WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 |

«ŘEŠITELSKÝ TÝM: Ing. Miloš Horák Ing. Josef Miklík RNDr. Katuše Kubíková Praha, září 2010 | 2 Obsah 1 ÚVOD 2 OBECNÁ ČÁST 2.1 ...»

-- [ Page 1 ] --

OPTIMALIZACE ZÁSOBOVÁNÍ

VODOU A ZPĚTNÉHO VYUŽITÍ

PŘEČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD

ZA VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH

TECHNOLOGIÍ

ŘEŠITELSKÝ TÝM:

Ing. Miloš Horák

Ing. Josef Miklík

RNDr. Katuše Kubíková

Praha, září 2010

| 2

Obsah

1 ÚVOD

2 OBECNÁ ČÁST

2.1 MOBILNÍ EXPERIMENTÁLNÍ STANICE MES

2.2 OPTIMALIZACE CYKLU VYUŽÍVÁNÍ VODNÍCH ZDROJŮ

2.2.1 Úpravna pitné vody alfa

2.2.2 ČOV - anaerobní reaktor s biofiltrem a aerobním pískovým filtrem

2.2.3 Zavlažovací systém Garden

2.3 ALTERNATIVNÍ METODY HYGIENIZACE VODY ZA POUŽITÍ KOLOIDNÍHO STŘÍBRA

3 KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY VYUŽITÍ TECHNOLOGIÍ

3.1 UZBEKISTÁN - ZLEPŠENÍ KVALITY PITNÉ A ZÁVLAHOVÉ VODY

3.1.1 Výchozí podmínky projektu v zemi příjemce

3.1.2 Ukázkové řešení cyklu technologií pro komplexní a efektivní využití vody

3.1.3 Využití mobilní experimentální stanice – MES

3.1.4 Řešení vodního hospodářství pro dětské tuberkulózní sanatorium v Nukusu

3.1.5 Závěr

3.2 GRUZIE - OPTIMALIZACE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ PRO NEMOCNICI V SENAKI

3.2.1 Výchozí podmínky projektu v zemi příjemce

3.2.2 Popis projektu v Senaki

3.2.3 Závěr

4 SHRNUTÍ A ZÁVĚR

–  –  –

Tabulka č.1 – Výsledky laboratorních analýz vody z oblasti Karakalpaskánu

SEZNAM OBRÁZKŮ V TEXTU

Obr. 1: Město Munjak v Aralské oblasti Uzbekistánu

Obr. 2: Mobilní experimentální stanice v terénu

Obr. 3: Úpravna pitné vody Alfa 2,2

Obr. 4: Doprava technologie ČOV na místo

Obr. 5: Využití zavlažovacího systému Garden

Obr. 6: Schéma technologie úpravy vody

Obr. 7: Zdroje vody pro nemocnici v Senaki

Obr. 8: Situace objektu nemocnice v Senaki

Obr. 9: Části technologie pro nemocnici v Senaki

Obr. 10: Schéma ČOV pro nemocnici v Senaki

Obr. 11: Součásti ČOV v Senaki

Obr. 12: Šachty nově vybudované kanalizace v Senaki

Obr. 13: Schéma kanalizačního systému v Senaki

SEZNAM ZKRATEK:

ČOV čistírna odpadních vod MES mobilní experimentální stanice WHO Světová zdravotnická organizace | 4 1 ÚVOD V rozvojových regionech se velmi často setkáváme s problémem nedostatku vody či její nevyhovující kvality. Víceméně pravidlem bývá nevyhovující nakládání s odpadními vodami. Problematické jsou zejména oblasti s narušenou ekologickou rovnováhou a oblasti s nepříznivými přírodními podmínkami, které nedávají předpoklady pro vznik dostačujících a kvalitních zdrojů pitné vody pro obyvatelstvo. Dosud hojně využívané zdroje povrchové vody bez předchozí hygienizace bývají příčinou průjmových a parazitických onemocnění.

Jednoduchá řešení mohou vyřešit situaci zásobování vodou na úrovni individuálních zdrojů a to v lokalitách s příznivými hydrogeologickými a hydrochemickými podmínkami. Tam kde se potýkáme s nevyhovující kvalitou využívaných vod je nutné navrhnout buď technologickou úpravu vody nebo řešit zásobování využitím jiných zdrojů. Konkrétnímu návrhu musí předcházet důkladná studie, která se zabývá hydrogeologickými, hydrologickými a hydrochemickými aspekty společně s posouzením alternativ případné technologické úpravy vody z nevyhovujících zdrojů. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že bez důkladného vedení obdobných projektů kvalifikovaným týmem odborníků mohou výstupy projektu znamenat i vysoké potenciální nebezpečí ohrožení lidského zdraví v důsledku následného dlouhodobého příjmu vody, která nesplňuje svými parametry požadavky na kvalitu pitné vody. Tato stránka věci bývá často opomíjena ať již z důvodu neznalosti hloubky problému, či z důvodu nedostatečných prostředků v rozpočtu projektů. Paradoxně tam může vzniknout situace, kdy nový stav po realizaci projektu může dokonce znamenat výrazně vyšší riziko pro zdraví obyvatel než stav původní.

Jako konkrétní příklad můžeme uvést problém kontaminace pitné vody arsenem v Bangladéši, který je označován za největší hromadnou otravu lidské populace v historii lidstva. Podle studií publikovaných v roce 2010 (Smith Allan H., Lingas Elena O., Rahman Mahzufar, WHO, 2010) může být až 77 milionů obyvatel Bangladéše vystaveno riziku chronické otravy arsenem. Na počátku této tragédie byl dobře míněný rozvojový projekt poskytnout obyvatelům Bangladéše nezávadnou pitnou vodu. Před zahájením projektu byla většina obyvatel závislá na zdrojích povrchové vody, které jsou obecně vysoce náchylné k bakteriologickému znečištění. Důsledkem byl vysoký výskyt střevních onemocnění (cholera, tyfus apod.) doprovázený vysokou úmrtností obyvatelstva. Pro „zlepšení“ situace bylo navrženo využívat vodu podzemní, která je obecně méně náchylná k bakteriologickému znečištění. Podzemní vody (hlubší oběh) v oblasti však obsahují arsen v množství vysoko nad limity pro pitnou vodu (limit dle WHO je 0,01 mg/l, v některých zdrojích byly později zjištěny koncentrace nad 0,3 mg/l, tj. 30 x vyšší). Arsen je přítomen jako přirozená součást prostředí (nejde tedy o antropogenní kontaminaci). V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byly vybudovány tisíce jímacích vrtů. Analytika vody z nově vybudovaných vrtů však nezahrnovala stanovení obsahu arsenu. Dopad na obyvatelstvo se dostavil velmi rychle. Rapidn ě sice klesl výskyt střevních parazitických onemocnění, avšak během několika let se objevily příznaky vleklé otravy obyvatelstva arsenem. Toto onemocnění se projevuje mnoha symptomy – od skvrn na kůži, přes vysoký krevní tlak, srdeční a cévní onemocnění, cukrovku, plicní onemocnění až po rakovinu. Studie prokázala, že v oblasti, která prokazatelně využívá kontaminované zdroje, se příznaky otravy projevily u 430 osob z 1481 testovaných (tj. u 29 % obyvatel).

Předkládaná studie prezentuje dva konkrétní případy již realizovaných projektů. Je demonstrován možný způsob řešení zásobování vodou v oblastech, které jsou z hlediska dostupnosti vody nepříznivé. Některé z popisovaných postupů mají do značné míry charakter pilotních projektů a předpokládá se jejich další rozvoj v širším regionu.

| 5 Z uváděných projektů vyplývá důležitost přípravné projektové fáze, při které byly zkoumány vstupní podmínky a možnosti zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu.

Studie je členěna na část obecnou, která se věnuje popisu technologií a dále na část, která se zabývá popisem již realizovaných projektů v konkrétních podmínkách rozvojových zemí (Uzbekistán a Gruzie).

Pro lepší pochopení výchozí situace se studie věnuje i výchozím podmínkám ze širokého úhlu pohledu (přírodní podmínky, socio-kulturní podmínky, politická situace, lidské zdroje apod.), což je v kontextu přípravy a realizace rozvojových projektů jednou z nezbytných podmínek pochopení často složité výchozí situace.

Obr. 1: Město Munjak v Aralské oblasti Uzbekistánu

| 6 2 OBECNÁ ČÁST

Studie je zaměřena na následující modelové situace:

· Optimalizace zjišťování výchozích podmínek v terénu a návrhu technologických řešení – mobilní experimentální stanice MES.

· Optimalizace cyklu využití vodních zdrojů (jímání – úprava – využití – čištění odpadních vod – využití přečištěných vod pro závlahu).

· Alternativní metody hygienizace vody k pitným účelům za použití koloidního stříbra.

2.1 Mobilní experimentální stanice MES

Velmi častým problémem při návrhu projektů zásobování komunit pitnou vodou je nedostatek vstupních dat a jejich obtížné získávání. Na vině jsou zejména omezené možnosti laboratorních služeb přímo v místě nebo v dostupné vzdálenosti a dále nedostatek vhodných testovacích technologií. Zajišťování těchto služeb v zemi realizátora je často nereálné z nejrůznějších důvodů – špatná dopravní dostupnost, časová i finanční náročnost, technické problémy apod. Řešením, které se již osvědčilo v praxi, je mobilní experimentální stanice (dále MES), pomocí které je možné provést základní rozbory přímo v místě a následně provést zkoušky účinnosti technologií pro úpravu vody. Výrazně se tak urychlí i zlevní vlastní příprava projektu.

MES umožňuje:

Laboratorní analýzy v rozsahu základního chemismu – především pH, vodivost, rozpuštěné látky, § dusíkaté látky (dusitany, dusičnany, amonné ionty), fosforečnany, hořčík, chloridy, sírany, vápník, CHSK, vybrané kovy (Fe, Al, Cu)

Otestování následujících technologií pro úpravu vody přímo v lokalitě:

§ domovní reverzní osmóza – ke snížení mineralizace vody elektrokolaguační zařízení ELEKO ke snížení zákalu vody a snížení množství nerozpuštěných látek elektroimpulsní zařízení EGGIS ke snížení množství organického znečištění, znečištění kovy a ropnými látkami zařízení ECO 120 - elektrolytická oxidace filtrační kolona ke snížení tvrdosti vody, mineralizace a organických látek ionizační zařízení na desinfekci a konzervaci vody IVK Obr. 2: Mobilní experimentální stanice v terénu Nespornou výhodou je vysoká operativnost v terénu, rychlá dostupnost potřebných dat, téměř okamžité analytické ověření účinnosti zvolených technologií a tím i návrh vhodné technologie pro úpravu vody, resp. kombinace jednotlivých technologických stupňů. Vždy je vhodné zajistit kontrolní analýzy doplňkových ukazatelů, zejména pak vytipovaných případných rizikových ukazatelů, které se mohou v prostředí vyskytovat ať již jako přirozená složka podzemních či povrchových vod nebo jako projev antropogenního znečištění.

Mapování a testování vodních zdrojů za použití MES bylo úspěšně nasazeno při průzkumu v Uzbekistánu v poušti Karakalpaskánu (podrobněji viz kapitola 3.1.1).

–  –  –

Velmi častým problémem je využívání vody nevyhovující kvality a absence čištění odpadních vod, která může velmi často vést k dalšímu zhoršování kvality vodních zdrojů. Přitom v oblastech s nedostatkem vody jako takové může být zpětné využití přečištěných srážkových vod cenným zdrojem vody např.

k závlahám.

Vhodným příkladem komplexní dodávky pro úpravu pitných vod, čištění odpadních vod a systému využití přečištěných vod pro závlahu je níže popsaná technologie.

2.2.1 Úpravna pitné vody alfa Zdrojem surové vody může být povrchová voda (řeka, jezero) či voda podzemní (studny, vrty).

Čerpaná voda je odváděna na úpravnu, kde dochází v uhlíkovém filtru s automatickým proplachem k odstranění nepříznivých pachů, chlóru, organických látek a některých těžkých kovů. Z uhlíkového filtru se dostává voda do ionizátoru IVK, který patří mezi české inovativní technologie, a soustavou potrubí je voda vedena přes vodoměr do odběrných míst nebo do zásobníků upravené vody. Systém je doplněn soustavou čerpadel pro přivádění vody do úpravny a vodáren udržujících v systému potřebný provozní tlak a soupravou UPS pro stabilizaci napětí v síti. Automatický provoz dále hlídají a zabezpečují hladinové sondy.

3 Stanice je dimenzována na úpravu 2 m (průtok 0,55 l/s) vody za hodinu, pracuje v automatickém režimu zpětného proplachu filtrů, desinfekce a následného tlakového rozvodu do rozvodné sítě s udržováním stálého tlaku vody.

2.2.2 ČOV - anaerobní reaktor s biofiltrem a aerobním pískovým filtrem

Tento typ ČOV je sestaven z následujících stavebních prvků a dílů:

1/ Sběrná šachta s lapačem písku, sítem a systémem bypassu Šachta zabezpečuje vtok odpadních vod z příslušných kanalizačních větví a zadržuje hrubé nečistoty o velikosti větší než 1 cm. Odlučuje z odpadní vody písek a zabezpečuje přepad balastních vod mimo systém čistírny pomocí bypassu.

Šachta je vyrobena z betonu, rozměry jsou přizpůsobeny konkrétním podmínkám daného projektu.

2/ Dvoukomorová usazovací nádrž Usazovací nádrž odděluje hrubé nečistoty gravitačním odsazením, spouští anaerobní proces, garantuje nepropuštění nerozpustných částic větších jak 5 mm a zabezpečuje separaci lehkých materiálů plovoucích na hladině vody.

Usazovací nádrž je zhotovena z betonu. V nádrži je instalováno speciální koryto k zabezpečení čistícího procesu. Koryto je z polypropylénu tl. 15 mm připevněného na nosníky z nerezové oceli. Dno usazovací nádrže je zkosené ke středu pro usnadnění jeho čištění (odčerpání stabilizovaného kalu).

Usazovací nádrž je zakryta betonovými deskami se dvěma montážními otvory v místě koryta a na obou stranách od koryta (celkem 4 kusy).

| 9 3/ Anaerobní reaktor s biofiltrem V reaktoru s anaerobním procesem probíhá hlavní čistící proces odpadních vod od biologického znečištění.

Reaktor je zhotoven z betonu tloušťky 250 mm o rozměrech – průměr 3000 mm a výšky 2500 mm.

3 Využitelný objem vody je 16 m.

Do reaktoru je namontován speciální korpus biofiltru z polypropylénových lamel upevněných na nosnících z nerezavějící oceli. Nad korpusem biofiltru je namontováno sběrné potrubí odvádějící kapalinu do centrálního odvodního potrubí.

Dno reaktoru je zkosené ke středu pro usnadnění jeho čištění (odčerpání stabilizovaného kalu). Reaktor je zakryt betonovými deskami se servisními otvory (2 kusy).Pages:   || 2 | 3 | 4 |


Similar works:

«Issue in Honor of Prof. Miha Tišler ARKIVOC 2001 (v) 51-59 Synthesis of chiral amino acid derived nitrones and 1,3-dipolar cycloadditions with acrylic acid methyl ester Iva Blanáriková,a Lubor Fišera,a* Zuzana Kopaničáková,a Piotr Salanski,b Janusz Jurczak,b and Christian Hametnerc a Department of Organic Chemistry, Slovak University of Technology, SK-812 37 Bratislava, Slovak Republic b Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences, PL-01 224 Warsaw, Poland c Institute of...»

«The Handsome Sailor and the Man of Sorrows: Billy Budd and the Modernism of Benjamin Britten1 Allen J. Frantzen Three names seem to dominate discussions of modernism and opera: Richard Strauss, Igor Stravinsky, and Arnold Schoenberg. All produced signature works within the period designated as “the era of High Modernism,” which by some counts lasted a generous half-century (1880-1930). The modernist critique, in Seamus Deane’s words, was anchored in “the belief that the experience of...»

«Indian Overseas Bank, Central Office, Chennai UNCLAIMED AMOUNTS AS OF 31.01.2016 PATEL TRADING COM PATEL TRADING COM PATEL TRAVELS (R PATEL TRAVELS (R PATEL TRIKAM/MANI PATEL TRIKAM/MANI PATEL TUSHAR AMBA PATEL TUSHAR AMBA PATEL TUSHAR AMBA PATEL TUSHAR AMBA PATEL UMA NANJIBH PATEL UMA NANJIBH PATEL UMESH KISHA PATEL UMESH KISHA PATEL V.B. PATEL V.B. PATEL V.M/S.M/G.H PATEL V.M/S.M/G.H PATEL VAISHALI RA PATEL VAISHALI RA PATEL VARMILABEN PATEL VARMILABEN PATEL VARSHA PARB PATEL VARSHA PARB...»

«Page 1 Carroll Hall Frosh-O Packet 2013 2013 Small in number, large in size We’re the best one hundred guys Page 2 Carroll Hall Frosh-O Packet 2013 Table of Contents Welcome Letter from Rector..3 Fr. James Lewis President’s Welcome Letter..4 John Hayes Letter from Frosh-O Commissioners.5 Peter Hall and John Shaft Meet the Hall Staff..6 Meet the Frosh-O Staff..13 What to Bring/Consider Bringing/Not Bring.18 Carroll Hall Overview..23 Carroll Hall History..24 Carroll Hall Traditions..25 Things...»

«FACULTY OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES www.fiit.stuba.sk ANNUAL REPORT 2010 © 2011, Ľudovít Molnár, Mária Bieliková, Pavel Čičák, Tibor Krajčovič, Margaréta Kotočová, Ladislav Hudec, Pavol Návrat, Ľubica Palatinusová Faculty of Informatics and Information Technologies Slovak University of Technology in Bratislava Ilkovičova 3 842 16 Bratislava, Slovakia Visit FIIT STU on the Web: www.fiit.stuba.sk Executive Editor: Katarína Mršková Copy Editor: Mária Hricová,...»

«MIS (UNDERSTANDING)JUDGING The Honorable Philip M. Pro* In his article, Misjudging,1 Professor Guthrie argues that because judges possess blinders that make adjudication on the merits difficult, alternative dispute resolution processes may better serve the interests of potential litigants.2 Acknowledging that serving over a quarter century on the federal bench undoubtedly influences my views on the subject, I offer my response with the hope that readers will not dismiss them as a predictable or...»

«Issue No. 42: November 2011 Mark Your Calendar: NAIC International Insurance Forum May 10-11, 2012 – Washington, DC NAIC PRESIDENT AND SMI TASK FORCE CHAIR MEET WITH EUROPEAN PARLIMENTARIANS IN THIS ISSUE: NAIC President Susan Voss and Director Christina Urias (AZ) along with NAIC staff Eric European Parliament p. 1 Thompson and Ekrem Sarper traveled to Brussels, Belgium in early October for a series of Visit meetings with the European Parliament and the European Commission. Over two days the...»

«Midnight Rulemaking Maeve P. Carey Analyst in Government Organization and Management July 18, 2012 Congressional Research Service 7-5700 www.crs.gov R42612 CRS Report for Congress Prepared for Members and Committees of Congress Midnight Rulemaking Summary During the final months of recent presidential administrations, federal agencies have increased the number of issued regulations. This phenomenon is often referred to as “midnight rulemaking.” Various scholars and public officials have...»

«STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS THE USE OF SOURCE LANGUAGES IN THE TURFLOOP CAMPUS, UNIVERSITY OF LIMPOPO: A CASE STUDY By THEMBHEKA ABRAHAM BURA MAKAMU Dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS in TRANSLATION STUDIES AND LINGUISTICS in the FUCULTY OF HUMANITIES (SCHOOL OF LANGUAGES AND COMMUNICATION STUDIES) at the UNIVERSITY OF LIMPOPO SUPERVISOR : PROF NL NKATINI CO-SUPERVISOR : PROF RN MADADZHE DECEMBER 2009 0 DECLARATION I, the undersigned,...»

«Spatial Vision, Vol. 15, No. 4, pp. 393 – 414 (2002) Ó VSP 2002. Also available online www.vsppub.co m Curvature in hand movements as a result of visual misjudgements of direction ELI BRENNER ¤, JEROEN. B. J. SMEETS and H. C. M. REMIJNSE-TAMERIUS Vakgroep Fysiologie, Erasmus Universiteit, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam, The Netherlands Received 31 October 2001; revised 2 January 2002; accepted 5 April 2002 Abstract—The path that our hand takes when moving from one position to another is...»

«Manual Los niños de manutención nece$itan infantil am♥r de Tennessee y manutención infantil Departamento de Servicios Humanos de Tennessee Modificado: 06/13 ÍNDICE Introducción.. 3 Servicios proporcionados. 4 Derechos y responsabilidades. 5 Derecho de apelar las acciones administrativas. 9 Pagos y distribución de los cobros. 12 Información necesaria.. 15 Respuestas a algunas preguntas importantes. 16 Búsqueda del padre o la madre alternativo que tiene la custodia...»

«Improving Text Classification Accuracy by Training Label Cleaning ANDREA ESULI and FABRIZIO SEBASTIANI, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italy In text classification (TC) and other tasks involving supervised learning, labelled data may be scarce or expensive to obtain. Semisupervised learning and active learning are two strategies whose aim is maximizing the effectiveness of the resulting classifiers for a given amount of training effort. Both strategies have been actively investigated...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.