WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 15 |

«Spis treści 1. Wprowadzenie. 2. Diagnoza stanu istniejącego 2.1. Metodologia opracowania części analityczno-diagnostycznej. 2.2. ...»

-- [ Page 1 ] --

STRATEGIA PROMOCJI

MIASTA TARNOBRZEGA

na lata 2010–2014

Chorzów 30 sierpnia 2010

Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014

Spis treści

1. Wprowadzenie

.

2. Diagnoza stanu istniejącego

2.1. Metodologia opracowania części analityczno-diagnostycznej

.

2.2. Aktualny obraz miasta

2.3. Obszar 1 – gospodarka

2.4. Obszar 2 – turystyka

.

3. Przewaga konkurencyjna Tarnobrzega

3.1. Tarnobrzeg na tle innych miast

3.2. Analiza SWOT

3.3. USP (Unique Selling Proposition) Tarnobrzega

3.4. Potencjalne kierunki rozwoju

4. Cele strategiczne

4.1. Cele strategiczne dla obszaru 1 – mieszkańcy i turystyka

4.2. Cele strategiczne dla obszaru 2 – gospodarka

5. Adresaci promocji

5.1. Pojęcie grupy docelowej (target group)

.

5.2. Podział grup docelowych

5.2.1. Mieszkańcy

5.2.2. Grupy docelowe promocji gospodarczej

5.2.3. Grupy docelowe promocji turystycznej

6. Analiza marketingowa

6.2. Pozycjonowanie marki

6.3. Hipotezy strategiczne

.

6.4. Rekomendowana hipoteza

.

7. Koncepcja kreatywna

7.1. Wprowadzenie

.

7.. Idea przewodnia

7.3. Warstwa werbalna

7.4. Warstwa wizualna

.

7.5. Elementy przekazu

8. Propozycje działań promocyjnych

8.1. System Identyfikacji Wizualnej

8.2. Serwis internetowy

–  –  –

8.3. Kanały dotarcia do grup docelowych

8.4. Działania promocyjne skierowane do mieszkańców i turystów

8.5. Działania promocyjne skierowane do inwestorów

9. Wdrażanie i monitoring strategii

9.1. System wdrażania strategii

9.. Monitoring

.

10. Bibliografia

11. Załączniki

11.1. Podsumowanie badań

.

–  –  –

Tarnobrzeg jest miastem, które swój rozwój gospodarczy i znaczenie ekonomiczne osiągnęło w okresie prosperity lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku na bazie rozwoju przemysłu wydobycia i przetwórstwa siarki. Jednak zmiany gospodarcze i technologiczne, które były stymulatorem rozwoju i wzrostu miasta stały się barierami w związku z upadkiem branży siarkowej w dotychczasowym kształcie. Przekształcenia i zmiany są cechą charakterystyczną współczesnego Tarnobrzega; z sennego miasteczka galicyjskiego wyrosło na centrum przemysłowe i wojewódzki ośrodek administracyjny, a w kolejnym etapie przekształceń na ośrodek powiatowy, ale aspirujący do ośrodka o regionalnym i ponadregionalnym znaczeniu. Adaptacja i antycypacja zmiennego otoczenia są wpisane we współczesny obraz miasta. Występujące sprzeczności między ukształtowanym wizerunkiem w oczach odbiorców, zarówno wewnętrznych, czyli mieszkańców, jak i zewnętrznych tj. partnerów biznesowych, a istniejącymi rzeczywistymi zasobami będącymi w dyspozycji miasta uświadamiają, że koniecznym jest wyeksponowanie nowego zmieniającego się oblicza miasta siarki. Pokazanie i utrwalenie tego nowego obrazu miasta jest głównym celem Strategii Promocji Miasta Tarnobrzeg.

Stworzenie Strategii Promocji Miasta Tarnobrzeg jest wpisane w działania związane z budową strategii marketingowej,

która winna charakteryzować się następującymi cechami:

• innowacyjność – polega ona na antycypowaniu wyzwań płynących z otoczenia, kreowaniu nowych produktów i oferty, które będą odpowiadały na transformujące się potrzeby odbiorców;

• spójność – polega na wyznaczeniu jednej, dokładnie określonej osi promocji, która łączy wszystkie podejmowane działania w komplementarną całość;

• konkurencyjność - polega na wyróżnieniu się z konkurencji, przy jednoczesnym podkreślaniu wyjątkowości oferty (tzw. USP – Unitque Selling Proposition); konkurencyjna oferta zostaje zbudowana w oparciu o wyróżniki miasta, zarówno już istniejące jak też te, które mogą i powinny zostać wykreowane z wykorzystaniem zasobów miasta;

• orientacja na klienta – oznacza, że produkty przygotowane w ofercie (portfelu) i ich promocja są dostosowane do potrzeb konkretnych grup docelowych (targets);

• efektywność – oznacza maksymalizację korzyści (osiąganie zysków) przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów realizacji strategii;

• realność – oznacza uwzględnienie zasobów miasta zarówno tych służących jego rozwojowi (mocne strony), jak i utrudniających realizację celów (słabe strony – bariery) a także szanse i zagrożenia płynące z otoczenia.

Tak założona Strategia Promocji Miasta Tarnobrzeg opiera się o już istniejące i zatwierdzone do realizacji dokumenty

kierunkujące przyszłe obszary intensyfikacji rozwoju tej jednostki. Strategia promocji bazuje więc na:

• Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzeg,

• Programie Rewitalizacji Terenów Miejskich i Poprzemysłowych Miasta Tarnobrzeg Programy te są spójne i komplementarne w stosunku do Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz innymi dokumentami strategicznymi na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, harmonijnie przyczynia się do osiągania celów Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020. Szczególnie wyraźna zgodność występuje w odniesieniu do wizji rozwoju województwa podkarpackiego zakładającej kreowanie regionu jako obszaru zrównoważonego rozwoju integrującego cele społeczne, ekologiczne i gospodarcze oraz dostarczającym możliwości realizacji potrzeb społeczeństwa i osiąganie wysokiego standardu życia.

Strategia Promocji Miasta Tarnobrzeg opisuje intencyjnie zamierzenia władz Miasta Tarnobrzeg oraz wskazuje obszary działań wymagające szczególnego traktowania podczas prac na rzecz rozwoju miasta.

–  –  –

2.1. Metodologia opracowania części analityczno-diagnostycznej

Diagnoza i ocena potencjału rozwojowego miasta Tarnobrzeg przeprowadzona zostanie w oparciu o:

• podstawowe informacje o mieście, przedstawiające aktualny obraz

• analizę wskaźnikową w celu identyfikacji pozycji konkurencyjnej na tle wybranych miast, w odniesieniu

do następujących obszarów tematycznych:

–  –  –

Listę wskaźników cząstkowych, składających się na syntetyczny wskaźnik ogólny dla wymienionych wyżej obszarów tematycznych zawiera załącznik nr 1, umieszczony w tabelach w aneksie opracowania. Podstawę do obliczeń wskaźników stanowiły dane GUS - Bank Danych Regionalnych, za 2008 rok oraz Narodowy Spis Powszechny przeprowadzony w 2002 roku. Wskaźniki mają charakter wskaźników syntetycznych. Zasada ich konstrukcji wzorowana jest na wskaźnikach wykorzystanych przez PricewaterhouseCoopers w raportach na temat potencjału siedmiu największych miast polskich1. Zaproponowane wskaźniki syntetyczne są prezentowane jako stopień procentowego odchylenia od wartości 100 (wyrażającej średnią dla sześciu badanych miast wartość uwzględnianych parametrów). Ostateczna, końcowa wartość wskaźnika syntetycznego jest średnią arytmetyczną wartości przyjmowanych przez wskaźniki cząstkowe. Posłużono się wybranymi wskaźnikami cząstkowymi, przyporządkowanymi według klasyfikacji GUS do poszczególnych obszarów tematycznych.

• wywiady z kwestionariuszem ankiety wśród przedstawicieli władz samorządowych (prezydent, wiceprezydenci, radni, kierownicy jednostek UM) oraz środowisk społecznych, kulturalnych i biznesowych miasta Tarnobrzeg. Badania zostały zrealizowane metodą sondażu diagnostycznego.

Problematyka badawcza ankiety obejmuje obszar gospodarki (czynniki sprzyjające i ograniczające rozwój inwestycji, a także sposoby ich niwelowania) oraz możliwości kreowania funkcji turystycznej (czynniki sprzyjające i ograniczające rozwój przedsięwzięć turystycznych);

• analiza SWOT – metoda pozwalająca przeanalizować atuty i słabości regionu wobec szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie.

2.2. Aktualny obraz miasta Miasto Tarnobrzeg położone jest w województwie podkarpackim, w Kotlinie Sandomierskiej, wzdłuż prawego brzegu Wisły, na pograniczu Równiny Tarnobrzeskiej i Niziny Nadwiślańskiej. Stanowi element zurbanizowanego pasma rozciągającego się na prawobrzeżnej terasie doliny Wisły składającego się z miast Sandomierz, Tarnobrzeg i Baranów Sandomierski.

Dynamiczny rozkwit miasta nastąpił po II wojnie światowej, kiedy w 1953 roku w rejonie Tarnobrzega udokumentowano bogate złoża siarki. Tarnobrzeg stał się centrum Zagłębia Siarkowego oraz wykształconego na nim Okręgu Przemysłowego. Przetwarzaniem siarki oraz kwasu siarkowego zajmowało się przedsiębiorstwo Siarkopol, które w latach siedemdziesiątych stało się jednym z największych przedsiębiorstw na świecie produkujących i przetwarzających siarkę. Z tego tytułu Tarnobrzeg posiada miano „stolicy polskiego przemysłu siarkowego”(obecnie znaczna część kopalni jest w fazie likwidacji - jako pierwsza w Piasecznie, następnie w Machowie - największa odkrywkowa kopalnia siarki w Europie, a na końcu kopalnia Jeziórko).

 Raporty o wielkich miastach Polski dotyczące siedmiu miast (Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa,Wrocław) opracowane przez PricewaterhouseCoopers, które ukazywały się we fragmentach w odpowiednich dodatkachlokalnych Gazety Wyborczej w dniach 5-9 marca 2007 roku. Pełne wersje raportów dla poszczególnych miast (format PDF)można pobrać ze strony internetowej: http://www.pwc.com/pl/pol/ins-sol/publ/2007/raporty_miast.; data pobrania 27 sierpień 200 r.

2 Wartość wskaźnika powyżej 00 oznacza, że pod względem wybranych parametrów miasto wyróżnia się na tle pozostałych, zaś wartość poniżej 00, oznacza, że badane miasto charakteryzuje się niższym od pozostałych potencjałem w określonym obszarze tematycznym.

7 Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014

Powierzchnia i ludność Współcześnie miasto Tarnobrzeg zajmuje 85 km powierzchni, zamieszkaną przez 49 615 mieszkańców3, w tym 23 814 mężczyzn oraz 25 801 kobiet. Współczynnik feminizacji wynosi 108 kobiet na 100 mężczyzn i jest wyższy niż średnia krajowa (aczkolwiek niższy niż w ościennych województwach – lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim)4. Gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 581 osób/km2. W strukturze ludnościowej Tarnobrzega w granicach administracyjnych 86,2 % stanowi ludność zamieszkująca w osiedlach miejskich, natomiast 13,8 % ludności zamieszkuje w osiedlach wiejskich: Wielowieś, Sielec, Sobów, Zakrzów, Mokrzyszów, Ocice, Miechocin, Nagnajów. W osiedlach wiejskich ilość gospodarstw rolnych wynosi 12915.

Struktura społeczeństwa tarnobrzeżan obejmuje 67% osób w wieku produkcyjnym, zaś 16% to osoby w wieku poprodukcyjnym, zatem na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 51 osób w wieku nieprodukcyjnym. W Tarnobrzegu, według Narodowego Spisu Powszechnego z 20026 roku mieszkało 13,11% osób z wykształceniem wyższym, natomiast blisko 34% legitymowało się wykształceniem średnim (tabela 1.). Uwzględniając wzrost dostępu do szkolnictwa wyższego w Tarnobrzegu (obecnie na terenie miasta funkcjonują dwie wyższe uczelnie), można przypuszczać, iż wskaźnik skolaryzacji wzrósł.

–  –  –

Tabela : Wykształcenie w mieście Tarnobrzeg na tle w powiatu tarnobrzeskiego (%) Źródło: opracowanie na podstawie Strategia Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2007–205, Tarnobrzeg 2007.

Lokalizacja

Lokalizacja miasta Tarnobrzeg charakteryzują następujące odległości od dużych aglomeracji miejskich:

• Warszawy (217 km);

• Radomia (124 km);

–  –  –

• Lublina (126 km);

• Krakowa (175 km);

• Rzeszowa (78 km);

Jednocześnie położone jest w niedalekiej odległości od takich miast jak Tarnów (91 km), Dębica (73 km), Ostrowiec Świętokrzyski (62 km), Krosno (125 km), Nisko (36 km), (Mielec (42 km), Stalowa Wola (30 km), Sandomierz (16 km).

Takie położenie powinno stymulować planowanie i rozwój dogodnych połączeń komunikacyjnych miasta z punktu widzenia szansy jego rozwoju, tak w aspekcie działalności gospodarczej, jak i turystów odwiedzających miasto. Szczególnie ten drugi aspekt jest istotny, uwzględniając Zalew Machowski jako atrakcję turystyczną, przyciągającą na wypoczynek weekendowy lub nawet jednodniowy mieszkańców okolicznych miejscowości i miast. Atutem Tarnobrzega w tym względzie jest niewątpliwie jego wielkość i w dużej mierze sielski charakter – spokojny, wolny od wielkoprzemysłowego zgiełku i pośpiechu.

3 Województwo podkarpackie – podregiony, powiaty, gminy 2009, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2009, s. 2.

4 Miasta w liczbach 2007-2008, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu, s. 468.

5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tarnobrzeg, Tarnobrzeg 2009, s. 27.

6 www.stat.gov.pl

8 Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014

Układ komunikacyjny miasta i powiatu tarnobrzeskiego stanowią drogi wojewódzkie Nr 723, 871, 84 oraz droga krajowa Nr 9. Spełniają one funkcje tranzytowe na trasie Warszawa – Sandomierz – Mielec – Tarnów – Kraków, Tarnobrzeg – Stalowa Wola – Przemyśl, Radom – Rzeszów. Odcinki dróg krajowych na terenie miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzeskiego liczą 40,76 km długości, drogi wojewódzkie 72 km długości1.

Dla działalności inwestycyjnej szczególnie istotny jest dostęp do dróg ekspresowych i szybkiego ruchu oraz autostrad.

Plany przebiegu dróg obejmują krajową drogę ekspresową S74, łączącą S-12 (Sulejów)-Kielce-Opatów-Tarnobrzeg-Stalowa Wola-S-19 (Nisko). Perspektywa jej budowy to lata 2010-2015.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 15 |


Similar works:

«OUNAVARRA OVERVIEW by Laurence B. Siegel February 2013 Senior Advisor, Ounavarra Capital LLC and the Gary P. Brinson Director of Research, Research Foundation of CFA Institute The “New Finance”: Illiquidity, the Liquidity Premium, and Liquidity-Preserving Strategies Laurence B. Siegel Liquidity, the ability to convert one’s investments to cash when needed, is one of the most poorly defined concepts in finance. Yet it’s almost universally agreed that investors pay to get it and require a...»

«AUSTRALIAN RADIATION INCIDENT REGISTER (ARIR) SUMMARY OF RADIATION INCIDENTS: 1 JANUARY TO 31 DECEMBER 2008 The total number of radiation incidents reported to the Register that occurred during the period from 1 January to 31 December 2008 was 108. A summary of the incidents in each category is given below: Diagnostic Radiology: 42 Incidents 15 incidents involved patients being given unnecessary/unplanned CT scans/radiology examinations due to mistaken identity. In several cases patients (some...»

«4 th Annual CONGRATULATIONS to all the 2 01 5 W INN ERS ! May 2, 2015: Global M&A Network, honored the winners the 4th ANNUAL EUROPE, MIDDLE EAST and AFRICA M&A ATLAS AWARDS in the “Deals of the Year” and outstanding “Firm of the Year” unique awards categories at the annual awards gala ceremony held on last week on the evening of April 30th, 2015 at the Park Lane Hotel in London. “Once again, we are delighted to continue the tradition of excellence and honor the best of the brass from...»

«Jean-Pierre Danthine: Reconciling price and financial stability Speech by Mr Jean-Pierre Danthine, Member of the Governing Board of the Swiss National Bank, at the University of Zurich, Zurich, 24 January 2012. * * * I would like to thank Pierre Monnin, Anna Faber and Adriel Jost for their invaluable support in drafting this paper. I also thank Rita Kobel, Peter Kuster, Reto Nyfeller, Dewet Moser and Angelo Ranaldo for their insightful comments. It is a great pleasure for me to be with you...»

«A STUDY IN SCARLET By A. Conan Doyle 1 CONTENTS A STUDY IN SCARLET PART I. CHAPTER I. MR. SHERLOCK HOLMES. CHAPTER II. THE SCIENCE OF DEDUCTION. CHAPTER III. THE LAURISTON GARDEN MYSTERY [6] CHAPTER IV. WHAT JOHN RANCE HAD TO TELL. CHAPTER V. OUR ADVERTISEMENT BRINGS A VISITOR. CHAPTER VI. TOBIAS GREGSON SHOWS WHAT HE CAN DO. CHAPTER VII. LIGHT IN THE DARKNESS. PART II. THE COUNTRY OF THE SAINTS CHAPTER I. ON THE GREAT ALKALI PLAIN. CHAPTER II. THE FLOWER OF UTAH. CHAPTER III. JOHN FERRIER...»

«July 2015, Volume 26, Number 3 $14.00 Authoritarianism Goes Global Alexander Cooley Ron Deibert Patrick Merloe The Medieval Roots of Democracy Jørgen Møller Francis Fukuyama Hungary’s U-Turn: Retreating from Democracy János Kornai Gerald Knaus on the Corruption of Europe Filip Reyntjens on Rwanda Graeme Robertson & Grigore Pop-Eleches on Forecasting Democracy Peter Lewis & Darren Kew on Nigeria James Loxton on Authoritarian Successor Parties Benjamin Reilly on the Asian Model China After...»

«50 Julia Fiedorczuk Julia Fiedorczuk Radical East? Some Notes on Pound’s “Ignorant” Translations from the Chinese One of the consequences of the postcolonial turn in literary studies, initiated by the publication of Edward Said’s seminal Orientalism (1978), has been the proliferation of critical writings about Anglophone literature’s fascination with non-European cultures. Modernist poetry’s relationship with the Orient has been examined, among other critics, by Zhaoming Qian, the...»

«Report 2013 Upstream Operations by country The oil and gas exploration and production activity is Repsol's main growth driver. The company's exploration and production strategy is to increase both output and reserves, maintaining its intense exploration activity, geographical diversification, operating excellence and maximized return on assets. In just a few years, Repsol has become a world leader in exploration, with over 40 finds since 2008. To guarantee this activity in the long term, in...»

«Comparison of test tube, gel column agglutination and solid phase red cell adherence methods with and without drug added for detection of drug-dependent antibodies Phyllis Kirchner, MT(ASCP)SH, SBB ABSTRACT BACKGROUND: Testing for drug-dependent antibodies (DDA) is traditionally performed in test tubes either with drug-treated RBCs or in the presence of drug. Gel microcolumn and solid phase red cell adherence (SPRCA) methods were evaluated for detection of DDA with and without drug. STUDY...»

«Get Your Loved One Sober Alternatives to Nagging, Pleading, and Threatening Robert J. Meyers, Ph.D. Brenda L. Wolfe, Ph.D. Contents Acknowledgments Can This Book Help You? A Note from Bob Meyers Chapter 1: The Program Chapter 2: The Road Map Chapter 3: Play It Safe Chapter 4: Pick a Destination Chapter 5: The Driver’s Seat Chapter 6: Let the Good Times Roll Chapter 7: Disable the Enabling Chapter 8: Problem Solving Chapter 9: Communication Chapter 10: Behavior Basics Chapter 11: Treatment...»

«November 2nd 2010 Information and analysis bulletin on ship demolition # 21 July 2nd to October 15th 2010 Ship-breaking.com Contents Bangladesh 1 Ferry 11 Reefer 37 The United States 2 Tanker 12 Car carrier 39 Africa 3 Chemical tanker 19 Livestock carrier 40 India and Turkey 4 Gas carrier 21 Cement carrier 40 Call on Witnesses 5 General Cargo 22 Miscellaneous 41 Letters to the Editor 5 Container ship 29 The END 42 Fishing vessel / factory ship 8 Ro-Ro 31 Sources 43 Passenger ship 10 Bulk...»

«Testimony of Andrew Rhoades Assistant Federal Security Director Office of Security Operations Transportation Security Administration Before the House Oversight and Government Reform Committee Concerning Examining Management Practices and Misconduct at TSA April 27, 2016 Chairman Chaffetz, Ranking Member Cummings, and members of the committee, thank you for the opportunity to speak with you regarding the TSA’s use of directed reassignments, senior leader misconduct, retaliation and its impact...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.