WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 15 |

«Spis treści 1. Wprowadzenie. 2. Diagnoza stanu istniejącego 2.1. Metodologia opracowania części analityczno-diagnostycznej. 2.2. ...»

-- [ Page 12 ] --

Modernizacja serwisu Tarnobrzega W ramach wdrażania strategii promocji rekomendowane jest opracowanie nowego serwisu internetowego Tarnobrzega lub modernizacja obecnej witryny. Główne aspekty jej przebudowy to stworzenie szaty graficznej spójnej z identyfikacją wizualną miasta oraz podział na trzy wyraźne sekcje: dla mieszkańców, turystów oraz dla obecnych i przyszłych inwestorów. Obszary te, na potrzeby strategii opisane jako „mieszkańcy”, „turyści” i „przedsiebiorcy” powinny zostać opracowane zgodnie z potrzebami tych grup odbiorców.

W poniższej tabeli wskazano przykładowe rozwiązania w ramach każdego z modułów. (Niektóre opcje pokrywają się z obecnie zastosowanymi rozwiązaniami na stronach www.tarnobrzeg.pl oraz www.tarnobrzeg.info).

–  –  –

Tabela 32: Rozwiązania dot. serwisu internetowego miasta 8.3. Kanały dotarcia do grup docelowych Reklama w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja, Internet) Podstawą działań promocyjnych są materiały reklamowe. Ważną ich cechą jest płatna forma, tzn. reklamodawca płaci mediom za nadanie komunikatu reklamowego i ma nad tym komunikatem pełną kontrolę. Najważniejszym aspektem wykorzystania tego typu przekazów jest ich skuteczność.

Przygotowanie reklamy w mediach tradycyjnych (reklama ATL) ze względu na koszty wymaga precyzji. Jednak setki specjalistycznych tytułów prasowych, sformatowanych stacji radiowych oraz dziesiątki stacji telewizyjnych umożliwia dotarcie do ściśle określonej grupy konsumentów w wybranym przez nas miejscu i czasie.

Reklama outdoorowa Billboardy, citylighty, plakaty, pylony, reklama wielkoformatowa, reklama komunikacji miejskiej – ze względu na wysoki stopień dotarcia do odbiorców są obowiązkowym elementem kampanii reklamowych dużych projektów. Ponieważ ilość atrakcyjnie położonych nośników jest ograniczona, a ich długi czas ekspozycji generuje koszty, wszystkie działania outdoorowe powinny być zaplanowane w przemyślany sposób. Proponowana jest kilkuetapowa kampania realizowana w wybranych miejscowościach z zastosowaniem przekazu prezentującego atrybuty Tarnobrzega.

75 Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014

Multimedia Prezentacje multimedialne, infokioski czy filmy promocyjne stanowią atrakcyjną formę przekazu informacji o mieście.

Nadają mu także nowoczesny wizerunek. Ich cechą jest możliwość wyboru pożądanych informacji przed odbiorcę (prezentacje, infokioski) oraz sprzężenie kilku rodzajów przekazu na raz – tekstu z obrazem i dźwiękiem. Taki komunikat jest pełniejszy i bardziej atrakcyjny dla odbiorcy. Atutem jest także łatwość przekazania informacji – np. prezentacja multimedialna dołączana do oferty.

Marketing wirusowy i działania ambientowe Marketing wirusowy jest specyficznym rodzajem działań marketingowych. Polega na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci będą sami między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, usług czy produktów. Nie zawsze musi to być konkretna informacja, może to być tzw. budowanie świadomości marki, czyli wywoływanie pożądanych skojarzeń z nazwą, logo firmy. Przykładem marketingu wirusowego mogą być zabawne i intrygujące filmiki lub zdjęcia reklamowe (często stylizowane na amatorskie) zamieszczane w Internecie. W ich realizacji można wykorzystać liderów opinii danych środowisk, co zwiększy ich siłę przekazu. Korzystanie z narzędzi marketingu wirusowego nie jest warunkowane czynnikami zewnętrznymi w takim dużym stopniu, jak tradycyjne formy reklamy i promocji. Dodatkową zaletą są niskie koszty, a w przypadku umiejętnego wykonania - wysoki poziom wiarygodności.

Działania ambientowe jako niestandardowa forma reklamy charakteryzuje się skutecznością dotarcia do odbiorców poprzez efekt zaskoczenia. W ambiencie sam nośnik stanowi element przekazu, tak więc przykładem reklamy ambientowej może być zaadoptowanie niestandardowego w formie budynku na wielkoformatowy banner.

PR/Media relations Wsparciem tradycyjnych form promocji oraz wydarzeń specjalnych są działania PR i tzw. Relacje medialne. Pozwalają one na kontynuację obranej komunikacji miasta poprzez źródła i nośniki znacznie bardziej obiektywne niż te, z których korzysta reklama. Oczekiwanym efektem prowadzenia regularnych działań PR jest stała informacja na temat miasta spójna z ustanowiona linią komunikacji nawet w momencie gdy nie trwają żadne większe akcje promocyjne. Poprzez treści redakcyjne zamieszczane w prasie, internecie, radio czy telewizji komunikat Tarnobrzega stanie się rozpoznawalny i, co najistotniejsze, wiarygodny.

Podstawowymi formami aktywności PR i media relations są komunikaty prasowe, konferencje prasowe oraz kontakty nieformalne z dziennikarzami. Zakres współpracy ze środkami masowego przekazu można poszerzyć o inne narzędzia, jak na przykład patronat lub oficjalną współpracę. Celem MR jest nawiązanie z mediami kontaktów, które pozwolą na skuteczniejsze przekazywanie za ich pośrednictwem informacji do dalszych grup docelowych.

Promocja w mediach powinna objąć:

• redagowanie notatek prasowych na temat obszarów inwestycyjnych oraz innych istotnych dla miasta informacji,

• publikację tekstów sponsorowanych,

• organizowanie akcji i wydarzeń z udziałem mediów,

• patronaty i partnerstwo medialne.

Podstawową bazą mediów są:

• prasa o zasięgu ogólnopolskim oraz wybrana prasa regionalna, wraz z dodatkami tematycznymi,

• portale internetowe – z naciskiem na portale tematyczne/branżowe,

• radio i telewizja – głównie w ramach partnerstwa i patronatów medialnych nad poszczególnymi wydarzeniami będącymi integralnymi częściami projektu,

• serwis internetowy miasta.

–  –  –

8.4. Działania promocyjne skierowane do mieszkańców i turystów Niniejszy rozdział prezentuje przykładowe działania marketingowe Tarnobrzega niezbędne w promowaniu nowego wizerunku. Ze względu na fakt, że promocja skierowana do mieszkańców będzie często oddziaływać również na turystów i vice versa, strategia promocji skierowana do tych dwóch grup została omówiona razem z zaznaczeniem głównego odbiorcy dla każdego z działań.

Kompleksowe działania promocyjne miasta nie związane z promocją gospodarczą omówioną w kolejnym rozdziale można zakwalifikować do kilku grup, takich jak: kultura, rozrywka, sport i rekreacja czy ekologia. Niemniej, elementem łączącym całość działań jest grupa odbiorców, jaką w tym przypadku są mieszkańcy, turyści, a w niektórych przypadkach także inwestorzy. Ci ostatni mogą traktować zaplecze kulturalne miasta jako czynnik sprzyjający przeniesieniu firmy lub przeprowadzce do Tarnobrzega.

Materiały promocyjne Materiały informacyjne Wydanie materiałów promocyjnych powinno stanowić jeden z pierwszych etapów wdrażania nowego wizerunku miasta. W ten sposób mieszkańcy będą mieli czas zapoznać się z nową twarzą Tarnobrzega i zacząć identyfikować z miastem, zanim zostaną uruchomione kampanie promocyjne lub akcje specjalne. Istotną rolę będzie pełniło wyeksponowanie logo i wynikająca z niego atrakcyjna szata graficzna i/lub forma materiałów.

Już samo logo powinno zaistnieć w przestrzeni miasta w postaci chorągiewek, bannerów, balonów i innych gadżetów.

Podstawowe informacje o mieście mogą zostać zawarte w broszurach podzielnych tematycznie na obszary: miasto, kultura, sport etc. Istotnym elementem jest sprawna dystrybucja materiałów np. poprzez specjalne standy na mieście, akcje mailingowe czy hostessy.

Niestandardowe materiały promocyjne Warto zaakcentować entuzjazm miasta w tworzeniu swojej tożsamości wizualnej poprzez niestandardowe gadżety promocyjne. Ciekawe upominki dla mieszkańców wzbudzą ich sympatię do przedsięwzięcia. Materiały mogą być dopasowane do bieżących wydarzeń, tak więc czy będą to tarnobrzeskie świąteczne bombki z logo miasta czy figurki z siarki, będą okazją do promowania nowego wizerunku miasta.

Multimedia Infokiosk Infokiosk to urządzenie – mini komputer, który może zostać umieszczony na tarnobrzeskim rynku. Zapewnia dostęp do multimedialnej informacji na temat miasta i jego atrakcji, może prezentować trasy spacerowe czy intersujące miejsca i obiekty. Daje możliwość wysłania kartki z pozdrowieniami do znajomych czy rodziny. To działanie nastawione nie tylko na turystów ale też sposób na zastosowanie tej interaktywnej formy oraz wykorzystanie jej multimedialnego charakteru stwarza idealne warunki do promocji turystycznej miasta, jednocześnie budując jego nowoczesny wizerunek.

Usługa SMS dla mieszkańców Innowacyjnym rozwiązaniem z zakresu marketingu mobilnego jest uruchomienie platformy do wysyłania wiadomości tekstowych dla mieszkańców miasta. Każdy mieszkaniec ma możliwość darmowej rejestracji osobiście lub poprzez serwis internetowy miasta i wyboru interesujących tematów. Urząd dysponuje więc listą kontaktów oraz platformą do zarządzania wysyłaniem SMSów. W ten sposób może na bieżąco informować mieszkańców o sprawach bieżących, np. przebudowa odcinka drogi; sytuacjach alarmowych np. zagrożenie powodzią, albo też o aktualnych wydarzeniach np. festiwal Satyrblues. W ten sposób mieszkańcy zyskują wiarygodne źródło bieżących informacji, a miasto zyskuje bazę kontaktów oraz zaufanie mieszkańców.

Hotspot Sposobem na promocję Tarnobrzega jako miasta przechodzącego transformację w nowoczesny ośrodek jest uruchomienie obszaru z dostępem do bezprzewodowego internetu tzw. hotspot’u w centralnym punkcie miasta, np. na tarnobrzeskim rynku. Hotspot to szansa na przyciągnięcie młodych ludzi do centrum.

77 Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014

Kampanie promocyjne Kampania skierowana do wewnątrz (region) Zbudowanie pożądanego wizerunku miasta wymaga zaangażowania z projekt nie tylko zespołów odpowiedzialnych za promocję, ale także ambasadorów marki Tarnobrzeg, jakimi w różnych momentach stają się jego mieszkańcy. Nawet najbardziej udana strategia marketingowa zawiedzie, jeżeli budowanych komunikatów nie będą uwiarygodniać przedstawiciele marki, a więc lokalne władze i przedsiębiorcy oraz inni mieszkańcy.

Osiągnięcie identyfikacji Tarnobrzeżan z miastem i jego wizją wymaga konsekwentnie prowadzonych, spójnych działań marketingowych i PR do wewnątrz. Zanim rozpocznie się szerzej zakrojone kampanie wizerunkowe miasta, warto przeprowadzić akcję skierowana do mieszkańców, dając im możliwość zapoznania się z przesłaniem i czas na adaptacje do nowego wizerunku miasta. Kampania każdorazowo powinna być planowana w odniesieniu do konkretnych, założonych celów. To one determinują okres i czas trwania kampanii, dobór mediów i sposób sformułowania przekazu.

Spotkania z mieszkańcami Rozwinięte metody komunikacji z mieszkańcami pozwolą na budowanie tożsamości wewnętrznej w ramach grupy docelowej. Mieszkańcy powinni być odpowiednio poinformowani o wydarzeniach związanych z Tarnobrzegiem, działaniem władz, a także z problemami, jakie stoją przed miastem. Charakter takiej publikacji powinien zerwać z wizerunkiem prasy samorządowej, przy jednoczesnym nawiązaniu do nowoczesnej prasy miejskiej. Kontynuacją projektu powinien być cykl spotkań mieszkańców z władzami i ekspertami. Spotkania powinny dotyczyć najważniejszych problemów i wątpliwości związanych z zamieszkiwaniem na terenie Sandomierza. Każde spotkanie mogłoby dotyczyć innego bloku tematycznego. Po zakończeniu cyklu spotkań możliwa byłaby większa publikacja o charakterze know-how zawierająca spis problemów, możliwości ich rozwiązania, zakres podjętych działań, a także przykłady rozwiązania dylematów w innych miejscowościach.

Silna identyfikacja mieszkańców z miastem Tarnobrzeski przysmak - wybór przysmaku charakterystycznego dla regionu może się wiązać z ubieganiem się przez produkt o uzyskanie statusu Chronionej Nazwy Pochodzenia (PDO). Co raz więcej produktów regionalnych otrzymuje taki status na czele z bryndzą i oscypkami. System PDO ma na celu ochronę nazwę i zapewnienie autentyczności produktów.

Kampania skierowana na zewnątrz (kraj) Następnym etapem promocji Tarnobrzega jest cykliczna kampania promująca atrybuty miasta w ośrodkach istotnych z punktu widzenia biznesu czy turystyki. Warto zwrócić uwagę na miasta konkurencyjne, takie jak Sandomierz i wykorzystać ich potencjał aby budować swoja markę. Tak więc przykładowo kampania zachęcająca do odwiedzenia Tarnobrzega przeprowadzona na terenie Sandomierza może być bardziej skuteczna niż podobna kampania prowadzona w Warszawie czy Krakowie. Dodatkowo, prowadzone kampanie powinny być przemyślane w kontekście bieżących wydarzeń w mieście – np. kampania w okresie odbywających się festiwali, Jarmarku Dominikańskiego lub regat na Zalewnie Machowskim.

Targi i promocja turystyczna W niniejszym punkcie wymienione są przykładowe spotkania, imprezy i targi, które mogą się przyczynić do promocji Tarnobrzega na arenie krajowej i międzynarodowej w sferze turystyki i biznesu. Udział w nich powinien być jednak przemyślany i odpowiednio przygotowany. Niezbędne jest stworzenie atrakcyjnego stoiska wystawienniczego, które zainteresuje odwiedzających. Konstrukcja oraz oprawa graficzna spójna z identyfikacją wizualną miasta zapewni rozpoznawalność i może przyczynić się do sukcesu wizerunkowego. Uzupełnieniem stoiska powinny być materiały promocyjne tj. poligrafia oraz multimedia, np. film o mieście wyświetlany na ekranie LCD.

Międzynarodowe Targi Turystyczne Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw to największe targi turystyczne w Polsce. Fakt, że odbywają się w stolicy kraju zwiększa ich prestiż, z pewnością pojawią się na nich inwestorzy z całego kraju, a także z zagranicy.

Gdańskie Targi Turystyczne Gdańskie Targi Turystyczne 15 - 17 kwietnia 2011 to kolejne targi turystyczne. Atutem może być fakt, że odbywają się w mieście nadmorskim; Tarnobrzeg będzie miał okazje pochwalić się ofertą rekreacji wodnej nad Zalewem Machowskim.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 15 |


Similar works:

«John West: Why Most Capital-Market Assumptions are Unreasonable November 7, 2016 by Robert Huebscher John West is a managing director and head of client strategies for Research Affiliates. He is responsible for maximizing the investor impact of Research Affiliates’ insights and products. Since joining the firm in 2006, John has been actively involved in and led product management, affiliate support, and institutional relations as well as numerous client service initiatives. He is one of the...»

«Dissertation submitted to the Combined Faculties for the Natural Sciences and for Mathematics of the Ruperto-Carola University of Heidelberg, Germany for the degree of Doctor of Natural Sciences presented by Diplom-Physicist Thomas Fucke born in Kiel, Germany Oral examination: 17th October 2007 Biophysical Characterization and Simulation of Neocortical Layer 2/3 Pyramidal Neurons during Postnatal Development Referees: Prof. Dr. Bert Sakmann Prof. Dr. Karl-Heinz Meier Biophysikalische...»

«PWCF 2013 General Education Meeting: October-December, 2013 Volume 24, Number 4 Breaking Through Barriers November started off on an exciting foot with PWCF’s General Education Meeting. Each year we focus on the hot-button topics that affect parents and professionals. This year’s conference attendees were treated to excellent speakers starting with the keynote speaker, Nick Daley, who’s made a successful career as an actor and who happens to PWCF Annual have PWS. Conference.1, 10, 17 Mr....»

«Int. J. Electrochem. Sci., 10 (2015) 6378 6391 International Journal of ELECTROCHEMICAL SCIENCE www.electrochemsci.org Polypyrrole Films Deposited on Carbon-Steel CS-1018 and Its Interaction with Mexican Crude Oil Oscar E. Vázquez-Noriega1, Javier Guzmán2,4, Nohra V. Gallardo-Rivas1, Juan Reyes-Gómez3, Ana M. Mendoza-Martínez1, José L. Rivera-Armenta1, Ulises Páramo-García1,* 1 División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Cd. Madero, Juventino Rosas y...»

«Political Basra Province U.S GC meets GCPI staff Source: U.S Consulate GeneralBasra Date: Sept 02, 2015 TheU.S CG Steve Walker meets with Captain Omran Radhi Thani,Director of the General Company of Ports in Iraq (GCPI), and discussing about the operations of Iraqi seaports and the vital role. A committee to reduce the disputes between Bader and ISCI Source: almaalomah Date: Sept 03, 2015 Saleem Shawaki the Citizen's bloc member and Basra representative at PM says that the two most powerful...»

«CURRICULUM VITAE KWAKU ADDO, Ph.D.ADDRESS: The Graduate School (859) 257-4555 (Office) 203 Gillis Building 859) 272-4692 (Home) University of Kentucky (859) 323-1928 (Fax) Lexington, KY 40506-0033 E-mail:Kaddo01@uky.edu CURRENT POSITION Associate Dean of the Graduate School, University of Kentucky Associate Professor, Department of Nutrition and Food Science, University of Kentucky EDUCATION Ph.D. 1990 Institution: Washington State University, Pullman, WA. Discipline: Food Science...»

«1 Journal of Integer Sequences, Vol. 14 (2011), 2 3 Article 11.4.4 47 6 23 11 On Guessing Whether a Sequence has a Certain Property Samuel Alexander The Ohio State University Department of Mathematics 231 West 18th Avenue Columbus OH 43210 USA alexander@math.ohio-state.edu Abstract A concept of “guessability” is defined for sets of sequences of naturals. Eventually, these sets are thoroughly characterized. To do this, a nonstandard logic is developed, a logic containing symbols for the...»

«Revista Inst. Geol. U.N.A.M., 75 (1), p. 66-79 LAS FASES DELVULCANISMO EN MÉXICO; UNA SINTESIS EN RELACION CON LA EVOLUCION GEODINAMICA DESDE EL CRETÁCICO Demant A.* –– Robin C.** Las rocas volcánicas cubren en México aproximadamente las 2/3 partes del territorio; a pesar de eso casi no existen trabajos sintetizados sobre el magmatismo. Los únicos conocimientos petrográficos en la parte Este, se encuentran en la zona minera de Pachuca (Geyne A, R. Fries C. 1963), o en las planicies...»

«Descendants of Thomas Lambe and Winifred Grisling 1. Thomas1 Lambe, born abt 1520 in Trimely, Suffolk, England, son of Richard Lambe. He married Winifred Grisling, born abt 1524 in Trimely, Suffolk, England.Children of Thomas Lambe and Winifred Grisling were as follows: + 2 i Henry2 Lambe, born abt 1554 in Barnham Broom, Suffolk, England. He married Ann Nunn. Generation 2 2. Henry2 Lambe (Thomas1), born abt 1554 in Barnham Broom, Suffolk, England. He married Ann Nunn, born abt 1550 in Tostock,...»

«Victor Hugo Les Misérables BeQ Victor Hugo Les Misérables Première partie Fantine La Bibliothèque électronique du Québec Collection À tous les vents Volume 648 : version 1.0 2 Du même auteur, à la Bibliothèque : Les travailleurs de la mer Les derniers jours d’un condamné suivi de Claude Gueux 3 Les Misérables Édition de référence : Gallimard, Collection Folio Classique. Les notes de bas de page appelées par des chiffres sont tirées de l’édition de référence ; celles...»

«Guidance on the Solvents Emissions Directive for chlorinated solvent users 01/2008 The Solvents Emissions Directive, also known as the VOC (Volatile Organic Compounds) Directive (1999/13/EC), entered into force on 1 April 2001 for new installations and applies to all installations since 31 October 2007. In order to help the users of chlorinated solvents to use them in accordance with the requirements of the VOC Directive, ECSA has prepared these guidelines providing detailed information on how...»

«INFRASTRUCTURE NEEDS ASSESSMENT 2000 — 2020 April 2000 DRAFT New Jersey State Planning Commission 33 West State Street P.O. Box 204 Trenton, New Jersey 08625-0204 Herbert Simmens, Director New Jersey Office of State Planning Thomas K. Wright, Deputy Director Project Manager: Robert A. Kull Assistant Director Contributors to this report include Karl Hartkopf, Nichole Purcell, William Bauer and David Maski of the Office of State Planning and staff of numerous State agencies. INFRASTRUCTURE...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.