WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 15 |

«KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH Grønne tak Resultater fra ...»

-- [ Page 4 ] --

Slike tegninger vil også være et nyttig hjelpemiddel for rådgivende ingeniør bygg (RIB) som må dimensjonere bærekonstruksjonen spesielt. En detaljert takplan vil dessuten være viktig for anleggsgartnere og driftspersonalet når taket er tatt i bruk.

–  –  –

Bærekonstruksjonen i et intensivt grønt tak vil være betong eller betongelementer. Dampsperre benyttes for å hindre at fuktig inneluft lekker opp i takkonstruksjonen. Isolasjon benyttes for varmeisolering av bygningen. Takmembran av asfalt, plast eller gummi er det vanntettende sjiktet i takkontruksjonen. Ekstra rotsperre benyttes for å hindre gjennomtrengning av røtter dersom ikke takmembranen har dokumentert motstand mot rotgjennomtrengning. Det drenerende sjiktet skal sikre at overflødig vann blir drenert bort, og vil ofte også fungere som et beskyttende og vannlagrende sjikt. Vekstmediet er ofte lett vekstjord. Skumglass eller lettklinkerkuler kan brukes som lett masse for å bygge opp terrengformen på et tak.

22 4 Bygningstekniske aspekter ved planlegging og montasje

Dette kapitlet inneholder vurderinger og anbefalinger vedrørende flere viktige bygningstekniske aspekter som er en viktig del av planleggingsprosessen. Dette er tema som bør diskuteres med representanter for de respektive fagene på et tidlig tidspunkt slik at man sikrer at viktige forhold blir tatt hensyn til og unngår uønskede situasjoner. Det kan gjelde takkonstruksjonens bæreevne, branntekniske forhold, tiltak for å beskytte den vanntettende membranen mot skader i byggeperioden og under senere drift og annet. For å sikre et velfungerende og pent grønt tak bør de som skal drifte det grønne taket involveres tidlig i denne prosessen.

4.1 Kontroll av takets bæreevne For nybygg der det grønne taket allerede er med i planleggingen, vil rådgivende ingeniør bygg (RIB) ta hensyn til denne ekstra lasten ved dimensjoneringen av det bærende dekket. Kapittel 1 figur 1.1 og kapittel 3 gir litt informasjon om vekten av typiske grønne tak, men det er viktig å innhente korrekt informasjon om vekt for aktuell type grønt tak i vannmettet tilstand for bruk i beregningene.

For eksisterende bygg hvor det ønskes ettermontert et grønt tak, må den bærende takkonstruksjonen alltid kontrollberegnes for den ekstra lasten fra den grønne overbygningen. For semiintensive og intensive grønne tak vil tilleggslasten være så stor at den bærende takkonstruksjonen normalt må forsterkes. Også ved ettermontering av ekstensive grønne tak må bærekonstruksjonen kontrollberegnes for den faktiske lasten. Det er viktig at dette gjøres selv om ekstensive grønne tak normalt ikke veier så mye da bærekonstruksjonen normalt er dimensjonert for de opptedende laster den var planlagt for. La RIB utføre kontrollen.

4.2 Branntekniske forhold og anbefalte tiltak mot brannspredning TEK 10 sier i § 11.9 om materialer og produkters egenskaper ved brann at byggverk skal prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå, utvikle og spre seg er liten, og at materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen.

Den tyske FLL-guiden (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwiklung Landschaftsbau e. V.) sier i kapittel 6.9 om forebyggende brannvern noe om både ekstensive og intensive tak. Rent generelt slås det fast at grønne tak er vurdert å ha god motstand mot gnister og varm stråling, spesielt når det er vedlikeholdt med vanning og annet stell som klipping og fjerning av vissen og tørre plantedeler. I anbefalingene gitt i det etterfølgende er det lagt vesentlig vekt på erfaringene og retningslinjene som er nedfelt i FLL-guiden. Disse er gjennomgått som en del av foreliggende prosjekt og vurdert av SINTEF NBL og SINTEF Byggforsk i samarbeid med TPF.

For mer informasjon om bruk av brennbar isolasjon i kompakte tak, se Byggforskseriens Byggdetaljer 525.207 og 520.339 samt TPF informerer nr. 6.

4.2.1 Torvtak Torvtak som ikke stelles er vurdert å ha så stor risiko for antennelse og spredning av brann at det generelt ikke vil oppnå klasse BROOF (t2). BROOF (t2) er aktuell brannteknisk klasse for tak-tekninger (også grønne tak) og takbelegg på grunnlag av prøving iht. NS-ENV 1187 test 2.

23 4.2.2 Ekstensive grønne tak Ekstensive grønne tak har normalt et lavt vedlikeholdsbehov, men har likevel god motstand mot

gnister og varmestråling når følgende betingelser er oppfylt:

 Vegetasjonstypen utgjør liten brannfare (sedumplanter).

 Vekstmediet har en tykkelse på minimum 30 mm og har en definert mineralsammensetning og med en mengde organisk materiale begrenset oppad til ca. 20 %.

 Oppbyggingen av det ekstensive grønne taket er prøvd og har bestått flygebrannprøven i hht. NS-ENV 1187 – 2.

 Vegetasjon og vekstmedium er stoppet minst 500 mm før åpninger i taket som sluk, gjennomføringer, røykluker og overlys, og erstattet med en barriere av ubrennbare materialer som stein eller betongheller.

 Vegetasjon og vekstmedium er stoppet minst 500 mm før brannseksjoneringsvegg, og erstattet med en barriere av ubrennbare materialer som stein eller betongheller.

 Vegetasjon og vekstmedium er stoppet minst 500 mm før tilstøtende bygningsdeler som vegg av eller med trebaserte materialer eller vegg med vindu der vinduskarm ligger lavere enn 800 mm over vegetasjonsdekket, og erstattet med en barriere av ubrennbare materialer som stein eller betongheller.

 Det etableres brannbarrierer med mellomrom ≤ 40 m. Slik barriere kan bestå av enten 1 m brede felt der vekstmedium og vegetasjon erstattes med ubrennbare materialer som stein eller betongheller, eller ved at brannvegg føres opp 300 mm over plantedekket.

 At det utføres årlig tilsyn som sikrer at barrieren(e) opprettholder sin funksjon.

Det presiseres at i tak isolert med brennbar isolasjon tildekket med sedummatter skal den brennbare isolasjonen skiftes ut med ubrennbar isolasjon iht. bestemmelsene gitt i TPF informerer nr. 6 "Branntekniske konstruksjoner for tak" kap. 1.4 punkt B) "Brennbar isolasjon som er tildekket" og de detaljer som er vist i kapittel 2 for utførelse av gjennomføringer og tilslutninger.

I ekstensive grønne tak må ikke det underliggende vanntettende takbelegget ha brannteknisk klasse BROOF (t2) såfremt betingelsene i punktoppstillingen over er tilfredsstilt. I situasjoner der det grønne taket ikke er lagt når bygget tas i bruk, må takbelegget likevel ha brannteknisk klasse BROOF (t2).

Anbefalingene gitt i dette delkapittelet er dokumentert gjennom mange års tysk praksis og er i samsvar med norsk tradisjon, og kan sees på som forhåndsdokumenterte løsninger.

4.2.3 Intensive og semi-intensive grønne tak Intensive grønne tak er vurdert å ha god motstand mot gnister og varm stråling da det normalt blir jevnlig vedlikeholdt med vanning og annet stell som klipping og fjerning av tørre plantedeler. Når dette er tilfredsstilt slik at det grønne taket ikke medfører en økt risiko for spredning av brann er det ikke nødvendig med tiltak som oppdeling eller utskifting med ikke brennbare materialer f.eks. inn mot tilstøtende fasade.

I semi-intensive og intensive grønne tak har vekstmediet en tykkelse som er større enn minimumstykkelsen 50 mm og tilfredsstiller behovet for tildekking av takbelegg og takkonstruksjon forøvrig. Det innebærer at takbelegget som benyttes i semi-intensive eller intensive grønne tak ikke må ha brannteknisk klasse BROOF (t2). I situasjoner der det grønne taket ikke er lagt når bygget tas i bruk, må takbelegget likevel ha brannteknisk klasse BROOF (t2).

4.3 Vindavblåsing 4.3.1 Generelt Vindavblåsing av grønne tak har tidligere ikke vært registrert i bransjen som et problem. Med nye typer lette ekstensive, grønne tak (sedumtak) levert som matter med vekt ca. 35-50 kg/m2, har imidlertid avblåsninger skjedd. Det finnes ikke noen god oversikt over omfanget av avblåsningsskader. Vi er imidlertid kjent med noen tilfeller, og vi antar det skjer i et større omfang enn det vi er kjent med. I de tilfellene det har skjedd har det vært i begrensede områder på taket, helst i randsoner og hjørnesoner der suget fra vindkreftene er størst. De tilfellene av vindavblåsninger vi er kjent med ligger i hovedsak i vindutsatte strøk.

I forbindelse med nye byggesaker utføres det alltid vindlastberegninger for bygget, og også f.eks.

for å beregne innfestingsomfanget av mekanisk festede takbelegg. For rådgivende ingeniør bygg (RIB) og de større takentreprenørene er det å beregne vindsuget i rand- og hjørnesoner på flate eller skrå tak velkjent. Ekstensive grønne tak legges ofte ut i ferdige matter med areal på hver matte ca.

1 m2. Suget spesielt i rand- og hjørnesonene kan fort bli en god del større enn vekten av sedummatten. Når avblåsninger ikke hender oftere enn det gjør, er det fordi det skjer en viss trykkutjevning mellom over- og underside av sedummatten.

4.3.2 Anbefalte tiltak for å beskytte mot vindavblåsning SINTEF Byggforsk og Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) sin vurdering er at ekstensive tak der vindsuget i rand- eller hjørnesoner overstiger 3,75 kN/m² bør sikres mot vindavblåsning. I rand- og hjørnesoner mot parapet (med høyde ≥ 300 mm) kan dette gjøres ved at sedummattene erstattes med ballast i et minimum 500 mm bredt belte med 50 mm tykke betongheller eller med et 50 mm tykt lag singel med diameter 16-32 mm. Dette er samtidig de to vanligste måtene å foreta sikring mot brannspredning via parapet. Tak der vindsuget i rand- eller hjørnesoner overstiger 5 kN/m² må sikres mot vindavblåsning med betongheller. Ballasten legges gjerne litt utpå sedummatten så vinden ikke så lett får tak i denne.

Ved bruk av geonett lagt inn i vekstmediet/rotsonen kan man binde mattene sammen og oppnå redusere risiko for avblåsning. Noen aktører legger ekstra ballast på sedummattene i form av 5-10 kg/m² stein/singel med diameter 16-32 mm også på andre deler av sedumtaket der erfaring tilsier at vind kan føre til problemer for sedummattene. Når veksten er god vil sedumplantene skjule singelen. En erfaring er også at sedummattene tåler høst- og vinterstormer bedre hvis det er lagt litt tidlig på året så rotsystemet har begynt å utvikle seg og feste seg.

Da det ekstensive grønne taket ikke alltid legges med en gang taket er ferdig tekket, og på grunn av en viss fare for vindavblåsning av sedummatter i kritiske soner på taket, anbefales det at takbelegg på tak med grønne ekstensive tak festes mekanisk for minimum 65-70 % av vindlasten på taket.

For mer informasjon om vindkrefter og festing av takbelegg, se Byggforskserien Byggdetaljer

525.206 og TPF informerer nr. 5.

4.4 Membran 4.4.1 Materialer Membranen kan bestå av ett- eller tolags asfaltmembran eller av 1,5–2,0 mm tykk takfolie. I begge tilfeller rulles membranen ut og legges med overlappskjøter som sveises sammen slik at membranen danner et vanntettende helt sjikt med tette detaljer mot gjennomføringer og tilstøtende bygningsdeler. Pass på at membranen får tilstrekkelig høye oppbretter og en avslutning f.eks bak overgangsbeslag som sikrer vanntetthet. Se mer om dette i Byggforskseriens Byggdetaljer 525.207, 544.202, 544.203 og 544.204, eller TPF informerer nr. 9.

På ekstensive grønne tak legges membranen som oftest løst på et underlag av isolasjon, se fig. 3.1.

På semi-intensive og intensive grønne tak kan membranen legges løst mellom isolasjonssjikt, se fig

4.1 og 4.2. Membran av asfalt takbelegg kan også legges direkte på bærende betongdekke ved helsveising til grunnet betongoverflate. Bruk membranprodukter som har dokumenterte egenskaper, f.eks. ved SINTEF Teknisk Godkjenning, og følg produsentens anvisninger for bruksområde og leggemetode. Ikke alle membraner har tilstrekkelig motstand mot gjennomgroing av røtter, noe som må kontrolleres ved valg av membran og/eller separat rotsperre.

25 Membraner skal ikke være i direkte kontakt med vekstlaget og drenssjiktet. Separasjons- og beskyttelsessjikt hindrer at vekstlag og drenssjikt fryser fast til membranen.

4.4.2 Tetthetskontroll av membranen Selv små skader i membranen kan utgjøre en fare for lekkasjer og skader på underliggende konstruksjon. Tetthetskontroll av membranen er derfor viktig, og bør vurderes gjennomført.

Membranen settes under et vanntrykk på for eksempel 100 mm vann (målt ved sluket) i minst to døgn mens man kontrollerer om membranen er tett. Etter tetthetskontrollen holdes takflaten avstengt for all ferdsel inntil beskyttelsessjikt er lagt ut.

4.5 Beskyttelsessjikt og anbefalte tiltak for å beskytte membranen mot skader På tak med beplantning blir membranen bygd inn på en måte som gjør tilsyn, vedlikehold og reparasjoner svært vanskelig. Det er derfor viktig å dekke til membranen umiddelbart etter at den er lagt og eventuelt utført tetthetskontroll. Det beste er om den permanente tildekningen legges ut med en gang, og at tildekningen har en utforming som er tilpasset de forventede belastningene på taket.

Både under anleggsperioden og under driften etterpå med nødvendige utskiftinger og vedlikeholdsarbeider, er et beskyttelsessjikt nødvendig for å beskytte membranen mot skader. Felles for alle tre taktypene er at drift- og vedlikeholdsoppgaver (inkludert utskiftinger av planter) normalt skjøttes med håndverktøy som spade, gressklipper og kanttrimmer.

Hvilken beskyttelse som er nødvendig vil likevel variere for forskjellige typer grønne tak. Semiintensive og intensive grønne tak vil normalt kreve bedre beskyttelse av membranen enn ved ekstensive grønne tak på grunn av mer omfattende belastninger og ferdsel.

Beskyttelsen kan bygges opp av ett eller flere lag og i form av forskjellige materialsjikt i forskjellige tykkelser. Det er viktig å vurdere dette grundig, det er ikke her det skal spares penger.

Konsekvensene i form av fuktskader kan bli svært store hvis membranen blir punktert eller på annen måte ødelagt under anleggsarbeidene eller f.eks. under arbeider med utskiftinger av planter i driftsfasen.

Se til at takflaten er ryddet, klargjort og fri for skarpe gjenstander som kan skade takbelegget når arbeidene med legging av det grønne taket settes i gang.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 15 |


Similar works:

«Libro de calidad para la producción de piel y cuero libre de cromo (VI) J. Font (1); A. Marsal (2) LIBRO DE CALIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE PIEL Y CUERO LIBRE DE CROMO (VI) J. Font (1); A. Marsal (2) (1) Escola d’Adoberia d’Igualada (2)Departamento de Ecotecnologías, CSIC 55º Congreso AQEIC Pág. 19 de 169 Elche, 4-7 Mayo 2006 Libro de calidad para la producción de piel y cuero libre de cromo (VI) J. Font (1); A. Marsal (2) INTRODUCCIÓN El sector de curtidos si no existiera habría que...»

«Linuxcon 2012 Sleep Monitoring with Linux and Arduino http://marc.merlins.org/linux/talks/ArduinoSleepMonitoring/ Marc MERLIN marc_soft@merlins.org Sleep Apnea How restless are you at night? ➢ Do you snore? ➢ Do you know if you sleep on your back, and how much? ➢ Have you been told you stop breathing at night and then ➢ gasp for air? Do you wake up tired after a full night, need to take naps ➢ in the middle of the day? 5-10% of middle age men (half that for women) have ➢ sleep...»

«SPECIAL REPORT TEN MISTAKES EXPORTERS MAKE and WAYS TO AVOID THEM by Tony Baker Market Access Worldwide For further information, please: email tony.baker @ maww.com or call 416.570.7287 Helping YOUR Company Succeed in the Global Market Mistakes Exporters Make page 1 MISTAKES EXPORTERS MAKE by Tony Baker, Market Access Worldwide Successful exporters often earn far more from their export markets than from their products or services sold in Canada. These days, large companies almost invariably...»

«Water Services Regulation Authority Water Industry Act 1991 Section 8(3) Proposal by the Water Services Regulation Authority (Ofwat) to vary the Appointments of Albion Water Limited (“Albion Water”), Northumbrian Water Limited (“Northumbrian Water”)1 and Thames Water Utilities Limited (“Thames Water”) as water and sewerage companies. This notice is a consultation on this proposal. The consultation period will last for 28 days. Having considered any representations submitted in...»

«CARBON MONOXIDE POISONING HOW SAFE IS YOUR FAMILY? Carbon monoxide poisoning is a very real threat. To help keep your family safe and secure, take our quiz and brush up on your CO IQ. Question 1: What is carbon monoxide? Answer: Carbon monoxide, known by the chemical formula “CO,” is a poisonous gas that kills approximately 500 people in the United States alone every year. Of that number, about 200 people were killed by carbon monoxide emitted from a consumer product, like a stove or water...»

«The Pakistanis used to enjoy everyday after unleashing torture on us Capt (Retd) Syed Suzauddin Ahmed Syed Suzauddin Ahmed, a former director general of the Mass Communication Department, was a commissioned Bengalee officer in Pakistan Army during Liberation War. He was arrested on April 8, 1971 from Satkhira area. Then he had to suffer inhuman torture by the Pakistanis in the name of interrogation. His testimony was recorded on September 25, 1999. I was at Jessore on March 25, 1971. Being a...»

«NWTC May 2016 Grad List Accounting: Celeste Cowan, Algoma; **Susan Havel, Brussels; **Emily Ort, Clintonville; **Wendy Nasgovitz, Coleman; Jordan Jennerjahn, De Pere; *Jessica Smet, De Pere; Todd Stiles, De Pere; Candice Vandenhoven, De Pere; **Sue Ann Zellner, Denmark; Terese Jacobs, Gillett; **Tyler Ault, Green Bay; Misty Becker, Green Bay; Diana Bochkareva, Green Bay; **Richard Borremans, Green Bay; Jason Busch, Green Bay; *Omar Degenaer, Green Bay; **Megan Erickson, Green Bay; *Quintin...»

«Introduction It is the 51st Millennium, and the war continues. There was no great conflagration or calamitous final battle. Across the vastness of the galaxy, the Imperium died. Not with a bang, but with a whimper. The galactic empire of humanity crumbled, its enemies too many, too great and too terrible to imagine. The great conflict of Octavius had no victory, a war without end. In the fiery chasm of strife, the locust and the green holocaust fused, as beast looked upon barbarian and both saw...»

«Juan J. (Juan Jose) Linz and Alfred C. Stepan Toward Consolidated De. http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_democracy/v007/7.2linz.html Copyright © 1996 National Endowment for Democracy and the Johns Hopkins University Press. All rights reserved. Journal of Democracy 7.2 (1996) 14-33 Access provided by Wayne State University Toward Consolidated Democracies Juan J. Linz & Alfred Stepan It is necessary to begin by saying a few words about three minimal conditions that must obtain before there...»

«SUPREME COURT OF THE NEW YORK COUNTY OF ONElDA PAUL PARSHALL,on behalf of himself and those similarly situated, Plaintiff; Index No.: CA2015-577 v. RICHARD B. MYERS, NANCY E. RYAN,PATRICIA D. CAPRIO, MICHAEL R. KALLET, JOHN E. HASKELL, RODNEY D. KENT, RALPH L. STEVENS, GERALD N. YOLK,FRANK O. WHITE, JR., JOHN A. WIGHT, DANIEL L. MANEEN, ERIC E. STICKELS, ONEIDA FINANCIAL CORP., and COMMUNITY BANK SYSTEMS, INC. Defendants. STIPULATION AND AGREEMENT OF COMPROMISE.SETTLEMENT,AND RELEASE WHEREAS,...»

«TARARUAS TRAVERSE EXPEDITION REPORT Dates: 26th of December 2015 to 2nd of January 2016 Trip Members: Carmen Chan, Toby Jackson, Blair Ramsdale, David Zeng, Sophie Jenkins, Finn Drummond The expedition route – from Mangahao No. 1 Upper Reservoir to Kiwi Ranch Road, Kaitoke Like all good adventures, it had begun with one wild idea. The Tararua Ranges for many AUTCers have long been spoken of in the passing. Known for its infamous mist and wind it is described as the ‘birthplace of...»

«UK ballistic-missile defence Drivers and Options Peter Roberts Royal United Services Institute OccasiOnal PaPer About the programme or study This BMD paper is just one project within the Sea Power Research programme. The broader research draws together practical and diverse experience, theory and academic discussion to promote innovate thinking about Sea Power. The author is most grateful to Raytheon, Lockheed Martin UK and Boeing Defence UK for supporting and sponsoring this research. These...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.