Order of Mass — A Guide for Composers DRAFT TEXT This document is being prepared to support the eventual publication of the English and Welsh edition of the Roman Missal 3rd edition. It will not be finalised until the English translation has received approval. At that the approved texts for the Order of Mass will be inserted together with any further information about the provision of music in the new edition. Until that time this document is offered for comment and as an...»

«The Stanzas of Dzyan by H.P. Blavatsky The Stanzas of Dzyan by H.P. Blavatsky Reprinted from The Secret Doctrine by H.P. Blavatsky The stanzas of The Book of Dzyan are not easy to understand, but they reveal, to the person willing to study them, a sublime description of cosmic evolution: the reawakening of the universe after a period of quiescence, the differentiation of forms, the process of world formation, the appearance of humanity on earth, and the early evolution of our species FOREWORD...»

«WINTRUST FINANCIAL CORPORATION NOTICE OF ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS TO BE HELD ON MAY 26, 2016 To the Shareholders of Wintrust Financial Corporation: You are cordially invited to attend the 2016 Annual Meeting of Shareholders of Wintrust Financial Corporation to be held at our offices located at 9700 West Higgins Road, 2nd Floor, Rosemont, Illinois 60018, on Thursday, May 26, 2016, at 10:00 a.m. Central Time, for the following purposes: 1. To elect the 12 nominees for director named in this...»

«MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF THE WYTHEVILLE TOWN COUNCIL HELD IN THE COUNCIL CHAMBERS ON MONDAY, JULY 25, 2016, AT 7:00 P.M. Members present: Trenton G. Crewe, Jr., Jacqueline K. King, William B. Weisiger, Thomas F. Hundley, Joseph E. Hand, Jr. Others present: Town Manager C. Wayne Sutherland, Jr., Assistant Town Manager Stephen A. Moore, Town Clerk Sharon G. Corvin, Marie B. Bishop, Beth Taylor, Heather Kapranos, Andy Kegley, Danny Gordon with WYVEAM/WXBX-FM/WLOY-AM, Police Officer Lonnie...»

«OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER, SERVICE TAX DIVISON, CENTRAL EXCISE BHAVAN, RACE COURSE RING ROAD, RAJKOT 360 001 Phone – (0281) 2442030, 2441980, 2441982 Fax – (0281) 2455413 Email:servicetaxrajkot@gmail.com lgk;d vk;qDr dk dk;kZy;] lsokdj eaMy]jktdksV dsUnzh; mRikn “kqYd Hkou]rhljh eafty]dejk ua0&308 jsl dkslZ fjax jksM]jktdksV&360001 A F.No.IV/15-182/ST/ADJ/2010 By RPAD/HAND DELIVERY vkns”k dh frfFk 29.07.2011 ORDER IN ORIGINAL NO. Date of order ewy vkns'k la[;k& tkjh djus dh...»

«2/23/15, 10:39 PM SCIENCE _ Title: Into the Toxic Cloud Author: Michael Tennesen Source: READER'S DIGEST July 2000 p134 Data Base: D Drive INTO THE TOXIC CLOUD (All that held back the deadly gas was a pipe worn as thin as a soda can) As darkness spreads across eastern Washington state, powerful floodlights bathe the steel towers of the chemical refinery in an orange glow. Spurts of steam hiss in the warm October air, dancing along metal pipes that weave through the structure like blood vessels....»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.