WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 15 |

«KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH Grønne tak Resultater fra ...»

-- [ Page 5 ] --

4.5.1 Generell anbefaling For alle tak gjelder at der det benyttes et takbelegg som ikke har dokumentert rotmotstand i henhold til NS-EN 13948 eller Appendix 3 i FLL-guiden, må det benyttes ekstra beskyttelsessjikt med en rotsperre. Slik minimumsbeskyttelse kan være knasteplate eller annet plastsjikt med tykkelse ≥ 0,4 mm lagt med tapede omleggsskjøter.

4.5.2 Ekstensive grønne tak Rotsystemene i et ekstensivt tak er ofte ikke av en type som skader eller vokser gjennom takbelegget. Det finnes imidlertid alltid en risiko for at uønsket vegetasjon kan slå rot også på sedumtak. Derfor anbefales det alltid at det benyttes en ekstra rotsperre der takbelegget ikke har dokumentert rotmotstand. Selv der det er benyttet et takbelegg med dokumentert rotmotstand anbefaler vi at det benyttes en minste beskyttelse mot skader på takbelegget i byggeperioden eller fra drifts- og vedlikeholdsarbeider. Slik minimumsbeskyttelse kan være en kraftig filt, ev. en knasteplate eller annet plastsjikt med tykkelse ≥ 0,4 mm lagt med løse omleggsskjøter.

4.5.3 Semi-intensive grønne tak Belastningene på membranen er større på semi-intensive grønne tak enn det er på ekstensive tak, både i byggeperioden og senere under drift og vedlikehold. Vurder derfor mer omfattende 26 beskyttelsestiltak, f.eks ved et supplerende sjikt av filt, eller et fullverdig glide og beskyttelsessjikt av tynnplast og 50 mm isolasjon i tillegg til knasteplate eller annet plastsjikt med tykkelse ≥ 0,4 mm lagt med løse omleggsskjøter.

Et eksempel på utførelse er vist i figur 4.1. Eksemplet viser membranen plassert over mesteparten av isolasjonen, men beskyttet av et glide- og beskyttelsessjikt bestående av ett lag 0,2 mm plastfolie på hver side av 50 mm XPS-isolasjon. Som drenslag er vist bruk av knasteplate pålimt en filt på oversiden. Denne oppbyggingen vil gi membranen tilstrekkelig beskyttelse både i byggeperiode og drift mot skader fra arbeider og røtter.

Figur 4.1.

(hentet fra 525.306) Eksempel på oppbygging av semi-intensivt (og intensivt) grønt tak over oppvarmet rom.

4.5.4 Intensive grønne tak Belastningene på membranen, både i byggeperioden og senere, kan være enda større på intensive grønne tak enn det er på semi-intensive tak, med mer omfattende beplantning, lekestativer og annet. Velg derfor beskyttelsestiltak minst som for semi-intensive tak, gjerne en ekstra beskyttelse f.eks i form av 50 mm overliggende isolasjon. I noen tilfeller (gangsoner som brøytes, under lekestativer eller under større trær) bør armert påstøp mellom første beskyttelsessjikt og den grønne påbygningen vurderes.

Ett eksempel på oppbygging er vist i figur 4.2. Eksemplet viser membranen plassert over mesteparten av isolasjonen, men beskyttet av et glide- og beskyttelsessjkt bestående av ett lag tynn plastfolie på hver side av ≥ 50 mm XPS-isolasjon. Mellom drenslag med tykkelse ca 50 mm av vasket grus eller singel med steinstørrelse 16 – 32 mm og vekstmediet anbefales et separasjonssjikt f.eks fiberduk med vekt ca 150 g/m2 av polypropylen eller polyester. Eksemplet viser også bruk av armert påstøp som beskyttelse av membranen under en gangsti, og overgang til knasteplate i tillegg til glide- og beskyttelseslaget under de grønne sonene på taket.

–  –  –

For mer informasjon om konstruksjonsoppbygging for intensive grønne tak, se Byggforskserien byggdetaljer 525.306, og for ekstensive grønne tak se 544.823 (under utarbeidelse 2012)

4.6 Fall og avløp

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift – TEK 10) sier i § 13.14 og § 13-17:

"Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann og luftfuktighet skal ikke trenge inn og gi fuktskader, mugg- og soppdannelse eller andre hygieniske problemer." "Tak skal prosjekteres og utføres med tilstrekkelig fall og avløp slik at regn og smeltevann renner av, og slik at snøsmelting ikke fører til skadelig ising."

Stående vann på taket må unngås da det øker risikoen for lekkasjer og også omfanget av lekkasjeskaden hvis uhellet først er ute. Det er viktig å få til isfrie renner og sluk, for eksempel ved å benytte innvendige nedløp, samt renner og sluk plassert i en lokal forsenking som gir litt større varmegjennomgang og snøsmelting. En bør ikke planlegge tak med avrennings- og nedløpssystemer som er basert på bruk av varmekabler. Det medfører ekstra kostnader til drift og vedlikehold, og vil ikke være en garanti eller fullgod beskyttelse mot isproblemer. Varmekabler har erfaringsmessig vist seg gjentagende å ikke løse isproblemene når det trengs på grunn av driftsproblemer, gal plassering av sensorer eller rett og slett at anlegget er slått av. Helt horisontal flate på taktekningen bør ikke benyttes, da dette ikke vil gi tilstrekkelig fall slik at regn og smeltevann renner av.

SINTEF Byggforsk anbefaler at tak alltid utføres med følgende minimumsfall:

- Fall på selve takflatene ≥ 1:40

- Fall i renner ≥ 1:60 Se figur 4.3, 4.4 og 4.5.

I tillegg skal ikke nedbøyning på grunn av egenvekt og belastning på taket gi mindre fall enn de angitte verdiene. Dette sikres ved at sluk plasseres der nedbøyningen forventes å bli størst.

Det kan skje at sluk tettes pga. for eksempel løv eller is, og sluk i grønne tak må derfor ha inspeksjonskum for å gi lett adkomst for tilsyn og vedlikehold. For å hindre utvasking av finstoff 28 fra vekstmediet som kan avleires i sluk eller nedløp, bør det være filtermasser rundt inspeksjonskummen. Se eksempel på utførelse av inspeksjonskum i figur 4.6 a.

For å redusere risiko for oppstuving av vann i tilfelle igjentettede sluk, bør alle flate tak ha nødoverløp som hindrer overbelastning. Nødoverløp plasseres helst slik at det "varsler" når slukene ikke fungerer, se eksempel vist i figur 4.6 b.

Byggforskseriens Byggdetaljer 525.002 og 525.207 samt TPF informerer nr. 9, del 1, gir flere detaljer vedrørende oppbygning av takkonstruksjonen for å unngå problemer med fall og avløp.

Når rådene gitt i disse anbefalingene følges kan man være trygg på at kravene i TEK er oppfylt.

Det grønne taket vil redusere og forsinke mengden vann til avløpet, se mer om dette i kapittel om fordrøyning. Det kan derfor være mulig å redusere dimensjonene på avløpsrørene fra taket på bakgrunn av at det grønne taket vil redusere og forsinke mengden avløpsvann. Det er imidlertid ikke vanlig å gjøre dette da et ekstremnedbør som kommer på et vannmettet grønt tak vil kunne gi tilnærmet samme avrenningstopp som fra et vanlig tak.

–  –  –

4.7 Sikringstiltak for arbeid på tak Plan- og bygningsloven gir et alminnelig påbud om å sørge for beskyttelsestiltak mot skade på liv og helse. Påbudet gjelder generelt, uansett om personene som skal sikres er arbeidstakere eller ikke.

TEK 10 sier i § 10-1 og § 10-3 at "Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet for personer og husdyr, og slik at det ikke oppstår sammenbrudd eller ulykke som fører til uakseptabelt store materielle eller samfunnsmessige skader." "Tak- og fasadematerialer med påmontert utstyr og innretninger skal utføres og festes slik at de ikke faller ned under forutsatte klimatiske forhold og dimensjonerende laster. Byggverk skal sikres slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde seg. Avstand fra underliggende terreng til takutspring og andre overliggende faste eller bevegelige deler av byggverket skal være tilfredsstillende slik at sammenstøt unngås."

30 Direktoratet for arbeidstilsynet er mer detaljert enn plan- og bygningsloven. Arbeidstilsynet har i Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. som mål å sikre arbeidstakere mot fall og fallende gjenstander ved arbeid på fasader, tak og andre konstruksjoner. Ved arbeider på tak eller andre konstruksjoner der det er fare for fall, skal arbeidsstedet sikres. Krav om sikringstiltak fra arbeidstilsynet gjelder hvis høyden er større enn 2 m ned til neste dekke eller underlaget. Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. fra arbeidstilsynet sier i § 3 og § 67 om sikringstiltak og arbeid på tak at "På steder som ellers er vanskelig tilgjengelige, skal det sørges for stillas, arbeidsplattform eller stige som gjør det mulig å komme til og å utføre arbeid på stedet på en forsvarlig måte." Og "Ved arbeid på tak og toppdekker skal det settes opp rekkverk, med mindre det er sikret ved stillas eller når arbeidet er kortvarig. Rekkverket skal være minst 1,0 m høyt og utstyres med håndlist, knelist og fotlist, jf. § 22".

Figur 4.7.

Eksempel på festepunkt for sikkerhetsline. Sikkerhetsselen hektes på wiren med en spesiell låsemekanisme og som kan gli langs wiren. (Foto: SINTEF Byggforsk)

–  –  –

For at arbeidet skal defineres som kortvarig må følgende være oppfylt;

- Arbeidet må innebære mindre reparasjons- og/eller vedlikeholdsarbeid.

- Arbeidet gjelder ikke oppføring av nybygg, tilbygg eller påbygg.

- Totalt arbeidsomfang må ikke overstige 4 timer.

- At det fremgår av risikovurderingen at arbeidet kan utføres på en trygg og sikker måte uten bruk av kollektive vernetiltak, som rekkverk eller stillas.

Byggforskseriens Byggdetaljer 525.933 samt TPF informerer nr. 9, del 6, gir flere detaljer vedrørende sikringstiltak for arbeider på tak. Når anbefalingene gitt i disse anbefalingene følges, vil kravene i TEK være oppfylt.

4.8 Montasje og tilhørende kostnader for ekstensive grønne tak 4.8.1 Montasjemessige forhold Før montasje av det grønne taket er det viktig at taket er rent og ryddet for gjenstander som for eksempel skruer og kapp fra blikkenslager som kan gi punktering av takbelegget. Takbelegget bør inspiseres før montering av det grønne taket, og eventuelle hull eller mangler bør utbedres før det grønne taket med tilhørende sjikt monteres. Montering av et grønt tak krever normalt kran.

Leverandørene av systemer for grønne tak stiller ofte ikke andre krav til fall og avløp på taket enn at vann må dreneres bort. Det er likevel viktig å overholde minimumskravene til fall og slukplassering med inspeksjonskum og filter rundt sluk som angitt i kapittel 4.6.

Der det benyttes prefabrikkerte vegetasjonsmatter for å etablere vegetasjon ved et ekstensiv grønt tak monteres det oftest ved at paller med vegetasjonsmatter heises opp på taket og spres utover ved hjelp av kran. Pass på at pallene eller arbeidet ikke skader takbelegget. Mattene løftes manuelt av pallene og blir lagt ut på taket. Typisk fremdrift er at en arbeider holder en snitthastighet på montering på ca. 100 m2 takflate per dag.

På et grønt tak bør minimum 85 % av vegetasjonsarealet være dekket med god vekst ved levering.

4.8.2 Litt om kostnader Til sammenlikning med et vanlig kompakt tak kun med vanlig takbelegg, kan følgende anføres

vedrørende kostnader:

Forhold som kan medføre lavere kostnader pga. det grønne taket;

- takbelegget trenger ikke brannteknisk klassifisering

- redusert krav til innfesting av takbelegget Forhold som kan medføre høyere kostnader pga. det grønne taket;

- kontroll av bærekonstruksjonen, og ev. forsterkninger pga. vekten av et grønt tak

- behov for ekstra beskyttelse av takbelegget (inngår ofte i leveransen av det grønne taket) Til tross for disse forholdene kan en litt forenklet si at et grønt tak hverken gir noen besparelse eller tillegg i kostandene ved bygging av et kompakt tak. Tilleggskostnaden består i kostandene til leveransen av selve det grønne taket, inkludert transport og montasje.

Eksempel på kostnad for et sedumtak; ca. 4-600 kr/m2 + mva. ferdig lagt inkludert transport. Store prosjekter kan ha en litt lavere kostnad på 300-400 kr/m2, mindre prosjekt 600-800 kr/m2.

Denne kostnaden blir å anse som en ekstrakostnad ved valg av grønne tak i forhold til et vanlig kompakt tak tekket med takbelegg.

32 5 Vegetasjon og vekstvilkår

Et intakt og frodig vegetasjonsdekke er sentralt ved grønne tak. Plantene er ikke bare ansvarlig for takets visuelle inntrykk, men påvirker mange andre effekter grønne tak kan bidra med og blir anvendt for. Plantene forbruker CO2 og vann gjennom fotosyntesen til å produsere oksygen og glucose (energi).

Regnvann blir dessuten oppholdt og værende på plantedelene (intersepsjon), før det ev. fordamper (evaporasjon) eller går videre til vekstmediet. Dette vil si at de overjordiske plantedelene oppholder (intersepsjon) og forbruker (transpirasjon) vannet. Dess større overflater på plantedelene dess mer vann kan planten oppta og forsinke. Et levende plantedekke bidrar aktivt til fordrøyning. I kap. 6 ser vi at høy vegetasjon fordrøyer mer vann enn lav vegetasjon.

I vekstmediet trenger også planten vann og oksygen for rotutvikling. Noe vann vil fordampe i oppholdsvær. Den totale fordampingen fra plantedeler og fra jorda kalles evapotranspirasjon, se fig

5.1. Dette er vanskelig målbart, men er viktige å ta høyde for og kjenne til.

–  –  –

Vegetasjonsfelt med flere arter er viktig for det biologiske mangfoldet og vegetasjon har i den forbindelse en viktig habitatfunksjon.

For å lykkes med grønne tak må man ha kunnskap om vekstenes voksekrav og takenes vekstvilkår slik at plantene kan trives og vokse seg frodig.

5.1 Vekstforhold på taket Å ha sin vekstplass på et tak er en ekstrem situasjon for en plante. Vekstene som brukes må være tilpasset disse vilkårene og forholdene på taket må tilrettelegges for å muliggjøre vekst. Dette har det vært forsket på i flere år, bl.a. i Tyskland. FLL-Green roofing Guideline 2008, tar for seg inngående alle forhold og behov vekstene på et tak trenger som for eksempel vann og næringstilgang, dreneringsevne, etc. Denne guiden er laget for tyske forhold. I Norge har vi andre klimatiske forhold å ta hensyn til. Det har over et par år pågått en oversetting og tilrettelegging av FLL-guiden til norske forhold. Man ser at dette arbeidet ikke er enkelt, da det er for lite samlet erfaring fra grønne tak i Norge. Det har ikke vært forskning i større omfang på grønne tak i Norge.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 15 |


Similar works:

«POTENSI KEBERADAAN KLOROANILIN SEBAGAI ZAT PENCEMAR AKIBAT AIR LIMBAH INDUSTRI TEKSTIL DI SUNGAI CITARUM HULU Tesis EDWARD SUHENDRA 30000212410019 PROGRAM MAGISTER ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013 TESIS POTENSI KEBERADAAN KLOROANILIN SEBAGAI ZAT PENCEMAR AKIBAT AIR LIMBAH INDUSTRI TEKSTIL DI SUNGAI CITARUM HULU Disusun oleh EDWARD SUHENDRA 30000212410019 Mengetahui, Komisi Pembimbing Pembimbing Utama Pembimbing Kedua Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA Dr. Ir....»

«IIIS Discussion Paper No.384 / October 2011 How Housing Slumps End Agustín S. Bénétrixa, Barry Eichengreenb and Kevin H. O’Rourkec a Trinity College Dublin and IIIS b University of California, Berkeley cUniversity of Oxford and IIIS IIIS Discussion Paper No. 384 How Housing Slumps End Agustín S. Bénétrixa, Barry Eichengreenb and Kevin H. O’Rourkec a Trinity College Dublin and IIIS b University of California, Berkeley cUniversity of Oxford and IIIS Disclaimer Any opinions expressed...»

«PRECEDENTIAL OPINION Pursuant to Board of Patent Appeals and Interferences Standard Operating Procedure 2, the opinion below has been designated a precedential opinion. UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE BEFORE THE BOARD OF PATENT APPEALS AND INTERFERENCES Ex parte JOHN B. LETTS Appeal 2007-1392 Application 10/640,895 Technology Center 1700 Decided: January 31, 2008 Before MICHAEL R. FLEMING, Chief Administrative Patent Judge, and FRED E. McKELVEY, Senior Administrative Patent...»

«Alma Mater Studiorum – Università di Bologna DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE CHIMICHE Ciclo XXV Settore Concorsuale di afferenza: 03/C1CHIMICA ORGANICA Settore Scientifico disciplinare: CHIM/06 – CHIMICA ORGANICA Regiocontrolled Synthesis of Pyrazole Derivatives Through 1,3-Dipolar Cycloaddition Reaction And Synthesis of Helicene-Thiourea based and Polymer Supported Soos's Catalyst for Asymmetric Synthesis Presentata da: JAY ZUMBAR CHANDANSHIVE Coordinatore Dottorato Relatore Prof. ADRIANA...»

«1 UNIT Non Mulbery Silkworms Structure 1.1 Introduction.1.2 Distribution.1.3 Salient features of non-mulberry silkworm Learning Objectives Afteer studying this unit, the student will be able to know • Importance of non-mulberry silk worms.• Study of distribution of nonmulberry silkworms.• Study of life cycle of nonmulberry silkworms.1.1 Introduction Sericulture refers to mass scale rearing of silk producing organisms in order to obtain silk from them. There are five major types of silk of...»

«JPMorgan Chase Institute A global think tank dedicated to delivering data-rich analyses and expert insights for the public good Past 65 and Still Working: Big Data Insights on Senior Citizens’ Financial Lives Every day, roughly 10,000 baby boomers turn 65.1 Some will “retire” in the traditional sense of the word. Many will keep working, though, and others will rejoin the workforce later Fast Facts on. The share of Americans who work beyond traditional retirement age has increased, raising...»

«FOR OFFICIAL USE ONLY AIR PUBLICATION 2015.001-AFM FLIGHT MANUAL TEXAN DRIVER Original Date of Issue: 6th March 2015 Software Version: V1.0.20150306.2357 IAP 2015.001-AFM / TEXAN DRIVER Page |2 A WORD FROM THE DEVELOPERS Back in 2005, when IRIS Flight Simulation Software was first formed, one of our very first aircraft we produced was the T-6/A Texan II. The original product became a firm favourite with pilots and enthusiasts alike, garnering a strong consumer base over the following ten years....»

«Advances in Mathematics Education Michael N. Fried Tommy Dreyfus Editors Mathematics & Mathematics Education: Searching for Common Ground Advances in Mathematics Education Series Editors: Gabriele Kaiser, University of Hamburg, Hamburg, Germany Bharath Sriraman, The University of Montana, Missoula, MT, USA International Editorial Board: Ubiratan D’Ambrosio (São Paulo, Brazil) Jinfa Cai (Newark, NJ, USA) Helen Forgasz (Melbourne, Victoria, Australia) Jeremy Kilpatrick (Athens, GA, USA)...»

«accs-jun14item01 Attachment 3 Thrive Public School Appeal Petition Page 1 of 135 THRIVE PUBLIC SCHOOL CHARTER PETITION FOR FIVE-YEAR TERM (2014-2019) SUBMITTED TO THE SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT Original Submission: July 15, 2013 Re-Submitted: November 13, 2013 THRIVE PUBLIC SCHOOL C/O 2711 BAINBRIDGE ROAD SAN DIEGO, CA 92106 (619) 798-9940 PETITION@THRIVEPS.ORG THRIVEPS.ORG accs-jun14item01 Attachment 3 Thrive Public School Appeal Petition Page 2 of 135 Table of Contents TABLE OF...»

«Ibn Battuta's Travels Illustrated The Rihla Book 1 The Maghreb, Egypt, Syria, and his First Hajj, 1325-26 Rihla 1, 1325-1326 From Tangier to Alexandria 1325 Ibn Battuta he had a doctorate in jurisprudence. In the year after Marco Polo died, Battuta, he was 21, left his home town of Tangier on the obligatory pilgrimage to the Holy Cities of Islam. Diverted by the promise of vast riches, by wars and the Black Death he would travel for 24 years before he saw Morocco again. An astute observer with...»

«CHAPTER 21 SPECIFIC AREAS OF NURSING NEGLIGENCE I. INTRODUCTION The nursing profession is a specialized field in which the number of suits in which nurses are being named for negligence is growing. There are four elements to nursing negligence, these elements were discussed in greater detail in the chapter of this Manual on Nursing Liability and Nursing Malpractice. The four elements of nursing malpractice are: the nurse must have a duty to the plaintiff, the nurse must have breached the duty...»

«Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(4): 4085-4093, 2009 ISSN 1991-8178 Studying a New Combine Threshing Rotor Design 1 Elsaied, G.H., 2 A. Elfatih and 3E.M. Arif 1 Agric. Eng. and Director of Ag. Eng. Res. Institute. 2 National Res. Center. 3 Ag. Eng. Res. Institute. Abstract: The aim of this study is to introduce new combine threshing rotor design to improve threshing process and increasing the field capacity, in addition to maintain a non harmful low noise level effect on the...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.