WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 15 |

«KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH Grønne tak Resultater fra ...»

-- [ Page 8 ] --

a-visnepunkt, b-metningspunkt, c-gjennomtrukket 46 Ved intens nedbør vil et grønt tak kunne holde tilbake en større mengde vann enn metningspunktet skulle tilsi, og lagringskapasiteten øker med nedbørsintensiteten, Bengtsson (2005). Dette kommer av at mengden vann som tilføres som nedbør er større enn den vannmengden som kan drenere ut av vekstmediet i løpet av samme tid. Denne differansen mellom drenert vann fra vekstmediet og tilført nedbør fører til at porene i vekstmediet fylles, figur 6.2 c. Dette kan kalles det grønne takets sekundærkapasitet. Denne sekundærkapasiteten er kun midlertidig. Når nedbøren avtar vil det frie vannet i porene drenere ut til taket når sitt metningspunkt.

Sekundærkapasiteten har imidlertid innvirkning på avrenningsintensiteten. Siden porene i vekstmediet blir fylt opp holdes mere vann tilbake i taket, og mengden vann som dreneres ut per tidsenhet blir mindre enn nedbørsmengden i samme tidsrom, og avrenningen fra et konvensjonelt tak, i samme tidsrom. Avrenningsintensiteten fra det grønne taket vil imidlertid nærme seg avrenningsintensiteten fra et ordinært tak da en større andel av porene fylles opp og dreneringshastigheten øker på grunn av tyngden av det frie vannet i vekstmediet.

Villarreal og Bengtsson (2005) konkluderte med at hvis det grønne taket hadde et lavt vanninnhold, det vil si stor primærlagringskapasitet, ved start av nedbøren var det mulig å både redusere og forsinke avrenningen. Hvis taket derimot hadde nådd sitt metningspunkt ved start av nedbøren ville avrenningen tilsvare nedbørsmengden, men avrenningen kan ha en viss forsinkelse. Observasjoner av naturlig nedbør på et nesten mettet grønt på SINTEFs feltstasjon på Voll i Trondheim viser en slik oppførsel. Den totale avrenningen fra det grønne taket ble lik avrenningen fra et ordinært tak, men avrenningen var forsinket i tid, Busklein (2009), se figur 6.7. Observasjoner av et sedumtak i Oslo viser både en reduksjon i og forsinkelse av avrenningsintensiteten, Braskerud (2010).

Vannet som er lagret i vekstmediet vil over tid forbrukes av plantene og også fordampe direkte.

Mellom nedbørsperiodene vil dette føre til at det grønne taket får tilbake sin bufferkapasitet. Hvor hurtig dette går er avhengig av type plantedekke, årstid og meteorologiske forhold den enkelte dag.

Stovin mfl. (2011) refererer til en studie utført av DeNardo mfl. (2005) hvor det anslås et vanntap på ca. 3 mm/m2 per dag fra et 78 mm tykt grønt tak med sedum ved 27 °C. Vanntapet avhenger av temperaturen, men avtar også eksponentielt med tiden da mengden tilgjengelig vann avtar.

DeNardo antyder at 48 timer etter metning kunne dette grønne taket holde tilbake 5 mm nedbør.

6.1.2 Konstruksjon De studerte publikasjonene er enige i at vekstmediets tykkelse og type betyr mest for det grønne takets evne til å redusere avrenningen. Bengtson (2005) utførte forsøk med takhellinger mellom 2° og 14° og konkluderte med at det er den vertikale hastigheten gjennom vekstmediet som er bestemmende for hvor hurtig vannet renner av taket.

Når det gjelder takvinkelens innvirkning på avrenningen spriker funnene. Enkelte finner ingen sammenheng i sine forsøk, mens andre konkluderer med at takhelling kan ha en effekt på avrenningen. Villarreal og Bengtsson (2005) finner at tilbakeholdelse av vann reduseres med økende takhelling når nedbørsmengden er lik, og at for en gitt takvinkel er tilbakeholdelsen størst jo mindre intens nedbøren er forutsatt at vekstmediet i utgangspunktet har et lavt vanninnhold.

Likeledes konkluderer han med at takets helling ikke har noe å si når taket allerede har nådd sitt metningspunkt når nedbøren startet, Villarreal (2006). Bengtsson (2005) fant i sin studie ingen sammenheng mellom avrenning og takhelling og lite påvirkning av dreneringslagets lengde. Dette samsvarer med hva Mentens (2006) fant i sin studie av 18 tyske publiserte forsøk.

Skal man prøve å trekke en konklusjon ut fra disse funnene kan man anta at vannets hastighet gjennom vekstmediet er avgjørende for hvor hurtig avrenningen skjer og at denne påvirkes lite av takets helling. Takhellingen er først og fremst bestemmende for hvor hurtig vannet renner i drenslaget, og dermed hvor hurtig avrenningen når taknedløpet.

47 6.1.3 Vegetasjonsdekke I forsøk utført ved Universitetet i Sheffield, Dunnet mfl. (2008) og Nagase, Dunnet (2012), er plantedekkets betydning for avrenning fra grønne tak i et relativt kaldt og vått klima studert.

Konklusjonen er at det er en meget signifikant sammenheng mellom mengde avrent vann og ulike vegetasjonstyper. Høyvokst gress og stauder som dekker godt reduserer avrenningen mest mens Sedum er mindre effektivt. Blant sedumen som ble studert var de oppreiste artene mer effektive i å redusere avrenningen enn de krypende artene. Denne effekten oppstår fordi nedbøren først blir fanget opp av plantedekket. For eksempel vil et tettvokst, busket grasdekke holde vannet tilbake slik at det både tar lengre tid før det når vekstmediet og mengden vann som når vekstmediet reduseres.

6.1.4 Sesongvariasjon De utvalgte studiene viser at effekten på avrenning fra grønne tak varierer gjennom året. Best effekt er det om sommeren når fordamping og plantenes bruk av vannet gjør at taket får tilbake sin bufferkapasitet.

Mentens mfl. (2006) har studert 18 tyske publikasjoner. De fant at avrenningen var markert høyere i vintersesongen, enn i sommersesongen, se figur 6.3. Köhler mfl. (2001) utførte et 24 måneders studie av et grønt tak i Berlin i årene 1997-1998. De fant at avrenningen i månedene novembermars i snitt var på 74 % av nedbøren, mens avrenningen i månedene april-oktober var i snitt på 27 % av nedbøren. Forskjellen i avrenning for perioden november-mars og april-oktober var mye mindre i studiet utført i Malmö i 2001-2002, Bengtson (2005). Her var avrenningen henholdsvis 67 % og 38 %.

Det er funnet en artikkel av Teemusk og Mander (2007) som har studert et grønt tak under vinterforhold. De kunne skille mellom to smelteperioder for det grønne taket, en for smelting av snødekket og en for tining av det frosne vekstmediet, og at avrenningstiden ble forlenget sammenlignet med et ordinært tak. Ut over dette viser dessverre ingen publikasjoner noen oversikt over månedlig gjennomsnittstemperatur eller snødekke på takene slik at det er mulig å si noe om hvordan dette innvirker på avrenningen. Dette er faktorer som kan være viktige å kartlegge for å si noe om grønne taks funksjon i ulike norske klimaområder.

Figur 6.3 Sammenheng mellom nedbør og avrenning for grønt tak og tak med grusdekke om sommeren (a) og vinteren (b).

Mentens mfl. (2006).

Heltrukken kurve – trend for tak med grusdekke Stiplet kurve – trend for grønt tak 48 6.1.5 Værforhold og vekstmediets metningsgrad Værforholdene forut for en intens nedbør vil innvirke på det grønne takets evne til å holde tilbake vann og dermed hvordan avrenningen blir. Hvis det har vært en lang periode med varmt vær og/eller lite nedbør vil mye vann ha fordampet fra taket og det vil ha en god bufferkapasitet. Er det derimot langvarig nedbør, selv med lav intensitet, vil vanninnholdet i taket være nært opptil metningspunktet. Takets evne til å redusere avrenningen vil da være begrenset og avrenning vil starte ganske umiddelbart.

Likeledes vil flere etterfølgende perioder med intens nedbør i løpet av kort tid føre til at taket når sitt metningspunkt da det ikke har vært noe særlig fordampning mellom nedbørsperiodene.

Effekten reduseres da for nedbørsperiode 2 og utover selv om taket i utgangspunktet hadde god bufferkapasitet.

Nedbørsintensiteten har også innvirkning på det grønne takets evne til å redusere avrenningen. Jo mindre intens nedbør desto større del av nedbøren holdes tilbake hvis taket i utgangspunktet har et lavt vanninnhold, Villarreal og Bengtsson (2005).

Nedenfor er det vist noen eksempler på hvordan avrenningen kan variere ut fra hvor mettet taket er av vann ved start av nedbør.

Figur 6.4 viser avrenningen fra et sedumtak i Sheffield, med et 80 mm tykt vekstmedium og 1,5° fall ved nedbør etter en forutgående periode med lite nedbør, Stovina mfl.

(2012).

Figur 6.5 og Figur 6.

7 viser avrenningen fra et sedumtak med ca. 30 mm tykt vekstmedium, og et torvtak, tykkelse vekstmedium 150 mm, i forhold til et referansetak med PVC takbelegg ved naturlig nedbør i to ulike perioder. Disse tre takene har 2 % fall. Sprangene i kurven for referansetaket gjenspeiler nedbøren, Busklein (2009).

Figur 6.6 og Figur 6.

8 viser målinger på et tak i Oslo med 3,2° fall. Taket var delt i to parseller, en med sedum og en med asfaltpapp, og avrenning fra hver enkelt parsell ble målt. Sedumtakene hadde et 30 mm tykt veksmedium. To nedbørsperioder med ulik metningsgrad for det grønne taket ved start av nedbør er presentert, Braskerud (2010).

Meget lavt vanninnhold (lav metningsgrad) når nedbør starter Når taket i utgangspunktet har et lavt vanninnhold er det meste av primærkapasiteten tilgjengelig.

Nedbør vil da absorberes og holdes tilbake i taket. Det vil da bli lite, eller til og med ingen avrenning, hvis nedbørsmengden ikke er tilstrekkelig til at taket når sitt metningspunkt, se Figur 6.4.

49 Figur 6.4 Kumulativ avrenning for et sedumtak hvor vanninnholdet er lavt når nedbøren starter, Stovina mfl. (2012).

Heltrukken kurve – total nedbør Stiplet kurve – total avrenning "Normalt" vanninnhold når nedbør starter Hvis vann fra forutgående nedbør har fått tid til å fordampe fra det grønne taket før det kommer ny nedbør vil en del av primærkapasiteten være gjenopprettet. Taket vil da ha mulighet til å absorbere en viss del av nedbøren før avrenning starter, og man får både en reduksjon av avrenningsintensitetens størrelse og en utsettelse av når toppen kommer. Den totale avrenningen vil i et slikt tilfelle være lavere enn nedbørsmengden, se Figur 6.5.

Figur 6.5 Kumulativ avrenning ved middels vanninnhold når nedbøren starter, Busklein (2009).

50 I Figur 6.6 vises forskjellen mellom et ordinært tak og et grønt tak tydelig. For referansetaket er det en reduksjon i avrenningsintensiteten i forhold til nedbørsintensiteten, men ingen utsettelse av når toppen oppstår. Det grønne taket har imidlertid både en redusert avrenningsintensitet og utsettelse i tid for når toppen oppstår i forhold til nedbøren.

Figur 6.6 Nedbør og avrenning fra et tak uten vegetasjon (refrence) og et tak med sedum etter en uke med varmt vær uten nedbør, Braskerud (2010) Stiplet – nedbør Heltrukken mørk – avrenning referansetak Heltrukken grønn – avrenning grønt tak Høyt vanninnhold (høy metningsgrad) når nedbør starter Når taket i utgangspunktet har et høyt vanninnhold er lite eller ingenting av primærkapasiteten tilgjengelig.

Når det kommer nedbør vil avrenning starte relativt umiddelbart og avrent mengde vann vil tilsvare nedbørsmengden. Ved intens, kortvarig nedbør vil man likevel få en viss reduksjon i avrenningsintensiteten da vannet bruker tid på å renne gjennom vekstmediet og sekundærkapasiteten tas i bruk ved at porene fylles med vann. I Figur 6.7 vises dette tydelig i kurven for kumulativ avrenning for sedumtaket som er nesten mettet forut for nedbøren. Kurven for sedumtaket har samme stigning som kurven for referansetaket. Dette betyr at det renner av like mye vann per tidsenhet fra begge takene, dvs. avrenningsintensiteten er lik, men for sedumtaket er den litt forsinket i tid. Til slutt har sedumtaket samme mengde avrent vann som referansetaket.

51 Figur 6.7 Kumulativ avrenning ved et høyt vanninnhold når nedbøren starter, Busklein (2009) Selv om taket i utgangspunktet har et høyt vanninnhold når nedbøren starter kan det ha effekt på avrenningsintensiteten, Braskerud (2010). Som vist i Figur 6.8 fås både en viss reduksjon i intensiteten og en utsettelse av når toppen inntreffer. Størrelsen av disse effektene vil imidlertid kunne variere mye avhengig av hvor høyt vanninnholdet er i utgangspunktet.

Figur 6.8 Nedbør og avrenning fra et tak uten vegetasjon og et tak med sedum etter en forutgående periode med mye nedbør, Braskerud (2010) Stiplet – nedbør Heltrukken mørk – avrenning referansetak Heltrukken grønn – avrenning grønt tak 52 6.

1.6 Årlig gjennomsnitt Tyske studier viser at grønne tak kan holde tilbake mellom 50 % og 80 % av nedbøren gjennom et år, Mentens mfl. (2006), se Figur 6.9. Variasjonen er imidlertid stor og avhenger av takenes oppbygging og lokale klimaforhold. I Köhler mfl. (2001) sitt studie av et grønt tak i Berlin over to år var det årlige gjennomsnittet 50 % tilbakeholdelse. Stovina mfl. (2012) studerte et grønt tak i Sheffield, som har et relativt kaldt og vått klima med moderat fordampning selv om sommeren, over 27 måneder og fikk et årlig gjennomsnitt på 50.2 %. Bengtsson (2005) studie i Malmö hadde 52 % avrenning over året.

Ut fra disse funnene kan det se ut som at man i et nordisk klima kan forvente en årlig reduksjon i avrenningen på ca. 50 % eller litt mer. Man skal imidlertid være oppmerksom på at det ikke er noen sammenheng mellom gjennomsnittlig tilbakeholdelse gjennom et år og hvordan avrenningen blir for et enkelttilfelle med intens nedbør.

Figur 6.9 Sammenheng mellom årlig nedbør og årlig avrenning for ulike taktyper, Mentens et al (2006) Stiplet grå – ordinært tak Stiplet mørk – tak med grusdekke Heltrukken grå – ekstensivt grønt tak Heltrukken mørk – intensivt grønt tak 6.

1.7 Skybrudd For kortvarig, intens nedbør vil det grønne takets oppførsel bestemmes av vekstmediets vanninnhold ved start av nedbøren. Dette vil igjen avhenge av hvordan værforholdene har vært i den forutgående tiden. Selv om vekstmediet er fuktig vil avrenningsintensiteten være lavere enn for et ordinært tak da tiden det tar for vannet å renne gjennom vekstmediet og drenslaget er lenger enn det tar for regnvannet å renne langs et ordinært tak.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 15 |


Similar works:

«THE COFFIN CORNER: Vol. 26, No. 4 (2004) A CHRONOLOGY OF PRO FOOTBALL ON TELEVISION: Part 2 by Tim Brulia 1970: The merger takes effect. The NFL signs a massive four year $142 million deal with all three networks: The breakdown as follows: CBS: All Sunday NFC games. Interconference games on Sunday: If NFC team plays at AFC team (example: Philadelphia at Pittsburgh), CBS has rights. CBS has one Thanksgiving Day game. CBS has one game each of late season Saturday game. CBS has both NFC divisional...»

«LISTENING TO BIKE LANES a case study in one-eyed prophecy by Jeffrey A. Hiles B.A. Wright State University 1990 presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science The University of Montana 1996 Hiles, Jeffrey A., M.S., September 1996 Listening to Bike Lanes: a case study in one-eyed prophecy One group of bicycle advocates insists that cities need special facilities to separate bicyclists from motor traffic and make cycling less intimidating. Another group...»

«Simulations of granular bed erosion due to a mildly turbulent shear flow J.J. Derksen Chemical Engineering, Delft University of Technology, Delft, Netherlands j.j.derksen@tudelft.nl Submitted to Journal of Hydraulic Research, January 2015 Revision submitted: April 2015 Accepted: July 2015 Abstract Three-dimensional, time-dependent simulations of the erosion of a granular bed consisting of monosized, non-cohesive spherical particles are reported. The simulations fully resolve the turbulence and...»

«Seaton Sluice First School Inspection report Unique Reference Number 122234 Local Author ity Northumberland Inspect ion number 359197 Inspect ion dates 5–6 October 2010 Report ing inspector Carole Snee This inspection of the school was carried out under section 5 of the Education Act 2005. Type of school Primary School category Community Age range of pupils 3–9 Gender of pupils Mixed Nu mber of pupils on the school roll 149 Appropriate author ity The governing body Chair Mr David Campbell...»

«Page 1 A regular meeting of the Council of the City of Blue Ash, Ohio, was held on March 10, 2005. Mayor Rick Bryan called the meeting to order in Council Chambers at 7:30 PM.OPENING CEREMONIES Mayor Bryan led those assembled in the Pledge of Allegiance. Mayor Bryan asked for a moment of silence in memory of the son of former Councilman Robert Schueler who recently passed away.ROLL CALL MEMBERS PRESENT: Mayor Rick Bryan, Vice Mayor Robert Buckman, Councilman Lee Czerwonka, Councilman Henry...»

«GROWING ALUM CRYSTALS © 2000 by David A. Katz. All rights reserved INTRODUCTION In nature, crystals are formed naturally from molten rocks (magmas), from hot aqueous solutions, or from hot gases. Well-formed crystals, frequently encountered in hydrothermal veins, are spectacular in form and color. Such crystals have always held a fascination for people. Throughout time, people have collected crystals, treasured them, studied them, and even ascribed magical powers to them. Mineralogy, the...»

«Masaryk University Faculty of Arts Department of English and American Studies English Language and Literature Bc. Zdeněk Nývlt Jamaican Creole: Its Continuity in the United Kingdom M.A. Major Thesis Supervisor: PhDr. Kateřina Tomková, Ph. D. 2012 I declare that I have worked on this thesis independently, using only the sources listed in the bibliography. Brno, 28 April 2012. I would like to express many thanks to my supervisor, PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D., for her kind and valuable...»

«FERENC VARGA On Sculpting Statues In the Age of Technoculture and Mass Media A thesis of sculpture in the age of sculpture’s antithesis Ph.D Dissertation Faculty of Fine Arts Kyoto City University of Arts 2005 Translated from the Hungarian by WILLIAM PRUNKL TABLE OF CONTENTS Introduction First Part: An Explanation of Four of my Works 1. An Unsuccessful Experiment in Denying the Sculptural Propensity 2. Stone Faces Carved by Human Hands 3. Scroll of Gazes 4. Non-conceptual Statue Second Part:...»

«WE THOUGHT IT WAS OIL, BUT IT WAS BLOOD RESISTANCE TO THE MILITARY-CORPORATE WEDLOCK IN NIGERIA AND BEYOND Nnimmo Bassey “The other day We danced on the street Joy in our hearts We thought we were free Three young folks fell to our right Countless more fell to our left Looking up, Far from the crowd We beheld Red hot guns We thought it was oil But it was blood” – Nnimmo Bassey 2 TH E SEC U R E AN D T H E D IS P O SS ESS E D | Introduction The colour of oil in much of the world runs red...»

«International Journal Of Advanced Smart Sensor Network Systems ( IJASSN ), Vol 2, No.3, July 2012 DESIGN AND DEVELOPMENT OF E-PASSPORTS USING BIOMETRIC ACCESS CONTROL SYSTEM 1 V.K. NARENDIRA KUMAR & 2 B. SRINIVASAN 1 Assistant Professor, Department of Information Technology, 2 Associate Professor, PG & Research Department of Computer Science, Gobi Arts & Science College (Autonomous), Gobichettipalayam – 638 453, Erode District, Tamil Nadu, India. 1 2 Email ID: kumarmcagobi@yahoo.com,...»

«Igor Kudashev QUALITY ASSURANCE IN TERMINOLOGY MANAGEMENT Recommendations from the TermFactory project Helsinki 2013 Igor Kudashev holds a PhD degree and the title of associate professor from the University of Helsinki, Finland. He is an author or co-author of several published terminological dictionaries, including the Finnish-Russian Forestry Dictionary, which was awarded the International Terminology Award for Applied Research and Development by the European Association for Terminology...»

«Batchwood count School make every day Staff Handbook Townsend Drive, St Albans, Hertfordshire AL3 5RP. Tel: 01727 868021 Fax: 01727 739075 Email: admin@batchwood.herts.sch.uk Headteacher: Mrs Anne Spencer BEd (Hons) NPQH www.batchwood.herts.sch.uk Contents 1 Welcome 2 School Vision 3 General Information 4 Staff List 5 Batchwood Staff 6 The school day 7 House System 8 A to Z of Useful Information Welcome This handbook is to help you settle into Batchwood School. Whilst we hope that you will find...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.