WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 15 |

«KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH Grønne tak Resultater fra ...»

-- [ Page 11 ] --

Parapet fra ca. 40–70 cm over vekstmediet i øvre kant og langs sidene. Nederst en torvholdestokk ca. 20–30 cm fra nedre kant, som holder torvdekket på plass.

 Fem overlys ca. 2 x 2 m i nedre del av taket.

 Vekt av taket:

Ved anlegg av taket var det beregnet vekt ca 130 kg/m2 i vann­ mettet tilstand. Taket tåler 250 kg/m2.

–  –  –

Takets oppbygging

Oppbygging på vegetasjonsarealer inkludert plantekasser:

ƒ Vekstmediets dybde: 150 mm (gressarealer) – 300 mm (vegetasjonsfelt med stauder og små trær).

ƒ Drenslag: 50 mm Hasopor ƒ Fiberduk ƒ Ekstra rotsperre ƒ Skråskjært isolasjon med fall 1:60 mot innvendig sluk.

ƒ Bærende dekke av betong

–  –  –

Vekt av taket: Tørr tilstand: Ca. 35 kg pr m2 Vannmettet: Ca. 50 kg pr m2 Skrå takflater med sedum. Foto: Bergknapp Gangarealer brukt som nødutganger. Foto: SINTEF Byggforsk Gang og oppholdsarealer Erfaringer På taket er det gangarealer for tilgang til oppholdsarealet inne på Erfaringene tyder på at det grønne taket blir satt pris på av hotellet taket og til nødutganger. Gangstiene og oppholdsarealet er belagt og hotellgjester, og har sannsynligvis bidratt til at oppholdsarealet på med steinheller. Oppholdsarealet er en takterrasse med stoler, bord taket er mer attraktiv.

og bardisk, som brukes til enkel servering av hotellets gjester. Det er rekkverk rundt takterrassen og gangarealene.

Avrenning og fordrøyning Vekt av den grønne delen av taket er ca. 50 kg/m2 for mettet tilstand og ca. 35 kg/m2 for tørr tilstand. Det var montert prefabrikkerte sluk med inspeksjonselement, som gjør inspeksjon og renhold av sluk lett.

Sluket er anordnet med singel rundt inspeksjonselementet for å hindre eller redusere utvasking av finstoff og avleiring i sluk og nedløp.

Taket er ikke bygd opp med ekstra vannreservoar fra knasteplate eller spesielle matter, dette er gjort for å ikke ha for stor fuktighet i taket og fare for utdøing av vegetasjonen og vekst av ugress. Hele taket har fall mot innvendig sluk.

Skjøtsel, drift og vedlikehold Drift og vedlikehold av det grønne taket blir utført av samme firma som monterte det grønne taket.

Drifts og vedlikeholdsoppgavene skjøttes med håndverktøy og det er ikke behov for maskinelt eller tungt utstyr for å gjennomføre vedlikeholdet. Det er ingen sikringsanordninger for opphold på den grønne delen avtaket. Drift og vedlikeholdsoppgavene er gjødsling to ganger årlig, kalking (bør ikke gjennomføres i solskinn) og eventuelt noe luking av ugress. Gjødsling gjøres med håndholdt spreder og tar Sluk med inspeksjonsbrønn. Foto: SINTEF Byggforsk ca. en time for en person å gjennomføre per gang.

–  –  –

Takets oppbygging

Oppbyggingen av taket ovenfra og nedover:

ƒ Vekstlag (ca. 30 mm) ƒ Nylonvev for feste av vekstlag (vekstmedium) ƒ Fuktbevarende matte ƒ Drenerende og beskyttende lag; Knasteplate med hull og med pålimt filt på knastene, lagt med filten ned mot takbelegget ƒ Asfalt takbelegg ƒ Isolasjon ƒ Betongdekke

–  –  –

Erfaringer fra bygge- og anleggsperioden Sedummattene ble lagret i kulde før montering, dette kan ha påvirket veksten av sedumen negativt allerede før utlegging på taket. Sedummattene ble lagt nokså sent høsten 2009, og det kom frost like etter montering.

–  –  –

Takets oppbygging

Oppbygning av taket ovenfra og nedover:

ƒ Vekstlag (varierende tykkelse) ƒ Beskyttelsessjikt ƒ Asfalt takbelegg ƒ Isolasjon ƒ Dampsperre ƒ Betongdekke Taket er utformet som et flatt tak med bærekonstruksjon av betong, dampsperre og isolert på oversiden og med en vanntett membran av fleksibelt takbelegg. Mellom membranen og vekstjorden er det montert et beskyttelsessjikt som skal beskytte takmembranen mot skader fra arbeider i byggeperioden og fra diverse drifts og vedlike­ holdsoppgaver.

–  –  –

I det følgende presenteres det de viktigste funnene fra casestudiet. De baserer seg, som tidligere nevnt, på evaluering av spørreundersøkelsen og er supplert med informasjon vi har fått gjennom befaringer og samtaler med aktørene.

Ut fra informasjon om lagoppbygging, vekt, plantesammensetting, skjøtsel og bruk av takene har vi delt inn takene i ekstensive, semi-intensive og intensive tak (se også tabell 8.1) og takene omtales deretter i caseoppsummeringen nedenfor. Seks av takene ble rangert som ekstensive tak, to tak som intensive og torvtaket som en form for semi-intensivt tak.

8.4.1 Generell informasjon Ifølge spørreundersøkelsen ble alle ni tak anlagt i sammenheng med bygging av de respektive bygningene, dvs. at ikke noen av takene er ettermontert. Takenes alder varierer fra 1 til 16 år (ferdigstilt mellom 1996 og 2011) og byr dermed på innblikk i ulike rammebetingelser og utfordringer.

Casenes takhøyde varierer fra 3,5 m–20 m og de fleste undersøkte prosjektene har flatt tak med unntak av et ekstensivt tak og torvtaket. Det er 5 av takene som har noe gang- og/eller oppholdsareal på taket, hvorav tre er ekstensive tak.

Når det gjelder lokalklimatiske forhold, så har bare case med gang-/oppholdsareal uttalt seg om dette i spørreundersøkelsen. Likevel bør vurdering av lokalklimaet også gjennomføres for prosjekter uten planlagt menneskelig ferdsel, siden lokalklimatiske forhold kan påvirke vegetasjonsutviklingen en del. Jamfør spørreundersøkelsen er et av takene utsatt for mye skygge, to tak er utsatt mye vind, og ved et tak nevnes det vindturbulenser.

8.4.2 Planleggings- og byggefase Spørsmålene til denne fasen ble besvart i varierende grad. Vi vet fra fire case at grønne tak konseptet kom inn tidlig i planleggingsfasen. Det gjelder begge intensive tak og to av Sedumtakene. Svarene opplyser også om at det ved et av de intensive takene under planlegging ble vurdert å bruke Sedumtak istedenfor.

Ved tre av disse fire casene har faglige rådgivere vært inne i bildet. Ved to tak nevnes bøker som informasjonskilde og ved et av takene ble ifølge spørreundersøkelsen bare informasjon fra nettet brukt.

Valg av type grønne tak: Spørreundersøkelsen viser at både estetisk verdi (5 tak), økt salgsverdi (3 tak) og miljøgevinster (2 tak) har vært viktige mål med grønne tak så vel for ekstensive som intensive tak. I tillegg trekkes kvalitet av utendørsarealer fram som mål ved de intensive takene.

Bare ved 2 av takene angis fordrøyningseffekten eksplisitt som mål i spørreundersøkelsen henholdsvis ved et ekstensiv og ved et intensivt tak.

Vi var også interessert i hva som var avgjørende momenter for valg av type grønt tak (dvs.

ekstensivt eller intensivt). Her rangerer uteromskvalitet høyest (4 tak) og var dermed viktig argument ved både de intensive og 2 av de ekstensive takene. Ved et tilfelle ble takets grønne kvaliteter for området rundt trukket fram. Vekt og nødvendige lagtykkelser nevnes likeså som skjøtselskostnader ved 3 av takene, byggekostnader ved 2 av takene. I alle disse tilfellene nevnes momentene både ved intensive og ekstensive grønne tak. Svarene tyder på at spørsmålet muligens var misvisende og viser dermed ikke som forventet et klart bilde om hvilke argumenter som var avgjørende for valg imellom intensive, ekstensive grønne tak og mellomløsninger. Ved et av Sedumtakene ble manglende erfaring med andre vegetasjonssammensettinger nevnt som avgjørende for valget.

79 Fordrøyning: Selv om det bare nevnes fordrøyningseffekten som mål ved 2 av takene har det jfr.

spørreundersøkelsen vært krav om lokal overvannshåndtering ved fire av prosjektene. Svarene tyder på at grønne tak ikke nødvendigvis ble oppfattet som et tiltak i forhold til overvannshåndtering. Et av de to takene med fordrøyningsmål er jf. muntlig informasjon fra aktørene tilkoblet til et fordrøyningsmagasin, dvs. det grønne taket er et av flere ledd i fordrøyningstiltak på tomten. Tilkoblingen der har generert problemer i starten pga. et stort regnfall. Vannet ble stående på taket siden fordrøyningsmagasinet hadde nådd sine kapasitetsgrenser og det ikke fantes nødoverløp. Vannlasten på taket ble for stor og skadet vegetasjonsdekket. Nødoverløp ble montert etter denne hendelsen.

Når det gjelder andre fordrøynings- og avrenningsbaserte spørsmål er datagrunnlaget fra spørreundersøkelsen for magert for å kunne gi ordentlige svar.

Branntekniske vurderinger: Risiko for brannspredning via det grønne taket bør vurderes for alle bygg med grønne tak, selv om risikoen i flere sammenhenger normalt ansees som liten. Svarene på spørsmålene tyder på at risiko for brannspredning ikke ble vurdert i det omfang man skulle tro, og at behovet for og type nødvendige tiltak ikke er tilstrekkelig kjent. For så vel Sedumtak og torvtak er tiltak nødvendig.

Vindavblåsing: Dette angår normalt bare ekstensive lette grønne tak og spørreundersøkelsen gir ikke noe indikasjon på at det har vært et problem på de intensive grønne takene. Spørsmålene ble i for liten grad besvart for ekstensive tak for å kunne konkludere ordentlig der, men svarene tyder på at problemomfanget ikke ansees som stort.

Ved ett av de ekstensive takene har vinden løftet Sedummattene flere ganger, slik at de ikke ligger som de skal alle steder. Dette har imidlertid skjedd inne på taket, og som befaringen viste, i soner der Sedumplantene var døde. Ved to av takene hadde leverandøren av Sedummattene gitt dem en ekstra ballast med 5-10 kg/m2 singel for å redusere avblåsningsfaren.

Kostnader: Spørsmålene vedrørende kostnader og forventninger til kostnader ble besvart i varierende grad og mindre utfyllende enn vi hadde håpet. Svarene kan tyde på at det i noen tilfeller var tatt beslutninger tidlig om at bygget skulle ha grønt tak, og at kostnadsvurderinger derfor i begrenset grad ble tema undervegs. Svarene alene gir ikke grunnlag for oppsummering av typiske kostnader for installasjon eller drift.

Markedsføring av grønne tak og verdiøkning: Resultater fra spørreundersøkelsen viser at grønne tak i tre undersøkte tilfeller ble framhevet ved salg og leie av bygget. Ved to av disse prosjektene, begge to boligprosjekter, hevdes det at det grønne taket også har ført til en økt salgsverdi for prosjektet uten at dette kan underbygges videre med noen konkrete tall.

Utfordringer som har oppstått i bygge- og etableringsperioden samt erfaringer fra driftsfasen blir nærmere omtalt under de ulike taktypene de gjelder (se punkt 8.4.3) Adkomst og sikringstiltak: Spørsmål om adkomst og sikringstiltak på takene er besvart i varierende grad. De fleste av takene har lett og sikker adkomst. Sikringstiltak på takene ble ifølge svar på spørreundersøkelsen vurdert som tilfredsstillende, og ekstra sikringstiltak ble ikke satt i verk på noen av takene. Ved befaring viste det seg likevel at det var noen problemer med tilgang til to av de ekstensive grønne takene. En av adkomstene vurderes som tungvint men sikker, den andre var utfordrende å komme seg på og mangler sikringstiltak. Begge takene har problemer med vegetasjonsdekke. Vanskelig adkomst vil gjøre oppfølging av takene ekstra utfordrende.

8.4.3 Evaluering av taktypespesifikke momenter En del momenter som vi har undersøkt i casestudiet har vi valgt å oppsummere mer differensiert og i forhold til de ulike taktypene. Det gjelder vegetasjon og vekst, problemer ved anleggs- og

–  –  –

8.4.3.1 Ekstensive tak Det er seks ekstensive tak som har vært med i casestudiet. Tre av dem er på Østlandet og henholdsvis et tak i Stavanger, Bergen og Trondheim. Alle seks tak er Sedumtak, dvs. det ble etablert en blanding av ulike Bergknapp-arter. Tre av takene inkluderer gang- eller mindre oppholdsarealer.

Vegetasjon og vekst Frodigheten i vekst og takenes estetiske effekt varierer en del blant caseeksemplene. Det finnes både tak med frodige vegetasjonsdekke i god vekst og med høy dekningsevne, men også Sedumtak med dårlig dekning og til og med et tilfelle der vegetasjon har gått helt ut. Befaringene bekrefter og supplerer her funnene fra spørreundersøkelsen.

Det har vært et overraskende funn i casestudiet at tre av Sedumtakene, dvs. halvparten av de undersøkte ekstensive takene, sliter med vegetasjonsdekke. Før mulige årsaker drøftes videre bør det likevel påpekes at spørreundersøkelsen viser at det ved alle de ekstensive takene har blitt registrert problemer med vegetasjonsdekke, også på de tre takene som i dag framstår som frodige.

Årsaker og omfanget av skadene har vært forskjellige og har ikke i alle tilfeller blitt kartlagt eller avklart enda.

Noen av skadene oppstod pga. for mye vann på taket som skyltes for lite fall til sluk eller manglende nødoverløp. Dårlig vekst eller invadering av ugress er andre problemer, som ble nevnt i spørreundersøkelsen. Det tyder på at en viss oppfølging og skjøtsel ville kunne bidra til å lykkes bedre med de ekstensive takene. Vindavblåsing av vekstmattene ble også nevnt som problem i sammenheng med vekstutviklingen i spørreundersøkelsen. Samtaler og befaringer har tydeliggjort ytterligere momenter som kan ha påvirket vegetasjonsutviklingen. Disse omtales nærmere under avsnittet ”Utfordringer i anleggs- og etableringsperioden”.

Etableringsmetoder: Ut fra spørreundersøkelsen samt samtaler med aktørene vet vi at det ble brukt Sedummatter (prefabrikerte vegetasjonsmatter med Bergknapp-arter) for å etablere vegetasjon ved alle de ekstensive takene. Ved et av prosjektene ble det i tillegg på største delen av taket ”sådd” direkte på stedet, eller riktigere sagt Sedumdeler ble spredt utover vekstmediet, som var lagt på taket på forhånd. Dermed ble det brukt en kombinasjon av ulike etableringsmetoder i dette prosjektet. Samtidig er det et av de takene der Sedumdekke framstår som frodig og med god dekningsevne.

Utfordringer i anleggs- og etableringsperiode I spørreundersøkelsen nevnes legging av Sedummatter sent på høsten samt frost som problem for et av de ekstensive takene. Ut fra samtaler med aktørene har det imidlertid vist seg å kunne være et problem ved flere av de undersøkte takene og en mulig grunn for etableringsproblemer for Sedumdekket i disse tilfellene.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 15 |


Similar works:

«1 cheap jerseys china free shipping.1 atlanta falcons jersey cheap.2 authentic cheap nfl jerseys.3 custom packers jersey cheap motels.4 cheap jerseys uk.5 youth football jerseys wholesale.6 pat tillman asu jersey.7 cheap world cup jerseys.8 super bowl jerseys.9 custom mlb baseball jerseys cheap.10 cheap personalized jerseys.11 cheap usa hockey jerseys.12 cheap custom lakers jersey malaysia.13 red wings jersey.14 nba jersey wholesale china.15 wholesale personalized nfl jerseys.16 personalized...»

«meta – carto – semiotics (Vol. 2; 2009) Journal for Theoretical Cartography ISSN 1868-1387 Knowing and guessing: How do 9 year olds approach the meaning of visual signs in weather charts? Maria Papadopoulou (Volos, Greece) papmari@gmail.com Weather charts in the popular media constitute a specific field of semiosis, meaning that they allow procedures of production and transfer of information by means of visual signs which, unlike other semiotic systems, are not firm and standard. The...»

«SPORTRAAD OOSTENDE – ALGEMENE VERGADERING Vergadering dinsdag 28 januari 2014 AANWEZIG Boncquet Rik Sportfunctionaris Deblauwe Arne Schepen voor Sport Poppe Dirk Voorzitter Sportraad Simoens Rudy Zwembadbeheerder Thielens Davy Sportfunctionaris Van de Poel Marc Hoofd van dienst Sport Atletiek Hermes Atletiek Oostende Vermeersch Annemie Jogging Team de Olifant Wallaert Marie-Christine Lefevere Willy Badminton Oostendse Badminton Club Pollen Leanne Versluys Birger Baseball Piranhas Leniere Marc...»

«SPECIAL WORK STUDY MINUTES FEBRUARY 24, 2014 PAGE 1 MINUTES OF THE SPECIAL WORK STUDY SESSION HELD BY THE MOORE CITY COUNCIL FEBRUARY 24, 2014 – 6:30 P.M. The City Council of the City of Moore met at the Moore Public Safety Center, 109 E. Main, Emergency Management Conference Room, Moore, Oklahoma on February 24, 2014 at 6:30 p.m. with Mayor Glenn Lewis presiding. David Roberts Robert Krows Councilman, Ward I Councilman, Ward I Scott Singer Mark Hamm Councilman, Ward II Councilman, Ward II...»

«workingpaper A Methodological Approach to Māori-focused Research November 2009 Sustainable Future Institute Working Paper 2009/02 Mahina-a-rangi Baker Author The Sustainable Future Institute, as part of Project 2058 Commissioned by Report 7: Exploring the Shared Goals of Māori: Working towards a National Sustainable Working paper to support Development Strategy The Sustainable Future Institute has used reasonable care in collecting and presenting Disclaimer the information provided in this...»

«European Available Online at http://iassr.org/journal 2013 (c) EJRE published by Journal of International Association of Social Science Research IASSR Research on ISSN: 2147-6284 Education European Journal of Research on Education, 2014, 2(2), 285-297 DOI: 10.15527/ejre.201426297 The interaction between personality traits, emotional intelligence and environmentally sensitive management: A research on central Anatolian companies Mustafa Şeker a *, Pərviz Rüstamov b, Fatih Yalçın c Abdullah...»

«Annual Consultations with Non-Governmental Organizations 29 June – 1 st July 2009 Palais des Nations – Geneva, Switzerland PARTNER PROFILE In Brief Annual Consultations with Non-Governmental Organizations 29 June – 1 July 2009 Palais des Nations – Geneva, Switzerland PARTNER PROFILE In Brief The purpose of this booklet is to facilitate networking and to help you identify organizations with similar or complementary areas of interest. This initiative stemmed from comments from Partners...»

«Università degli Studi di Cagliari DOTTORATO DI RICERCA Geo-ingegneria e Tecnologie Ambientali Ciclo XXVII TITOLO TESI Produzione di H2 e CH4 da frazioni biodegradabili di rifiuti urbani e da siero lattiero-caseario Settore/i scientifico disciplinari di afferenza ICAR/03 Presentata da: Marco Friargiu Coordinatore Dottorato Prof. Ing. Aldo Muntoni Tutor Prof. Ing. Aldo Muntoni Relatore Prof. Ing. Aldo Muntoni – Dott. Ing. Giorgia De Gioannis Esame finale anno accademico 2013 – 2014...»

«TETRAHEDRAL CURVES J. MIGLIORE∗, U. NAGEL+ Abstract. A tetrahedral curve is a space curve whose defining ideal is an intersection of powers of monomial prime ideals of height two. It is supported on a tetrahedral configuration of lines. Schwartau described when certain such curves are ACM, namely he restricted to curves supported on a certain four of the six lines. We consider the general situation. We first show that starting with an arbitrary tetrahedral curve, there is a particular...»

«SUPPORT DOCUMENT Classroom management strategies to address the needs of Sudanese refugee learners: Support document – Methodology and literature review URSULA BURGOYNE OKSANA HULL This document was produced by the authors based on their research for the report Classroom management strategies to address the needs of Sudanese refugee learners, and is an added resource for further information. The report is available on NCVER’s website: http://www.ncver.edu.au. The views and opinions...»

«ICDM INVITED PRESENTATION Open Source Search: A Data Mining Platform∗ Wray Buntine Complex Systems Computation Group (CoSCo) Helsinki Institute for Information Technology (HIIT) University of Helsinki & Helsinki University of Technology P.O. Box 9800, FIN-02015 HUT, Finland wray.buntine@hiit.fi Abstract Commercial search engines provide a quality service at no cost to consumers thanks to embedded targeted marketing. Despite this, I argue there are still reasons why an open source effort...»

«Value: Love Lesson M1.8 FRIENDSHIP Objective: To stimulate thinking about the effect that caring has on me and on others. To recognise that friends should care for each other. Key Words: cobweb, seaweed, slight, smugglers, specks, spotted, stashed, steep, symbol Curriculum Links: Citizenship & PSHE at KS1: 1a,b,c. 2a,c. 4d. Literacy: Drama Materials Needed: The Manual or copy of lesson plan • Silent sitting exercises from the ‘Introduction’ Manual • CD player • CD 1 track 27 (music...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.