WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 15 |

«KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH Grønne tak Resultater fra ...»

-- [ Page 12 ] --

Ved et av takene der nesten all vegetasjon har gått ut var en hovedårsak mest sannsynlig uheldige klimaforhold i montasjeperioden og etableringstidspunkt for vegetasjon. Sedummattene ble transportert fra Nederland på paller med bil, men på det aktuelle tidspunktet var det ikke klart for legging av vegetasjonsmattene på taket. De måtte derfor lastes av pallene og legges ut på bakken, siden Sedummatter ikke tåler å bli liggende stablet. Nettopp i denne perioden kom de første frostnettene, dvs. plantene var stresset allerede før de var ferdig montert på taket. Dessuten var værforholdene også utfordrende etter legging av Sedummattene.

I et annet tilfelle ble det benyttet en velprøvd oppbygging av Sedummattene, og med en blanding av sju Sedumarter for å gi plantedekke et spill, variasjon og en robusthet. Likevel opplevde man en omfattende plantedød som var nærmest total våren etter. Aktørene er i full sving med å prøve ut 81 nye løsninger for å få til ny og bedre plantevekst. Ni forskjellige forsøk pågår på taket, men resultatene vil først foreligge til neste år og det er derfor for tidlig å konkludere.

Likevel vet vi at det grønne taket ble montert litt ut på høsten, og at det i de etterfølgende fem månedene kom en meget stor nedbørsmengde på ca. 3000 mm, dvs. før rotsystemet hadde fått tid til å etablere seg. Lagoppbyggingen av den grønne påbygningen inneholdt også et sjikt med antatt normal dreneringsevne. Dette ble undersøkt i ettertid og bekreftet at dreneringsevnen i seg selv skulle være god nok. Det kan dermed tenkes at kombinasjonen av til tider høyt fuktnivå samt en vedvarende og lang våt tid i perioden før røttene hadde etablert seg, er en vesentlig del av årsaken til problemene.

Ved et annet tak fikk vi muntlig informasjon om en tørkeperiode i etableringstiden, noe som også kan ha ført til de synlige skadene i Sedumdekket der.

Det er registrert vannlekkasje ved to av de ekstensive takene. Bare en av dem ble nevnt i spørreundersøkelsen. Tidspunktet for vannlekkasjen er ikke presisert og skadetype ukjent for det ene tilfellet. Ved det andre taket har vannlekkasjen oppstått i forbindelse med sluk og nedløp fra taket uten at det er utredet noe mer.

Skjøtsel, vedlikehold og tilgjengelighet Selv om ekstensive grønne tak trenger lite oppfølging, bør det foretas noe skjøtsel og vedlikehold.

Svarene i spørreundersøkelsen tilsier at det bare er halvparten av de ekstensive takene som har blitt skjøttet. To av disse skjøttete takene har hatt problemer med vegetasjonsdekket og vi antar at skjøtselstiltakene ble foretatt i den forbindelsen uten at undersøkelsen gir svar på type tiltak. Det tredje prosjektet lukes og gjødsles jevnlig og framstår som frodig, men viser ved befaring forholdsvis mye ugress som konkurrerer med den opprinnelige vegetasjonsdekken. Her er det i følge spørreundersøkelsen et sprik mellom forventningene til skjøtselskostnader og det behovet som faktisk oppstår.

Ved de tre andre ekstensive takene har det ikke blitt gjennomført noe skjøtselstiltak, selv om to av dem klassifiseres i spørreundersøkelsen som i god vekst. Svarene og befaring viser i liten grad korrelasjon mellom god vekst/dårlig vekst av vegetasjon og gjennomført skjøtsel ved de ekstensive takene. Befaringene tilsier likevel at det også ved de ikke skjøttete takene bør gjennomføres tiltak for å sikre eller oppnå god vekst i framtiden. Det gjelder bl.a. noe luking av ugress for å påvirke utvidet oppslag og dermed utkonkurrering av Sedumdekket eller skade på takmembran. Noe gjødsling kan hjelpe til å oppnå frodigere vekst ved skrinne Sedumtak. Likevel er det viktig med en situasjonstilpasset dosering.

Utover spørreundersøkelsen har befaringene også vist at det er viktig med jevnlig kontroll og rengjøring av slukene, slik at ikke vannet blir stående på taket på grunn av ikke fungerende sluk.

For å kunne gjennomføre disse drifts- og skjøtselstiltakene er lett og sikker tilgjengelighet avgjørende. Noe som ikke i alle tilfeller er ivaretatt. Se også avsnitt om adkomst og sikringstiltak under pkt.8.4.1.

8.4.3.2 Intensive tak Det er to intensive tak som har vært med i casestudiet og som ligger i henholdsvis Oslo og Trondheim. Dermed representerer disse to takene ulike klimaforhold. Begge er frodige takhager med en del oppholdsareal.

82 Vegetasjon og vekst Det er brukt variert vegetasjon av både stauder, busker og klatreplanter i begge prosjektene, samt områder med bruksplen. En av takhagene har plantefelt med prydgress. På begge takene finnes det i tillegg noen småtrær til tross for relativ tynt lag med vekstjord (henholdsvis 30 og 40 cm).

Småtrærne viser begrenset tilvekst under disse forholdene, men gir en viss høyde og romlig struktur på takene.

De intensive takene viser med opptil 30 og over 30 arter en større variasjon i plantesammensetning enn ved de ekstensive takene. Ved begge tak har landskapsarkitekter prosjektert og bestemt artsvalget. I et av prosjektene ble det i tillegg tilknyttet en botanisk rådgiver.

Begge takhagene er frodige og i god vekst og mye av vegetasjon, som opprinnelig ble plantet, finnes der fortsatt. Det gjelder spesielt det taket der botanisk rådgiver var involvert.

Ved det andre taket nevnes det noen problemer med det opprinnelige artsvalget, som ifølge spørreundersøkelsen viste seg å ikke være godt nok tilpasset vekstvilkårene på taket. Det gjelder tynne vekstlag samt sol- og skyggeforholdene på stedet. Høyere bygningsdeler rundt en takhage kan også by på utfordringer for vegetasjon på taket, som dette prosjektet viser. Både uttørking pga.

vindturbulenser og tørkeproblemer i plantebed, som ligger i regnskyggen av bygninger eller takutstikk, har blitt nevnt ved denne takhagen.

Noe av vegetasjon på dette taket ble plantet i opphøyde plantekasser, sannsynligvis for å kunne øke tykkelsen av vekstmediet i disse områdene. Svar til spørreundersøkelsen tyder på at slike opphøyde kasser kan generere etableringsproblemer for tilgrensende gressarealer på skyggesiden av kassene.

Den andre takhagen har jevnere overgang mellom gressarealer og bed med tykkere jordlag og det har ikke blitt oppdaget eller referert lignende problemer der.

Dekningsevne av vegetasjon på de to takene har også vært varierende. Mens markdekkende stauder på det ene taket sørger for en tett vegetasjonsdekke, ble det nevnt problemer med for stor planteavstand i starten for det andre taket. Tett plantedekke er en viktig forutsetning for å minimere skjøtselstiltak.

Vegetasjon ble ved begge tak plantet jfr. spørreundersøkelsen. Det nevnes i tillegg bruk av vegetasjonsmatter, noe som tyder på at det ble brukt ferdigplen på takenes bruksplenarealer.

Utfordringer i anleggs- og etableringsperiode Ved begge de intensive takene oppstod det problemer ved anlegg av grønt tak. I det ene tilfelle nevnes det en vannlekkasje, der den vanntettende membran ble skadet under anleggsperioden.

Dette ble utbedret og førte til forsinkelser ved anlegging av det grønne taket.

Ved det andre taket var byggets bærekonstruksjon dimensjonert for lite i forhold til et intensivt grønt tak. Vekstlaget måtte bli tynnere enn ønsket og bedene blitt plassert i forhold til bæresøylene og ikke hvor det var utformingsmessig ønsket. I tillegg ble en botanisk rådgiver engasjert for å kunne opprettholde det tiltenkte vegetasjonspreget, ved å beskrive en spesiell jordblanding og velge plantearter som var tilpasset disse ekstreme vekstvilkårene. Det ble av den grunn også installert vanningsanlegg. Dette vanningsanlegget ble frostsprengt første vinteren og er senere ikke reparert.

Ved et av takene oppstod det ifølge spørreundersøkelsen problemer med vegetasjon i starten. En del av plantene måtte skiftes ut og erstattes med andre arter. Det nevnes at artsvalget ikke var tilstrekkelig tilpasset vekstvilkårene på taket, som en av årsakene. Som nevnt tidligere ble også spesielle lokalklimatiske forhold med mye skygge, vindturbulenser og områder i regnskygge trukket fram og førte til etableringsproblemer. Skjøtsel og faglig oppfølging av denne takhagen har generert en del erfaringer og ser ut til å ha bidratt til at vegetasjon er i god vekst der i dag.

83 Vedlikehold og skjøtsel Begge takhagene er godt skjøttet av henholdsvis fagpersoner med grøntfaglig kompetanse eller beboerne selv.

Det har vært behov for vanning på begge takene for å sikre god vegetasjonsutvikling. Det er bl.a.

tynt vekstlag i forhold til type vegetasjon (stauder, busker) og ekstra tørre områder pga. vanskelige lokalklimatiske forhold, som har gjort dette nødvendig. Begge tak har vannuttak, men ikke noen av takene har et vanningsanlegg. Vanningsanlegg kan være både tids- og kostnadsbesparende på sikt og bør vurderes ved planlegging av intensive tak generelt og spesielt når plantebed skal legges tett inntil fasader.

I tillegg til vanning har det ifølge spørreundersøkelsen blitt gjennomført både luking, gjødsling, beskjæring og utskifting av planter ved et av de intensive takene. Tilstand av vegetasjon ved befaringen av det andre taket tilsier, at det lukes og gjødsles noe her også, selv om vi ikke har fått opplysninger om det. Likevel finnes det her noe oppslag av småtrær og ugress i randsonen av taket, som på sikt både kan utkonkurrere prydgresset og skade membranen og derfor bør fjernes.

Ved ett av takene ble vekstmediet dekket med et lag av singel 15-25 mm. Dette har vært et skjøtselstiltak for å minimere uttørking og behov for luking og har ifølge aktørene gitt gode resultater. Det fører også til tidligere start på vekstsesongen ved at singelen varmes fortere opp av vårsola.

Selv om casestudiet har gitt lite informasjon om kostnader har vi fått et eksempel for kostnader til skjøtsel og vedlikehold ved intensive tak. For en velfungerende takhage på størrelse ca. 2000 m2 koster det ca. kr 130.000 pr. år inklusive noen utskiftinger. I tillegg kommer andre driftsoppgaver med tilhørende kostnader til snørydding og strøing av gangarealer samt vedlikehold av f.eks.

treplattinger og utemøbler.

8.4.4 Viktige funn En viktig observasjon i dette prosjektet har vært at for tre av seks Sedumtak har det oppstått omfattende problemer med vegetasjonsdekke i form av svært dårlig vekst og/eller større områder der plantene er døde. Det krever ekstra behov for etterarbeider, medfører uønskede kostnader og kan gi grønne tak av denne typen et frynsete rykte. Det er derfor viktig å lære mest mulig om hva som mest sannsynlig har gått galt.

Årsakene kan være mange, selv om skadene synliggjøres i vegetasjonsdekket. Skadene kan skyldes ulike parametre ved både vekstmaterialet og vekstvilkårene. Klimaforskjeller kan være med i bildet, og spesielt klima med mye nedbør, både store enkelthendelser og lange våte perioder, ser ut til å by på utfordringer. Likevel er de takene som sliter i større omfang med vegetasjonsdekke geografisk spredt, noe som tyder på at det må være andre forhold også som er med i bildet.

Mye tyder på at etableringsperioden spiller en viktig rolle her, både når det gjelder tiden av året der vegetasjon skal etableres, forhold på byggeplassen, aktuell værsituasjon med mer. Erfaringene fra casestudiet taler for at Sedumtak helst bør være etablert før perioder med mye regn og etterfølgende frostperioder. Ved en tendens til økende nedbørsmengder i framtiden vil det være ekstra viktig å unngå å legge ut vekstmattene sent i vekstsesongen.

En ytterligere faktor av betydning er drenslaget og om det fungerer godt nok. Den viktige etableringstiden med god vanntilgang den første tiden, fordrer også god dreneringsevne, slik at ikke vegetasjonsdekke blir stående med røttene i vann over lengre tid. Det forutsetter også at slukene fungerer som de skal.

84 Alder av takene kan også ha noe å si. Det er påfallende at det er de yngste takene som har problemer med vegetasjonsdekket.

Det gledelige av funn vi har gjort i dette casestudiet, er at de to eldste ekstensive takene som er henholdsvis 5 og 10 år gamle, har vist et godt utviklet Sedumdekke i den samme perioden.

Hvis man legger omsorg, tid og penger i etableringstidspunktet og etableringsfasen, har vi stor tro på at Sedumtak har gode vilkår i landet vårt.

Det gjelder også intensive tak selv om to tak, som vi har undersøkt i dette casestudiet, i utgangspunktet er for få for å kunne generalisere og trekke noen konklusjoner for denne typen grønt tak under norske forhold. Begge undersøkte takhagene har vært frodige og vellykket. Likevel har de tydeliggjort en del momenter i forhold til vegetasjonsdekke.

Riktig artsvalg i forhold til de spesielle vekstvilkårene på taket er en viktig forutsetning for et vellykket resultat. Her viser det seg behov for mer utredning og forskning.

Vanningsanlegg med fuktighetsfølere vil være god investering for intensive tak, slik at skjøtselsresursene kan kanaliseres der de trengs i større grad, spesielt der man leier hjelp av grøntfaglig personale.

Fordrøyningseffekten ved grønne tak skulle være et fokus i dette casestudiet. Undersøkelsen viser likevel at fordrøyningseffekten har vært viktig for kun to av takene. Minst like viktige grunner for valg av grønne tak har vært estetisk verdi, høyere salgsverdi og miljøgevinster. Det viser seg dessuten at de grønne takene vurderes av flere å ha stor verdi for menneskelig trivsel. Det gjelder så vel intensive som ekstensive tak.

8.5 Datasimulering av de grønne takenes fordrøyningseffekt

8.5.1 Datasimuleringer av grønne taks fordrøyningseffekt I denne delen av rapporten har vi forsøkt å simulere fordrøyningseffekten av 3 av takene beskrevet i Tabell 8.1; Evje skole, Alnasenteret, Norsk gjenvinning, og Platous gate i tillegg har vi simulert avrenning fra et grønt tak der det finnes målinger (Braskerud, 2010). Tilgjengelige modeller for å simulere avrenning fra grønne tak er begrenset, så et viktig formål med bidraget til denne rapporten er å teste eksisterende modeller for å undersøke deres potensial for å estimere fordrøyningseffekt og hvor det er behov for videreutvikling av disse.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 15 |


Similar works:

«Committee for Social Development OFFICIAL REPORT (Hansard) Budget 2015-16: Department for Social Development 4 December 2014 NORTHERN IRELAND ASSEMBLY Committee for Social Development Budget 2015-16: Department for Social Development 4 December 2014 Members present for all or part of the proceedings: Mr Alex Maskey (Chairperson) Mr Mickey Brady (Deputy Chairperson) Mr Jim Allister Ms Paula Bradley Mr Gregory Campbell Mr Maurice Devenney Mr Stewart Dickson Mrs Dolores Kelly Mr Fra McCann Mr...»

«T H E O RD E R for celebration of H O LY M A S S according to divine worship t he mi s sal As Used in the Ordinariates Established under the Apostolic Constitution Anglicanorum Cœtibus =+ + ç + Saint Gregory the Great Church A Community of the Personal Ordinariate of the Chair of Saint Peter VT ·VNVM · S I N T: THAT THEY MIGHT BE ONE WELCOME tO Saint GrEGOry thE GrEat, a Roman Catholic community of the Personal Ordinariate of the Chair of Saint Peter. The Ordinariate was established by Pope...»

«Programme IAC 2015 12 – 16 October 2015 Jerusalem IAF Global Networking Forum 66th IAC Small Dulzin Room ICC Congress Centre IAF Global Networking Forum Programme 2015 GNF Official Sponsors GNF bb 2015 GNF Official Partners 66th IAC 12 16 October 2015 1 IAF Global Networking Forum Programme Monday, 12 October 15:00 15:15 GNF Opening Message from the President of the International Astronautical Federation (IAF) The motto ‘Connecting Space People’ is guiding the development of strategic...»

«Egress and Mobilization of Hematopoietic Stem and Progenitor Cells: A Dynamic Multi-facet Process ∗ ∗ Kfir Lapid, Chen Glait-Santar, Shiri Gur-Cohen, Jonathan Canaani, Orit Kollet and Tsvee Lapidot#, Department of Immunology, Weizmann Institute of Science, Israel ∗ These authors contributed equally to this work Abstract Hematopoietic stem and progenitor cells (HSPCs) continuously egress out of the bone marrow (BM) to the circulation under homeostatic conditions. Their enhanced...»

«Penny Long Marler on Pastors Helping Each Other Thrive By Tracy Schier Readers of a certain age recall the song “People who need people are the luckiest people in the world.” Lilly Endowment’s Sustaining Pastoral Excellence (SPE) Peer Learning Project provides an ecclesial variation on that theme: “Pastors who need other pastors are the luckiest people.” As part of Lilly Endowment’s ongoing emphasis on strengthening pastoral leadership, SPE began in 2002. Over more than a decade...»

«THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. If you are in any doubt as to any aspect of the proposals referred to in this document or as to the action you should take, you should consult your stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or other professional adviser authorised under the Financial Services and Markets Act 2000 immediately. If you sell or have sold or otherwise transferred all of your ordinary shares in Aldermore Group PLC, please pass this document,...»

«The Science of Pet Safety® 1.800.324.3659 www.CenterForPetSafety.org September 7, 2013 Center for Pet Safety 2013 Harness Crashworthiness Study Summary Report Sponsored by Subaru of America Lindsey A. Wolko Center for Pet Safety Scope In 2013 the Center for Pet Safety (CPS) and Subaru of America formed a partnership to further the CPS 2011 Harness Crashworthiness Pilot Study (size: Large) and evaluate the overall performance of harness products claiming “testing”, “crash testing” or...»

«Volume 21, Number 4, December 2015 Copyright © 2015 Society for Music Theory Andrew I. Aziz NOTE: The examples for the (text-only) PDF version of this item are available online at: http://www.mtosmt.org/issues/mto.15.21.4/mto.15.21.4.aziz.php KEYWORDS: Chopin, sonata form, concerto, Schubert, Type 2, resetting of the formal compass ABSTRACT: This study examines the evolving use of sonata form by Chopin, with specific focus on the ways that formal innovations in his early sonatas (opp. 4 and 8)...»

«Maderas. Ciencia y tecnología 18(1): 207 226, 2016 ISSN impresa 0717-3644 ISSN online 0718-221X DOI: 10.4067/S0718-221X2016005000020 CHARACTERIZATION OF SORPTION BEHAVIOR AND MASS TRANSFER PROPERTIES OF FOUR CENTRAL AFRICA TROPICAL WOODS: AYOUS, SAPELE, FRAKE, LOTOFA Merlin Simo-Tagne1,♠, Romain Rémond2, Yann Rogaume2, André Zoulalian3, Patrick Perré4 ABSTRACT This study provides the sorption isotherm, its hysteresis and their mass transfer properties of four Central Africa Tropical woods...»

«St. George Greek Orthodox Church 30 East Forge Road Media, PA 19063-4345 Telephone: 610-459-0366 FAX: 610-459-1015 Email: office@stgeorgemedia.org FrAnastasios@stgeorgemedia.org Volume 30, Issue 6 Check the St. George website for the most up to date information June/July 2016 THE TWELVE APOSTLES—JUNE 30th Simon, Peter Born in Bethsaida in Galilee, he was a fisherman and was named by Jesus Christ Cephas (in Greek, Peter), and called to be a fisher of men, an Apostle. In all lists of the Twelve...»

«BOARD OF SELECTPERSON MEETING May 1, 2014, 7:00 p.m. Rumford Falls Auditorium PRESENT: Chairperson Gregory Buccina, Vice-Chairperson Jeffrey Sterling, Selectperson Bradford Adley, Selectperson Jolene Lovejoy, Selectperson Frank DiConzo, Town Manager John Madigan, Jr. ATTENDEES: Candice Casey, Chris DeSalle, Tonia DeSalle, Randall Smith, Bromley Cook, Maureen Cook, Thomas Fallon, Robert Chase, Amanda Houston, Bruce Farrin, Mia Purcell, Stacy Carter, Terry Karkos, Dieter Kreckel, Jennifer Kreckel...»

«MÁV abused its dominant position on the rail freight transport market MÁV applied various abusive practices in order to jeopardise the benefits of liberalization on the rail freight transport market and to defend its market position against new entrant private railway undertakings. A fine of HUF 1 billion was imposed on MÁV. Gazdasági Versenyhivatal (hereinafter GVH; the Hungarian Competition Authority) investigated the conduct of earlier railway monopolist Magyar Államvasutak ZRt....»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.