WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 ||

«KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH Grønne tak Resultater fra ...»

-- [ Page 15 ] --

9.3 Videre forsknings- og utredningsbehov I forbindelse med dette prosjektarbeidet har vi sett at det for flere fagområder er betydelige usikkerheter og manglende tilgjengelig kunnskap. I det etterfølgende vil vi derfor peke på noen ulike tema. I denne sammenheng vil det være nyttig å begynne å bygge opp en prosjektdatabase over grønne tak i Norge.

9.3.1 Videre forskningsbehov om bygningsmessige aspekter Brannteknisk avklaring For bedre dokumentasjon av sedumtaks branntekniske egenskaper bør det vurderes å utføre supplerende prøver i hht ENV 1187, test 2, der virkningen av langtids kondisjonert sedum undersøkes og sammenliknes med resultater fra dagens praksis der 2-3 ukers kondisjonering benyttes.

Avklaring for å hindre vindavblåsninger SINTEF Byggforsk og Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) sin vurdering er at ekstensive tak der vindsuget i rand- eller hjørnesoner overstiger 3,75 kN/m² bør sikres mot vindavblåsning. I rand- og hjørnesoner mot parapet kan dette gjøres ved at sedummattene erstattes med ballast av et minimum 500 mm bredt belte med 50 mm tykke betongheller eller med et 50 mm tykt lag singel med diameter 16 - 32 mm. Ballasten legges gjerne litt utpå sedummatten så vinden ikke så lett får tak i denne.

9.3.2 Videre forskningsbehov om fordrøyningseffekt For å si noe om grønne taks funksjon i ulike norske klimaområder mener vi det er nødvendig å se på hvordan frost og snødekke på takene innvirker på avrenningen. Det er kun funnet en publikasjon som er inne på dette, Teemusk (2007), men den tar ikke for seg dette temaet særlig grundig.

Det er det grønne takets evne til å redusere intensiteten i avrenningen som er avgjørende for om avløpssystemet klarer å håndtere overvannet ved intense nedbørsmengder. Å kartlegge hvordan ulike vekstmedier og ulik oppbygging av det grønne taket påvirker takets evne til å redusere avrenningsintensiteten ved gjentatte intense nedbørsmengder mener vi vil være viktig.

9.3.3 Videre forskningsbehov om vegetasjonsmaterial og vekstvilkår På bakgrunn av erfaringene fra casestudiet ser vi behov for videre FoU-arbeid i forhold til både vegetasjonsmaterial, sammensetting og lagoppbygging.

Vegetasjonsmaterial og artssammensetting for ekstensive tak bør studeres nærmere for norske forhold. Det bør prøves artssammensettinger som er mer robuste, dvs. både prøve kombinasjon med andre vekster enn sedum (kombinasjon med gress og stauder m.m.) og prøve norsk vekstmateriale. I tillegg vil det være relevant å undersøke potensial av hjemmelige arter for bruk på grønne tak.

Samtidig bør utvikling og produksjon av norske/nordiske plantesammensettinger støttes. Dette vil gjelde både vegetasjon for ekstensive, semi-intensive og intensiv tak.

Det vil være viktig å utrede hva dårlig etablert vegetasjonsdekke på noen av takene kan skyldes.

98 Mye tyder på at etableringsfasen har en stor betydning for at vegetasjonsdekket på grønne tak skal bli vellykket. Derfor er det viktig å utrede og skaffe mer kunnskap om etableringstidspunkt på året, etableringsmetoder og nødvendig etableringsperiode av ulike grønne tak og under ulike klimatiske forhold.

Takenes lagoppbygging og spesiell utforming og dimensjonering av takets vannlagrende og drenerende lag har stor betydning for god plantevekst dvs. forsyning av plantene med vann og oksygen og dermed et velfungerende grønt tak. På bakgrunn av erfaringene fra casestudiet ser vi behov for å undersøke en bredere palett av ulike materialer og produkter som finnes på markedet og å studere deres effekter under norske forhold. Dessuten bør det forskes på nødvendig dimensjonering av disse lagene i forhold til ulik klima i landet og forventete klimaendringer slik at vannlagrende og drenerende lag kan fungere optimalt.

9.3.4 Videre forskningsbehov om andre effekter ved grønne tak Grønne tak sies å ha også andre vesentlige fordeler ut over estetiske og rekreasjonsmessige verdier og fordrøyning. Det kan være CO2-fangst (plantene forbruker CO2 gjennom fotosyntesen), støvbinding og for eksempel lydisolering og varmeisolering og også gi gunstige betingelser for å øke takbeleggets (membranens) levetid. Flere av disse deltemaene kan undersøkes videre under norske forhold, og for å finne betingelsene for at disse gunstige effektene skal oppnås.

Å studere grønne taks effekt på energibruken i bygg under norske forhold er viktig. Dette er studert i andre land, men under noe annen byggeskikk med mindre varmeisolasjon enn i Norge og under litt andre klimatiske forhold. Våre nye bygg med stor isolasjonstykkelse vil sannsynligvis ikke ha samme nytte av den tilleggseffekten for eksempel et ekstensivt grønt tak har på varmeisolasjonsevnen eller på kjøleeffekten sommerstid. På eldre bebyggelse, fra en tid hvor man brukte mindre isolasjon, kan dette også være interessant i Norge. Da må det grønne taket ettermonteres, og takene må undersøkes for å kunne tåle denne ekstra vektpåkjenningen.

Litteraturstudier viser at grønne tak har en reduserende effekt på mengden svevestøv. Dette gjelder både tungmetaller, PAH og andre luftbårne partikler. Svevestøvet fanges opp av planten og bindes enten i plantematerialet eller føres ned i vekstmediet når det regner. Det grønne takets evne til å fange svevestøv avhenger av hvilke type planter som benyttes; høye, lave, det totale bladarealet, glatte eller ru blader og andre forhold. For fangst av tungmetaller og PAH har også vekstmediets pH, permeabilitet og filtreringsevne en betydning. I tillegg har grønne tak en reduserende effekt på luftas innhold av svoveldioksid, nitrogenoksid.

De fleste publikasjonene vi har funnet om temaet var fra Mellom-Europa og USA, og noen studier viser ganske store prosentvise reduksjoner i luftas innhold av svevestøv. Hvor stor effekten vil være i vårt klima er vanskelig å si og er noe vi gjerne skulle ha studert nærmere, og da spesielt hvordan vi kan få best mulig effekt i vinterhalvåret.

9.4 Hovedkonklusjon Dette kunnskapsinnhentingsprosjektet om grønne tak har gjort det mulig å samle mye av den kunnskap og erfaring som eksisterer om grønne tak i Norge og Norden i dag. Det finnes mye kunnskap, men den sitter spredd i flere forskjellige fagmiljø, noe det må tas hensyn til i planlegging og gjennomføring ved at de forskjellige aktørene involveres tidlig. Vi ser like vel et behov for videre forskning og utredning, og vi har gitt innspill om noe av det vi mener er viktig i den sammenheng.

–  –  –

Viktige generelle referanser:

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift – TEK 10) Guidelines for the Planning, Construction and Maintenance of Green Roofing. English version.

Edition 2008. Forschungsgesellshaft Landschaftsentwicklung Landshaftsbau e.V: (FLL) Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m., Arbeidstilsynet

Mer informasjon om fordrøyningseffekt:

Bengtsson L., "Peak flows from thin sedum-moss roof", Nordic Hydrology Vol 36 No 3 pp 269– 280, 2005.

Braskerud B. C., "Detention of Heavy Rain on an Extensive Norwegian Sedum Roof ", World Green Roof Congress 15-16 September 2010, London U.K Busklein J.O., "Urbanisering - Grønne tak i urbane strøk. Feltforsøk avrenning.", SBF IN F09416, 2009 Busklein J.O., "Grønne tak", Overvannshåndtering i urbane områder, Tekna-seminar, Oslo 6. – 7.

april 2011 Busklein J.O., Thodesen B. O, Balmand E., " Testing of Leca’s® Attributes and Use in Green Roofs Solutions. Water retention." SBF 2012 F0254, Trondheim 2012 DeNardo J. C., Jarrett A. R., Manbeck H. B., Beattie D.J., Berghage, R.D., "Stormwater mitigation and surface temperature reduction by green roofs", Trans. ASAE, 48 (4) (2005), pp. 1491–1496 Dunnett N., Nagase A., Booth R., Grime P, "Influence of vegetation composition on runoff in two simulated green roof experiments", Urban Ecosystems, 2008, Volume 11, Number 4, Pages 385Köhler M., Schmidt M., Grimme F., Laar M., Gusmão F., "Urban water retention by greened roofs in temperate and tropical climate", First published on the 38th IFLA World Congress (International Federation of Landscape Architects), Singapore 2001 Mentens J., Raes D., Hermy M., "Green roofs as a tool for solving the rainwater runoff problem in the urbanized 21st century?", Landscape and Urban Planning 77 217–226, 2006 Nagase A., Dunnett N., "Amount of water runoff from different vegetation types on extensive green roofs: Effects of plant species, diversity and plant structure", Landscape and Urban Planning Volume 104, Issues 3–4, 15 March 2012, Pages 356–363 Stovina V., Vesuvianoa G., Kasminb H., "The hydrological performance of a green roof test bed under UK climatic conditions", Journal of Hydrology, Volumes 414–415, 11 January 2012, Pages 148-161

Teemusk A., Mander Ü., "Rainwater runoff quantity and quality performance from a greenroof:

The effects of short-term events", Ecological Engineering 30 (2007) 271–277 Thodesen B., Busklein J.O., "The passive green roof: The micro and macro of energy effiency and climatic adaptability", 16th International passive house conference 2012, Hannover

–  –  –

Villarreal E, Bengtsson L., "Response of a Sedum green-roof to individual rain events", Ecological Engineering 25 1–7, 2005

SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer:

Byggforskseriens 525.002 Takkonstruksjoner. Valg av taktype og konstruksjonsprinsipper. 2007 Byggforskseriens 525.207 Kompakte tak. 2007 Byggforskseriens 525.306 Terrasser med beplantning på bærende betongdekker. 2009 Byggforskseriens 525.933 Sikringsutstyr for arbeid på tak. SINTEF Byggforsk. 2007 Byggforskseriens 544.202 Takfolier. Egenskaper og tekking. 2011.

Byggforskseriens 544.203 Asfalt takbelegg. Egenskaper og tekking. 2011.

Byggforskseriens 544.204 Tekking med asfaltr takbelegg eller takfolie. Detaljløsninger. 2008.

Byggforskseriens 544.206 Mekanisk feste av asfalt takbelegg og takfolie på flate tak. 2005.

Byggforskseriens 544.803 Torvtak. 2009 Byggforskseriens 544.823 Sedumtak. Under arbeid høsten 2012.

Byggforskseriens 725.118 Skader i kompakte tak. 2012 Byggforskseriens 744.803 Tradisjonelle torvtak. 2007

TPF informerer (se www.tpf-info.org):

TPF informerer nr. 5. Festing av fleksible takbelegg. Dimensjonering og utførelse. Februar 2010.

TPF informerer nr. 6. Branntekniske konstruksjoner for tak. Juni 2011.

TPF informerer nr. 7. Dampsperrer i tak. Revisjon 2012 pågår.

TPF informerer nr. 9. Temaveileder om flate tak. Juli 2008.

Kilder til kapittel 2 Lov og regelvekt:

NOU nr 10 ”Tilpasning til eit klima i endring. Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensar av klimaendringane” Plan og bygningsloven (pbl) med tilhørende Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift – TEK), TEK 10

København kommune:

http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/GroenneOmraader/GroenneTage.aspx Malmö by, Lund kommune: www.miljobyggprogramsyd.se

Oslo kommune, byøkologisk program 2011-2026:

http://www.miljo.oslo.kommune.no/miljopolitikk_og_miljostyring/miljopolitikk/ Bærum kommune, Fornebu: FoU-prosjekt ”Åpne overvannsløsninger, erfaringer og anbefalinger” (Statsbygg 2004).

Kilder til kapittel 5 Vegetasjon og vekstvilkår:

Burén, T. Sedum och andra fetbladväxter. 2002. Augustenborg Botaniska Takträdgård. Malmö, Sverige.

Cronberg, N. Mossor på gröna tak. 2001. Augustenborg Botaniska Takträdgård. Malmö, Sverige.

Hopkins, G. & Goodwin, C. Living arhitecture: green roofs and walls.2011. Collingwood, Vic.:

CSIRO Publications Dunnett, N. & Kingsbury, N. Planting green roofs and living walls.2008. Portland, Oregon.

–  –  –

Leverandører : Zinco, Vitalvekst, Veg Tec Cantor, Steven L. Green. Roofs in Sustainable Landscape Design 2008 Adam Paruch, Bioforsk, muntlig meddelt okt 2012.

http://www.naturligbyggeri.no/majobo/majobo.html Kilder til kapittel 8.5 Case studies – modellering av fordrøyningseffekt Davies, J., Beven, K, (2012) Comparison of a Multiple Interacting Pathways modell with a classical kinematic wave subsurface flow solution, Hydrological Sciences Journal, 57(2) 203-216 French, H.K. and Van der Zee (1999) Field scale observations of small scale spatial variability of snowmelt drainage and infiltration, Nordic Hydrology, 30: 166-176 French, H.K., Van der Zee, S.E.A.T.M. and Leijnse, A. (1999) Differences in gravity dominated unsaturated flow during autumn rains and snowmelt, Hydrological processes 13, 17: 2783-2800 Jansson, P.-E., Karlberg, L., 2004 Coupled Heat and Mass Transfer Model for Soil-Plant Atmosphere Systems. COUPModel Manual, Land and Water Resources Engineering, Royal Institute of Technology, Stockholm, Jetten, V. (2002). LISEM user manual, version 2.x. Draft version January 2002. Utrecht Centre for Environment and Landscape Dynamics, Utrecht University, The Netherlands. pp48.

Voss, C. I., and Provost, A.M., 2002 (Version of September 22, 2010) SUTRA, A model for saturated-unsaturated variable-density ground-water flow with solute or energy transport, U.S.

Geological Survey Water-Resources Investigations Report 02-4231, 270 p.

102 SINTEF er Skandinavias største forskningskonsern. Vår visjon er «Teknologi for et bedre samfunn».

Vi skal bidra til økt verdiskapning, økt livskvalitet og en bærekraftig utvikling. SINTEF selger forsk­ ningsbasert kunnskap og tilhørende tjenester basert på dyp innsikt i teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt og Norges viktigste formidler av forskningsbasert kunnskap til bygge­ og anleggsnæringen. Vi skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, spesialrådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling.

Våre publikasjoner omfatter Byggforskserien, Byggebransjens våtromsnorm, håndbøker, rapporter, faktabøker og beregnings­ og planleggingsverktøy.

Teknologi for et bedre samfunn www.sintef.no

Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 ||


Similar works:

«8 Wednesday 8th June 2016 Birthdays in June “Happy Birthday to you. Tatton Park are holding an Art Competition with a Roald Dahl theme! This ties in with Penguin publishers re-release of 15 Dahl titles Monty Armstrong with new dust jackets to celebrate this important centenary year. Jamie-Leigh Marsden As a school, we can enter just three children’s work into the Noah Wadsworth competition, so put your creative skills to work and design your own Alannah Anstey front cover for a Roald Dahl...»

«CONFERENCIA CIDH PACTO DE SAN JOSÉEN EL MARCO DE LA OEA Guayaquil, 11 de marzo de 2013 Ciudadanas y ciudadanos de la República del Ecuador, de la Patria Grande y del mundo entero que nos están siguiendo por diversos medios de comunicación, Internet, etcétera, alrededor de todo el planeta. ¡Qué bueno! Qué bueno que sigan estas discusiones, porque son fundamentales para el futuro de nuestra América y para algo que 1 todos, toda persona de buena voluntad, de buen corazón va a defender...»

«INDEX: Page First Annual Report / Introduction 1 1963-64 2 1964-65 3 1965-66 4 1966-67 5 1967-68 6 1968-69 7 1969-70 9 1970-71 10 1971-72 12 1972-73 13 1973-74 14 1974-75 16 1975-76 17 1976-77 18 1977-78 20 1978-79 21 1979-80 23 1980-81 25 Formation of the Rotary Club of Knoxfield 27 1981-82 28 1982-83 30 1983-84 32 1984-85 34 1985-86 35 1986-87 37 1987-88 39 1988-89 41 1989-90 42 1990-91 44 1991-92 46 1992-93 48 1993-94 49 1994-95 51 1995-96 53 1996-97 55 1997-98 57 1998-99 59 1999-2000 61...»

«Minaret Chapter 1 Bism Allahi, Ar-rahman, Ar-raheem I’ve come down in the world. I’ve slid to a place where the ceiling is low and there isn’t much room to move. Most of the time I’m used to it. Most of the time I’m good. I accept my sentence and do not brood or look back. But sometimes a shift makes me remember. Routine is ruffled and new start makes me suddenly conscious of what I’ve become, standing in a street covered with autumn leaves. The trees in the park across the road are...»

«Dirección General de Desarrollo Minero Municipio Cadereyta Superficie 294.1 Hectáreas Mineral Au, Ag, Pb, Zn Explicación Capital Proyecto Minero Carreteras principales Carreteras Municipales División Municipal PROYECTO “SAN JUAN NEPOMUCENO”, QRO.INDICE Minerales de Interés.. 2 Datos Generales.. 2 Localización y Acceso.. 3 Geología.. 3 Mineralización.. 6 Obras Mineras.. 9 Reservas.. 11 En Busca de... 11 1 Mineral: Oro, plata, Plomo, Zinc, Mercurio Datos Generales: San Juan...»

«Ecclesiastical Program for Ministerial Candidacy 2016-2017 Handbook 2 Table of Contents I. EPMC Overview and Purpose.. 3 II. Admission Requirements..4 A. Deadlines B. How to apply C. GPA Standards D. Pre-requisite courses E. Learning plans III. Program Requirements..6 A. Required Courses B. Bible Survey Course or Exam C. Language competency D. Vocational Formation components E. Preaching F. Faculty Interviews IV. Costs..12 A. Tuition & Fees B. Financial Aid V. Candidacy in the Christian...»

«Internet Research On Rhythm Bones October 1999 Steve Wixson 1060 Lower Brow Road Signal Mountain, TN 37377 423/886-1744 wixson@chattanooga.net Introduction This document presents the current state of 'bone playing' and includes the results of a web search using several search engines for 'rhythm bones', 'rattling bones' and 'bone playing'. It is fairly extensive, but obviously not complete. The web addresses are accurate at the time of the search, but they can go out of date quickly. Web...»

«In: Raimo P. Hämäläinen and Esa Saarinen, eds. 2007. Systems Intelligence in Leadership and Everyday Life. Systems Analysis Laboratory, Helsinki University of Technology, Espoo. CHAPTER 1 Systems Intelligent Leadership Raimo P. Hämäläinen and Esa Saarinen This article studies leadership from a systems intelligence perspective. Referring to Lincoln, Martin Luther King and a number of other exemplary leadership cases, we argue that the holistic, contextual and choice-intensive features of...»

«ART ADVISORY E-BULLETIN December 2012 Edition 25 1858 Ltd Protects Masterpieces in Asia A Record for Raphael Anish Kapoor in the Summer Sun Turkey isn't Just for Christmas Artist in Focus: Ramazan Bayrakoglu Art Basel Miami Beach 1858 Ltd International Art Advisory 2012 Round Up LONDON | PARIS | NEW YORK | DÜSSELDORF | SYDNEY | HONG KONG Philanthropy: The www.1858ltd.com Davidoff Art Residency 1858 Protects Masterpieces in Asia Art Calendar Highlights 1858 Ltd was recently appointed by a major...»

«Copie de diffusion et de conservation autorisée par l'auteure Centre de documentation collégiale, disponible sur le serveur Web: URL = http://www.cdc.qc.ca/universite/sherbrooke/033651-fowler-massie-career-choices-role-academic-advising-early-childhood-education-essai-usherbrooke-2014.pdf Format : 151 pages en format PDF. UNIVERSITY OF SHERBROOKE Choix de carrière: le rôle de aide pédagogique en mettant l'accent sur l'éducation de la petite enfance Career Choices: the role of academic...»

«A Privacy Preference Manager for the Social Semantic Web Owen Sacco and Alexandre Passant Digital Enterprise Research Institute, National University of Ireland, Galway, Ireland {firstname.lastname}@deri.org http://www.deri.ie/ Abstract. Current Social Web applications provide users with means to easily publish their personal information on the Web. However, once published, users cannot control how their data can be accessed apart from applying generic preferences (such as “friends” or...»

«UNITED STATES OF AMERICA Before the SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Release No. 55416 / March 7, 2007 ACCOUNTING AND AUDITING ENFORCEMENT Release No. 2573 / March 7, 2007 ADMINISTRATIVE PROCEEDING File No. 3-12585 ORDER INSTITUTING CEASE-ANDIn the Matter of DESIST PROCEEDINGS, MAKING FINDINGS AND IMPOSING A CEASENORTHWESTERN AND-DESIST ORDER PURSUANT TO CORPORATION, SECTION 21C OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Respondent. I. The Securities and Exchange...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.