WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 15 |

«KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH Grønne tak Resultater fra ...»

-- [ Page 2 ] --

1.1 Formål og omfang Prosjektet "Innhenting av kunnskap om grønne tak" er en innledende og kortsiktig innhenting og gjennomgang av aktuell kunnskap om grønne tak. Studien er ment å samle den kunnskapen om temaet som allerede finnes i dag, samt å presentere den på en måte som gjør det lettere for aktørene å få oversikt. Rapporten er slik sett en oppsummering og status for planlegging, montering og drift av grønne tak. Vi vet at vi innenfor de avtalte rammer ikke har klart å samle all eksisterende kompetanse, men håper likevel den vil være et viktig hjelpemiddel for aktørene. Vi har også sett at det innenfor flere delområder er behov for videre forskning, og denne kartleggingen er også ment å forberede grunnen for videre forskning og satsning på grønne tak.

1.2 Bakgrunn Bakgrunnen for satsningen på grønne tak er at grønne tak vil kunne yte et viktig bidrag i den urbane overvannshåndteringen, spesielt i byene der man allerede opplever at avløpsnettets kapasitet er fullt utnyttet og at man har opplevd flere oversvømmelser som følge av mer nedbør de senere år.

Deler av den framtidige overvannshåndteringen må derfor skje på over-flaten, og grønne taks potensiale i overvannshåndteringen bør derfor utredes og aktiviseres. I den sammenheng har det vært viktig å kartlegge flere av aspektene ved planlegging, bygging og drift av grønne tak slik at man har et best mulig grunnlag for riktige valg.

1.3 Hva forstår vi som grønne tak Oppdragsgiveren vår, Oslo og Bærum kommune, har ønsket at definisjonen fra København kommune som er vist i figur 1.1 skal legges til grunn for kartlegging av kunnskap om grønne tak.

Denne skiller mellom intensive, semi-intensive og ekstensive grønne tak på grunnlag av flere kriterier. Vi har opplevd at det ikke er skarpe skiller mellom de tre hovedtypene og at det kan være vanskelig å være entydig blant annet fordi det er flere kriterier som legges til grunn. Figur 1.1 er ment som hjelp i denne sammenheng. Se mer om dette i kapittel 3.

Figur 1.1.

Definisjon av grønne tak benyttet i foreliggende prosjekt.

Kilde: Københavns kommune. Teknikk- og miljøforvaltning

–  –  –

2.1 Innledning Klimaet endrer seg på verdensbasis. Vi hører stadig oftere nyheter om ekstremvær. I Norge er dette i hovedsak knyttet til økt nedbør med medførende flomproblematikk. Klimaet i Norge blir i hovedsak varmere og våtere, og endringene går fortere enn de historiske klimaendringene landet vårt og kloden for øvrig har vært utsatt for i tidligere århundrer. Det er viktig at vi møter denne trenden med økt nedbør ved føre var prinsippet.

I det følgende vil vi gi en kort innføring i hvilke muligheter kommunene har til å fremme bruken av grønne tak innenfor kommunal planlegging.

De aktuelle kapitlene i plan og bygningsloven som det henvises til her er: Kapittel 10 Kommunal planstrategi, kapittel 11 Kommuneplan og kapittel 12 Reguleringsplan.

Reguleringsplan omhandles i begrenset omfang i denne rapporten. Byggesaksbehandling, som neste nivå, er ikke medtatt pga. begrenset omfang av rapporten. Vi vil allikevel påpeke at det er et viktig aspekt i forbindelse med håndtering av grønne tak i kommunal planlegging.

2.2 Kommunens planstrategi I 2010 kom NOU nr. 10 ”Tilpassing til eit klima i endring. Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensar av klimaendringane”. Denne tar utgangspunkt i hvilke virkemidler vi har for å kunne påvirke og styre utviklingen av våre fysiske omgivelser. Under kapittel 13 ”Klimatilpassing på lokalt nivå” presiseres det at kommunene har ansvar for arbeidet med samfunnstrygghet på lokalt nivå. Dette styres gjennom plan og byggesaksapparatet i kommunen.

Arealplanlegging er kommunenes viktigste verktøy for sikring av robust og bærekraftig forvaltning og utvikling av areal og naturmiljø i kommunene. På den måten kan kommunen styre ny utbygging og infrastruktur.

Plan og bygningsloven (pbl) med tilhørende Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift – TEK), er kommunal planleggings viktigste lovverk for å styre utviklingen i kommunen.

Gjennom denne loven er kommunene pålagt å utarbeide en ny planstrategi minimum hvert fjerde år, etter kommunevalget. Formålet er at kommunen skal identifisere og prioritere de planoppgavene det nye kommunestyret skal starte opp eller føre videre fra forrige periode. Det forventes at kommunen i arbeidet med sin planstrategi, skal innhente synspunkter fra statlige og regionale organer, samt nabokommuner. Det oppfordres til at kommunen legger opp til medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandling av planstrategien.

Denne planstrategien legger de politiske rammene for planleggingen og vedtar retningslinjer for framtidig arealbruk. Den skal vise sammenheng mellom arealbruk og framtidig samfunnsutvikling.

Kommunens planstrategi legger altså overordnede føringer for kommuneplanarbeidet.

Kommunen kan her sette fokus på hvordan overvannet håndteres, derunder hører grønne tak som et av flere aktuelle tiltak til åpen overvannshåndtering. Dersom man får inn åpen overvannshåndtering som en av kommunens planstrategier i forhold til hvordan klimautfordringene med økt nedbør håndteres, er dette et godt utgangspunkt for å kunne fremme bruken av grønne tak på kommunalt nivå. Her kan begrepet grønne tak nevnes som et av flere mulige overvannshåndteringstiltak.

Kommunenes planstrategi skal i følge NOU 10, ha føringer som forholder seg til klimautfordringene kommunen står ovenfor.

Et minus kan være at denne planstrategien legges på nytt hvert fjerde år. I den forbindelse pekes det på i NOU 2010:10 om behovet for mer langsiktig tenkning som en grunnleggende forutsetning for en klimatilpasset arealplanlegging.

10 En definisjon på hva man forstår med begrepet grønne tak er viktig å ha på plass. Det er samtidig viktig å få informasjon og å øke kunnskapen om fordelene med å anlegge grønne tak, for å overbevise politikerne som vedtar planstrategien, om at dette er et viktig satsingsområde for den kommunale planleggingen. Etter vårt syn bør det i kommuneplanens arealdel inntas bestemmelser om bruk åpen overvannshåndtering hvor grønne tak bør nevnes som et av flere mulige tiltak. Det kan for eksempel være som et tydelig satsingsområde for kommunen, jamfør København kommune (se kap. 2.2.1) som har satset spesielt på grønne tak.

I det følgende skal det vises flere eksempler på hvordan grønne tak kan fremmes med hjelp av ulike

kommunale bestemmelser og planverktøy:

2.2.1 København kommunes satsing på grønne tak København kommune utarbeidet i 2008 ”København Kommunes Spildvandsplan 2008”. De satte her fokus på håndtering av regnvann dvs. overvann som det kalles på norsk. Initiativet til å bruke grønne tak kom da, og retningslinjer ble gitt i Teknikk og Miljøutvalget i desember 2010. De endelige retningslinjer blir lagt i kommuneplanen som kommer i løpet av 2012. Retningslinjene fra 2010 er iverksatt og lyder:

”Flade tage med en taghældning på 0-30 grader så vidt muligt skal være beplantet med grønt.

Disse grønne tage skal derudover leve op til mindst to af følgende krav:

‐ absorbere 50-80% af den nedbør, der falder på tagarealet ‐ bibringe en afkølende og isolerende effekt på bygningen og mindske refleksionen ‐ bidrage til at gøre byen grønnere for at reducere den såkaldte ”varmeø-effekt” og derved modvirke øget temperaturstigning i byerne ‐ bidrage til en visuel og æstetisk arkitektonisk variation, der har en positiv effekt på borgernes livskvalitet ‐ fordoble tagets levetid, da tagmembranen er beskyttet mod UV-strålernes nedbrydende effekt Kravet om grønne tage kan fraviges ved særlige byggetekniske eller arkitektoniske hensyn, eller i tilfælde, hvor omkostningerne ved etableringen af et grønt tag i væsentligt omfang belaster det samlede byggeris økonomi”. (Kilde: København kommunes nettsider) Dette er en tydelig og sterk bestemmelse som følges opp med infosider, foredrag mm distribuert fra kommunens nettsider mfl. Faglige entusiaster hjelper til å promotere og spre kunnskap rundt tema.

2.2.2 Malmö bys bruk av grønne tak Ved siden av København er Malmö en foregangsby når det gjelder å fremme bruk av grønne tak.

Med Augustenborg botaniske takhage allerede fra 2001 og Bo 01-utstillingen samme år, har Malmö vært med å gi Skandinavia mye inspirasjon til å fremme bruk av åpen overvannshåndtering generelt og grønne tak spesielt.

Malmö ligger i Lund kommune. Generelt for all nybygging på kommunal mark er at de må forholde seg til Lund kommunes ”Miljöbyggprogram Syd”. Miljöbyggprogram Syd er et samarbeid mellom Malmö by, Lunds kommune og Lunds universitet. Programmet er nylig revidert, okt. 2012, og det er webbasert (www.miljobyggprogramsyd.se). Miljöbyggprogram Syd inneholder ulike aspekter av bærekraftig bygging, inkludert urban biologisk mangfold som omfatter en grønn overflatefaktor, GOF (grønytefaktor – GYF på svensk). Grønn overflatefaktor er en verdisetting av tomtens grøntområde. Modellen er designet for å sette en kvantitativ verdi på hvordan en høyere andel av grønt skal oppnås i forbindelse med utbygging av kommunens arealer. Modellen setter verdi på ulike typer vegetasjon blant annet på bakgrunn av mengden vann overflaten kan infiltrere og fordrøye. Grønn overflatefaktor ligger mellom 0 og 1 der 0 har ingen permeabilitet, dvs. alt overflatevann renner av arealet, og 1 der alt overflatevann absorberes på arealet. Som et eksempel 11 kan det settes krav om grønn overflatefaktor på 0,5 til en utbygging. Byggherren må vise i et regnestykke hvordan planlagt håndtering av tomten skal utnyttes før byggetillatelse gis. Ulike overflater er gitt ulik verdi. Det finnes altså ulike måter for byggherren å oppnå kravet til grønn overflatefaktor på, og ofte inkluderer det grønne tak. Men det stilles ikke spesielle krav om grønne tak. Kravene stilles til at grønn overflatefaktor overholdes i forhold til kravet som er satt.

2.2.3 Oslo kommunes byøkologiske program Oslo kommune har vedtatt i bystyret ”Byøkologisk program for 2011-2026”, datert 23.3.2011.

Dette programmet har følgende visjoner: ”Oslo skal være et bærekraftig bysamfunn der alle har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode friområder”. For å realisere sine visjoner om en miljøvennlig og bærekraftig byutvikling og drift, har kommunen satt opp en liste med 8 innsatsområder. Ved innsatsområdet ”redusere støy, luftforurensing og klimagassutslipp” nevnes grønne tak spesielt som et tiltak sammen med å etablere flere grønne områder, spesifisert under ”Oslo skal tilpasse seg klimaendringene” s. 4. Man kan også merke seg innsatsområde 5 ”Oslo skal bevare og styrke sin blågrønne struktur”. Her kommer også grønne tak naturlig inn som et ledd i kjeden av mulige tiltak, selv om det ikke er nevnt spesielt her.

2.2.4 Implementering av grønne tak på reguleringsplannivå, eksempel Bjørvika, Oslo På nivået under kommuneplanen, dvs. reguleringsplannivå, er det også gode muligheter til å implementere grønne tak som et krav. Dette kan gjelde for et utbyggingsområde, en bydel eller lignende. Som eksempel kan nevnes Barcode-utbyggingen i Bjørvika i Oslo der det er satt krav om at 50 % av bygningene skal ha grønne tak. For Barcode gjelder følgende bestemmelse (utdrag fra

reguleringsbestemmelsene):

4.5 Takterrasser b. Vegetasjon: Det skal minimum være 50 % grønne tak på alle bebygde tomtestriper, i form av Sedummatter og/eller gress samt innslag av busker og trær, for bl.a. midlertidig absorpsjon av overvann.

Ved å innta bestemmelser på kommuneplannivå vil det være vanskeligere å fravike disse bestemmelsene ved dispensasjon på reguleringsplannivå, da det fra kommuneplannivå viser en mer helhetlig plan for arealbruken i kommunen.

2.2.5 Fornebu, Bærum kommune, - åpne overvannsløsninger Bærum kommune har i bydel Fornebu (på kommuneplannivå i Bærum kommune – åpne overvannsløsninger) lagt føringer om bruk av åpne overvannsløsninger. Dette har blitt og blir gjort etter anbefalinger fra et FoU-prosjekt ”Åpne overvannsløsninger, erfaringer og anbefalinger” (Statsbygg 2004). Grønne tak har ikke vært tematisert spesielt, men er også her aktuelt som et av flere tiltak i kjeden av metoder å håndtere overvannet på.

12

2.3 Kommuneplanens arealdel Med fokus på klimaforandringer generelt og overvannsproblematikk spesielt, kan man knytte krav

om bruk av grønne tak opp mot følgende lovbestemmelser:

‐ Ny plan og bygningslov (pbl) Pbl ble vedtatt i 2008 og trådte i kraft juli 2009. Den er forholdsvis generell i formuleringene og gir i hovedsak overordnede føringer. I formålsparagrafen sies det at loven skal fremme bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Videre sier den at konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.

‐ Byggteknisk forskrift – TEK TEK gir bestemmelser til pbl. TEK er mer spesifikk enn selve loven, og revideres ofte. Per i dag står det ingen ting direkte om grønne tak verken nevnt i pbl eller i TEK 10, gjeldende teknisk forskrift fra 2010.

2.3.1 Bestemmelser knyttet til kommuneplannivå. Det kan være aktuelt å vise til følgende

bestemmelser:

Kapittel 11 Kommuneplan § 11-7 Arealformål i kommuneplanens arealdel Formål 1 er Bebyggelse og anlegg med underformål f. eks boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger etc. Ved implementering av grønne tak kan man her spesifisere typer av bebyggelse som kan være hensiktsmessig for anlegging av grønne tak. Dette kan for eksempel være stor industri og forretningsbygg med tilnærmet flatt (min 2,5% helning) eller svakt skrånende tak (opptil en viss takvinkel). Størrelse og takfall må defineres tydelig. Store takflater har stor og rask avrenning. Grønne tak vil kunne forsinke og fordrøye denne avrenningen.

Kommuneplanens arealdel har rettsvirkning, dvs. den er bindende. Man kan konkretisere kravene innenfor formålet, f. eks boligformål, næringsformål etc.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 15 |


Similar works:

«The Role and Resolution of Textual Entailment in Natural Language Processing Applications Zornitsa Kozareva and Andr´s Montoyo e Departamento de Lenguajes y Sistemas Inform´ticos a Universidad de Alicante {zkozareva,montoyo}@dlsi.ua.es Abstract. A fundamental phenomenon in Natural Language Processing concerns the semantic variability of expressions. Identifying that two texts express the same meaning with different words is a challenging problem. We discuss the role of entailment for various...»

«Chapter 2 Debates in Entrepreneurship: Opportunity Formation and Implications for the Field of Entrepreneurship Sharon A. Alvarez, Jay B. Barney, and Susan L. Young The field of entrepreneurship has struggled since the 1970s to define itself as a field and gain legitimacy as a valid academic area of research (Cooper, 2003). Much of the work in entrepreneurship was either theoretical or used the phenomena as a context in which to observe other theories (Alvarez & Barney, 2008). This led to a...»

«Statement of Purpose Action for Children Fostering Midlands Action for Children Fostering Midlands Achieving positive outcomes for young people through a ‘secure base approach’ As one of the largest national Children’s Charities, Action for Children’s aim is to help those children in greatest need. We do this by providing a wide and innovative range of services and by influencing change at local and national level. Dr. Thomas Bowman Stephenson, a Methodist Minister, founded Action for...»

«1 CHAPTER BACKGROUND TO THE LANGUAGE, COMMUNITY, AND FIELDWORK 1.1 Introduction The present work is a grammatical description of the Mukri variety of Central Kurdish accompanied by a collection of texts and a brief lexicon. More theoretical aspects of person marking and argument indexation patterns in Central Kurdish are presented in a companion volume currently being prepared for publication (Öpengin forthc.). Central Kurdish, more widely known as Sorani, is one of the major varieties of...»

«HAZE AND CONVERGENCE MODELS: EXPERIMENTAL COMPARISON Jessica El Khoury, Jean-Baptiste Thomas, Alamin Mansouri To cite this version: Jessica El Khoury, Jean-Baptiste Thomas, Alamin Mansouri. HAZE AND CONVERGENCE MODELS: EXPERIMENTAL COMPARISON. AIC 2015, May 2015, Tokyo, Japan. hal01202989 HAL Id: hal-01202989 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01202989 Submitted on 22 Sep 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and...»

«ADBI Working Paper Series Growth of Asian Pension Assets: Implications for Financial and Capital Markets Yuwei Hu No. 360 May 2012 Asian Development Bank Institute Yuwei Hu is People’s Republic of China representative (pensions and insurance) of the Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. A draft version of this paper was presented at the conference on New Thinking on Social Security in Asia, held on 17 November 2011 in Tokyo. The author would like to thank participants at the conference for...»

«Case 1:05-cv-00472-WFN Document 46 Filed 02/23/07 Page 1 of 10 IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF IDAHO ) TED ROBERTS, an individual, ) Case No. CV 05-472-S-EJL ) ) Plaintiff, ) MEMORANDUM DECISION AND ) ORDER ) v. ) ) FEARLESS FARRIS SERVICE ) STATIONS, INC., an Idaho corporation; ) FEARLESS FARRIS SERVICE ) STATION, INC., THE DEFERRED ) COMPENSATION PLAN; FARRIS S. ) LIND; KENT F. LIND; H. KENT ) JOHNSON; CHARLEY JONES; and ) SHAWN DAVIS, individually and as ) Present or...»

«DE NOVO CLASSIFICATION REQUEST FOR TEARSCIENCE, INC. LIPIFLOW® THERMAL PULSATION SYSTEM REGULATORY INFORMATION FDA identifies this generic type of device as: Eyelid Thermal Pulsation System. An eyelid thermal pulsation system is an electricallypowered device intended for use in the application of localized heat and pressure therapy to the eyelids. The device is used in adult patients with chronic cystic conditions of the eyelids, including meibomian gland dysfunction (MGD), also known as...»

«PolyU Student Halls of Residence (Hung Hom) 2016-17 Hall Handbook 1 TABLE OF CONTENTS Foreword from Interim Dean of Students 3 Parties Taking Care of the Hall Family 4 Warden Message KaiYuan Hall Prof. Chi-ho To 5 WuHua Hall Mr. Simon K W Lau 6 ChengDe Hall Prof. Carlos W H Lo 7 WuXian Hall Dr Ameersing Luximon 8 LiZhi Hall Dr Ricky Y K Chan 9 XueMin Hall Dr Sarah K F Kong 10 LiSheng Hall Dr E. Angela Chan 11 MinYin Hall Ir Prof Albert Chan 12 BoYan Hall Prof. Yifan Han 13 Message from...»

«Volume 1 number 1 Journalism Education page 105 All journalism is not the same: a case study Tor Clark, De Montfort University Introduction The Leveson Inquiry casts journalism in a bad light, but we all know all journalism is not the same: the best journalism should be distinguished from the minority which threatens to tarnish the reputation of the entire profession. Journalists should never miss an opportunity to promote the fact most journalism is ethical and responsible. In regional...»

«O Comptroller of the Currency Administrator of National Banks Washington, DC 20219 Conditional Approval #912 July 14, 2009 August 2009 Andres L. Navarrete Senior VP and Chief Counsel Regulatory Capital One Financial Corporation 1680 Capital One Drive McLean, VA 22102 Re: Applications to convert Chevy Chase Bank, F.S.B., McLean, Virginia, to a national bank and to merge the converted bank into Capital One, National Association, McLean, Virginia Application Control Nos: 2009-NE-01-006, 02-006,...»

«Intraday Momentum: The First Half-Hour Return Predicts the Last Half-Hour Return∗ Lei Gao Iowa State University and Yufeng Han University of Colorado Denver and Sophia Zhengzi Li Michigan State University and Guofu Zhou Washington University in St. Louis† First Draft: March, 2014 Current Version: November, 2014 ∗ We are grateful to Campbell Harvey, Matthew Ringgenberg, Ronnie Sadka, Robert Stambaugh, seminar participants at Michigan State University, Singapore Management University,...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.