WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 |

«Spis treści 1. Wprowadzenie. 2. Diagnoza stanu istniejącego 2.1. Metodologia opracowania części analityczno-diagnostycznej. 2.2. ...»

-- [ Page 14 ] --

Specjalne wydarzenia cykliczne Ogólnopolska Konferencja Wymiany Doświadczeń Wydarzenie organizowane cyklicznie w odrestaurowanym Zamku Dzikowskim ma na celu promocję dobrych praktyk w zakresie rozwoju jednostek, które zmuszone były do przejścia transformacji na skutek zmian gospodarczych. Tarnobrzeg jako przykład takiego miasta wychodzi z inicjatywą wymiany doświadczeń, która pomoże innym jednostkom w podobnej sytuacji. Sam występuje wtedy z pozycji podmiotu eksperckiego przekuwając swoją transformację w atut.

Temat transformacji nieobcy jest innym podmiotom w Polsce, Europie i na świecie. Przykładem takiego ośrodka w Polsce może być Sosnowiec, w którym likwidacja kopalń spowodowała, że uprzednio górnicze miasto niejako zmuszone było do przedefiniowania swoich wartości. Obecnie Sosnowiec z powodzeniem rozwija się jako miasto targowe, łączące postindustrialny charakter z nowoczesnym duchem metropolii. Poza granicami kraju wystarczy spojrzeć na prosperujące zagłębie Ruhry lub amerykańskie Detroit, niestety zmagające się z coraz większym kryzysem. Przykładów jest wiele, tym bardziej, że ostatni okres kryzysu odbił się szerokim echem w całej Europie i nie tylko.

Organizując konferencje Tarnobrzeg wychodzi naprzód zmianom i skupia uwagę na sprawach najbardziej istotnych z punktu widzenia rozwoju regionalnego. Na konferencję zapraszani są przedstawiciele samorządów, specjaliści od marketingu terytorialnego oraz przedstawiciele środowisk akademickich z całego świata, którzy swoja wiedzą mogą wesprzeć toczące się dyskusje o przemianach.

Wydarzenie podzielone na wykłady, panele, warsztaty i prezentacje stanowią dobra okazje do integracji regionalnej i nie tylko. Jest również idealnym sposobem na pozyskanie uwagi potencjalnych inwestorów i nawiązanie cennych kontaktów biznesowych.

Odpowiednia oprawa marketingowa i wsparcie PR spowodują, że konferencja ma szanse stać się jednych z ważniejszych wydarzeń tego typu w kraju. Zainteresowanie dodatkowo podniesie fakt, że co roku poszczególnym zaprezentowanym miastom przyznawane będą nagrody za najlepiej wykorzystaną szansę. Z czasem można również wprowadzić anty-nagrody, czyli wskazać region, który potrzebuje pomocy w wybiciu się. Takie działanie ma charakter promocyjny, statuetki cieszą się zainteresowaniem mediów i sprawia, że konferencja stanie się znana i rozpoznawalna nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami.

Tarnobrzeg nakręca rozwój Polski wschodniej Drugie z proponowanych działań ma na celu promocję miasta w regionie oraz nawiązywanie relacji w obrębie Polski wschodniej. Specjalnie powołany zespół przemierza wschód kraju z magnetofonem i kamerą i wyszukuje przykłady pozytywnych zmian zachodzących w regionie. Mogą to być przykłady przedsiębiorczości wśród uboższej części kraju, realizowane lub planowane inwestycje czy zaskakujące rozwiązania wizerunkowe. Z zebranego materiału tworzony jest krótki reportaż umieszczany na stronie programu, na stronie Organizatora Konkursu, na portalu youtube.

com i w telewizji regionalnej.

Reportaże tworzone cyklicznie (np. 1 raz w miesiącu) maja szansę przyciągnąć uwagę mediów i wypromować Tarnobrzeg jako miasto nakręcające (w sensie dosłownym i przenośnym) rozwój regionu. Co ważne, jest to działanie skierowane do szeroko rozumianego grona odbiorców, nie jest ograniczone do jednostek zarządzających czy specjalistów w dziedzinie. Pozyskanie widowni wśród mieszkańców regionu jest szansa na rozbudzenia motywacji do dalszej poprawy warunków życia i promowanie przedsiębiorczości przekładającej się w sposób bezpośredni na rozwój regionu.

Działanie wpisuje się w założenia strategii Rozwoju Tarnobrzega, Strategii Województwa Podkarpackiego oraz programu operacyjnego Narodowej Strategii Spójności – Rozwój Polski Wschodniej. Istnieje duża szansa na pozyskanie środków unijnych na jego realizację.

–  –  –

9.1. System wdrażania strategii Sprawność działania struktur administracji samorządowej w sposób istotny wpływać będzie na realizację zadań postawionych w strategii. Wprawdzie większość zachowań jednostek samorządu terytorialnego jest determinowana wymogami ustawowymi, jednak olbrzymim polem do skutecznej realizacji strategii jest tzw. „kultura organizacji” i możliwość kreowania pożądanych zachowań, zarówno ze strony najwyższego kierownictwa, jak również poszczególnych pracowników.

Pomyślna realizacja ustaleń strategii wymaga zatem nie tylko nakładów finansowych, ale i systematycznych, skoordynowanych działań władz oraz pracowników Urzędu Miasta na rzecz urzeczywistnienia jej ustaleń.

Do podstawowych warunków sprzyjających realizacji strategii promocji należy zaliczyć:

• stały wzrost sprawności strategicznego zarządzania,

• określenie dla poszczególnych polityk sektorowych zadań (działań), które ze względu na swój bazowy charakter stanowić będą priorytety,

• opracowanie szczegółowych programów taktyczno-operacyjnych, realizowanych przez dobrane zespoły projektowe,

• opracowywanie planów działań, stanowiących podstawę do tworzenia budżetów zadaniowych,

• podjęcie działań sprzyjających wyzwalaniu kreatywności i innowacyjności wśród pracowników urzędu, poprzez uświadomienie im roli, jaką pełnią w działaniach,

• odpowiednią politykę informacyjną – zarówno w komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej - o zamierzeniach i przedsięwzięciach rozwojowych zmierzających do realizacji strategii,

• przyjęcie polityki informacyjnej, która pozwoli na pozyskanie opinii publicznej dla zamierzeń i przedsięwzięć rozwojowych,

• inicjowanie i koordynowanie współpracy władz z mieszkańcami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi i mediami przy realizacji strategii promocji,

• consulting gospodarczy i usługi wspierające dla potencjalnych inwestorów oraz istniejących podmiotów gospodarczych,

• wspieranie rozwoju partnerstwa lokalnego,

• określenie szczegółowych planów promocji i PR na podstawie wytycznych zawartych w strategii.

9.. Monitoring Nieodzownym elementem wdrażania wszystkich dokumentów strategicznych jest monitoring. Jest to działanie, wskazujące skuteczność, korzyści i efektywność zastosowanych praktyk. Tym samym pokazuje ewaluację kierunków rozwoju wizerunku miasta.

Ważnymi elementami monitoringu są zatem efektywność i skuteczność, często ze sobą mylone. Skuteczność należy rozumieć, jako stopień, w jakim zaplanowane projekty, kampanie, czy kompleksowa strategia zostały zrealizowane, a wyniki, które zaplanowano, osiągnięte. Efektywność natomiast możemy zdefiniować, jako relację między zasobami, jakie zostaną wykorzystane do realizacji działań PR, a osiągniętymi wynikami.

Monitoring wdrażania, oparty na wskaźniku oceny efektywności, daje możliwość odpowiednio szybkiej weryfikacji założeń strategii i stopnia realizacji w odniesieniu do nieprzewidzianych na etapie tworzenia dokumentu zmian społecznych czy gospodarczych, uniemożliwiających, bądź utrudniających realizację strategii i poszczególnych zadań operacyjnych.

Najlepszym miernikiem realizacji celu strategicznego są badania marketingowe dotyczące docelowego wizerunku Tarnobrzega. Celem badania będzie rozpoznanie czy i w jakim stopniu kreowany wśród mieszkańców, turystów i inwestorów wizerunku miasta, jest zgodny z założeniami prowadzonych działań promocyjnych.

–  –  –

Zalecane rodzaje badań:

• ilościowe – badanie ankietowe – wywiad kwestionariuszowy bezpośredni, przy zastosowaniu próby kwotowo-losowej. Kwestionariusz ankietowy zawierać powinien określoną liczbę pytań (zamkniętych i otwartych). Badanie powinno być przeprowadzone metodą PAPI – bezpośrednia rozmowa z respondentem przeprowadzona przez ankietera („face to face”).

• jakościowe – FGI (Focus Group Interview) – zogniskowane wywiady grupowe prowadzone w grupach 8-12 osób, dobranych metodą celową. Osobą prowadzącą spotkanie jest moderator, który rozmawia z respondentami na podstawie wcześniej skonstruowanego przewodnika. Wytyczne w nim zawarte skupiają wywiad wokół niewielkiej liczby zagadnień. Wywiad odbywa się zwykle w specjalnym pomieszczeniu, wyposażonym w kamerę video, mikrofony, sprzęt do prezentacji materiałów stymulujących, lustro do podglądu. Do najistotniejszych elementów badań jakościowych należy interpretacja niewerbalnych form komunikacji, których sam respondent jest często nieświadomy.

Badacze, specjaliści badań jakościowych, interpretując zachowania badanych, rozpatrują je w szerszym kontekście, łącząc pojedyncze gesty z innymi sygnałami i ogólną sytuacją, w jakiej zostały użyte. Nie bez znaczenia pozostaje rozszyfrowanie, czy zachodzi zgodność w zespole gestów obserwowanych osób.

Niezależnie od badań marketingowych przykładowymi miernikami prowadzonych działań są:

• Liczba przeprowadzonych imprez w odniesieniu do 2 grup docelowych: mieszkańców i turystów a liczba uczestników zabawy.

• Zainteresowanie mediów organizowanymi imprezami kulturalnymi i sportowymi. Monitoring mediów.

• Liczba i rodzaj przeprowadzonych kampanii promocyjnych i społecznych.

• poziom ruchu turystycznego: Liczba turystów w poszczególnych (wybranych) placówkach kulturalnych i rekreacyjno-sportowych zestawiona sezonowo.

• Poziom ruchu biznesowego : liczba nowopowstałych inwestycji i nowych inwestorów.

• Liczba odwiedzin na stronie internetowej.

Dla zwielokrotnienia efektu zaleca się upowszechnianie zapisów strategii i poszczególnych raportów na łamach prasy lokalnej, na stronie internetowej miasta, jak i upowszechnianie informacji w ramach organizowanych spotkań z mieszkańcami, instytucjami itp.

–  –  –

• Kall J., Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 1998

• Ratajczak P., Słownik Marketingu i Reklamy, Wydawnictwo Kanion, Zielona Góra 2006

• Silk A. J., Czym jest Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008

• Wolfram-Romanowska D., Kaszubski P., Angielsko – polski słownik reklamy TV, Telewizja Polska S.A. Warszawa 2003

• www.brief.pl

• www.mediarun.pl

• www.wirtualnemedia.pl

• www.businessdictionary.com

• www.babylon.com

–  –  –

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS - Bank Danych Regionalnych, za 2008 rok.

Tabela b. Analiza wskaźnikowa funkcjonowanie miasta jako jednostki samorządowej (00=średnia dla grupy badanych miast)

–  –  –

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS - Bank Danych Regionalnych, za 2008 rok.

Tabela 1c. Analiza wskaźnikowa potencjał ekonomiczny (100=średnia dla grupy badanych miast)

–  –  –

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS - Bank Danych Regionalnych, za 2008 rok.

Tabela 1d. Analiza wskaźnikowa stan i ochrona środowiska (100=średnia dla grupy badanych miast)

–  –  –

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS - Bank Danych Regionalnych, za 2008 rok.

Tabela 1f. Analiza wskaźnikowa potencjał przedsiębiorczości (100=średnia dla grupy badanych miast).

–  –  –

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS - Bank Danych Regionalnych, za 2008 rok.

Tabela 1h. Analiza wskaźnikowa infrastruktura (100=średnia dla grupy badanych miast).

–  –  –

11.2. Terminologia AIDA (ang. Attention, Interest, Desire, Action) - model pożądanego oddziaływania przekazu reklamowego na klienta, a także zestaw kolejnych reakcji klienta na produkt. Reakcje te to: uwaga (zauważenie przekazu), zainteresowanie, chęć posiadania, działanie. Często do tego zestawu dodaje się „S” (satisfaction). Satysfakcja z produktu lub usługi jest istotna dla budowy zaufania wobec marki, produktu lub organizacji.

Ambient media - formy marketingu niestandardowego, są to między innymi: trendsetting, marketing partyzancki, buzz marketing i inne. W momencie kiedy coś staje się stałym nośnikiem reklamowym przestaje być traktowane jako ambient medium.

ATL (ang. above the line) - część budżetu reklamowego, która przeznaczona jest na działania wykorzystujące media masowe, np. prasę, radio.

Big Idea - określenie oznaczające główną koncepcję kampanii reklamowej BTL (ang. below the line) - część budżetu reklamowego, która przeznaczona jest na działania inne niż wykorzystujące media masowe. Można wśród nich wyróżnić happeningi, materiały promocyjne w miejscach sprzedaży, kontakt bezpośredni, działania niestandardowe.

CATI (ang. computer assisted telephone interviewing) - metoda prowadzenia badań marketingowych, opierająca się o wywiady telefoniczne. W trakcie rozmowy z respondentem ankieter odczytuje pytania i notuje uzyskiwane odpowiedzi korzystając ze specjalnego skryptu komputerowego.

IDI (Individual In-Depth Interview) - określenie oznacza Indywidualny Wywiad Pogłębiony. Jedna z najskuteczniejszych metod badań marketingowych. Opiera się o zadawanie respondentowi szczegółowych pytań dotyczących produktu, usługi czy marki.

Mailing - elektroniczny list reklamowy wysyłany do właścicieli darmowych kont e-mailowych.

Marka producenta - marka, inaczej znak fabryczny, znak firmowy (ang. brand, trade mark) znak określający producenta: nazwa lub symbol graficzny umieszczany na wyrobach w celu ochrony przed naśladownictwem lub podrabianiem, podszywaniem się, przypisywaniem sobie autorstwa. Traktowana jest jako rodzaj świadectwa: producent nie wstydzi się swego wyrobu, podpisując go, gwarantuje jego jakość. Stąd marka jest synonimem opinii. W gospodarce rynkowej marka ma swoją cenę. Dobra marka jest podstawą sukcesu biznesowego. Przeciwieństwem wyrobów markowych są wyroby bezmarkowe (ang. no-named).Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 |


Similar works:

«PROYECTO DE CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA fundamental.rights@consilium.eu.int Bruselas, 11 de octubre de 2000 (12.10) (OR. fr) CHARTE 4473/00 CONVENT49 NOTA DEL PRAESIDIUM Asunto: Proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea Texto de las explicaciones relativas al texto completo de la Carta, en la versión que figura en el doc. CHARTE 4487/00 CONVENT 50 Las presentes explicaciones se han elaborado bajo responsabilidad del Praesidium. Carecen de...»

«EELCO KAPPE The Effectiveness of Pharmaceutical Marketing The Effectiveness of Pharmaceutical Marketing The Effectiveness of Pharmaceutical Marketing De effectiviteit van farmaceutische marketing THESIS to obtain the degree of Doctor from the Erasmus University Rotterdam by command of the rector magnificus Prof.dr. H.G. Schmidt and in accordance with the decision of the Doctorate Board. The public defence shall be held on Thursday June 24 2011 at 11:30 hours by Eelco Roel Kappe born in...»

«RESEARCH STUDENT HANDBOOK 0 www.leeds.ac.uk/rsa/handbooks.html RESEARCH STUDENT HANDBOOK The Research Student Handbook is compiled annually in July by Research Student Administration. Research students are strongly advised to read this Handbook, as it gives details of the services and support available at Leeds, and offers advice about action that may be taken if difficulties are encountered during a candidature. Please note that it is your responsibility as a student to seek out your...»

«RESPONSE TO THE SENATE SELECT COMMITTEE ON THE NBN 30 April 2014 EXECUTIVE SUMMARY The Senate Select Committee on the NBN tabled an interim report on 26 March 2014 in which Labor and Green Senators allege financial irregularities and manipulations in the NBN Co Strategic Review (which set out a ‘Revised Outlook’ for Labor’s NBN and forecasts for five other scenarios). The Government rejects each of the seven key allegations: 1. The interim report alleges the Revised Outlook for Labor’s...»

«Education, Leisure & Lifelong Learning Service Strategic School Improvement Programme CONSULTATION DOCUMENT Proposal to make arrangements for the pupils in the area served by Bryn Primary school, Neath Road, Bryn, SA13 2RS to receive their education at Cwmafan Primary school, Ty’r Owen Road, Cwmavon, SA12 9BB and to close Bryn Primary school This document is available in a different format please contact ssip@npt.gov.uk with your request Contents Page 1. Background 3 2. The proposal and why...»

«SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Rel. No. 58951 / November 14, 2008 Admin. Proc. File No. 3-11953r In the Matter of the Application of ALVIN W. GEBHART, JR. and DONNA T. GEBHART c/o Charles F. Goria Goria, Weber & Jarvis 1011 Camino Del Rio South, Suite 210 San Diego, CA 92108 For Review of Disciplinary Action Taken by NASD OPINION OF THE COMMISSION REGISTERED SECURITIES ASSOCIATION REVIEW OF DISCIPLINARY PROCEEDING Redetermination of...»

«NATIONAL PRESS CLUB LUNCHEON WITH ALPHONSO JACKSON, SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT SUBJECT: THE STATE OF AMERICAN HOUSING MODERATOR: JERRY ZREMSKI, NPC PRESIDENT LOCATION: NATIONAL PRESS CLUB BALLROOM, WASHINGTON, D.C. TIME: 1:00 P.M. EDT DATE: MONDAY, JUNE 4, 2007 (C) COPYRIGHT 2005, FEDERAL NEWS SERVICE, INC., 1000 VERMONT AVE. NW; 5TH FLOOR; WASHINGTON, DC 20005, USA. ALL RIGHTS RESERVED. ANY REPRODUCTION, REDISTRIBUTION OR RETRANSMISSION IS EXPRESSLY PROHIBITED. UNAUTHORIZED...»

«@rzago.it 18 bollettino di informazioni dell’Amministrazione comunale di Arzago d’Adda tel. 0363.87822 www.comune.arzago.bg.it Numero 18 – ottobre 2014 IL BOLLETTINO COMUNALE ON LINE A partire da questo numero, il bollettino comunale uscirà prevalentemente on line, come avviene ormai nella maggior parte dei comuni. Questo per ridurre il consumo di inchiostro e di carta, e grazie al fatto che ormai in quasi tutte le famiglie c’è un computer collegato a Internet. Tuttavia, per chi non...»

«UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 10-Q x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2010.¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for the transition period from _ to _. Commission File Number 0-50481 AEOLUS PHARMACEUTICALS, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 56-1953785 (State or...»

«COMPARISON OF FREEZING AND THAWING TREATMENTS ON MUSCLE PROPERTIES OF WHITELEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) LOURDES M. DÍAZ-TENORIO1, FERNANDO L. GARCÍA-CARREÑO1,3 and RAMÓN PACHECO-AGUILAR2 1 Laboratorio de Bioquímica Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste Mar Bermejo 195, Col. Playa Palo de Santa Rita La Paz, B.C.S. 23090, Mexico 2 Laboratorio de Calidad de Productos Pesqueros División de Tecnología de Alimentos de Origen Animal Centro de Investigación en Alimentación y...»

«Hydro-climatology: Variability and Change (Proceedings of symposium J-H02 held during 131 IUGG2011 in Melbourne, Australia, July 2011) (IAHS Publ. 344, 2011). Le fleuve Niger et le changement climatique au cours des 100 dernières années G. MAHE1, G. LIENOU2, F. BAMBA3, J. E. PATUREL4, O. ADEAGA5, L. DESCROIX6, A. MARIKO7, J. C. OLIVRY8, S. SANGARE9, A. OGILVIE10 & J. C. CLANET10 1 IRD, Université Mohamed V Agdal, BP 8967, 10 000 Rabat Agdal, Morocco gil.mahe@ird.fr 2 Université Yaoundé I,...»

«Joint Committee of Inquiry into the Banking Crisis Witness Statement of Alan Ahearne Session 61 09 September 2015 (a.m.) Strictly Private & Confidential AAH01B01 AAH00001-001 As indicated on its cover page, the document(s) contained within are confidential unless and until the Joint Committee decides otherwise including where the Joint Committee publishes such document(s). For the avoidance of doubt, “documents” include witness statements in this context. Further to section 37 of the Houses...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.