WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 15 |

«KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH Grønne tak Resultater fra ...»

-- [ Page 9 ] --

Stovina mfl. (2012) fant en gjennomsnittlig reduksjon i avrenningsintensiteten på 60 % ut fra 21 observerte nedbørsperioder med ca. 2 mm nedbør per time. Forsinkelse i avrenningsintensiteten var 18 minutter (median), det vil si at det tok 18 minutter før det rant like mye vann fra det grønne taket per tidsenhet som fra et ordinært tak. Det er ikke opplyst om hvor utnyttet takets kapasitet var før nedbørsperiodene, men tilbakeholdt vann varierer fra 0 % til 100 % noe som tyder på stor variasjon i takets metningsgrad forut for den enkelte nedbørsperiode.

SINTEF har utført to kontrollerte forsøk hvor det er påført en konstant nedbørsmengde på ca.

1 mm/minutt i 60 minutter på et tak med sedum og et tak med torv. Avrenningsintensiteten er vist i Figur 6.10. For taket med sedum gikk det 75 minutter før nedbørsintensiteten tilsvarte avrenningen fra et ordinært tak når vekstmediet i utgangspunktet var tørt (vanninnhold 11 %), og 35 minutter 53 når taket var middels mettet (vanninnhold 60 %). For torvtaket, hvor vanninnholdet i utgangspunktet var 48 %, gikk det 58 minutter, Busklein (2009), Thodesen og Busklein (2012).

SINTEF har også utført kontrollerte forsøk med en nedbørsintensitet 2,2 mm/minutt på Leca.

Avrenningsintensiteten for referansetaket og to tykkelser med Leca er vist i Figur 6.11. Til tross for materialets høye porøsitet ser vi en god effekt i reduksjon i avrenningsintensiteten. Etter 15 minutter oppnår taket med 100 mm Leca samme avrenningsintensitet som referansetaket, mens taket med 200 mm Leca har ca. 20 % reduksjon i avrenningsintensiteten.

Hvis man ser på avrenningsintensiteten for de ulike takene etter 5 minutter nedbør får man at reduksjonen i avrenningsintensitet for knust lettklinker i fraksjon 4-10 er 60 % for en tykkelse på 100 mm og 80 % for en tykkelse på 200 mm. Vanninnholdet var ca. 55 % av tørr vekt ved forsøkstart. Det er omtrent den samme effekten som for et sedumtak hvor avrenningsintensiteten etter de første 5 minuttene ville det ha vært redusert med henholdsvis 68 % og 46 % for et tørt og middels mettet tak. Forsøk med Leca-takene viser at de ved gjentatte intense regnskyll har samme evne til å redusere avrenningsintensiteten etter 24 timers opphold. Vi har ikke funnet at det er utført tilsvarende forsøk for sedum- og torvtak.

Figur 6.10 Avrenningsintensitet for sedum og torv i forhold til et ordinært tak, Busklein (2011) Figur 6.

11 Avrenningsintensitet for knust 4-10 mm Leca i forhold til et ordinært tak, Busklein, Thodesen, Balmand (2012)

–  –  –

7.1 Generelt Skjøtsel forholder seg til de levende vekstene. Vedlikehold forholder seg til alt det andre, f.eks.

takenes tekniske tilstand, søppel, snømåking etc. Driften er selve arbeidet med skjøtsel og vedlikehold.

All vegetasjon i et kultivert grøntanlegg trenger en form for skjøtsel. Dette gjelder også alle former for grønne tak. Omfanget vil variere i forhold til typen grønt tak man har med å gjøre.

Da grønne tak i form av sedumtak, kom til Norge på slutten av 1990-tallet, ble det hevdet at de var vedlikeholdsfrie. I dag er man av en annen oppfatning: De trenger litt skjøtsel og vedlikehold hvert år. Dette er det viktig at byggherrer, eiere og brukere av grønne tak er klar over. Det er også viktig at de får opplysning om hva slags skjøtsel og vedlikehold som trengs på de ulike typer grønne tak for å lykkes best mulig med det.

Omfanget av skjøtsel, drift- og vedlikeholdsoppgaver varierer mye mellom de forskjellige typer grønne tak. I alle tilfeller vil noen skjøtsels- og vedlikeholdsoppgaver alltid måtte tas hånd om, mens andre oppgaver framkommer som et behov der valgte løsninger ikke har vært riktige av

hensyn til klima på stedet eller av andre grunner. Forhold som kan påvirke omfanget av vedlikehold kan være:

- Valg av plantetyper i forhold til områder med liten vekstlagtykkelse

- Valg av plantetyper i forhold til områder med mye skygge

- Valg av plantetyper i forhold til områder skjermet for nedbør fra takutstikk og vegger.

- Valg av plantetyper i forhold til områder med lokalt sterkere vindforhold Skjøtselsomfanget vil gjenspeiles i kostnader som oppstår til drift av det grønne taket.

Ved skjøtsel og vedlikehold på tak er det som tidligere påpekt svært viktig å ha kjennskap til takets oppbygging. Det bør ikke benyttes utstyr som kan skade membraner, dreneringslag og andre spesielle funksjoner som er tilstede.

Felles for alle tre taktypene er at skjøtsels-, drift- og vedlikeholdsoppgaver, også utskiftinger av planter, skjøttes med håndverktøy som spade, gressklipper og kanttrimmer. Erfaringer tyder på at det i de aller fleste tilfeller er tilstrekkelig. Beskyttelsessjiktene som vanligvis benyttes og som er anbefalt i dette dokumentet, tar hensyn til det. Ev. bruk av maskinelt utstyr kan kreve mer omfattende beskyttelse av membranen.

Vekstlaget er for alle typer grønne tak et sammensatt vekstmedium spesialdesignet for å gi gode vekstforhold for vegetasjon på tak. Dette må ivaretas og ev supplering av vekstmedium må ha de samme egenskaper.

Vegetasjonsområdene på grønne tak må ikke benyttes som lagringsområde for utstyr og redskap i forbindelse med vedlikehold av bygning og lignende. Dette vil kunne gjøre stor og ubøtelig skade på både vegetasjonen, vekstlag, dreneringslag og membraner.

En generell regel for å lykkes med det grønne taket og minske skjøtselsbehovet er å sørge for at vekstmediet til en hver tid er dekket med ønsket vegetasjon avhengig av type grønt tak. På åpne områder der vekstmediet ligger bart, kommer lett uønskede vekster inn og etablerer seg.

Ugrasluking blir dermed mer arbeidskrevende enn nødvendig.

7.2 Ekstensive tak Kostnadene til drift og vedlikehold av ekstensive grønne tak er av flere av aktørene i bransjen framhevet som begrensede dersom det er valgt veldokumenterte løsninger, og valg av planter, vekstmedium og dreneringssystem er gjort med spesiell vektlegging i forhold til klimaet på 55 byggestedet. Nødvendig årlig tilsyn i form av skjøtsel og vedlikehold vil da normalt begrense seg

til:

Skjøtsel:

- Fjerne døde og visne planter samt løv og annet. Dette er viktig for å unngå skadende soppangrep, spesielt ved regnfull høst.

- Erstatte døde planter med nye, f.eks. ved skudd fra andre deler av taket. Resåing av gressarter og lignende. Gjelder spesielt de to-tre første årene, i etableringstiden.

- Gjødsle Bergknappartene en gang årlig på våren eller sommeren. Gjødsling gjøres første gang etter et par år. Da er gjødsellageret de ble etablert med brukt opp. Det er viktig å bruke langsomtvirkende gjødsel og små mengder. Da unngår man for mye vekst av uønsket ugras på taket. Dunnett og Kingsbury 2008, anbefaler 15-20 g/m2 langsomtvirkende gjødsel.

- Luke ugress en gang årlig. Fjern oppslag og spirer av gress og løvtrær med mer for hånd.

Man bør ikke sprøyte med plantegift da dette også vil kunne skade planter som skal vokse der.

- Fjern planter rundt sluk og andre tekniske installasjoner, takvinduer etc som ikke skal overgroes. Disse områdene har oftest en sone med singel eller lignende.

- Gjennomvanne sedumtaket hvis våren er tørr og solrik. Gjelder spesielt i etableringstiden, de første to-tre årene.

Vedlikehold:

- Kontrollere at ikke sluk er tettet igjen og at avløpssystemet fungerer.

- Fjern søppel, løv og annet uønsket på taket, i takrenner o.lign.

- Ved behov for fjerning av snø, må plantedekke skånes for skarp redskap. La det være igjen ca. 5 cm snø på vegetasjonen.

Semi-intensive tak Semi intensive tak er en mellomting mellom ekstensive og intensive grønne tak, med glidende overganger, en slags hybridtak. Skjøtsel, drift og vedlikehold vil på disse takene dermed være enklere i utførelse enn intensive, og noe mer krevende enn for ekstensive.

Et semi intensivt tak bør kunne vannes ved behov. Det er dermed viktig at det er vannuttak på taket. Vanningsanlegg bør vurderes, som på intensivt tak.

Skjøtsel

- Fjerne døde og visne planter og plantedeler, samt løv og annet. Dette er viktig for å unngå skadende soppangrep, spesielt ved regnfull høst.

- Erstatte døde planter med nye. Her er både såing og planting aktuelt.

- Gjødsle semi-intensive tak forsiktig med langtidsvirkende gjødsel på våren. For mye gjødsel vil kunne generere mer etablering av uønsket ugress.

- Luke ugress en gang årlig. Fjernes oppslag og spirer av gress og løvtrær med mer for hånd.

Man bør ikke sprøyte med plantegift da dette også vil kunne skade planter som skal vokse der.

- Fjern planter rundt sluk og andre tekniske installasjoner, takvinduer etc. som ikke skal overgroes. Disse områdene har oftest en sone med singel eller lignende.

- Gress og tørrengarter slås en gang per år etter blomsterfloret på sommeren. Slåtten fjernes, spesielt hvis det er lange strå. Ved bruk av en type slåmaskin som kutter stråene i småbiter, kan det være aktuelt å la de bli liggende på taket for å holde på og bygge opp humuslaget.

Dette gjelder f.eks. for torvtak, som er en type semi-intensivt tak, hvor torven forbrukes over år, og trenger oppbygging av organisk materiale.

- Beskjæring av busker ved behov. Dette kan gjøres på vinteren.

- Gjennomvannes ved behov i tørkeperioder, spesielt viktig i etableringstiden, de to-tre første årene. Er også aktuelt senere ved tørkepeioder.

–  –  –

7.4 Intensive tak En velfungerende takhage med både gangarealer, oppholdsarealer og grøntarealer krever regelmessig og fagmessig skjøtsel-, drift og vedlikehold. Arbeidet bør utføres av personell med grøntfaglig kompetanse. Alternativt må det utarbeides detaljert skjøtsels- og vedlikeholdsprogram for årlig drift, med tidspunkter og milepeler for arbeidet gjennom året. Det bør deles opp i sesonger som arbeid for utføring på vår, sommer, høst og vinter.

Dette er arbeid som på mange måter er tilsvarende for grøntanlegg på bakkenivå. Forskjellene kan være tilgjengelighet til det grønne taket, hvilke muligheter man har for å frakte skjøtsels- og vedlikeholdsutstyr opp på taket som ikke er håndverktøy. Tilgjengeligheten til vann er essensiell for et intensivt tak. Likeledes muligheten for el-tilknytning for aktuelt driftsutstyr.

Skjøtsel:

- Fjerne døde og visne planter samt løv og annet. Dette er viktig for å unngå skadende soppangrep, spesielt ved regnfull høst.

- Erstatte døde planter med nye. Vær obs ved nyplanting, erstatt nytt vekstmedium med tilsvarende som er på stedet.

- Gjødsle taket en gang per år. Langtidsvirkende gjødsel anbefales. Mengde må vurderes av fagperson i forhold til vekst og utvikling på plantene. Dunnett og Kingsbury 2008, anbefaler 40 g/m2 langtidsvirkende gjødsel på intensive tak, men dette må vurderes på hvert sted. Årsnedbør og regnintensitet har mye å si på om næringsstoffene blir i vekstmediet for opptak i plantene eller vaskes ut raskt. Det kan være behov for å ta jordprøver for å beregne gjødselmengder.

- Ugrasluking. En gang årlig fjernes oppslag og spirer av gress og løvtrær med mer for hånd.

Man bør ikke sprøyte med plantegift da dette også vil kunne skade planter som skal vokse der.

- Det må også holdes plantefritt rundt sluk og andre tekniske installasjoner, takvinduer etc.

som ikke skal overgroes. Disse områdene har oftest en sone med singel eller lignende.

- Vanning må påregnes jevnlig på en takhage (intensivt tak). Det vil antakelig være lønnsomt å installere et vanningsanlegg med fuktighetsføler som setter i gang vanning ved behov.

Takvegetasjon er utsatt for tørke, og siden det er få arter som tåler uttørking, må spesielt intensive tak sørge for jevnlig vanntilgang.

- Beskjæring av busker og trær. Dette kan gjøres i vinterhalvåret.

- Klipping av gressplen, ukentlig frekvens i den sterkeste vekstsesongen.

- På sommeren, gå over vegetasjonen et par ganger i sesongen (busker og trær) og fjern ev.

dødt og skadd. Det kan være behov for mer intensiv skjøtsel ved ekstra skjøtselskrevende vegetasjon.

Vedlikehold:

- Kontroller at vanningsanlegget fungerer som det skal. Husk påkobling av vann på våren og avkobling og tømming av vannledninger etc., på høsten for å unngå frostsprenging på vinteren.

- Kontrollere at ikke sluk er tettet igjen og at avløpssystemet fungerer.

- Fjern søppel, løv og annet uønsket på taket, i takrenner o.lign.

- Ved behov for fjerning av snø, må plantedekke skånes for skarp redskap. La det være igjen ca. 5 cm snø på vegetasjonen.

- Renhold av fuger og flater i steinsatte gang- og oppholdsarealer.

57 7.5 Tiltak for å redusere eller lette vedlikeholdsarbeidet på intensive tak

- En oversiktsplan som viser fallforhold, eventuelle sprang, slukplasseringer og liknende bør foreligge, gjerne med et snitt som viser hele konstruksjonsoppbygging med membranplassering, beskyttelsessjikt og drenslag.

- En plantegning av takhagen med angivelse av vekstlagstykkelser og planteplan

- Vannuttak må være montert på strategiske steder

- Ikke plassere planter som trenger regelmessig tilførsel av vann inn mot husvegg med mindre det er montert automatisk vanningsanlegg der. Dette gjelder spesielt for staude- og rosebed.

- Anlegge automatiserte dryppvanningssystemer. Takhager med variert og omfattende beplantninger trenger mer vann enn bare regnvann.

- Benytte riktig planteavstand for å få til gode dekkende vegetasjonsfelt.

- Vurdere å tildekke vekstjorden i plantebed (f.eks. med singel steinstørrelse 50-70 mm) på steder med vinderosjon. Det gir mindre arbeider med luking og etterfylling av jord.Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 15 |


Similar works:

«José Antonio Amaya NOMBRES GENÉRICOS DEDICADOS A PERSONAJES CONCRETOS por Mutis y sus colaboradores (1760-1811) No se conoce ningún trabajo que presente sistemáticamente las denominaciones genéricas que crearon José Celestino Mutis y sus colaboradores en la Expedición Botánica. Con este artículo se procura llenar ese vacío. Para el efecto se han utilizado las descripciones y las observaciones botánicas manuscritas elaboradas por los miembros de la Expedición Botánica. Se trata de...»

«J Financ Serv Res (2014) 46:235–269 DOI 10.1007/s10693-013-0178-y Are Stars’ Opinions Worth More? The Relation Between Analyst Reputation and Recommendation Values Lily H. Fang & Ayako Yasuda Received: 16 July 2012 / Revised: 16 August 2013 / Accepted: 22 August 2013 / Published online: 26 October 2013 # Springer Science+Business Media New York 2013 Abstract Using 1994–2009 data, we find that All-American (AA) analysts’ buy and sell portfolio alphas significantly exceed those of non-AAs...»

«Developmental Milestones 3-16 year olds By Joyce Destefanis, M.A., Nancy Firchow, M.L.S Retrieved from http://www.greatschools.net/ Developmental Milestones: Ages 3 Through 5 Knowing what to expect as your child grows can reassure you that your child is on track with his peers or alert you to potential concerns. Below are some milestones to watch for during the preschool years. Since birth, you've watched your child grow and develop. You've noted his height and weight, when he crawled, stood,...»

«MINUTES ORDINARY MEETING OF COUNCIL HELD AT PRESIDENTS ROOM, NUMURKAH VISITOR INFORMATION CENTRE, MELVILLE STREET NUMURKAH, MONDAY 22 FEBRUARY 2016 The meeting commenced at 5:00 pm. PRESENT Councillor Gary Cleveland (Mayor) Councillor Kevin Bourke Councillor Ed Cox Councillor Brian Keenan Councillor Don McPhee Councillor Peter Mansfield Councillor Marie Martin Councillor Alex Monk IN ATTENDANCE: Mark Henderson Chief Executive Officer Leanne Mulcahy General Manager Corporate Andrew Close General...»

«es SUUNTO CORE Guía de manejo 1 SEGURIDAD................................................................... 5 Tipos de precauciones de seguridad:................................ 5 Precauciones de seguridad:.......................................... 5 2 Bienvenido/a................................................»

«PARTIAL GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF ARTICLES 9 AND 10 OF THE WHO FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL 1 REGULATION OF THE CONTENTS OF TOBACCO PRODUCTS AND OF TOBACCO PRODUCT DISCLOSURES 1. PURPOSE, OBJECTIVES AND USE OF TERMS 1.1 Purpose The purpose of the guidelines is to assist Parties in meeting their obligations under Articles 9 and 10 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC). The guidelines, drawing on the best available scientific evidence and the experience...»

«ASA University Review, Vol. 6 No. 1, January–June, 2012 Disclosure of Financial Reporting and Firm Structure as a Determinant: A Study on the Listed Companies of DSE Alim Al Ayub Ahmed* Abstract The paper examines effect of firms’ structure on the financial reporting quality of Bangladesh quoted manufacturing firms using assets, leverage and share dispersion and residuals of modified EBO model as proxies of firm’s structure and financial reporting quality respectively. The data is...»

«Oil & Gas Bulletin 3 1.0 8.2 0 1 2 ► Yildiz: Oil rush may begin in terrorism hotbed of Hakkari Today’s Zaman, 26.08.2012 Energy Minister Taner Yildiz said that oil drilling may begin as early as next year in the southeastern-most province of Hakkari, notorious as a hotbed for the decades-long insurgency of the terrorist Kurdistan Workers’ Party (PKK). The minister discussed the prospect of drilling in the volatile region during a visit to natural gas platforms off the coast of Akcakoca,...»

«Enhancing Risk Analysis Capacities for Flood, Tropical Cyclone Severe Wind and Earthquake for the Greater Metro Manila Area Component 5 – Earthquake Risk Analysis PHILIPPINE INSTITUTE OF VOLCANOLOGY AND SEISMOLOGY GEOSCIENCE AUSTRALIA 2 2 2 Trevor Allen1, Hyeuk Ryu1, Bartolome Bautista, Ma. Leonila Bautista, Ishmael Narag, Winchelle Ian 2 2 2 2 Sevilla, Ma. Lyn P. Melosantos, Kathleen Papiona, Jun Bonita 1. Geoscience Australia 2. Philippine Institute of Volcanology and Seismology ©...»

«Baltic J. Modern Computing, Vol. 1 (2013), No. 1-2, pp. 1–8 Implementation of Participatory Sensing Approach in Mobile Vehicle Based Sensor Networks Artis MEDNIS Cyber-Physical Systems Laboratory, Institute of Electronics and Computer Science, 14 Dzerbenes Str., Riga, LV 1006, Latvia artis.mednis@edi.lv Abstract. In this paper author describes his research with the goal to develop and experimentally verify specific data recording and processing methodologies based on participatory sensing...»

«Contents From the Rector 5 From the President of the MCR 9 From the President of the JCR 13 William Greig Barr by Jim Hiddleston 16 Denys George Dyer by Jim Hiddleston 19 Sir David Serpell 21 Peter Strethill Wright by Luther Stone 24 Michael Min Tat Chang by William Terrell 25 Sir Walter Luttrell 26 Alec Wyton by Jared Armstrong 28 John Barratt 30 Denis Patrick Hayden by Tony Moreton 32 Harry Quinn 33 Harcourt Oliver Tucker by James Bailey and Rebecca Kaye 35 Sundeep Watts by Sam Falle 36 John...»

«E14000011/97 Département de la Réunion Commune de Sainte Suzanne ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA DEMANDE D’institution de servitudes d’utilité publique de la bande des 200 mètres au droit de l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sur la commune de Sainte-Suzanne DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE STAR (dans le cadre des installations classées pour la protection de l’environnement) Arrêté préfectoral n° 2014 du 26 mai 2014 Enquête publique du 16 juin au 28...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.