WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 15 |

«Spis treści 1. Wprowadzenie. 2. Diagnoza stanu istniejącego 2.1. Metodologia opracowania części analityczno-diagnostycznej. 2.2. ...»

-- [ Page 2 ] --

Stan dróg dojazdowych do miasta Tarnobrzeg ulega ciągłej poprawie, co przekłada się na poprawę jego wizerunku. Tarnobrzeg nie ma obecnie szybkiego połączenia kolejowego z Warszawą. Rozpoczęto prace modernizacyjne nieczynnego szlaku kolejowego Tarnobrzeg - Nowa Dęba – Kolbuszowa – Rzeszów, prowadzące do przystosowania do jazdy szybkich pociągów. Zainteresowanie ze strony podróżnych dotarciem koleją do Warszawy przez Tarnobrzeg będzie olbrzymie.

Znacznie skróci się czas jazdy z Rzeszowa do stolicy kraju.

Dostępność komunikacyjną miasta zwiększa również działalność PKS oraz prywatnych busów. Szczególnie busy są szybkim środkiem komunikacji, zapewniającym łączność na terenie województwa, jak i innymi miastami w kraju.

Rynek pracy Miasto Tarnobrzeg dysponuje znacznym potencjałem niewykorzystanych zasobów pracy, o czym świadczy stopa bezrobocia kształtująca się na poziomie 15,1% czynnych zawodowo, tj. ponad 3 tys. osób. Jest ona ponad dwukrotnie wyższa od stopy bezrobocia w stolicy województwa podkarpackiego – Rzeszowie (7,5%).

–  –  –

Tabela 2: Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia (stan na 31 marca 2010 r.) Źródło: PUP w Tarnobrzegu W ewidencji osób bezrobotnych z terenu powiatu tarnobrzeskiego na dzień 30.06.2009r najliczniej zarejestrowani byli

bezrobotni w grupach7:

• robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (907 osób tj. 34,2%), • oraz technicy i średni personel (556 osób tj. 20,9%).

Ponadto w pozostałych grupach zawodów (wg kodów 6-cyfrowych) zarejestrowani bezrobotni najliczniej reprezentowali następujące zawody:

• kucharze (137), sprzedawcy (189), robotnicy budowlani (48), operatorzy maszyn do obróbki skrawaniem (41), robotnicy gospodarczy (46), kierowcy samochodów ciężarowych (23).

Wśród osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym najwięcej zarejestrowanych jest:

• specjalistów ds. marketingu i handlu (39), pedagogów ( 45), ekonomistów (32), specjalistów administracji publicznej (31).

Liczba i struktura zawodowa osób bezrobotnych stanowi niewątpliwie istotną rezerwę potencjału rozwojowego miasta w obrębie przemysłu i obsługi ruchu turystycznego.

Struktura gospodarki podlega przekształceniom wynikającym z transformacji systemowej oraz kształtowaniu się nowych funkcji rozwojowych. Obecny rozwój gospodarczy miasta jest wynikiem restrukturyzacji dużych zakładów przemysłowych oraz, w zmiennym stopniu, rosnącej roli sektora małych i średnich przedsiębiorstw (tabela 2). Kopalnia Siarki „Machów”, była w przeszłości największym pracodawcą w mieście i gminach przyległych.

7 Raport - I/Powiat tarnobrzeski/2009, Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnobrzeskim w I półroczu 2009 r.

–  –  –

Tabela 3: Przedsiębiorstwa sektora MSP w powiecie tarnobrzeskim wraz z miastem Tarnobrzeg Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych, www.stat.gov.pl W latach 2007-2008 odnotowano tendencję wzrostu liczby przedsiębiorstw, za wyjątkiem jednostek dużych, zatrudniających powyżej 250 osób. W roku 2007 największą dynamiką wzrostu charakteryzowały się mikroprzedsiębiorstwa, natomiast w 2008 roku średnie i małe przedsiębiorstwa (zatrudniające od 10-249 pracowników). Utrzymywanie się tendencji wzrostowych w pozostałych grupach przedsiębiorstw świadczy o stabilnej sytuacji lokalnego rynku, na którym funkcjonują przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa, a także na umacnianiu się pozycji przedsiębiorstw większych (małych i średnich).

Liczba przedsiębiorstw w mieście Tarnobrzeg stanowi 61,4% ogółu podmiotów funkcjonujących w powiecie tarnobrzeskim. Miasto jest zatem dominującym ośrodkiem lokalizacji działalności gospodarczej. W jej strukturze istotne jest znaczenie sfery usługowej - w 2008 roku udział pracujących w usługach wynosił 71%, natomiast w przemyśle i budownictwie 29%8.

Kluczowymi przedsiębiorstwami, w których również mieszkańcy Tarnobrzega znajdują pracę są przede wszystkim podmioty funkcjonujące w TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Są to głównie przedsiębiorstwa średnie i duże (zatrudniające 50 – 250 i więcej osób):9 Rozwój przedsiębiorstw wspierany jest przez instytucje środowiska biznesu, reprezentowane głównie przez Agencję Rozwoju Przemysłu, Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego. Od roku 1997 na terenach Siarkopolu działa Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN. Zajmuje obszar 1049,2 ha, zlokalizowany na obszarze województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, z tego w powiecie tarnobrzeskim 119,81 ha.

8 Rocznik Statystyczny GUS 9 Należą o nich m.in. Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. w Nowej Dębie - podstawą produkcji jest produkcja wojskowa, konstrukcja i wykonawstwo przyrządów i narzędzi, remonty maszyn i usługi galwaniczne; „Dezal” Sp. z o.o. - Członek Grupy Spółek Uniwersal S.A. - spółka w Nowej Dębie specjalizująca się w produkcji elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego; SANFARM Sp. z o.o. Nowa Dęba - wytwórnia farmaceutyczna, której właścicielem i założycielem jest Polfa Warszawa S.A.; Federal Mogul Gorzyce S.A. - spółka zajmuje się produkcją tłoków i sworzni do silników samochodowych i sprężarek, wkładek Alfin oraz aluminiowych odlewów kształtowych; Fabryka Firanek „WISAN” S.A. w Skopaniu;

Firma budowlana „SKOBUD” – specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów użyteczności publicznej, pawilonów handlowych, obiektów sportowych i przemysłowych wraz z drogami, parkingami i placami towarzyszącymi; ZSChiM Piotrowice II Sp. z o.o. – spółka zajmuje się produkcją surowców chemicznych i mineralnych dla budownictwa; Zakłady Chemiczne ANSER – producent chemii budowlanej; KOMA Stahlbau Sp. z o.o. – spółka zajmuję się produkcją konstrukcji metalowych i obróbką metali; Zakład mechaniczny „SIARKOPOL” sp. z o.o. – zajmuje się obróbką metali oraz produkcją urządzeń mechanicznych; FENIX METALS Sp z o.o. – produkcja ukierunkowana na konstrukcje metalowe i obróbkę metali; Tarkon Sp. z o.o. – spółka zajmuję się produkcją konstrukcji metalowych oraz obróbka metali; AGMA Sp. z o.o. – producent wyrobów włókienniczych; Alumetal Gorzyce Sp. z o.o. – spółka zajmuje się produkcją aluminium; Press + Sintertechnik Sp. z o.o. - produkcja rdzeni solnych do odlewów aluminiowych; Echo Media Sp. z o.o. – działalność ukierunkowana na druk gazet, wyroby i usługi poligraficzne; DARTE Sp. z o.o. - odzyskiwanie i uszlachetnianie pierza; RH Alurad Wheels Polska Sp. z o.o. - produkty z aluminium;

Rekfol Sp. z o.o. - tworzywa sztuczne; Marma Plast Sp. z o.o. – producent folii dla ogrodnictwa i budownictwa, przetwórstwo PCV. Podstrefa Nowa Dęba; Bester Medical System Sp.

z o.o. – spółka zajmuje się produkcją urządzeń medycznych. Podstrefa Nowa Dęba; Innowacja Sp. z o.o. - wyroby metalowe, obróbka metali. Podstrefa Nowa Dęba; Nora Stone Sp.

z o.o. – przedsiębiorstwo zajmuje się przetwórstwem kamienia oraz PCV. Podstrefa Nowa Dęba.

10 Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014

Zmiany strukturalno-funkcjonalne Zasadnicza zmiana przestrzenna w obrazie miasta Tarnobrzeg związana jest z powstaniem sztucznego zbiornika w wyrobisku po byłej kopalni Machów. W tej lokalizacji miasto upatruje możliwości dynamizowania rozwoju społecznogospodarczego poprzez obsługę ruchu turystycznego, a także współzależne powiązania z innymi sferami gospodarki, np. produkcji żywności, szczególnie certyfikowanej (np. Sandomierz promuje produkcję pomidorów w ramach klastra „Pomidor z Ziemi Sandomierskiej”, budownictwa, transportu, usług paraturystycznych. Zagospodarowanie turystyczne (lepsza komunikacja, konkurencyjność bazy noclegowej i gastronomicznej, usługi i imprezy kulturalne wpłyną niewątpliwie na wzrost wartości nieruchomości i gruntów w mieście, wzrost cen wynajmu, a tym samym poprawią atrakcyjność miasta jako miejsca zamieszkania.

Likwidacja i zagospodarowanie wyrobiska pogórniczego jest przedsięwzięciem proekologicznym, którego głównym celem jest renaturyzacja i stworzenie nowych walorów użytkowych na terenach uprzednio zdewastowanych w wyniku wieloletniej działalności górniczej. Zmienia się zatem kierunek i charakter oddziaływania nowo powstałego obiektu na środowisko, który z obiektu uciążliwego przekształca się w obiekt wymagający ochrony przed niekorzystnym oddziaływaniem otoczenia.

Jakość komponentów środowiska przyrodniczego Czyste środowisko przyrodnicze stanowi istotny warunek rozwoju usług turystycznych i rekreacyjnych. Także w zakresie lokalizacji inwestycji jakość środowiska przyrodniczego uznawana jest współcześnie w krajach rozwiniętych jako czynnik konkurencyjności lokalizacji, szczególnie w zakresie przemysłu precyzyjnego, farmaceutycznego, czy instytucji edukacyjnych (w tym uczelni wyższych).

Miasto podejmuje działania prowadzące do poprawy jakości środowiska, o czym świadczą takie przedsięwzięcia

w ostatnich trzech latach jak:

• budowa komunalnej oczyszczalni ścieków,

• budowa kanalizacji i modernizacja ujęcia wody. Osiągnięto poprawę jakości wody, skanalizowano wszystkie dzielnice miasta, ograniczono emisję szkodliwych substancji do rzek1.

Ocenę stanu środowiska oraz jego wpływu na możliwości rozwoju funkcji turystycznej w Tarnobrzegu w opinii mieszkańców przeprowadzono w ramach realizowanej pracy licencjackiej w PWSZ w Tarnobrzegu2. Ogółem ponad połowa ankietowanych (56%) uważa stan środowiska w Tarnobrzegu jest zadowalający. Jednak ponad połowa ankietowanych w wieku od 36 do 45 lat uważa, że środowisko w mieście jest w złym stanie (tabela 4).

–  –  –

Tabela 4: Stan środowiska w Tarnobrzegu (Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety) Z danych zawartych w tabeli 4 wynika, że 38% mieszkańców Tarnobrzega uważa brak selektywnej zbiórki odpadów za najgroźniejszy czynnik dla ochrony środowiska naturalnego. Takie zdanie podziela zdecydowana większość kobiet.

Natomiast wśród mężczyzn odpowiedzi rozłożyły się następująco - zarówno brak zbiórki odpadów, wzrost liczby samochodów, emisja zanieczyszczeń z zakładów chemicznych, jak i stosowanie nawozów sztucznych i innych środków chemicznych są tak samo groźne dla środowiska w Tarnobrzegu.

–  –  –

Tabela 5: Czynniki najbardziej zagrażające czystości środowiska naturalnego na terenie powiatu tarnobrzeskiego.(Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety) W opinii mieszkańców władze Tarnobrzega powinny najbardziej troszczyć się o jakość wody oraz gospodarkę odpadami. Te dwa obszary uzyskały łącznie 76% wskazań.

46% mieszkańców Tarnobrzega jest zdania, że kojarzenie Tarnobrzega z wydobywaniem siarki może mieć w przyszłości negatywny wpływ na rozwój funkcji turystycznej i przyjazdy turystów. Swoje odpowiedzi ankietowani uzasadniali tym, że siarka ma niekorzystny wpływ na środowisko i jej skutki można odczuwać po długim czasie. Turyści mogą się obawiać, że woda w zalewie machowskim będzie zanieczyszczona. Wydobywanie siarki w Tarnobrzegu kojarzy się z degradacją jego środowiska naturalnego. Jednak 38% uważa, że pomimo wydobywania siarki, Tarnobrzeg ma szanse przyciągnąć turystów. Ciekawość i chęć zobaczenia zalewu powstałego właśnie w miejscu wyrobiska, a także możliwości rekreacji mogą przyciągnąć rzesze turystów.

Zdaniem 78% respondentów powstanie Zalewu Machowskiego będzie stwarzało perspektywy rozwoju dla Tarnobrzega. 38% przewiduje, że Zalew wpłynie na wzrost atrakcyjności miasta, 24% osób uważa, że powstanie Zalewu wpłynie na rozwój turystyki. Co piąty ankietowany wiąże korzyści powstania Zalewu z poprawą stanu infrastruktury technicznej, a 12% badanych – ze zmniejszeniem bezrobocia.

Nadzieje na poprawę stanu infrastruktury turystycznej wyrażone są w kontekście jej oceny. Według 48% ankietowanych stan infrastruktury turystycznej jest zadowalający, 42% mieszkańców stwierdziło, że jej stan jest zły. Tylko 5 osób, to jest 5% ogółu badanych, uważa, że Tarnobrzeg jest dobrze wyposażony w niezbędne elementy infrastruktury. Wyniki przeprowadzonej ankiety wyraźnie wskazują, iż poziom infrastruktury turystycznej w Tarnobrzegu jest niezadowalający i powstanie zalewu machowskiego wymagać będzie uzupełnień w zakresie bazy komunikacyjnej, noclegowej, gastronomicznej oraz usług towarzyszących (rozrywka, kultura).

Istotną wskazówką w zakresie kształtowania produktu turystycznego mogą być preferencje spędzania wolnego czasu w miejscu wypoczynku. 40% badanych mieszkańców, w większości mężczyzn, spędza czas wolny na aktywnym wypoczynku sportowo – rekreacyjnym. 1/3 ankietowanych (32%) preferuje zwiedzanie najciekawszych miejsc kultury.

W ocenie możliwości rozwoju funkcji turystycznej ważne dla kształtowania oferty produktowej są także preferencje w zakresie rodzajów walorów turystycznych. Wyniki wykazują, iż wybierając miejsce wypoczynku, ankietowani zwracają uwagę głównie na walory przyrodnicze. Takiej odpowiedzi udzieliło 42% badanych. Na drugim miejscu wskazano walory historyczno – urbanistyczne - preferuje je 38% osób. Walory ekologiczne, dotyczące czystości środowiska, były ważne dla 14% ogółu badanych. Na znaczenie bazy usługowej w zakresie zaspokajania potrzeb bieżących wskazało 6% badanych.

Na koniec zadano badanym pytanie czy Tarnobrzeg jest miastem godnym polecenia turystom. Wśród ankietowanych najwięcej, bo 48% nie ma zdania na ten temat, w tym głównie osoby w wieku do 35 lat. Znaczna liczba mieszkańców znajdujących się w przedziale 36-45 lat nie poleciłaby Tarnobrzega turystom. W Tarnobrzegu turystyka jest słabo rozwinięta, dlatego też aktualnie nie jest on atrakcyjny pod tym względem.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 15 |


Similar works:

«Fedora 23 Multiboot Guide Booting Fedora and other operating systems. Fedora Documentation Project Copyright © 2013 Fedora Project Contributors. The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license (CC-BY-SA). An explanation of CC-BY-SA is available at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. The original authors of this document, and Red Hat, designate the Fedora Project as the Attribution Party...»

«This document may not be fully accessible. For an accessible version, please visit http://www.passportcanada.gc.ca/publications/consultations/compare.aspx?lang=eng International Comparison of PassportIssuing Authorities COMPANION PIECE TO PASSPORT CANADA’S FEE-FOR-SERVICE PROPOSAL Originally published in fall 2011 Updated in March 2012 TABLE OF CONTENTS   Executive summary Introduction Methodology The Five Nations Passport Group Other passport-issuing authorities The international context...»

«AMERICAN BAR ASSOCIATION SECTION OF TAXATION MAY MEETING 2013 COMMITTEE ON EMPLOYEE BENEFITS JOINT COMMITTEE ON EMPLOYEE BENEFITS INTERNAL REVENUE SERVICE MAY 9-11, 2013 The following questions and answers are based on an oral presentation made by IRS and Treasury officials at the Tax Section’s Employee Benefits Committee meeting on May 10, 2013. The statements contained herein cannot be relied on even though they are printed as statements of the IRS. The questions were submitted by ABA...»

«June 2014 All that glitters. Is the regulation of unconventional gas and oil exploration in England really ‘gold standard’? For more than 40 years we’ve seen that the wellbeing of people and planet go hand in hand – and it’s been the inspiration for our campaigns. Together with thousands of people like you we’ve secured safer food and water, defended wildlife and natural habitats, championed the move to clean energy and acted to keep our climate stable. Be a Friend of the Earth –...»

«by B.A., Duquesne University, 1977 M.A.T, University of Pittsburgh, 1992 Submitted to the Graduate Faculty of the School of Education in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education University of Pittsburgh 2012 1 UNIVERSITY OF PITTSBURGH SCHOOL OF EDUCATION This dissertation was presented by Maria Almendarez Barron It was defended on August 30, 2012 and approved by Dr. Rebecca Hamilton, Clinical Associate Professor, Instruction and Learning Dr. Christopher...»

«Climate Change and Nuclear Power Published April 2000 by WWF-World Wide Fund for Nature (Formerly World Wildlife Fund), Gland, Switzerland. Any reproduction in full or in part of this publication must mention the title and credit the above-mentioned publisher as the copyright owner. © text 2000 WWF. All rights reserved. 1 Climate Change and Nuclear Power by Mycle Schneider, Director of WISE-Paris Contents Foreword by WWF 2 1 Nuclear power and the climate change negotiations 3 2 The decline of...»

«1 
 
 Is there a supernatural dimension, a world beyond the one we know? Is there life after death? Do angels exist? Can our dreams contain messages from Heaven? Can we tap into ancient secrets of the supernatural? Are healing miracles real? Sid Roth has spent over 35 years researching the strange world of the supernatural. Join Sid for this edition of It’s Supernatural. SID: My guest, Steve Hill is so hungry for God, he went to the various moves of God throughout the world and he...»

«MARY ZWIEP Sending the Children Home: A Dilemma for Early Missionaries And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. MATTHEW 10:37 Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it. PROVERBS 22:6 confronting early Christian missionaries to T H E GREATEST TRIAL Hawai'i was the decision to send their children back to the Mainland. What follows is the story of how they arrived at this decision from the point of view of the missionaries...»

«DEPUTY MINISTER’S ROLE THE IN THE GOVERNMENT OF CANADA: HIS RESPONSIBILITY AND HIS ACCOUNTABILITY Jacques Bourgault1 This report deals with the evolution of the deputy minister’s role, particularly over the past 40 years, a period marked by growth and modernization in the Canadian government and public service. It will address four subjects: the evolution of the status of the deputy minister, the career leading up to the position and entry into the deputy minister group, horizontal...»

«Centre for Transport Studies News archive 2006 December 2006 Congratulations to Didik Rudjito who successfully defended his PhD dissertation. The topic of his dissertation was The Application of Fuzzy Logic to MultiClassTraffic Assignment in Developing Countries. Dr. Rudjito was supervised by Professor Mike Bell. He will be returning to his post in the Ministry of Public Works in Indonesia. Congratulations to Robin North who successfully defended his PhD dissertation entitled Assessment of...»

«“Let’s face it, widows are easy to overlook in our culture today and, unfortunately, that is increasingly true due to the decline of the nuclear family in the West. But the Bible is clear—taking care of widows is not optional, it is a biblical imperative. Croft and Walker have done a masterful job of laying the biblical foundation for caring for widows and then providing clear, specific, and practical guidelines on how to do that in your church. This is an important book for all pastors...»

«Practical Fixed Length Lempel Ziv Coding∗ Shmuel T. Kleina, Dana Shapirab a Department of Computer Science, Bar Ilan University, Ramat Gan 52900, Israel tomi@cs.biu.ac.il b Dept. of Computer Science, Ashkelon Academic College, Ashkelon 78211, Israel shapird@ash-college.ac.il Abstract We explore the possibility of transforming the standard encodings of the main LZ methods to be of fixed length, without reverting to the originally suggested encodings. This has the advantage of allowing easier...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.