WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 15 |

«Spis treści 1. Wprowadzenie. 2. Diagnoza stanu istniejącego 2.1. Metodologia opracowania części analityczno-diagnostycznej. 2.2. ...»

-- [ Page 11 ] --

7.. Idea przewodnia Idea przewodnia promocji zawarta w słowie (slogan) oraz obrazie (logo) powinna stanowić zwięzłe ujęcie przekazu i cechować się prostotą, która zapewnia łatwość odbioru, a także uniwersalność, pozwalającą kształtować przekaz promocyjny odpowiednio do podejmowanych inicjatyw. Należy mieć na uwadze, że koncepcja nie może funkcjonować w oderwaniu od faktycznych atrybutów miasta, jest wręcz ich syntezą. Zatem ważne jest, żeby przekaz zawarty w koncepcji manifestował się na każdej płaszczyźnie – kulturalnej, gospodarczej czy społecznej. Niezbędne jest więc skoordynowanie działań z zakresu pozyskiwania inwestycji, środków unijnych, planowania przestrzennego, kultury czy turystyki, aby produkt, jakim w przypadku promocji staje się Tarnobrzeg, spełniał obietnicę zawartą w przekazie promocyjnym.

Koncepcja kreatywna powstała w oparciu o hipotezę strategiczną, która największy nacisk kładzie na (współ)tworzenie nowoczesnego ośrodka miejskiego z dawnego ośrodka przemysłowego. W ramach prac nad strategią wyodrębniono

następujące atrybuty marki:

• siarka – jako jedno z wiodących skojarzeń z miastem, nawiązanie do przemysłu siarkowego, który umożliwił rozwój miasta

• przemiana – dynamiczny rozwój z monokultury wydobywczo-przemysłowej w nowoczesny ośrodek miejski

• potencjał – tkwiący w terenach inwestycyjnych, dawnych obiektach przemysłowych, Zalewie Machowskim

• współtworzenie – współpraca mieszkańców i inwestorów, instytucji i firm, biznesu i kultury przy tworzeniu nowoczesnego ośrodka miejskiego.

Wokół tych skojarzeń zbudowany został komunikat, jaki chcemy nadać poprzez działania promocyjne, prezentujący Tarnobrzeg jako dynamicznie zmieniające się miasto, które poprzez rozwój infrastruktury oraz ofertę biznesową i turystyczną stwarza coraz bardziej komfortowe warunki do egzystencji i pracy.

7.3. Warstwa werbalna Słowem, które wyraża prezentowaną ideę jest projekt.

Big Idea dla Tarnobrzega ujęta jest we frazę projekt:Tarnobrzeg.

Słowo projekt wyraża wizję, pomysł działania, zamierzenie. Projekt:Tarnobrzeg jest wizją tego, w jaki sposób miasto ma się zmieniać; jest kierunkiem przemiany z dawnej monokultury wydobywczej w metropolię. Charakteryzuje miasto dynamicznie rozwijające się dzięki wielu jednostkom. Już samo słowo projekt implikuje prace nad czymś, zmierzającą do stworzenia, opracowania czegoś, nowej jakości. W projekt angażuje się wiele osób, tak jak w projekt:Tarnobrzeg zaangażować się muszą władze, przedsiębiorcy, mieszkańcy, inwestorzy oraz turyści. Projekt to także szkic inwestycji, plan, struktura, co idealnie wpasowuje się w promocję gospodarczą miasta.

Projekt:Tarnobrzeg obejmuje całe spektrum działań podejmowanych przez miasto. Możemy mówić tu o projekcie: Tarnobrzeg, jako całej inicjatywnie promocji, ale naturalne będą również takie zestawienia jak Tarnobrzeg. Projekt:Kultura

69 Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014

czy Tarnobrzeg. Projekt:biznes. Tarnobrzeg. Projekt:kultura odnosić się może zarówno do organizowanych w mieście wydarzeń, jak i do rewitalizacji Zamku Dzikowskiego stanowiącego istotny element kultury Tarnobrzega. Podobnie Tarnobrzeg. Projekt:biznes może cechować promocję inwestycyjną miasta oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.

W ten sposób pojęcie projektu może być dopasowane do poszczególnych sfer aktywności miasta, jednocześnie tworząc jego spójny wizerunek w oczach odbiorców.

O ile miasto jako struktura administracyjna wdrażająca strategię promocji funkcjonuje pod nazwą Tarnobrzeg, tak przedmiotem tych działań jest projekt:Tarnobrzeg. Dlatego też tak sformułowana nazwa marki ujęta jest w logo i tak powinna być zapisywana. W tekście słowo projekt zapisywane jest małymi literami, natomiast nazwa miasta wielkimi

literami. W ramach promocji na rynkach zagranicznych projekt:Tarnobrzeg przyjmie odpowiednia formę:

angielski – TARNOBRZEG project niemiecki – TARNOBRZEG projekt francuski – projet:Tarnobrzeg 7.4. Warstwa wizualna Logotyp składa się z trzech części: grafiki, nazwy miejscowości oraz hasła promocyjnego, które mogą występować razem lub oddzielnie, w zależności od funkcji ich promocyjnego zastosowania.

Logotyp ma znaczenie metaforyczne, gdyż symbolizuje przemianę Tarnobrzega z miasta kojarzonego z siarką - w ośrodek turystyczny i miejsce, które przechodzi metamorfozę. Nawiązanie do siarki jest tutaj uzasadnione, ale ma szerszy kontekst i nie przytłacza ogólnego komunikatu. Symbolika kolorów budzi pozytywne emocje: niebieski: zaufanie, precyzję, stabilność, rozwój, postęp i biznes. Żółty kojarzony jest ze złotem, słońcem i piaskiem. W zestawieniu kolory te stanowią początek czegoś nowego i wskazują na wzrost i pęd ku nowoczesności.

Nowoczesna i dynamiczna stylistyka logotypu portretuje ducha i osobowość miasta Tarnobrzeg. Kształt odgradzający kolor żółty od niebieskiego oznacza ruch i dynamikę rozwoju, ale także równowagę, harmonię pomiędzy biznesem i inwestycjami, a turystyką i rekreacją. Dodatkowo logotyp kształtem przypomina żagiel, więc bezpośrednio nawiązuje do zalewu Machów, co ma przypominać o atrakcjach związanych ze sportami wodnymi, a ponadto odwołuje się do wypoczynku i zabawy.

W logotyp wpisana jest nazwa miasta - Tarnobrzeg, przedstawiona w kolorach odwołujących się do biznesu i inwestycji – kolor czarny symbolizuje profesjonalizm, rzetelność i stabilność. Typografia przedstawia miasto jako nowoczesne i dynamiczne.

Hasło: Projekt oznacza, że Tarnobrzeg jest w trakcie realizowania określonego planu, kieruje się ściśle opracowaną strategią, a to z kolei ma wielkie znaczenie dla obecnych i potencjalnych inwestorów. Z punktu widzenia mieszkańców i turystów hasło to również ma pozytywny wydźwięk. Oznacza bowiem, że w mieście „coś się dzieje”, więc nie tylko warto w nim mieszkać, ale również do niego przyjechać i śledzić na bieżąco planowane wydarzenia.

70 Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014

7.5. Elementy przekazu Aby przekaz był spójny, należy wziąć pod uwagę spójność tworzących go elementów, takich jak obraz (kolor, struktura, ruch etc.) i tekst (zapis, ton wypowiedzi, język etc.). W niniejszej części zawarto listę elementów pożądanych oraz niepożądanych w komunikatach promocyjnych Tarnobrzega.

Elementy pożądane

• Przemiana, wzrost, rozwój

• Współpraca, kolektywizm

• Obrazy i słowa wyrażające ruch, dynamikę

• Pozytywne emocje – energia, motywacja

• Ludzie – współdziałający, zaangażowani

• Dominacja barw soczystych, wyrazistych Elementy niepożądane

• Stagnacja, zastój

• Dominujący przemysł ciężki, maszyneria, brud

• Sceny statyczne, bez energii

• Ciemne, przygaszone barwy

• Ludzie smutni, obojętni

–  –  –

Niniejszy rozdział prezentuje możliwe, a momentami wręcz niezbędne kierunki działań w celu wypromowania marki Tarnobrzeg wraz z jej nowym wizerunkiem. Są to aktywności marketingowe nastawione na promocję faktycznych atutów miejsca, zatem istotna jest dbałość o zapewnienie odpowiedniej jakości produktu w kontekście zarówno turystycznym, jak i inwestycyjnym. Akcje promocyjne stanowią wsparcie podejmowanych działań infrastrukturalnych i innych nastawionych na poprawę życia mieszkańców oraz zapewnienie bogatej oferty turystycznej i gospodarczej. Przedstawione propozycje nie wykluczają obecnie realizowanych przedsięwzięć, takich jak festiwale czy konkursy, a ich scenariusze mogą zostać odpowiednio zmodyfikowane, tak by wpisać się w założony kalendarz działań i budżet.

Opisane scenariusze zostały opracowane w oparciu o analizy marki i wyodrębnioną na ich podstawie koncepcję kreatywną. Są więc zgodne z przyjętym pozycjonowaniem marki Tarnobrzeg. W przypadku uruchamiania innych akcji promocyjnych należy wziąć pod uwagę ustalenia zawarte w strategii promocji oraz zamierzone cele.

Jako ogólne założenia promocji można przyjąć:

• promocję założonego wizerunku Miasta w oczach mieszkańców prowadzącą do identyfikacji z marką oraz przyjęcia roli jej ambasadora wobec osób z zewnątrz,

• promocję założonego wizerunku miasta w oczach grup zewnętrznych, a więc turystów i inwestorów,

• budowanie rozpoznawalności marki na arenie lokalnej i krajowej w wybranych obszarach tj. gospodarka i turystyka.

Jako podstawowe cele promocji należy założyć:

• poprawa jakości życia mieszkańców Tarnobrzega,

• wzmożony ruch turystyczny prowadzący do przyrostu dochodów z turystyki,

• wzrost liczby inwestycji realizowanych na terenie miasta prowadzący do dalszego rozwoju gospodarczego, poprawy jakości życia oraz wzrostu przychodów w budżecie miasta.

Przytoczone przykłady nie stanowią listy zadań do wykonania. Raczej mają wyznaczać kierunki promocji miasta w wybranych obszarach.

8.1. System Identyfikacji Wizualnej Wprowadzenie Podstawą do rozpoczęcia działań promujących Tarnobrzeg wśród grup docelowych jest opracowanie spójnego systemu graficznej reprezentacji miasta. System identyfikacji wizualnej (SIW) ma na celu ujednolicenie insygniów miasta takich jak herb, logo, kolorystyka i inne oraz rozwinięciu ich w projektach graficznych, tak by z czasem stały się one łatwo rozpoznawalną wizytówką Tarnobrzega. Zasady identyfikacji obowiązują jako oficjalne wytyczne opisujące w szczegółach wszystkie aspekty wizualnej prezentacji materiałów miasta. Materiały informacyjne lub promocyjne realizowane w ramach różnych przedsięwzięć organizowanych przez miasto, a zaprojektowane zgodnie z tymi zasadami są spójne, charakterystyczne, łatwo rozpoznawalne i profesjonalne, co przekłada się na rzetelny wizerunek miasta.

System identyfikacji Wizualnej stanowi podstawowe narzędzie w staraniach o spójny i rozpoznawalny wizerunek miasta oraz wskazuje właściwy kierunek postrzegania Tarnobrzega wewnątrz (mieszkańcy) i na zewnątrz (inwestorzy, turyści).

Zasad zawartych w Księdze Znaku oraz Elementach Identyfikacji Wizualnej powinno się bezwzględnie przestrzegać dla dobra i jednorodnego wizerunku marki. Jasno wytyczona polityka komunikacji wizualnej oraz marketingowej jest niezbędna każdej instytucji – również jednostce terytorialnej, która chce skutecznie dotrzeć do dużych, heterogenicznych grup odbiorców. Mając na uwadze fakt, jak bardzo złożonym i wielowymiarowym tworem marka terytorialna, taki dokument jest niezbędny, aby sprawnie i skutecznie realizować cele określone w strategii promocyjnej.

Elementy Systemu Identyfikacji Wizualnej SIW tworzony jest na bazie charakterystycznych dla miasta elementów leksykalnych (marka jako nazwa i hasło – tzw.

claim); graficznych (herb/logo, kolorystyka, sposób aranżacji przestrzeni); typograficznych (kroje i wielkości czcionek, układa tekstu) i poligraficznych (rodzaj i gęstość papieru, rodzaj druku).

73 Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014

W sensie organizacyjnym SIW składa się księgi znaku (w przypadku Tarnobrzega będzie to księga herbu oraz, na późniejszym etapie wdrażania strategii promocji, księga znaku (logo) oraz elementów identyfikacji). Księga Znaku określa zasady i warunki stosowania herbu Tarnobrzega, takie jak kolorystyka, dozwolone i niedozwolone ułożenie w projekcie czy dopuszczalne tła. Jest także przewodnikiem przy tworzeniu Elementów Identyfikacji Wizualnej, gdyż to właśnie znak przez swoją formę i kolorystykę nadaje kierunek całej szacie graficznej marki.

Herb a logo Rysunek 7: herb Tarnobrzega Rolę symbolu miasta w sensie graficznym pełni herb, nawiązujący silnie do herbu Leliwy. Według niego opracowane będą materiały reprezentacyjne dla Prezydenta Miasta czy oficjalne dokumenty. Jednak mając na uwadze trendy w promocji miast i regionów oraz konieczność dotarcia do heterogenicznych grup odbiorców, w tym ludzi bardzo młodych, niezbędne jest utworzenie nowoczesnego w wyrazie graficznie symbolu Tarnobrzega. Dlatego w ramach strategii opracowane zostanie logo miasta Tarnobrzeg, które będzie mogło zostać rozwinięte graficznie w ramach działań i materiałów uwzględnionych w Strategii Promocji Miasta Tarnobrzeg.

Korzyści ze stosowania jednolitej Identyfikacji Wizualnej:

• wyróżnienie spośród konkurencji;

• łatwa identyfikacja wobec partnerów handlowych;

• osiągnięcie wysokiej rozpoznawalności marki;

• budowanie pozytywnych skojarzeń wokół Miasta Tarnobrzeg;

• spójność wszystkich działań reklamowych i marketingowych;

• niezbędne narzędzie działań Public Relations;

• efektywne narzędzie w komunikacji i prezentacji do wewnątrz i na zewnątrz miasta;

• spójność wizerunku firmy w okresie zmian organizacyjnych, rynkowych i kapitałowych;

• nowoczesne narzędzie w zarządzaniu miastem;

• zgodność wszystkich działań prowadzonych do wewnątrz i do otoczenia Miasta Tarnobrzeg.

–  –  –

8.2. Serwis internetowy Wprowadzenie Podstawowym źródłem informacji o mieście dla wielu osób jest internet. Za pomocą strony internetowej mogą być prowadzone działania komunikacyjne. Promocja strony we wszystkich przekazach zapewni jej wysoki poziom znajomości wśród mieszkańców, turystów oraz inwestorów, a jej odpowiednia konstrukcja i treść zachęci do zainteresowania się Tarnobrzegiem jako miejscem atrakcyjnym do inwestycji i aktywnego wypoczynku.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 15 |


Similar works:

«Becoming Simultaneously Thicker and Thinner Skinned: The inherent conflicts arising in the professional development of coaches Abstract Research Paper Purpose There is a hidden paradox inherent in the ideal of continuing professional development (CPD) for executive coaches, stemming from the fact that the coach wishes to retain or preserve the freshness and openness of a ‘beginner’, whilst also acquiring greater robustness and resilience in the face of difficult assignments. The paradox...»

«SGP-TR-199 Modeling and Characterization of Hydraulic Stimulation and Induced Seismicity in Geothermal and Shale Gas Reservoirs Mark McClure December 2012 Financial support was provided through the Precourt Institute of Energy and by the Department of Energy Resources Engineering, Stanford University Stanford Geothermal Program Interdisciplinary Research in Engineering and Earth Sciences STANFORD UNIVERSITY Stanford, California Abstract The classical concept of hydraulic fracturing is that...»

«600 East Greenwich Avenue • West Warwick, RI 02893 USA Toll Free: 800-343-4039 • Phone: 401-828-4000 • Fax: 401-822-2430 Website: www.astronovainc.com TERMS AND CONDITIONS FOR PURCHASE ORDERS & QUALITY CLAUSES FOR SUPPLIERS Purchase Order Terms & Conditions / Quality Clauses | Revision K Page 1 of 18 Contents PRICE. TAXES. PAYMENT & INVOICING. DELIVERY. INSPECTION AND TESTING. ACCEPTANCE. CHANGES. CANCELLATION. INDEMNIFICATION. INSURANCE. LIMITATION OF LIABILITY. CONFIDENTIALITY. SUPPLIER...»

«No. 01-31026 IN THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FIFTH CIRCUIT _ TRAVIS PACE, Plaintiff-Appellant v. BOGALUSA SCHOOL BOARD, et al., Defendants-Appellees _ON APPEAL FROM THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE EASTERN DISTRICT OF LOUISIANA _ BRIEF FOR THE UNITED STATES AS AMICUS CURIAE _ RALPH F. BOYD, JR. Assistant Attorney General MARK L. GROSS TOVAH R. CALDERÓN Attorneys U.S. Department of Justice, CRT/APP 950 Pennsylvania Avenue, NW Washington, D.C. 20530 (202) 514-4142 TABLE OF...»

«Case: 1:10-cv-06932 Document #: 1 Filed: 10/28/10 Page 1 of 27 PageID #:1 UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE NORTHERN DISTRICT OF ILLINOIS EASTERN DIVISION :UNITED STATES SECURITIES : CIVIL ACTION AND EXCHANGE COMMISSION, : FILE NO. : Plaintiff, : : v. : : STEVEN BREWER, : ADAM ERICKSON, : BREWER INVESTMENT GROUP, LLC, : BREWER FINANCIAL SERVICES, LLC, and : BREWER INVESTMENT ADVISORS, LLC : : Defendants, : : COMPLAINT Plaintiff, United States Securities and Exchange Commission, alleges as...»

«AMERICAN STUDIES Vol. XXII Mirosława Buchholtz The American Scene between Fact and Fiction: A Forgotten Book and a Non−Existent Film This film has never been made and thus the present essay speculates about a possibility rather than a cultural fact; the possibility of a documentary based on The American Scene (1907) and following the trajectory of Henry James’s sentimental journey to the United States in 1904 and 1905. Recent trends in the reception of his works in the English−speaking...»

«Troppo o troppo poco? Web of science, Scopus, Google scholar: tre database a confronto (un caso di studio) Ezio Tarantino EZIO TARANTINO, Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Lavora presso la BIDS, Biblioteca digitale de “La Sapienza”. E-mail: ezio.tarantino@uniroma1.it. L’articolo riprende, con alcune modifiche, il testo di un intervento all’“ICOLC Autumn meeting”, Poznań, 29 settembre-1 ottobre 2005. L’ultima consultazione dei siti Web citati risale al 10 aprile...»

«Progress (and Lack Thereof ) for Graph Coloring Approximation Problems Magn´s M. Halld´rsson1 u o School of Computer Science, Reykjavik University, 101 Reykjavik, Iceland. mmh@ru.is Abstract. We examine the known approximation algorithms for the classic graph coloring problem in general graphs, with the aim to extract and restate the core ideas. We also explore a recent edge-weighted generalization motivated by the modeling of interference in wireless networks. Besides examining the current...»

«Annex A Accessing York’s Heritage & Cultural Offer York Minster The majority of the Minster is accessible with ramps in places. However until 2016 the building is undergoing a period of transformation, so those requiring step free access are recommended to check beforehand for accessibility on the day of a proposed visit.On Arrival: Designated Disabled car parking (Very limited space by Chapter House, phone ahead) Hard surfaced car park Level/ramped wheelchair access to entrance (Ramped...»

«william hasker “THE END OF HUMAN LIFE”: BUDDHIST, PROCESS, AND OPEN THEIST PERSPECTIVES A human life has an ending, a terminus. Many of us believe that human life also has a goal, an inherent telos. The conflation of the two notions in the expression, “the end of human life,” is possible because, according to both Buddhism and Christianity, the telos of human existence is fully achieved, if at all, only in the ending of a person’s life. Needless to say, however, the conceptions of...»

«'This is not criticism, but.' SOFTENING CRITICISM: THE USE OF LEXICAL HEDGES IN ACADEMIC SPOKEN INTERACTION Pro Gradu Thesis Department of English University of Helsinki August 2009 Niina Riekkinen TABLE OF CONTENTS 1 INTRODUCTION 2 RESEARCH QUESTIONS 3 HEDGING 3.1 Background 3.2 What is hedging? 3.3 Hedges in this study: a working definition 3.4 Hedges in academic discourse 4 POLITENESS 4.1 Background to Politeness Theory 4.2 Brown and Levinson: Theory of Politeness 4.2.1 Overview 4.2.2...»

«Name: _ Date: THE LAZY EDITOR: “Would You Let This Shark Bite You?” • SKILL: Pronoun-Antecedent Agreement, page 1 of 2 Pronoun Power A pronoun is a word that replaces a noun. The noun or noun phrase to which the pronoun refers is the antecedent. Consider the following sentence: USES: COPY MACHINE, OPAQUE PROJECTOR, OR TRANSPARENCY MASTER FOR OVERHEAD PROJECTOR. SCHOLASTIC INC. GRANTS SUBSCRIBERS OF SCHOLASTIC SCOPE PERMISSION TO REPRODUCE THIS PAGE FOR USE IN THEIR CLASSROOMS. COPYRIGHT...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.