WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«RECETOX Research Centre for Environmental Chemistry and Ecotoxicology Laboratory tests of toxicity with enchytraeids RIGOROUS THESIS Brno, 2007 MSc. ...»

-- [ Page 1 ] --

MASARYK UNIVERSITY

FACULTY OF SCIENCE

RECETOX

Research Centre for Environmental

Chemistry and Ecotoxicology

Laboratory tests of toxicity

with enchytraeids

RIGOROUS THESIS

Brno, 2007 MSc. Klára Kobetičová

1

Acknowledgements:

My thanks belongs to dr. Jakub Hofman for many consultations at field of soil ecotoxicology;

to Mgr. Blanka Holubářová for implementation of enchytraeid breedings and toxicity test;

to dr. Jitka Bezchlebová, dr. Ivana Sochová, Mgr. Jan Lána for testing the chemicals on the earthworms, nematodes and springtails;

to dr. Jitka Bezchlebová for practical advice in lab of soil ecotoxicology and preparation of two submitted articles;

to other students and coleagues for friendly atmosphere at the workplace of RECETOX;

to my parents and friends for their love and support.

2 Table of contents Abstract…………………………………………………….….……..4

Abstract

(in Czech)…………………………………………………..5 List of original papers……………………………………………….6 International meetings………………………………………..……..6 Abbreviations………………………………………………….……..7 The main goals of the rigorous thesis………………………………8

1. Theoretical part of the rigorous thesis……………………….9

1.1. Enchytraeids……………………………………………………………10 1.1.1. Biology of enchytraeids……………………………………………………………...10 1.1.2. Function of enchytraeids in soils……………………………………………………12 1.1.3. Distribution of enchytraeids in soils………………………………………………..12

1.2. Laboratory tests on enchytraeids……………………………………...13 1.2.1. Water test…………………………………………………………………………….14 1.2.2. Agar test………………………………………………………………………...……14 1.2.3. Sublethal test with Cognettia sphagnetorum (Vejdovský)1877……………….…...16 1.2.4. Enchytraeid reproduction test (ERT)………………………………………….…..16 1.2.5. Avoidance test………………………………………………………………………..18 1.2.6. Bioaccumulation test…………………………………………………………….…..20

1.3. References………………………………………………………...……..22

2. Experimental part of the rigorous thesis……………………27

2.1. Toxicity of selected organic pollutants: short-chain chlorinated paraffins; toxaphene; NPAHs (acridine, phenazine, 1,10-phenanthroline, quinoline) to Enchytraeus albidus/Enchytraeus crypticus……………...28 2.1.1. Abstract..……………………………………………………………………………..28 2.1.2. Introduction………………………………………………………………………….28 2.1.3. Materials and methods……………………………………………………………...32 2.1.4. Results and discussion………………………………………………………………33 2.1.5. References…………………………………………………………………………...41

3. Conclusions…………………………………………………...45

4. Appendices……………………………………………….…...47 3 Abstract Enchytraeids (Oligochaeta, Annelida) belong to an important group of soil decomposers that have been using in the soil ecotoxicology for more than fifty years. Several short to longterm laboratory tests with various test medium (water, agar, artificial or field soil) have been realized during this time. However, the tests with artificial medium are not very suitable for the assessment of chemicals in soil or for soil quality assessment. Therefore, the chronic tests have been developed for enchytraeids in soil (SECOFASE, 1994 and ASTM, 2000/ ISO, 2002/ OECD, 2003).

A few of enchytraeid species (genus Enchytraeus, species Cognettia sphagnetorum) are commonly used in the soil tests. The duration of the test ranges from 4 to 10 weeks depending on the used species. The measured endpoints are mostly reproduction (number of juveniles, cocoons, fragments) and adult mortality. The research have been focusing on toxicity of organic compounds, heavy metals, wastes or soil quality assessment since the time. In addition, the studies have more often progressed from pure measurement the toxic effects of individual pollutants (expressed as LCx, ECx values) into the more comprehensive investigation of bioavailability affecting the toxicity.

Some of the methods as Avoidance test or Bioaccumulation test have been just under a development. The first of them usually lasts 2 days and is based on the presumption that enchytraeids are able to avoid or escape the unsuitable soils (under some environmental or antropogenic stress factors). The bioacumulation test has concerned with the kinetic pattern of the chemical uptake and elimination, the analyse of the sublethal concentration in site of toxic action or in the whole organism.

The toxiciy of selected organic pollutants (toxaphene, short-chain chlorinated paraffins, N-polycyclic aromatic hydrocarbons: quinoline, acridine, phenazine, 1,10-phenanthroline) to enchytraeid species E. crypticus, E. albidus (or to both species) is presented in the following chapture. The chronic soil test was used for testing of all organic pollutants and artificial (OECD) soil as a test substrate. The test with short-chain chlorinated paraffins afforded these results: NOECmortality (E.albidus) = 10,000 mg/kg, NOECmortality (E.crypticus) = 6,000 mg/kg, LC50mortality (E.albidus, E.crypticus) could not be estimated, NOECreproduction (E.albidus) = 3,000 mg/kg, NOECreproduction (E. crypticus) = 6,000 mg/kg, EC50reproduction (E.albidus) = 6,027 mg/kg, EC50reproduction (E.crypticus) = 7,809 mg/kg. Toxaphene did not show any toxic effect for E. albidus because the highest tested concentration 620 mg/kg corresponded to NOEC value for mortality and reproduction. The N-polycyclic aromatic hydrocarbons showed relatively the same order of magnitude for the toxic effects. Nevertheless, the toxicity (nominal concentration in mg/kg) decreased in this order for the both measured endpoints: 1,10-phenanthroline quinoline phenazine ≥ acridine. After the data recalculation on effect concentration in soil pore water ( mol/l), the reversed rank of toxicity was obtained. These findings are in accordance with the higher toxicity of more lipophilic compounds in aquatic environment described in some literature.

Key–words: enchytraeids, Enchytraeus albidus, Enchytraeus crypticus, tests of toxicity, toxic effects, short-chain chlorinated paraffins, toxaphene, NPAHs, acridine, quinoline, phenazine, 1,10-phenanthroline.

4 Abstrakt (Česky) Roupice (máloštětinatci, kroužkovci) jsou důležitou skupinou půdních dekompozitorů, která je v ekotoxikologii půdy využívána již více než 50 let. Během tohoto období bylo realizováno několik krátkodobých až déletrvajících laboratorních testů s různými testovacími médii (voda, agar, umělá nebo přírodní půda). Avšak testy s umělým médiem nejsou příliš vhodné pro odhad negativních vlivů vyplývajících z přítomnosti chemikálií v půdě nebo pro posouzení půdní kvality. Z těchto důvodů byl pro roupice v půdě vyvinut chronický test (SECOFASE, 1994; ASTM, 2000/ ISO, 2002/ OECD, 2003).

V půdních testech se běžně používá několik druhů roupic (rod Enchytraeus, druh Cognettia sphagnetorum). Testy trvají většinou 4-10 týdnů v závislosti na použitém druhu.

Sledovanými parametry bývají nejčastěji reprodukce (počet mláďat, kokonů, fragmentů) a mortalita dospělců. Test s roupicemi je tak od té doby využíván ve studiích zaměřujících se na výzkum toxicity organických látek, kovů, aplikace odpadů nebo k testování biologické kvality přírodních půd. Navíc, studie stále častěji přechází od pouhého zjišťování toxicity jednotlivých látek (vyjadřované hodnotami LCx, ECx) ke komplexnějšímu studiu biodostupnosti a tím i samotné toxicity.

Některé z testů jako „avoidance“ test nebo bioakumulační test jsou stále ještě v rozvoji.

První z nich trvá obvykle 2 dny a je založen na předpokladu, že roupice jsou schopné vyhýbat se nevhodné půdě nebo z ní unikat (pod vlivem environmentálních anebo antropogenních stresových faktorů). Bioakumulační test je zaměřen na kinetiku příjmu a eliminaci látky, stanovením neletální koncentrace látky v cílovém místě nebo její celkovou koncentrací v testovaném organismu.

Následující kapitola se věnuje toxicitě vybraných organických polutantů (toxafen,

chlorované parafíny s krátkým C-řetězcem, dusíkaté-heterocyklické aromatické uhlovodíky:

chinolin, akridin, fenazin, 1,10-fenantrolin) pro půdní roupice druhu E. crypticus, E. albidus (nebo pro oba druhy). K otestování látek byl použit chronický půdní test a jako testovací

substrát artificiální (OECD) půda. Test s chlorovanými parafíny poskytl tyto výsledky:

NOECmortalita (E.albidus) = 10,000 mg/kg, NOECmortalita (E.crypticus) = 6,000 mg/kg, LC50mortalita (E.albidus, E.crypticus) nemohl být vypočítán, NOECreprodukce (E.albidus) = 3,000 mg/kg, NOECreprodukce (E.

crypticus) = 6,000 mg/kg, EC50reprodukce (E.albidus) = 6,027 mg/kg, EC50reprodukce (E.crypticus) = 7,809 mg/kg. Toxafen neměl negativní vliv na roupici E. albidus ani na jeden ze sledovaných parametrů, protože hodnotě NOEC odpovídala až nejvyšší testovaná koncentrace 620 mg/kg. Dusíkaté polycyklické aromatické uhlovodíky v případě druhu E.crypticus ukázaly řádově podobný efekt. Jejich toxicita (nominální koncentrace v mg/kg) se přesto snižovala v tomto pořadí: 1,10-fenanthrolín chinolín fenazin ≥ akridin. Po přepočtu těchto dat na efektivní koncentraci v půdní pórové vodě ( mol/l) se toxicita látek zcela obrátila. To odpovídá závěrům o vyšší toxicitě lipofilnějších látek ve vodním prostředí, jak je uváděno v literatuře.

Klíčová slova: roupice, Enchytraeus albidus, Enchytraeus crypticus, testy toxicity, toxický efekt, chlorované parafíny s krátkým řetězcem, toxafen, NPAHs, akridin, chinolin, fenazin, 1,10-fenantrolin.

–  –  –

• Bezchlebová, Jitka, Černohlávková, Jitka, Kobetičová, Klára, Lána, Jan, Sochová, Ivana, Hofman, Jakub. Effects of short-chain chlorinated paraffins on soil organisms.

Ecotoxicology and Environmental Safety, 67 (2): 206-211. June 2007 (Appendix I.).

• Bezchlebová, Jitka, Černohlávková, Jitka, Lána, Jan, Sochová, Ivana, Kobetičová, Klára, Hofman, Jakub. Effects of toxaphene on soil organisms. Ecotoxicology and Environmental Safety, Accepted as highlighted article (Appendix II.).

• Kobetičová, Klára, Bezchlebová, Jitka, Sochová, Ivana, Lána, Jan and Hofman, Jakub.

Toxicity of four polycyclic aromatic nitrogen heterocycles (PAHs) to soil organisms.

Ecotoxicology and Environmental Safety, submitted (Appendix III.).

International meetings

• Kobetičová, Klára, Lána, Jan, Bezchlebová, Jitka, and Hofman, Jakub. Toxicity effects of PANHs to soil invertebrates Folsomia candida and Enchytraeus crypticus. In Book of Abstracts of ECOTOX 2005. ISBN 80-210-3799-7. p. 158. Brno, Czech Republic, 5Poster presentation.

• Hofman Jakub, Bezchlebová Jitka, Sochová Ivana, Černohlávková Jitka, Kobetičová Klára, Lána Jan, and Holoubek Ivan. SOILETOX - Effects of priority persistent organic pollutants (POPs) on soil organisms. In Book of Abstracts of Soil Protection strategy – needs and approaches for policy support. Pulawy, Poland, 8-12.3.2006. p. 63ISBN 83-89576-03-1. Poster presentation.

• Bezchlebová, Jitka, Černohlávková, Jitka, Sochová, Ivana, Lána, Jan, Kobetičová, Klára, Hofman, Jakub. Effects and ecological risk assessment of short chain chlorinated

paraffins in soil. In Abstract Book of SETAC Europe the 15th Annual Meeting. Brussels :

SETAC, 2005. p. 388-388. Poster presentation.

• Bezchlebová, Jitka, Černohlávková, Jitka, Kobetičová, Klára, Lána, Jan, Sochová, Ivana, Hofman, Jakub. Efekt chlorovaného parafínu s krátkým řetězcem na půdní organismy. In: Sborník Študentské vedecké konferencie, svazok 1 – biologická a environmentální sekce. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave; Bratislava, Slovensko, 26.4.2006. 203-206 ps. ISBN 80-88870-58-5. Oral presentation.

• Kobetičová, Klára, Bezchlebová, Jitka, Sochová, Ivana, Lána, Jan, Hofman, Jakub and Holoubek, Ivan. Toxicity of four polycyclic aromatic nitrogen heterocycles (PANHs) to soil organisms. In Abstracts of International Conference on Ecotoxicology 2006 Trends and Perspectives. Wisla, Poland, 17.-20.9.2006, p. 75-75. Poster presentation.

• Hofman, Jakub, Bezchlebová Jitka, Sochová Ivana, Černohlávková Jitka, Kobetičová Klára, Lána Jan, and Holoubek, Ivan. Effects of selected priority persistent organic pollutants (POPs) on soil organisms. In The Book of Abstracts of The Seventh European Meeting on Environmental Chemistry EMEC. Brno, Czech Republic: VUT Brno, 2007. p.121.. ISBN 80-214-3320-5. Poster presentation.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |


Similar works:

«GB INTRODUCTION This Operator’s Manual describes the Rapid 101E. Read the operator’s manual carefully before using the machine. The manual contains safety regulations and descriptions of checks on parts which are critical for safety, together with directions for the correct use and maintenance of the machine. The figures will be found on the cover fold-out.DELIVERY The scope of delivery is as follows: Rapid 101E Plastic bag containing: Socket head wrench Guide plate 66/8 Guide plate 44/8...»

«2 Rue de la Charité Giorgio Fabbri 13002 Marseille giorgio.fabbri@univ-amu.fr http://sites.google.com/site/giorgiofabbri1979/ Curriculum vitæ —. Born in Cesena (Italy), 10 Apr 1979 14th of October 2016 Education and positions Chargé de Recherche (CR2), CNRS, Labo d’affectation : GREQAM (Groupement de Oct 2015 Today Recherche en Économie Quantitative d’Aix-Marseille), Marseille, France. PRAS (PRofesseur ASssocié), University “d’Evry Val d’Essonne”, Evry, France. Department...»

«Technology Analysis & Strategic Management Vol. 18, Nos. 3/4, 313 –327, July – September 2006 Blood Ties: Banking the Stem Cell Promise NIK BROWNÃ & ALISON KRAFTÃÃ Ã ÃÃ Science and Technology Studies Unit, Department of Sociology, University of York, UK, Institute for the Study of Genetics, Biorisks and Society (IGBiS), The University of Nottingham, UK Abstract This paper explores the banking of cord blood stem cells by new parents, a growing phenomenon that raises a number of...»

«Press Release. Communiqué de presse (Exclusively for the use of the media. Not an official document) TRIAL CHAMBER United Nations Nations Unies CHAMBRE DE 1ÉRE INSTANCE The Hague, 17 January 2005 JP/P.I.S./928e International JUDGEMENT IN THE CASE Criminal Tribunal THE PROSECUTOR v. VIDOJE BLAGOJEVI] AND DRAGAN JOKI] for the former Yugoslavia • VIDOJE BLAGOJEVI] SENTENCED TO 18 YEARS’ IMPRISONMENT Tribunal Pénal • DRAGAN JOKI] SENTENCED TO 9 YEARS’ IMPRISONMENT International pour...»

«Hearing Voices: A structured questionnaire VOICE HEARING: A QUESTIONNAIRE Developed by Sandra Escher, Patsy Hage and Marius Romme. Further revisions by Monique Pennings. Copyright held by Prof. M.A.J. Romme & Mrs. A. Escher This questionnaire was originally designed as a research tool to elicit information from people who hear voices. It has proved to be extremely useful in getting a much fuller picture of the shared experiences of voice hearers and the results have subsequently been used to...»

«A crowded forest Managing woodlands for red squirrels, pine martens and humans on private estates in Scotland Lydia Murphy September 2015 A thesis submitted for the partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science at Imperial College London Submitted for the MSc in Conservation Science Declaration of own work I declare that this thesis: “A crowded forest: managing woodlands for red squirrels, pine martens and humans on private estates in Scotland”, is entirely my...»

«Vinehall School Boarding House Manual 2015 (A guide for Parents) Contact Details The Boarding House Vinehall School Robertsbridge East Sussex TN32 5JL Boarding Office Telephone 01580 883098 Dispensary Telephone 01580 883096 housemistress@vinehallschool.com nurse@vinehallschool.com matrons@vinehallschool.com We are delighted that your son / daughter is joining the Vinehall Boarding Community – we are here to ensure that your child has the best possible boarding experience. We endeavour to make...»

«Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, Vol. 13, No. 3, August 2013, pp. 33 – 47. Influence of presentation handout completeness on student learning in a physical therapy curriculum Erika Nelson-Wong1, Heidi Eigsti, Amy Hammerich, Nicole Ellison Abstract: Students and faculty have disparate opinions on how complete lecture materials should be to optimize learning. The purpose of this study was to investigate the influence of lecture handout completeness and content area on Doctor...»

«A Preliminary Model of End User Sophistication for Insider Threat Prediction in IT Systems G.B.Magklaras and S.M.Furnell Network Research Group, School of Computing, Communications and Electronics, University of Plymouth, Plymouth, United Kingdom. nrg@plymouth.ac.uk Abstract: The dangers that originate from acts of IT system misuse by legitimate users constitute a separate category of threats with well documented consequences for the integrity, privacy and availability of computer systems and...»

«1 MORRIS, MOHAMMED: CHARACTERISING GLAUCOMA USING TEXTURE Characterising Glaucoma Using Texture School of Computer Science Tim Morris The University Of Manchester http://staff.cs.manchester.ac.uk/~tmorris/ Oxford Road Suraya Mohammed Manchester M13 9PL Abstract In this paper, we present our ongoing work on glaucoma classification using fundus images. The approach makes use of texture analysis based on Binary Robust Independent Elementary Features (BRIEF). This texture measurement is chosen...»

«Date of Approval: November 19, 2015 FREEDOM OF INFORMATION SUMMARY ORIGINAL NEW ANIMAL DRUG APPLICATION NADA 141-456 SILEO (dexmedetomidine oromucosal gel) Dogs For the treatment of noise aversion in dogs.Sponsored by: Orion Corp. Freedom of Information Summary NADA 141-456 Page 2 of 12 Table of Contents I. GENERAL INFORMATION II. EFFECTIVENESS A. Dosage Characterization B. Substantial Evidence: III. TARGET ANIMAL SAFETY A. Safety of Dexmedetomidine IV. HUMAN FOOD SAFETY V. USER SAFETY VI....»

«Copyright by Joel Edward Tishken 2002 The Dissertation Committee for Joel Edward Tishken Certifies that this is the approved version of the following dissertation: PROPHECY AND POWER IN AFRO-CHRISTIAN CHURCHES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE NAZARETH BAPTIST CHURCH AND THE ÉGLISE KIMBANGUISTE Committee: Oloruntoyin Falola, Supervisor Virginia Garrard-Burnett Shearer Davis Bowman G. Howard Miller J. Patrick Olivelle PROPHECY AND POWER IN AFRO-CHRISTIAN CHURCHES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.