WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 15 |

«KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH Grønne tak Resultater fra ...»

-- [ Page 10 ] --

7.6 Kostnader knyttet til skjøtsel, drift og vedlikehold av grønne tak Kostnader knyttet til skjøtsel, drift og vedlikehold av grønne tak varierer fra tak til tak og avhenger av en rekke faktorer, som for eksempel hvilke løsninger som er valgt, plantetyper og tilpasning til klimaet. I undersøkelsene som ble gjort som grunnlag for denne rapporten var det vanskelig å få klarhet i kostnadene. For et intensivt grønt tak er det gitt eksempel på kostnad for et spesifikt tak, mens det for ekstensive grønne tak er gitt et kostnadsintervall basert på flere tak.

Eksempel på kostnad for skjøtsel av velfungerende takhage (intensivt grønt tak) på størrelse ca.

2000 m2 er i størrelsesorden ca. 65-70 kr/m2 pr. år inklusive noen utskiftinger. I tillegg kommer andre drifts- og vedlikeholdsoppgaver med tilhørende kostnader til snørydding og strøing av gangarealer samt vedlikehold av f.eks. treplattinger og utemøbler.

Kostnadene til drift og vedlikehold av ekstensive grønne tak er av flere av aktørene i bransjen framhevet som begrensede når det er valgt veldokumenterte løsninger, og valg av planter, vekstmedium og dreneringssystem er gjort med spesiell vektlegging i forhold til klimaet på byggestedet. Typisk årlig driftskostnad for ekstensive grønne tak ligger i intervallet 2–10 kr/m2 pr år.

58 8 Casestudiet

Allerede i innbydelsen til prosjektet hadde Oslo og Bærum kommuner lagt inn et meget sterkt ønske om at det skulle utføres et casestudium. Undersøkelse av ulike eksempler på grønne tak i Norge har derfor vært en sentral del i arbeidet med kunnskapsinnhentingsprosjektet.

Det følgende kapitlet omhandler framgangsmåten ved casestudiet samt viktige resultater og kunnskap som kan oppsummeres fra de takene som ble undersøkt.

8.1. Metodikk I casestudiet har vi samlet og analysert relevant informasjon fra hvert av de ni grønne takene, som ble valgt. Kartlegging av erfaringer knyttet til planlegging, montering/etablering samt drift og skjøtsel av takene har vært en viktig del i kunnskapsinnhentingen. Ved å belyse casene fra ulike hold håpet vi å få et så fullstendig bilde som mulig av hvert prosjekt og dagens kunnskapsnivå.

Fokuset har dessuten ligget på parametere og forhold som påvirker takenes avrenning og fordrøyende effekt.

Det har vært viktig for undersøkelsen å komme i kontakt med de ulike involverte aktører som byggherre, planleggere, leverandører, entreprenører, drifts- og skjøtselsansvarlige. Hovedkontakter til de fleste prosjektene ble framskaffet av Oslo og Bærum kommune mens prosjektgruppen har lagt en del arbeid i å finne fram til manglende kontakter eller oppdatere foreliggende. Spesielt for eldre prosjekter var det vanskelig å finne fram til en del aktører, særlig fra planleggings- og byggeperioden.

Casestudiet omfatter en spørreundersøkelse som ble sendt til ulike involverte aktørgrupper.

Spørreundersøkelsen ble supplert med telefonsamtaler og analyser av tilsendt tegningsmateriale og annet underlag.

I tillegg var representanter fra samarbeidsgruppen på befaring på hvert av takene - i de fleste tilfellene med en av de involverte aktørene til stede. Ved noen av takene i Oslo og Bærum ble det i den forbindelsen tatt jordprøver for å sikre et bedre datagrunnlag for datasimuleringene. Mer om datasimuleringer av fordrøyningseffekten, se kap. 8.5.

8.1.1 Valg av tak Ni grønne tak ble undersøkt som caseeksempler i dette studiet. Endelig valg av takene ble foretatt i prosjektfasen og det var Oslo og Bærum kommune som hadde ansvar for dette. SINTEF og UMB har bistått i arbeidet. Følgende kriterier prosjektene var førende for valg av casene og

casesammensettingen:

- dekke et spekter av ulike typer grønne tak, dvs. representere både eksempler for intensive, semi-intensive og ekstensive tak.

- ha fokus på prosjekter fra de oppdragsgivende kommunene Oslo og Bærum, og sikre i tillegg en viss geografisk spredning for de øvrige prosjektene for å få med klimaforskjeller.

- ligge i urbaniserte områder.

- vise en viss spredning i forhold til involverte aktører.

- være på tak og ikke på lokk, dvs. ikke være i direkte kontakt med terreng.

- inkludere både nye prosjekter og prosjekter med noen år drifts- og skjøtselserfaring.

Det viste seg at det ikke var mange grønne tak å velge mellom, og av ulike årsaker kunne ikke alle kriteriene innfries. De valgte casene representerer likevel et interessant utvalg av eksisterende grønne tak i Norge og viser en viss geografisk spredning. Spekteret av taktyper ble ytterligere utvidet med et torvtak for å ha denne tradisjonelle typen grønne tak også med i undersøkelsen.

59 Når det gjelder antall grønne tak i Norge virker det, ut fra vår informasjonsstatus, som om det fortsatt er relativt få grønne tak som har blitt bygd i de senere årene. Det inntrykket har vi ikke hatt mulighet for å undersøke nærmere i dette prosjektet. Muligens finnes en del grønne tak, spesielt i byggemarkedets private sektor, som vi ikke har fått kunnskap om. En prosjektdatabase for grønne tak hadde lettet framtidig forskning og utprøving.

Tabell 8.1 viser hvilke eksempler på grønne tak som ble valgt for casestudiet.

Tabell 8.1 Oversikt over tak i casestudiet

–  –  –

* For disse takene er det gjort modellsimuleringer for å beregne forsinkelse av avrenningstopp, se 8.5 8.1.2 Spørreundersøkelse For å kunne innhente informasjon om takene fra ulike aktører, var en spørreundersøkelse en naturlig metode å gå fram på. Spørreundersøkelsen skulle da sikre et systematisk og omfattende tilfang av informasjon fra aktørene, som hadde vært involvert i de ni takene.

Utvikling av selve spørreskjemaet har i samarbeidsgruppen bidratt til å klargjøre og presisere temaer som skulle belyses. Det ble satt opp spørsmål om fakta, informasjon og erfaringer som var viktig å få fram med henblikk på oppdragsgiverens bestilling.

Spørreskjemaet er delt i fire hoveddeler og flere deltemaer:

I. Generelt om bygget og taket:

- Om lagoppbygging av det grønne taket

- Om takets kant/avslutning II. Om planleggings- og byggefasen: Valg og bakgrunn for valgene

- Om avrenning/fordrøyning

- Om vegetasjon og plantevalg

- Om vindavblåsing

- Branntekniske vurderinger

–  –  –

Hele spørreskjemaet finnes som vedlegg i slutten av rapporten.

Basislisten med alle spørsmål ble lang og omfatter 100 spørsmål. Med utgangspunkt i denne listen ble det laget flere ulike spørsmålssett avhengig av de ulike rollene som aktørene har hatt i et prosjekt. Det vil si at deltakerne i spørreundersøkelsen måtte bare svare på et utvalg av spørsmålene fra basislisten, som var relevante med henblikk på deres rolle.

Det ble definert fem ulike aktørgrupper som aktuelle deltakere i spørreundersøkelsen:

- Byggherre/Eier

- Prosjekterende/rådgiver

- Entreprenør

- Drift og vedlikehold

- Leverandør av grønt tak Dermed ble det også laget fem ulike spørsmålssett.

Vi var opptatt av å utforme spørreskjemaet så brukervennlig som mulig for å øke deltakelsen og svarprosenten. Brukervennlighet var derfor en avgjørende grunn for å velge et elektronisk spørreskjema, som kunne forvaltes i et online databehandlingsprogram. Ytterligere argumenter for å bruke denne framgangsmåten var hensyn til personvern med en mulig anonymisering av datasettet og en enklere analyse av svarene med hjelp av databehandlerprogrammets analyseverktøy. Questback ble valgt som databehandlingsprogram.

Håndtering av slike store datamengder og ulik lenking av svarene viste seg likevel som en utfordring i arbeidet med databehandlingsprogrammet og genererte en del uforventet arbeid i forkant av undersøkelsen.

Spørsmålene skulle det være enkelt å svare på. Derfor ble det i stor grad lagt opp til en kombinasjon av ja/nei-svar og flervalgsvar. Fritekstsvar ble brukt i mindre omfang.

Prosjektet ble meldt til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) for å ivareta hensyn til personvern og ble godkjent før spørreundersøkelsen ble sendt til aktørene.

Gjennomføringen av spørreundersøkelsen omfattet følgende trinn:

- Førstegangskontakt med spørreundersøkelsens potensielle deltakere. Hovedkontakt opprettet av oppdragsgiverne, som informerte om bakgrunn for prosjektet. Det ble utarbeidet en kontaktoversikt over aktører i de ulike prosjektene. SINTEF og UMB hjalp til med arbeidet.

- Skriftlig infobrev (pålagt fra NSD) ble sendt av samarbeidsgruppen. Den informerte om prosjektets formål, spørreundersøkelsen og personvern i denne forbindelsen.

- Aktørene ble kontaktet vedrørende tegningsmateriale, bilder m.m. Kontaktlisten ble ajourført.

- Online spørreundersøkelsen ble publisert og holdt åpen for svar i to uker. Invitasjon ble sendt per e-post via databehandlingsprogrammet. To automatiske påminnelser ble sendt i åpningstiden. Åpningstiden av spørreundersøkelsen ble utvidet med noen dager pga. ønske fra noen aktører.

- Evaluering av resultater fra spørreundersøkelsen ligger som grunnlag for videre arbeid med casestudiet og som grunnlag for befaring.

61 8.1.3 Befaringer Spørreundersøkelsen har dannet grunnlaget for befaring av takene i tillegg til telefonsamtaler og annet informasjonsmateriell. SINTEF og UMB har delt takene mellom seg. Det ble gjennomført befaring av alle takene, noe som ikke var planlagt i starten. I de fleste tilfellene var det noen av aktørene til stede. Ved en del av prosjektene i Oslo og Bærum ble det dessuten tatt jordprøver til datasimuleringen (se kap. 8.5).

Det har vist seg som viktig å se helheten på stedet samt aktuell status i vegetasjonsutvikling, skjøtsel og drift for å få et mer omfattende bilde og bedre forståelse for de ulike casene.

8.2 Resultater fra spørreundersøkelsen Besvarelsene av spørreundersøkelsen gir en del interessant og viktig informasjon, men er et mindre fyldig materiale enn forventet. Ut fra interessen og velviljen vi ble møtt med i forkant av gjennomføringen, hadde vi håpet å få et mer komplett bilde. Riktignok varierer fyldighet av informasjon ved de ulike prosjektene. Svarprosenten indikerer allerede at vi mangler en god del svar fra ulike aktørgrupper. Det har kommet svar fra alle prosjektene, men det varierer hvilke og hvor mange aktører som responderte og dermed også hvilke spørsmål vi har fått svar på. I tillegg er det flere spørsmål som ikke ble besvart eller besvart med ”vet ikke”. Informasjonsutbytte for de forskjellige casene er derfor relativt ulik, og deres sammenligning ut fra resultater fra spørreundersøkelsen er bare mulig i begrenset omfang.

Figur 8.1: Oversikt over antall svar fra de ni takene

–  –  –

Figur 8.2: Oversikt over svar fra ulik aktørgrupper Svarprosenten til spørreundersøkelsen er 58 % hvis man sammenlikner respondenter med antall sendte e-poster.

Likevel er resultatet mer kompleks siden noen av kontaktene hadde flere ulike aktørroller i et prosjekt eller var involvert i forskjellige prosjekter. Ut fra antall aktørgrupper som ble kontaktet (42) og antall svar som ble sendt (23), ligger svarprosenten på 55 %.

Det finnes sikkert flere årsaker til den manglende responsen. Vi antar at følgende momenter bidro

til dette:

 Manglende eller utilgjengelig tegningsmateriale og annet prosjektunderlag for å kunne svare.

 Deltakergruppen dekket ikke alle involverte aktører i prosjektet og deres kunnskap og informasjon.

 En del eldre prosjekter, der materiale fra planleggings og byggefasen ikke lenger er så lett å skaffe, og/eller der nøkkelpersoner har byttet jobb, firmaer ikke lenger finnes osv.

 Spørreundersøkelser prioriteres ikke i en travel hverdag.

Det er ikke til å utelukke at også oppsett og utformingen av spørreundersøkelsen bidro til resultatet.

Det har vi ikke undersøkt videre.

Premissene som ble satt for spørreundersøkelsen har ført til at vi har valgt å ikke vise resultater i grafer. Enkel sammenlikning av prosjekter, der et ulikt antall aktører uttaler seg, kan gi et skeivt bilde. Resultater fra spørreundersøkelsen har derfor blitt analysert og tolket ved å sammenlikne samlete svar for de ulike prosjektene.

Til tross for noen forbehold har resultatene fra spørreundersøkelsen vært et viktig grunnlag for både befaring av takene og faktaarkene (se kap. 8.3). Samlet oppsummering fra disse ulike framgangsmåtene følger i kapitlet 8.4.

8.3 Faktaark for takene i casestudiet Se vedleggene på de følgende sider.

–  –  –

Takets oppbygging

Vegetasjonsarealer:

ƒ Sedummatte: Etablert på kokosmatte med mineraljord ƒ Vekstmedium: Mineraljord bestående av lavagrus, pimpstein og 10–15 % organisk materiale ƒ Drenerende lag: Knasteplate med filtduk oppå og under.

ƒ Membran: 2 lag asfaltmembran ƒ Trykkfast isolasjon: 100 mm ƒ Lettak med 250 mm isolasjon og fall til sluk ƒ Perforert akustisk underside ƒ Branntetting mot yttervegg

Utforming av kant:

Parapet, se illustrasjon over, måler ca. 90–100 cm over sedumdekket. Tilsammen 10 nødoverløp ca. 20 cm over sedummattene.

To nødoverløp per kortside og tre per langside.

–  –  –

Avrenning og fordrøyning

Innvendig sluk :

Sedumtakene mellom blokkene har avløp midt på takene til garasjeanlegget under. Det har vært en liten lekkasje i forbindelse med avløpet, som er midlertidig løst.

Frodigheten mellom husrekkene skyldes til dels grasengplanter og kløver Foto: ILP/UMB

–  –  –

Takets oppbygging  Vegetasjonsarealer:

Opprinnelig tykkelse på torvtaket: ca. 17 cm i 1996. I 2012 målt til fra 6–10 cm.

Torvtaket er lagt direkte oppå asfaltmembran, uten ekstra rot­ sperre eller drenering. Torvblokker dekker hele taket.

 Utforming av kant:Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 15 |


Similar works:

«Biblical M anagement Principles HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTE This course is part of the Harvestime International Institute, a program designed to equip believers for effective spiritual harvest. The basic theme of the training is to teach what Jesus taught, that which took men who were fishermen, tax collectors, etc., and changed them into reproductive Christians who reached their world with the Gospel in a demonstration of power. This manual is a single course in one of several modules...»

«Congresswoman Carolyn Maloney 2016 Second Avenue Subway Report Card If the Metropolitan Transportation Authority (MTA) continues on its current pace, Phase 1 of the Second Avenue Subway should open for revenue service in December 2016, less than eight months from now. The project is 94.4% completed, all of the track and most of the third rail has been installed, station entrances and ancillary buildings are being completed and the MTA is starting to restore streets that have been under...»

«The Basic Needs Resource & Referral Guide for Travis County (This includes 18 other counties in Texas) For information on this guide you can contact Debra Price at 512-854-5872 1 Contents MAP OF COUNTIES BASTROP COUNTY BELL COUNTY BLANCO COUNTY BURNET COUNTY CALDWELL COUNTY CORYELL COUNTY FALLS COUNTRY FAYETTE COUNTY FREESTONE COUNTY HAYS COUNTY LAMPASAS COUNTY LEE COUNTY LIMESTONE COUNTY LLANO COUNTY MCLENNAN COUNTY MILLS COUNTY SANSABA COUNTY TRAVIS COUNTY WILLIAMSON COUNTY 2 MAP OF COUNTIES...»

«Proposed Reclassification of Gooseberry Creek, tributary to the Big Horn River near Worland, Wyoming Proposed Action The Department of Environmental Quality, Water Quality Division is proposing to reclassify the mainstem of Gooseberry Creek as provided in the Chapter 1 surface water standards. Gooseberry Creek is a perennial tributary to the Big Horn River near Worland, Wyoming. It lies between the Cottonwood Creek and Fifteenmile Creek drainages and discharges into the Bighorn River in Section...»

«Gibraltar a un año de la Declaración de Córdoba: la recuperación de la confianza Francisco Oda-Ángel 10/10/2007 Documento de Trabajo Nº 45/2007 Gibraltar a un año de la Declaración de Córdoba: la recuperación de la confianza Francisco Oda-Ángel Sumario 1. Introducción 2. La Declaración de Córdoba 2.1. Mejor Uso del Aeropuerto de Gibraltar (Enhanced Use of Gibraltar Airport) 2.1.1. Un difícil camino para lograr el consenso 2.2. Pensiones 2.2.1. Los trabajadores transfronterizos:...»

«EPJ Web of Conferences 29, 00052 (2012) DOI: 10.1051/epjconf/20122900052 C Owned by the authors, published by EDP Sciences, 2012 Amorphous microwires with enhanced magnetic softness and GMI characteristics A. Zhukova1,2, M. Ipatov2 and V. Zhukova2 1 IKERBASQUE, Basque Foundation for Science, 48011 Bilbao, Spain 2 Dpto. Fisica de Materiales, Fac. Quimicas, UPV/EHU, 20009 San Sebastian, Spain Abstract. In this paper we present results on correlation of GMI effect and soft magnetic behavior in...»

«Asian Cities Climate Resilience WoRKING PAPER SERIES 33: 2016 Gender needs and roles in building climate resilience in Hue City, Vietnam THI DIEU My PHAM AND THI THU SUU LAM 2 AsiAn Cities ClimAte ResilienCe About the authors Ms. Pham Thi Dieu My is the Deputy Director of the Centre for Social Research and Development (CSRD) where she is the senior researcher in natural disasters and climate change responses, at national and international scale. She also has carried out research related to...»

«Case: 12-20411 Document: 00513252078 Page: 1 Date Filed: 10/29/2015 IN THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FIFTH CIRCUIT No. 12-20411 United States Court of Appeals Fifth Circuit FILED UNITED STATES OF AMERICA, October 29, 2015 Lyle W. Cayce Plaintiff Appellee Clerk v. ROBERT ALLEN STANFORD, also known as Sir Allen Stanford, also known as Allen Stanford Defendant Appellant Appeals from the United States District Court for the Southern District of Texas Before BENAVIDES, CLEMENT and...»

«Before reading on, please read my ‘DIGGING INTO JIMMY’S SOCKS’ PDF http://sharonkilby.co.uk/site/DIGGING_INTO_JIMMYS_SOCKS.php At the time of writing this pdf [August 2015] Tom Pride has well over 5 million hits on his ‘Pride’s Purge’ blog https://tompride.wordpress.com/about-2/ but we know sod all about him. We don’t even know his real name. WTF? Why is this proud man not proud enough to blog behind his real name? What is he ashamed/afraid of? I copy/paste, and, as always,...»

«NATIONAL CENTER for ANALYSIS of LONGITUDINAL DATA in EDUCATION RESEARCH TRACKING EVERY STUDENT’S LEARNING EVERY YEAR A program of research by the American Institutes for Research with Duke University, Northwestern University, Stanford University, University of Missouri-Columbia, University of Texas at Dallas, and University of Washington Pension-Induced Rigidites in the Labor Market for School Leaders C ORY K OEDEL, JASON A. GRISSOM, S H AW N N I, AND MICHAEL PODGURSKY W O R K I N G PA P E R...»

«One God Amen The Gospel According to Saint John the Evangelist Chapter 4 1 Therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John 2 (though Jesus Himself did not baptize, but His disciples), 3 He left Judea and departed again to Galilee. 4 But He needed to go through Samaria. 5 So He came to a city of Samaria which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. 6 Now Jacob's well was there. Jesus therefore,...»

«Stories from the brainreels podcast transcript May 12, 2015 [music] Introduction CHERYL: Welcome to Stories from the brainreels. I'm your host, Cheryl Green, from StoryMinders up in sunny Portland, Oregon. This is a monthly podcast about brain injury and disability with a focus on art, culture, and disability pride. Contact me at info@storyminders.com with questions or topics and guests you want to hear on an upcoming show. [music] CHERYL: May is turning out to be one of those unplanned and...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.