WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 15 |

«Spis treści 1. Wprowadzenie. 2. Diagnoza stanu istniejącego 2.1. Metodologia opracowania części analityczno-diagnostycznej. 2.2. ...»

-- [ Page 10 ] --

• Grupa wewnętrzna. To mieszkańcy miasta i województwa, którzy już prowadzą działalność gospodarczą lub planują jej podjęcie. Cele – w przypadku tej grupy docelowej – są jednocześnie defensywne i ofensywne. Cel defensywny (obronny) to podejmowanie takich działań, które utwierdzą target w przekonaniu, że warto tutaj robić interesy i nie warto przenosić się w inne miejsce.

• Grupa zewnętrzna I. To mieszkańcy innych regionów Polski, również tacy, którzy już prowadzą działalność gospodarczą lub planują jej podjęcie. Cel w przypadku tej grupy odbiorców jest ofensywny – należy podejmować takie działania, które skłonią ich do przeniesienia lub uruchomienia swojej działalności w Tarnobrzegu. W tym przypadku promocja „miejsca” zaczyna być znacząca.

W obu powyższych przypadkach konkurencja o zasoby ma raczej wymiar krajowy, chociaż w przypadku dużych firm już pojawiają się tendencje do eksportu kapitału za granicę.

• Grupa zewnętrzna II. To możliwi (potencjalni) inwestorzy zagraniczni. Dotarcie do tej grupy wymaga specjalnych narzędzi marketingowych. W tym przypadku masowa reklama medialna jest mniej skuteczna. Należy dokładnie dobierać media o ponadprzeciętnym prestiżu, docierające do konkretnej grupy docelowej. Istotny jest także marketing bazodanowy i dedykowane oferty.

W syntetycznym ujęciu, najprostszym kryterium rozróżnienia grup docelowych będzie podział geoekonomiczny. „Mówić” będziemy do osób/firm posiadających zasoby, ale mieszczących się (mieszkających/działających) w określonych regionach geograficznych.

–  –  –

Rysunek 11 5.2.3. Grupy docelowe promocji turystycznej Charakterystyka grupy docelowej

W turystyce dobrym kryterium podziału na grupy docelowe są kategorie hobbystyczne, zainteresowania, pasje, uprawiane sporty etc. Stosując ogólne kryteria podziału, wyróżniamy następujące podgrupy docelowe:

–  –  –

Rysunek 12 Potrzeby grup docelowych

Tak jak w przypadku mieszkańców, inwestorów i przedsiębiorców, tak i w stosunku do turystów i gości niezbędna będzie klasyfikacja potrzeb tej grupy docelowej:

–  –  –

6.1. Piramida marki Piramida jest kluczowym elementem analizy marki - podstawą do konstruowania wszelkich produktów związanych z marką. Piramida marki stanowi jej rdzeń, pozwala na wyodrębnienie wartości składających się na jej pożądany wizerunek, budując tożsamość strategiczną marki.

Zanim powstanie synteza atrybutów marki przekładająca się na jej docelowy, spójny wizerunek należy zwrócić uwagę na fakt, że marka Tarnobrzeg musi zaistnieć w świadomości grup docelowych na kilku obszarach. Dla każdej z grup będzie to obszar funkcjonalny (co miasto mi oferuje?), emocjonalny (jaka odczuwam korzyść z tego, co miasto mi oferuje) oraz docelowy obszar intuicyjny, który jest swoistym połączeniem zamierzonego wizerunku marki i odczuć odbiorcy. Niezbędne zatem jest określenie pożądanych cech marki w odniesieniu do tych trzech płaszczyzn i określenie działań nastawionych na promowanie tych cech w umyśle grupy docelowej. Cechy marki, zilustrowane piramidą marki i zamknięte w brand essence (istotę marki) złożą się na positioning statement (zdanie pozycjonujące), które jest punktem wyjścia to dyskusji nad strategią kreatywną Tarnobrzega.

Dla zdefiniowanych wcześniej grup odbiorców płaszczyzny wizerunku Tarnobrzega prezentują się następująco:

–  –  –

Rysunek 16 Poprzez zestawienie unikalnych cech (atrybutów) marki z oczekiwanymi korzyściami funkcjonalnymi i emocjonalnymi dla odbiorcy wyodrębnia się sfery wartości, jakie marka sobą reprezentuje w kontekście potrzeb grupy docelowej.

Wartości te odzwierciedlają niepowtarzalną osobowość marki determinującą jej pozycjonowanie względem poszczególnych grup docelowych. Należy również zaznaczyć, że zważywszy na istotne różnice między segmentami, pozycjonowanie marki Tarnobrzeg musi być dostosowane do specyfiki każdej z tych grup.

–  –  –

Tabela 3: piramida marki 6.2. Pozycjonowanie marki Pozycjonowanie jest określeniem przekazu marki do odbiorcy. Ukazuje również, czym marka odróżnia się od marek konkurencyjnych. Zdanie pozycjonujące zawiera główną korzyść dla odbiorcy wynikającą z połączenia jego oczekiwań i atrybutów marki.

Zdanie pozycjonujące jest punktem odniesienia dla planowania działań marketingowych, esencja, która powinna być zawarta w komunikatach kierowanych do odbiorców promocji.

–  –  –

Mieszkańcy Dla mieszkańców Tarnobrzeg to dynamicznie zmieniające się miasto, które poprzez rozwój infrastruktury stwarza coraz bardziej komfortowe warunki do egzystencji i pracy sprawiając, że staje się idealnym miejscem do życia.

Turyści Dla Turystów Tarnobrzeg jest ciekawym miejscem na trasie, które sprawia, że nie omijają ich żadne atrakcje i że mogą wypoczywać aktywnie, a w konsekwencji ich wypoczynek jest ciekawszy i pełny.

Inwestorzy Dla inwestorów Tarnobrzeg jest miejscem o dużym potencjale inwestycyjnym, które poprzez ofertę biznesową i przyjazne warunki prowadzenia przedsiębiorczości stwarza możliwości osiągnięcia sukcesu osobistego i finansowego.

6.3. Hipotezy strategiczne Hipotezy strategiczne stanowią kondensację poszczególnych wątków w obrębie tematu. Wyodrębniają możliwe do kontynuacji scenariusze marketingowe oparte na atrybutach miasta. Ich zestawienie pozwala na oszacowanie, która jest najbardziej nośna i zasadna w kontekście analiz przedstawionych w pierwszej części dokumentu. Każda z hipotez jest na tyle pojemna by pomieścić różne pomysły kreatywne na jej realizację, czy różne linie kreatywne (np. ogólna, turystyczna, biznesowa).

Hipoteza 1 - transformacja z ośrodka przemysłu siarkowego Przemiana Pierwsza z hipotez odwołuje się do transformacji Tarnobrzega z ośrodka przemysłu siarkowego w nowoczesny ośrodek miejski. Tarnobrzeg prezentuje się tutaj jako miasto w okresie przemiany na lepsze, przed którym stoi szansa na postępujący wzrost gospodarczy i idącą za nim poprawą życia mieszkańców. Co istotne, przemiana, jaka dokonuje się w Tarnobrzegu, rozpoczęła się na wielu płaszczyznach – ekonomicznej (coraz mniejsza zależność od wydobycia siarki); infrastrukturalnej (zagospodarowanie terenów poprzemysłowych) oraz administracyjnej (przeobrażenie w ośrodek wojewódzki).

Hipoteza nawiązuje pośrednio także do jednego z głównych skojarzeń z Tarnobrzegiem – siarki. Mimo iż w chwili obecnej nie ma już wydobycia związków siarki, Tarnobrzeg w dużej mierze zawdzięcza swój rozwój okresowi prosperity, jaki poprzez bogate złoża siarki nawiedził miasto. Obecnie praktykowane jest przetwórstwo siarki, a sam związek stał się jednym z symboli miasta w oczach zarówno mieszkańców, jak i osób z zewnątrz. Sama siarka poprzez kolor kojarzona jest ze złotem, a więc sukcesem i bogactwem. To nośne skojarzenia, na których można budować graficzna stronę wizerunku jak obecne w heraldyce złoto/żółty. Co istotne zachodzące w mieście zmiany w pewien sposób nawiązują do siarkowego prosperity. Przykładem może być Zalew Machowski utworzony poprzez zalanie dawnej kopalni siarki.

Elementem obecnym w hipotezie jest też sama branża chemiczna, która dzięki tradycji wydobycia siarki rozwinęła się w mieście.Chemia zajmuje się badaniem reakcji między substancjami, a każda z reakcji to nawiązywanie i zrywanie połączeń (wiązań). Motyw ten może być rozumiany jako metafora nawiązywania kontaktów biznesowych, szczególnie w kontekście planu rozwoju nowych technologii w Tarnobrzegu poprzez współpracę z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz rozwoju województwa podkarpackiego poprzez współprace gmin i powiatów wchodzących w jego skład.

Hipoteza 2 - Rozbudowa miasta Projekt:Tarnobrzeg Hipoteza prezentuje miasto jako pewną fazę projektu w realizacji kładąc nacisk na (współ)tworzenie nowoczesnego ośrodka miejskiego z dawnego ośrodka przemysłowego. Jest nawiązaniem do postępującej i pożądanej zabudowy miasta, jako symbolu jego rozwoju i postępu. Hipoteza nie odcina się od stwierdzenia, że miasto potrzebuje pracy i wysiłku aby dalej się rozwijać, wręcz przeciwnie - przekuwa to na swoją korzyść, zachęcając odbiorów do zaangażowania się w projekt: Tarnobrzeg.

66 Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014

Tarnobrzeg stanowi w tej hipotezie pewien zestaw elementów, takich jak dostępność terenów inwestycyjnych, przyjazne otoczenie biznesu, potencjał miejsca i ludzi, które pozwalają na ich wykorzystanie aby osiągnąć sukces.

Istotnym elementem takiego scenariusza działań komunikacyjnych jest motyw pracy zespołowej nad projektem Tarnobrzeg. To nośny kierunek dający możliwość zainspirowania oraz zaangażowania w działania promocyjne mieszkańców, turystów i inwestorów. W każdym projekcie uczestniczy grupa osób współtworzących projekt finalny, a każdy z uczestników staje się w projekcie niezbędny. Kolektywne podejście jest wskazane ze względu na zdefiniowaną podczas analiz konieczność mobilizacji grup interesariuszy do aktywnego działania na rzecz dalszej poprawy jakości życia w Tarnobrzegu.

Hipoteza 3 - potencjał miejsca i czasu Tarnobrzeg. Potencjalnie najlepszy Kolejną z hipotez oparto na słowie-kluczu jakim jest potencjał. Mowa tu zarówno o potencjale miejsca, jak i czasu.

Tarnobrzeg dysponuje szeroką ofertą terenów inwestycyjnych, między innymi w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dodatkowo, 70% terenów nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego stwarza możliwość stałego poszerzania tej oferty o nowe możliwości. Zatem miejsce w sensie przestrzeni może zostać przełożone na podstawową korzyść dla odbiorcy komunikatów promocyjnych.

Drugim aspektem potencjału Tarnobrzega jest miejsce rozumiane jako dogodna lokalizacja w perspektywicznej części kraju członkowskiego UE przy jednoczesnej bliskości wschodniej granicy umożliwiająca dogodne warunki współpracy biznesowej i wynikający z niej rozwój przedsiębiorstw.

Kolejnym wymiarem uwzględnionym w hipotezie jest czas. Stabilny rozwój całego regionu, a więc i Tarnobrzega, wspierany także od momentu wejścia do Unii Europejskiej programami regionalnymi sprawia, że obecnie jest to jeden z najbardziej perspektywicznych obszarów w kraju. Wszelkie poczynione w nim inwestycje mają szanse na wzrost towarzyszący rozwijaniu się miasta.

Hipoteza 4 - Wzrost dosłowny i metaforyczny Tarnobrzeg rozkwita Ostatnia hipoteza strategiczna to nacisk na szansę wzrostu gospodarczego, jaka stoi przed miastem w związku z podjęciem działań pro – rozwojowych. Dostępność programów unijnych, bliskość granicy i wdrożenie zintegrowanych strategii promocji i rozwoju w okresie transformacji z ośrodka czysto przemysłowego sprawia, że Tarnobrzeg stanowi coraz bardziej interesujące miejsce dla obecnych i przyszłych inwestorów.

Szukając metafory dla czasu rozwoju i płynących z niego możliwości nie sposób pominąć samej nazwy miasta – Tarnobrzeg – kojarzącej się z krzewami tarniny porastającej brzegi Wisły. Jedna z hipotez odnośnie pochodzenia słowa Tarnobrzeg utrzymuje, że właśnie dzikiej śliwie obficie występującej w rejonach miasta zawdzięcza ono swą nazwę.

6.4. Rekomendowana hipoteza Rekomendowane jest oparcie działań marketingowych na pierwszej hipotezie – alchemii. Zbudowanie wizerunku miasta na bazie naturalnych skojarzeń sprawia, że jest on wiarygodny, a zatem ułatwia jego wdrożenie. Hipoteza jest pojemna i pozwala na szeroki wachlarz nawiązań zarówno w kontekście biznesowym, jak i turystycznym. Podkreślenie obecnej transformacji miasta z ośrodka przemysłowego na nowoczesny ośrodek miejski odwołuje się do potencjału Tarnobrzega i ma charakter mobilizujący, aspiracyjny. W kontekście tej hipotezy przeprowadzono analizę w postaci piramidy marki i opracowano koncepcje kreatywną prezentowaną w kolejnym rozdziale.

67 7. Koncepcja kreatywna Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014 7.1. Wprowadzenie Marka miejska stanowi zbiór wartości jakie miasto reprezentuje sobą w oczach odbiorców. To ona oddaje charakter i specyfikę miasta, a także buduje unikatową więź między miejscem a ludźmi. Miasto jest już nie tylko terytorium, ale także, a może przede wszystkim, produktem. I jak każdy produkt wymaga odpowiedniego wyeksponowania i prezentacji aby zyskać przychylność nabywców, jakimi w tym kontekście są zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni.

Koncepcja kreatywna znajduje swoje odzwierciedlenie w sposobie, w jaki marka komunikuje się z otoczeniem – poprzez slogany, projekty graficzne, teksty czy organizowane wydarzenia. Wokół haseł i wizualizacji wybranej koncepcji kreatywnej budowane są wszelkie komunikaty informacyjne i reklamowe marki. Jest ważne aby idea była na tyle pojemna, żeby pomieścić różne aspekty promocji, ale dosłowna, by dać się wyrazić w jednoznaczny i czytelny sposób.

Celem opracowania koncepcji kreatywnej jest sprecyzowanie przekazu Tarnobrzega w działaniach promocyjnych jako prezentacji faktycznych atrybutów marki, które zaakcentują odmienność miejsca zarówno w kontekście gospodarczym, jak i kulturalnym. Co ważne, koncepcja kreatywna stanowi pewnego rodzaju kanwę, na której budowane są konkretne scenariusze działań. Oznacza to, że wytycza ona kierunek promocji i może być rozwijana poprzez dodatkowe hasła, projekty czy działania, zależnie od zamierzonych celów, grup odbiorców i tematyki.Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 15 |


Similar works:

«Forum Geometricorum Volume 16 (2016) 43–50. FORUM GEOM ISSN 1534-1178 Isogonal Conjugates in a Tetrahedron Jawad Sadek, Majid Bani-Yaghoub, and Noah H. Rhee Abstract. The symmedian point of a tetrahedron is defined and the existence of the symmedian point of a tetrahedron is proved through a geometrical argument. It is also shown that the symmedian point and the least squares point of a tetrahedron are concurrent. We also show that the symmedian point of a tetrahedron coincides with the...»

«MAPPING TEXTURES ON 3D TERRAINS: A HYBRID CELLULAR AUTOMATA APPROACH A Thesis by SWAPNIL SINVHAL Submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A&M University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF SCIENCE December 2005 Major Subject: Computer Science MAPPING TEXTURES ON 3D TERRAINS: A HYBRID CELLULAR AUTOMATA APPROACH A Thesis by SWAPNIL SINVHAL Submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A&M University in partial fulfillment of the requirements...»

«MISSIVE PROVIDENCE April edition 2015 Number 01 Transformation is the miracle that happens in everyday life WxtÜ f|áàxÜá? T ransformation is the miracle that happens in In this issue:  everyday life. I believe it! Let me share a 1 Letter of the Congregational Leader  true story. One day during this cold and blustery winter, I dashed into Providence International 5 Special Report  Centre to escape the snow flurry and was on my way   Transformation   10 to Lauds at the Mother...»

«UNIT-1 STEINBECK: OF MICE AND MEN (I) Structure 1.0 Objective 1.1 Introduction 1.2 John Steinbeck: A Biographical Sketch Of Mice and Men 1.3 1.3.1 Plot Summary 1.4 Chapterwise Summary and Analysis 1.4.1 Chapter One 1.4.2 Chapter Two 1.4.3 Chapter Three 1.4.4 Chapter Four 1.4.5 Chapter Five 1.4.6 Chapter Six 1.5 Let Us Sum Up 1.6 Review Questions 1.7 Bibliography 1.0 Objective In this unit we shall study John Steinbeck’s famous novella Of Mice and Men. We shall give you a detailed summary of...»

«2016 Family Weekend Friday, October 21-Sunday, October 23 Friday, October 21 Pre-Weekend Options Arriving early? While Family Weekend does not officially begin until Friday night, here are some ways to enjoy the campus UCSD Recreation’s Mission Bay Aquatic Center | 8:00 a.m. – 4:30 p.m. 1001 Santa Clara Place, San Diego, CA 92109 Take a short trip down to Mission Bay, San Diego’s aquatic playground for a free rental of a stand up paddle board or kayak. The rental includes a short...»

«MASTERARBEIT Titel der Masterarbeit Transforming Urban Space: Planning Creative Milieus with case studies from Barcelona and Vienna verfasst von Vanessa Rebecca Hünnemeyer BSc angestrebter akademischer Grad Master of Arts (MA) Wien, 2013 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 066 664 Studienrichtung lt. Studienblatt: Masterstudium DDP Urban Studies Betreuer: Ass. Prof. Mag. Dr. Gerhard Hatz Transforming Urban Space Planning Creative Milieus with case studies from Barcelona and Vienna by Vanessa...»

«March 2013 Harry Meyering Center, Inc. Employee Newsletter We make a difference in people’s lives. Legislative Letter Writing – Your action is NEEDED!! The legislators have now been in session for over a month and learning about the governor’s budget which will be formally released on February 28th. At this point in time the governor’s budget does not include a rate increase (COLA – Cost of Living Allowance) for disability services. NOW is the time to act!! There are new taxes being...»

«EC NEUROLOGY Cronicon OPEN ACCESS Review Article Different Therapeutic Approaches Against Alzheimer’s Disease and Usefulness of Drosophila as AD Model Sandeep Kumar Singh* Department of Biochemistry, Banaras Hindu University, Varanasi *Corresponding Author: Sandeep Kumar Singh Department of Biochemistry, Banaras Hindu University, Varanasi Received: January 19, 2016; Published: April 20, 2016. Alzheimer’s disease (AD) is a common human neurodegenerative disorder. It is basically occurs in...»

«395 F-105 Combat Losses (By Date, Tail Number) Tail Number: 624296 Date Lost: 1/13/1965 Country: N Viet Model: F105D Base/Squadron: Korat 67 Mission: Strike Target: Ban Ken Bridge Cause: Guns Where Lost: 4 from Target on 3rd pass Pilot: Capt. Albert Vollmer Pilot Status: Rescued EWO: EWO Status: Tail Number: 610214 Date Lost: 3/2/1965 Country: N Viet Model: F105D Base/Squadron: Korat 67 Mission: Strike Target: Xom Biang 17 N DMZ Cause: Guns Where Lost: At target Pilot: Capt. Robert V Baird...»

«PROFILE OF INTERNAL DISPLACEMENT : ERITREA Compilation of the information available in the Global IDP Database of the Norwegian Refugee Council (as of 1 November, 2001) Also available at http://www.idpproject.org Users of this document are welcome to credit the Global IDP Database for the collection of information. The opinions expressed here are those of the sources and are not necessarily shared by the Global IDP Project or NRC Norwegian Refugee Council/Global IDP Project Chemin Moïse...»

« a metered-dose pump that delivers 20.25 mg testosterone per HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION actuation. (3) These highlights do not include all the information needed to use  packets containing 20.25 mg testosterone. (3) ANDROGEL 1.62% safely and effectively. See full prescribing  packets containing 40.5 mg testosterone. (3) information for ANDROGEL 1.62%. ® -CONTRAINDICATIONS AndroGel (testosterone gel) 1.62% for topical use CIII  Men with carcinoma of the breast or known or...»

«! Internet!Society,!Sierra!Leone!Chapter!!ISOC.SL! National!Information!and!Communication!Technology!Taskforce!NICTTF! Open!Society!Initiative!for!West!Africa!!OSIWA! Internet!Society!–!ISOC!Global! ! ! ! ! ! Sierra!Leone!National!Information!and!Communication! Technology!Policy!Development!! and!! Sierra!Leone!Internet!Exchange! ! ! INTERIM!REPORT! PART!3!–SLIX!Implementation! ! November!2009! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.