WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 ||

«Spis treści 1. Wprowadzenie. 2. Diagnoza stanu istniejącego 2.1. Metodologia opracowania części analityczno-diagnostycznej. 2.2. ...»

-- [ Page 15 ] --

Marketing - (ang. ‘handlowanie na rynku’) ogół działań zmierzających do określenia możliwości sprzedaży produktu, uwzględniających potrzeby nabywców oraz dostępne środki dystrybucji, reklamy, planowania produkcji i badań rynku w celu przystosowania przedsiębiorstwa do zmiennych jego warunków, a także wywierania wpływu na rynek i kształtowania go; obejmuje rozpoznanie potrzeb nabywców, kształtowanie produktu z uwzględnieniem tych potrzeb, tworzenie i utrzymywanie popytu, ustalanie polityki rynkowej, finansowanie obrotu, zarządzanie ruchem towarów.

Mediaplan - określenie wybranych do kampanii nośników reklamy, formatów reklam i miejsc emisji. Wskazuje koszty emisji, a także parametry medialne, jakie zaplanowana kampania powinna osiągnąć.

Newsletter - elektroniczna forma biuletynu informacyjnego, rozsyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej do subskrybentów.

Outdoor - jest terminem powszechnie używanym w mediach i reklamie, oznacza reklamę eksponowaną na zewnątrz na tablicach reklamowych, słupach ulicznych, ścianach budynków, wiatach przystankowych itp.

Patron medialny - instytucja medialna mająca za zadanie sprawować opiekę nad jakimś przedsięwzięciem lub wydarzeniem, zwykle kulturalnym lub naukowym, polegającą na informowaniu o nim.

Pozycjonowanie - search engine optimization (SEO) - proces optymalizacji kodu strony, zmierzający do wypromowania serwisu na jak najwyższą pozycję w wynikach wyszukiwania, według słów kluczowych.

Pozycjonowanie marki - Są to działania zmierzające do wykreowania wizerunku, opierające się o wyróżnienie kryteriów, jakimi posługują się konsumenci w swojej ocenie marki. Pozycjonowanie to opracowanie i zakomunikowanie przewagi nad konkurencją, dzięki której marka/produkt jest postrzegany przez nabywców segmentu docelowego jako lepszy niż produkt konkurencji. Nie jest wskazane pozycjonowanie pod względem wielu czynników, gdyż może to doprowadzić do efektu wprost przeciwnego. Pozycjonowanie produktu musi przebiegać w sposób konsekwentny i przy

–  –  –

jasno określonym celu. Zbyt wielka liczba parametrów z reguły powoduje rozmycie wizerunku produktu oraz niekorzystnie wpływa na wizerunek firmy.

Press release - pol. informacja prasowa, komunikat prasowy - rodzaj informacji przeznaczonej dla dziennikarzy.

Press statement - pol. oświadczenie prasowe - stosowane okazjonalnie i zawierające oficjalny tekst, pozbawiony dodatkowych komentarzy np. pisemna odpowiedź zarządu przedsiębiorstwa na zarzuty pojawiające się w mediach.

Press-pack - pol. teczka prasowa. Teczka przygotowana na konferencję prasową, w której zazwyczaj znajdują się: informacja prasowa, profil firmy, notki biograficzne prelegentów.

Press-trip - np. wyjazd prasowy, wyjazd studyjny. Wyjazdy organizowane przez firmy dla dziennikarzy do miejsc, na których pozytywnym opisie i wizerunku w mediach zależy osobom organizującym wyjazd.

Prime time - pora największej oglądalności programów telewizyjnych lub słuchalności stacji radiowych. Trwa od 19:01 do 22:29.

Product Placement - rodzaj reklamy, najczęściej w ramach sponsoringu, polegający na wprowadzeniu do scenografii filmu lub programu telewizyjnego produktów (często jako tzw. rekwizytów grających) konkretnej marki, tak by widoczna była ich nazwa firmowa.

Promocja - to oddziaływanie na odbiorców określonych produktów, polegająca na przekazaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat produktów lub usług firmy i samej firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku.

Public Relations - zarządzanie komunikowaniem się pomiędzy organizacją a jej publicznością.

Rebranding - jest to proces gospodarczy, który odznacza się: zmianą nazwy firmy lub produktu, image’u lub logo.

Bardzo często jest to spowodowane repozycjonowaniem produktu lub rozpoczęciem współpracy z innymi firmami.

Rebranding wiąże się wymianą oznakowań firmy we wszystkich publikacjach i reklamach firmy (TV i radio), również w salonach, oddziałach na terenie całego kraju - wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz materiałach POS.

Segmentacja rynku - to procedura dokonania podziału rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, które z uwagi na podobieństwo cech ujawniają podobny popyt. Jej potrzeba to naturalna konsekwencja zwiększania się liczby konsumentów, wzrostu ich dochodów, rozwoju indywidualnych preferencji oraz możliwości dokonywania wyboru. Wykazuje ona, jak liczne są grupy tworzące poszczególne rynki cząstkowe i jaką siłą nabywczą dysponuje każdy z nich.

Siła marki - zdefiniowana przez: lojalność wobec marki, świadomość postrzegania przez konsumentów, jakość marki i skojarzenia.

Slogan marketingowy (claim, baseline) - zwięzłe hasło wyrażające względnie stałe (długotrwałe) przesłanie marketingowe dotyczące produktu lub firmy, skierowane do docelowego odbiorcy (klienta). Występuje w zestawieniu z nazwą marketingową, najczęściej jako jej uzupełnienie. Slogany mają bardzo duży wpływ na kształtowanie trwałego wizerunku marki.

Słowa kluczowe - słowa charakteryzujące daną stronę internetową, pomocne przy korzystaniu z wyszukiwarek internetowych i katalogów.

Sponsoring - finansowanie jakiegoś przedsięwzięcia w zamian za reklamę własnych usług, produktów.

Spot (ang. dosł.: plama) - krótka, najczęściej 30-sekundowa, reklama radiowa lub telewizyjna.

Storyboard - rysunkowa wersja reklamy telewizyjnej w postaci komiksu (około 10 - 20 ujęć) opatrzonego opisem sytuacji oraz tekstem reklamy (voice over).

Strategia konkurencji - Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa. Interpretując tę definicję można stwierdzić, że strategia jest zbiorem określonych zasad zarządzania stosowanych przez menadżerów firmy, które są stałe w pewnym okresie i prowadzą do osiągnięcia celu. Zasady te uwzględniają zarówno zasoby firmy jak i reakcje otoczenia. W strategii konkurencji chodzi o to, żeby się wyróżniać. Oznacza ona świadomy wybór odmiennego zbioru czynności, aby dostarczać szczególnej mieszanki wartości. Konkurencje strategiczną można traktować jako proces obmyślania nowych pozycji,

odciągających klientów od już istniejących pozycji albo przyciągać na dany rynek nowych klientów. Istnieją trzy potencjalne skuteczne strategie, za pomocą których można uzyskać wyniki lepsze od innych firm w danym sektorze. Są to:

96 Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014

wiodąca pozycja pod względem kosztów całkowitych; zróżnicowanie; koncentracja. Niekiedy firma potrafi skutecznie stosować więcej niż jedną z tych strategii, chociaż rzadko kiedy jest to możliwe. Skuteczne wdrożenie którejkolwiek z tych strategii zazwyczaj wymaga całkowitego zaangażowania się i przyjęcia wspomagających rozwiązań organizacyjnych, które ulegną rozproszeniu, jeśli istnieje więcej niż jeden podstawowy cel. Podstawowe rodzaje strategii są sposobami osiągania lepszych wyników od tych, które osiągają konkurenci w sektorze.

Targetowanie - kierowanie reklamy do z góry określonej grupy osób, opiera się na kryteriach demo- i socjograficznych (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, zainteresowania, zawód itp.).

Tożsamość marki (brand identity, marka „zewnętrzna”) - trwałe identyfikowanie danego produktu lub firmy i ich rozróżnianie spośród produktów lub firm innych marek przez odbiorców rynkowych.

Unikatowa propozycja sprzedażowa - (ang. unique selling proposition, USP) sformułowana przez R. Reevesa teza, że reklama musi oferować jasno określone korzyści, być różna od konkurencyjnych i na tyle przekonująca, iż skłoni do działania wielu konsumentów.

Wartość marki - wartość marki jest to wartość dodana marki. Jest mierzona na podstawie tego, jak bardzo klient jest świadomy marki. Wartość marki danej firmy może zostać policzona poprzez porównanie oczekiwanych przychodów markowego produktu z oczekiwanymi przychodami odpowiedniego niemarkowego produktu.

Wizerunek marki (brand image, marka „wewnętrzna”) - skomplikowany poznawczo i psychologicznie zespół wyobrażeń, opinii, emocji, skojarzeń dotyczących danego produktu lub firmy (tj. ich indywidualnej marki, a nie ogólnego rodzaju) ukształtowany w świadomości znaczącej liczby potencjalnych klientów; ogromny wpływ na kreowanie (projektowanie) zamierzonego wizerunku marki mogą mieć nazwa i slogan marketingowy.

Wobbler - gadżet POS przyczepiany do półki sklepowej, zwisający na plastikowym sprężystym pasku.

Zarządzanie marką - definiowanie celów i strategii marketingowych w odniesieniu do wybranych produktów w celu wyróżnienia na rynku, a następnie ich realizacja dla zwiększenia sprzedaży i uzyskiwanych dochodów.

Zasięg reklamy - odsetek odbiorców reklamy, którzy mieli przynajmniej jedną okazję zetknięcia się z nią w określonym czasie.

Znajomość marki - (brand awereness) Zdolność respondentów do przypomnienia (znajomość spontaniczna) lub wskazania na liście (znajomość wspomagana) nazwy marki.

Znak towarowy - (trade mark) Zmysłowo postrzegane oznaczenie (wyraz, zdanie, rysunek, ornament, forma plastyczna, melodia itp.) służące do odróżniania produktów (lub usług) pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od tego samego będą podobnego rodzaju produktów (usług) pochodzących z innego przedsiębiorstwa; urzędowo zarejestrowane znaki towarowe oznaczane są symbolem.

–  –  –

Chorzów 41-506, ul. Armii Krajowej 9A 4-506 Chorzów, ul. Armii Krajowej 9A tel. +48 32 349 80 50 80 50 tel. +48 32 349 fax +48 32 247 36 30 fax +48 32 247 36 30 agencja@graffiti.katowice.pl agencja@graffiti.katowice.pl www.graffiti.katowice.pl www.graffiti.katowice.pl

Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 ||


Similar works:

«Are BGP Routers Open To Attack? An Experiment Ludovico Cavedon, Christopher Kruegel, Giovanni Vigna University of California, Santa Barbara {cavedon,chris,vigna}@cs.ucsb.edu Abstract. The BGP protocol is at the core of the routing infrastructure of the Internet. Across years, BGP has proved to be very stable for its purpose. However, there have been some catastrophic incidents in the past, due to relatively simple router misconfigurations. In addition, unused network addresses are being...»

«Journal of the Royal Australian Armoured Corps Association NSW Inc Building 96, Victoria Barracks, Paddington NSW, 2021. Website: www.raacansw.org.au Email: raacansw@defence.gov.au. Tel: (02) 8335 5209. FAX: 8335 5357. ABN 49 709 547 198 Patron: Lieutenant General Laurie O’Donnell AC President: Robert Shoebridge. Editor George Baczocha ESTABLISHED 1946 February 2015 Issue No. 473 email: george.baczocha@defence.gov.au. Tel: (02) 8335 5209. fax: 8335 5357. www.bwm.org.au. ABN 29 293...»

«AEM SAGARAM ET AL. 1 Bacterial Diversity Analysis of Huanglongbing Pathogen-Infected Citrus using PhyloChips and 16S rDNA Clone Library Sequencing UMA SHANKAR SAGARAM,1* KRISTEN M. DEANGELIS,2* PANKAJ TRIVEDI,1 GARY L. ANDERSEN,2 SHI-EN LU,3 AND NIAN WANG1 1 Department of Microbiology and Cell Science, Citrus Research and Education Center, University of Florida, IFAS, 700 Experiment Station Road, Lake Alfred, FL 33850; 2Lawrence Berkeley National Laboratory, Earth Sciences Division, One...»

«Membership Application 2016 Dear Applicant, Attached are the Application Materials for Membership in the Costume Designers Guild, Local 892 of the International Alliance of Theatrical Stage Employees. The fully completed and signed application and the required supporting materials should either be faxed to: (818) 752-2402 (FAX) Or mailed / delivered to: Costume Designers Guild, Local #892 11969 Ventura Blvd., 1st floor Studio City, CA 91604 If you have questions after reading this application,...»

«N Guía del usuario Ordenador Serie VGC-JS n2N Contenido Antes del uso ¿Cómo obtener más información sobre el ¿Cómo conectar altavoces o auriculares externos?. 59 ordenador VAIO? Consideraciones ergonómicas Introducción Ubicación de los controles y los puertos Sobre los indicadores luminosos Configuración del ordenador Apagado del ordenador de forma segura Utilización de los modos de ahorro de energía. 19 Precauciones Actualización del ordenador Información de seguridad ¿Cómo...»

«“Green” Low Environmental Impact Cooling Tower Water Management TAB0511 Cooling tower systems used for comfort cooling are usually the largest single water use in commercial and government buildings, accounting for up to 40% of the total facility water use. Accordingly, reducing the environmental impact of cooling tower system operation is a goal for every system owner/operator. Unfortunately as water treatment chemistry is a specialized field dealing in often proprietary technology, there...»

«Case 8:12-cv-01685-MSS-MAP Document 46 Filed 12/31/12 Page 1 of 22 PageID 372 UNITED STATES DISTRICT COURT MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA TAMPA DIVISION SUNLUST PICTURES, LLC, ) ) ) Plaintiff, ) ) Civil Action No. ) 8:12-CV-1685-MSS-MAP v. ) ) December 31st, 2012 TUAN NGUYEN, ) ) ) Defendants, ) DEFENDANT TUAN NGUYEN’S MOTION FOR SANCTIONS AGAINST NONPARTY ATTORNEY JOHN STEELE AND REQUEST FOR ORDER TO SHOW CAUSE AND INCORPORATED MEMORANDUM Defendant, Tuan Nguyen, by and through undersigned...»

«[Cite as Evans v. Quest Diagnostics, 2015-Ohio-3320.] IN THE COURT OF APPEALS FIRST APPELLATE DISTRICT OF OHIO HAMILTON COUNTY, OHIO DERECO EVANS, : APPEAL NO. C-140479 TRIAL NO. A-1101017 Plaintiff-Appellant, : vs. : O P I N I O N. QUEST DIAGNOSTICS, INC., : and : MEDPLUS, INC., : Defendants-Appellees. : Civil Appeal From: Hamilton County Court of Common Pleas Judgment Appealed From Is: Reversed and Cause Remanded in Part Date of Judgment Entry on Appeal: August 19, 2015 Nadia Blaine, pro se,...»

«Aon Hewitt McLagan McLagan Alert To Rate or Not to Rate: A Thoughtful Guide By Warren Rosenstein and Levi Segal December 10, 2015 Overview In recent months, with increasing frequency, we have read of firms eliminating performance ratings and “blowing up performance management”. Few trends in Human Resources have had more momentum and, while this might not be a popular thing to say, have been misunderstood or done with less forethought. Support for dismantling traditional performance...»

«No. 15-1103 IN THE Supreme Court of the United States ———— DONALD THOMAS SCHOLZ, ET AL., Petitioners, v. MICKI DELP, ET AL., Respondents. ———— On Petition for a Writ of Certiorari to the Massachusetts Supreme Judicial Court ———— RESPONDENT BOSTON HERALD’S BRIEF IN OPPOSITION TO PETITION FOR WRIT OF CERTIORARI ———— JEFFREY S. ROBBINS Counsel of Record JOSEPH D. LIPCHITZ MINTZ, LEVIN, COHN, FERRIS, GLOVSKY AND POPEO, P.C. One Financial Center Boston, MA 02111...»

«MEDIA RELEASE For Immediate Release 22 Jun 2011 SHINE Youth Festival 2011: BIGGER AND BOLDER Annual SHINE Youth Festival set to encourage 250,000 youths to “Just do” SHINE will be back in a spectacular way come 2nd July, with a launch event featuring Singapore’s first-ever multi-decked concept party in the heart of town at *SCAPE. Organised by the National Youth Council (NYC) as an annual youth for youth festival to celebrate and showcase youth talent, SHINE 2011 continues to be a...»

«Stmarywith StaLban PaRiSH cHuRcH of TeddingTOn Text by George and Katherine Worth © The Vicar and Churchwardens St Mary with St Alban church PLANPLAN OF CHURCH OF THE THE CHURCH Vestry 1877 Chancel Vestry 1833 ** Arch Probably Early 16C Side ** organ chapel chamber, former • • 16th C vestry diaper • • brickwork N.Aisle Nave S.Aisle 1753 • • early 16th C • • original main door • • until 1833 flat topped colonnade • • 1716 or earlier Memorial to Tower Stephen Hales (after...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.