WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 15 |

«Spis treści 1. Wprowadzenie. 2. Diagnoza stanu istniejącego 2.1. Metodologia opracowania części analityczno-diagnostycznej. 2.2. ...»

-- [ Page 3 ] --

Zasoby i walory turystyczne Rejon tarnobrzeski wg regionalizacji fizjograficznej znajduje się w Kotlinie Sandomierskiej. Na północny wschód od Tarnobrzega położone są zachodnie fragmenty kompleksu leśnego Lasów Lipskich, Janowskich i Puszczy Sandomierskiej.

Kompleks ten należy do jednych z największych w kraju i zaliczany jest do obszarów o szczególnych wartościach społeczno-gospodarczych i dużych walorach przyrodniczych.

1 Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014 Rejon Puszczy Sandomierskiej i doliny Łęgu charakteryzuje się relatywnie bogatą fauną. Obwody łowieckie posiadają bogaty skład fauny – występują tu m. in. jeleń, daniel, łoś, dzik. Z gatunków rzadkich i chronionych ptaków natomiast bocian czarny, orlik krzykliwy, bielik, rybołów, cietrzew. Kompleks stawów rybnych Budy Stanowskie jest siedliskiem ptaków wodno-błotnych. Tereny stawów w Budzie Stalowskiej są najciekawszym walorem przyrodniczo - krajobrazowym. Na terenie samych stawów (ponad 600 ha) i otuliny leśnej (100 ha) zamieszkuje ponad 180 gatunków ptaków.

Kolejnym atutem tego krajobrazu jest szata roślinna. W Budzie Stalowskiej zachował się też pałacyk myśliwski należący przed wojną do Tarnowskich, zbudowany w stylu drewnianej willi letniskowej. Teren ten, jak też tereny lasów w całej gminie nadają się do uprawiania turystyki rowerowej10.

Wisła w rejonie Tarnobrzega płynie doliną stanowiącą przyrodniczy ewenement w skali europy, zachowując naturalny charakter wolno płynącej, nieuregulowanej nizinnej rzeki i tworzą korytarz ekologiczny zapewniający utrzymanie ciągłości przestrzennej między licznymi obszarami o wysokich walorach przyrodniczych.

Walory antropogeniczne Muzeum historyczne miasta Tarnobrzeg - założone staraniem Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega, od 1992 roku podlegające władzom miasta, jest najstarszą samorządową instytucją kultury w Tarnobrzegu. Jego siedzibą jest zabytkowy spichlerz dworski z 1843 roku, wzniesiony w stylu klasycystycznym według projektu Jana Bogdana Tarnowskiego, wyremontowany i adaptowany dla potrzeb Muzeum, w latach 1989-1991, według koncepcji Adama Wójcika. Budynek, zachował wewnątrz oryginalne stropy modrzewiowe oraz pierwotny układ wnętrz11.

Klasztor OO. Dominikanów - powstał po roku 1676, po tym jak władze kościelne uznały obraz Matki Bożej Dzikowskiej jako cudowny. Budowe klasztoru ufundowała rodzina Tarnobrzeskich1. Tarnobrzeg znany jest także z tego względu jako ośrodek kultu maryjnego.

Pałac w Dzikowie, który obejmuje zamek hr. Tarnowskich został wzniesiony w XIV w. i rozbudowany w XVII i XVIII wieku.

Przebudowa nastąpiła w latach 1834 i 1928; kilka towarzyszących mu obiektów (m.in. pawilon ogrodowy, ujeżdżalnia koni, powozownia, kuchnie zamkowe, elektrownia), a także park krajobrazowy, zostały utworzone w XIX w. w miejscu dawnych fortyfikacji13.

Zamek w Baranowie Sandomierskim - należy do najwybitniejszych dzieł architektury późnego renesansu na ziemiach polskich, często zwany „Małym Wawelem” i „Perłą Renesansu”. Na terenie parku zamkowego znajduje się piękny, odrestaurowany hotel oraz prowadzone są nadal prace remontowo- adaptacyjne w zamku oraz przy jego otoczeniu14.

W 2007 r. miasto przystąpiło do kompleksowego programu aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zaczynając od planów obejmujących rejony szczególnie atrakcyjne dla inwestorów (m.in. osiedle Zakrzów, rejon zbiornika i strefy ekonomicznej, centrum miasta). Dziś miasto ma już 13 obowiązujących planów: w trakcie opracowywania jest 10 kolejnych. W 2009 r. objętych planami jest 51% powierzchni miasta, do końca 2010 r. wskaźnik ten przekroczy 85%15.

Odnotowuje się duży poziom akceptacji wśród mieszkańców gminy dla inwestycji zagranicznych. Zapewne istotną rolę w tym względzie spełniają władze samorządowe, poprzez prowadzenie właściwej polityki informacyjnej, uświadamiającej mieszkańcom pozytywne aspekty związane z zainteresowaniem miastem wśród inwestorów zagranicznych.

W 2008 i 2009 r. przygotowane zostały tereny inwestycyjne, które zostaną włączone do Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo Technologicznego na osiedlu Zakrzów oraz Sobów. Miasto przygotowało także tereny inwestycyjne w części terenów będących własnością miasta nad Zalewem Machowskim.

Na obszarze miasta działalność gospodarcza koncentruje się na terenie trzech stref aktywności gospodarczej. Wyznacznikiem stref jest lokalizacja firm produkcyjnych i handlowo-usługowych oraz wolnych obiektów pozostałych po zlikwidowanych zakładach przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

0 www.powiat-tarnobrzeski.qs.pl  www.tarnobrzeg.pl 2 www.tarnobrzeg.pl 3 www.tbg.net.pl 4 www.baranowsandomierski.pl 5 Gmina Fair Play – materiały wewnętrzne UM w Tarnobrzegu

–  –  –

Obszar I. Obszar centrum Miasta Tarnobrzeg Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega.

Kompleksowy program działań społecznych, technicznych i gospodarczych planowanych do realizacji w latach 2005 – 2013 na zróżnicowanych obszarach miasta.

Program Zamku Dzikowskiego Projekt zakłada odrestaurowanie zabytkowego zamku rodowego Tarnowskich w Dzikowie jego konserwację, renowację oraz utworzenie w nim centrum turystyczno- kulturalnego.

Program zagospodarowania centrum usługowo - handlowe Program przewiduje zabudowę niezagospodarowanego obszaru centrum miasta z przeznaczeniem na strefę aktywności handlowo-usługowej (galerie).

Obszar II. Tereny zlokalizowane przy Al. Warszawskiej

Wolne obszary inwestycyjne pow. 45 ha w tym:

• tereny przy ul. Warszawskiej (os. Sielec) 14 ha

• tereny na osiedlu Wielowieś 11 ha

• tereny na os. Zakrzów przeznaczone pod przeniesienie specjalnej strefy ekonomicznej 20 ha

• wzdłuż Al. Warszawskiej w odległości 100-200 m od jezdni znajdują się tereny przeznaczone pod nieuciążliwą działalność handlowo-uslugową.

• Tarnobrzeski Park Przemysłowo – Technologiczny Na terenach przemysłowych, po likwidowanym przedsiębiorstwie KiZPS „Siarkopol” oraz przy głównej drodze tranzytowej miasta – ul. Warszawskiej (droga wojewódzka nr 723) planowane jest utworzenie „Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego”. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie obszaru rozwoju firm, szczególnie w odniesieniu do firm nowych technologii i kooperacji z przedsiębiorstwami Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EUROPARK WISŁOSAN”.

Obszar III. Tereny zlokalizowane przy ul. Sienkiewicza

Wolne obszary inwestycyjne pow. 40 ha w tym:

• tereny Fabryki Urządzeń Mechanicznych – 17 ha

• tereny WZGS – 12 ha

• tereny przy ul. M. Skłodowskiej i Zwierzynieckiej - 11 ha Ważnym obszarem poprzemysłowym wymagającym rewitalizacji w mieście Tarnobrzegu są tereny wzdłuż ulicy Sienkiewicza, szczególnie w okolicy stacji PKP: tereny pomiędzy ul. Sienkiewicza a Skłodowskiej oraz tereny w rejonie byłej Tarnobrzeskiej Fabryki Obrabiarek. Obszar ten położony przy drodze wojewódzkiej Tarnobrzeg-Stalowa Wola-Nisko, wymaga modernizacji układu komunikacyjnego tak, aby udostępniony został cały ten teren pod nowe inwestycje.

Obszar IV. Obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej Machowa Tereny poprzemysłowe przeznaczone pod działalność gospodarczą W obszarze tym działa od 1997 r. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która zlokalizowana jest w kilku podstrefach o zróżnicowanym charakterze przemysłowym.

Tereny poprzemysłowe na terenie Machowa wymagają wielu prac rewitalizacyjnych tak, aby mogły na nich zarówno powstawać nowe podmioty gospodarcze, jak i lepiej funkcjonować spółki wyodrębnione w wyniku restrukturyzacji KiZPS „Siarkopol”.

14 Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014

Czynniki atrakcyjności i zadowolenia z miasta Tarnobrzeg jako miejsca zamieszkania Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych określono najważniejsze czynniki wpływające na poziom atrakcyjności i zadowolenia z miasta Tarnobrzeg jako miejsca zamieszkania (tabela 6).

–  –  –

Tabela 6: Najistotniejsze czynniki atrakcyjności miasta Tarnobrzeg jako miejsca zamieszkania Respondenci wskazali ponadto inne czynniki, wśród których wymieniano „blisko do pracy i szkoły”, „brak korków ulicznych”, „lubię Tarnobrzeg”, „miasto małe- wszędzie blisko”, „położenie miasta przy drodze Rzeszów- Warszawa”, „dobra dostępność komunikacyjna do nieodległych większych miast (Rzeszów, Lublin, Kielce)”, „wysokie poczucie bezpieczeństwa”.

Natomiast Tarnobrzeg budzi poczucie niezadowolenia głównie z powodu trudnego rynku pracy. Brak możliwości znalezienia pracy są głównym powodem ubożenia ludności, migracji ludzi młodych, psychicznych frustracji. Wskazuje na to odsetek wypowiedzi respondentów ( 84,4%), którzy warunki rynku pracy odczytują jako brak dynamiki rozwoju oraz brak perspektyw własnej samorealizacji (tabela 6). Poczucie zadowolenia z miejsca zamieszkania burzy również problem jakości wody w Tarnobrzegu. Blisko połowa badanych wskazała również na trudności na rynku mieszkaniowym – popyt na mieszkania znacznie przewyższa ich podaż.

–  –  –

Tabela 7: Najistotniejsze czynniki niezadowolenia z miasta Tarnobrzeg jako miejsca zamieszkania. (Źródło Opracowanie na podstawie badań ankietowych)

–  –  –

Respondenci wskazali także czynniki, odzwierciedlające ich własne odczucia niezadowolenia z powodu: zbyt dużej liczby samochodów nauki jazdy, braku bezpośredniej dostępności do dróg ekspresowych i autostrad, braku jednego dużego marketu położonego między Tarnobrzegiem a Sandomierzem lub Stalową Wolą, skromnej oferty kulturalnej w mieście, zbyt dużej liczby „małych” supermarketów, a małej powierzchni terenów zielonych, braku ośrodków kultury, braku imprez kulturalnych oraz promocji tych, które są organizowane.

Respondenci zostali również zapytani, jakie działania podejmowane w mieście poprawiłyby jakość życia mieszkańców?

Odpowiedzi prezentuje tabela 8.

–  –  –

Tabela 9: Działania dotyczące ochrony środowiska poprawiające jakość życia mieszkańców. (Źródło: Opracowanie na podstawie badań ankietowych)

Główne problemy miasta Tarnobrzeg:

• Bezrobocie – 77,7%

• Brak dobrej jakości wody do picia – 51,1%

• Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców (niska aktywność w zakładaniu własnych firm) – 44,4%

• Ubóstwo – 37,7%

• Zła sytuacja mieszkaniowa (ilość i jakość mieszkań) – 35,5%

• Nieporządek i wadliwa organizacja przestrzeni publicznej (czystość, porządek, oznakowanie, dostępność, brak ścieżek rowerowych, terenów zielonych, obiektów sportowo-rekreacyjnych) – 17,7%

• Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc) – 11,1%

• Zły stan zdrowia mieszkańców – 4,4 %

• Inne – emigracja młodych ludzi - 4,4%

–  –  –

2.3. Obszar 1 – gospodarka Atrakcyjność inwestycyjna miasta Atrakcyjność inwestycyjna to pojęcie spotykane w literaturze w bardzo różnym kontekście i różnie definiowane. Najczęściej uważa się, że jest to ogół warunków sprzyjających inwestowaniu na określonym obszarze. Poprawę atrakcyjności inwestycyjnej można definiować jako zmniejszanie kosztów, ryzyka i barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową definiuje atrakcyjność inwestycyjną jako „zdolność skłonienia do inwestycji poprzez oferowanie kombinacji korzyści lokalizacji możliwych do osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej na danym obszarze”16. Korzyści, określane jako czynniki lokalizacji, pozwalają na redukcję nakładów inwestycyjnych i bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, a przez to ułatwiają maksymalizację zysków i zmniejszają ryzyko niepowodzenia inwestycji. Czynniki lokalizacji uwzględnione w badaniu IBnGR to: dostępność transportowa, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, chłonność rynku zbytu, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej, poziom rozwoju gospodarczego, stopień ochrony i stan środowiska przyrodniczego, poziom bezpieczeństwa powszechnego, aktywność regionów wobec inwestorów.

W badaniu IBnGR z 2009 r. podregion tarnobrzeski został sklasyfikowany na 10 miejscu wśród podregionów o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej (rys.1) i o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności usługowej (rys. 2).

Rys. 1. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności przemysłowej w 2009 r.

Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów polski 2009, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009, s. 22.

Rys. 2. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności usługowej w 2009 r Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów polski 2009, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009, s. 28.

6 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów polski 2009, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009, s. 0.

–  –  –

Jako atrakcyjne, w przypadku podregionu tarnobrzeskiego, zostały ocenione: zasoby pracy, infrastruktura gospodarcza, poziom bezpieczeństwa powszechnego i stopień ochrony środowiska naturalnego (tabela 1.)

–  –  –

Tabela 0: Atrakcyjność inwestycyjna dla działalności przemysłowej – mocne i słabe strony podregionu Tarnobrzeskiego w 2009 r.Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów polski 2009, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009, s. 26, 27.

Natomiast w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej miast, opracowanym przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego17 atrakcyjność inwestycyjna miasta Tarnobrzeg została oceniona nisko.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 15 |


Similar works:

«GENDER AND CLIMATE INNOVATION: BREAKTHROUGH CHANGES FOR GENDER EQUALITY “We can use any desk that we sit at to move this agenda forward – change is difficult, but we can’t give up.” Christiana Figueres, UNFCCC Executive Secretary COP18 began on a high note for gender advocates, with the establishment of the an official UNFCCC ‘Gender Day’; a full day devoted to raising awareness of gender and climate change issues and celebrating women and the role they play in addressing climate...»

«•* * • • • • • * ;,·■ ■ · ' ■ ■ : : •* * EDUCATION TRAINING Y O UTH Euromosaic The production and reproduction of the minority language groups in the European Union Z υ EUROPEAN o COMMISSION This document has been prepared for use within the Commission. It does not necessarily represent the Commission's official position. Cataloguing data can be found at the end of this publication. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1996 ISBN...»

«Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” transkrypt WNOP odcinek 070 – 7 lutego 2016 r. Jak przetestować swój pomysł na biznes, aby nie zmarnować czasu i pieniędzy opowiada Pat Flynn Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/070 To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek siedemdziesiąty. Dzisiaj Michał rozmawia z Patem Flynnem o tym, jak zweryfikować, czy konkretny pomysł na biznes ma sens. If you are an English-speaking listener, just skip...»

«Relación panegírica de la jornada de los señores, señor don Luis Méndez de Haro1 y señor cardenal Julio de Mazarino2, a la conferencia de los Tratados de la Paz3 entre el católico Filipo Cuarto4 el Grande de España, y el cristianísimo Luis Catorce5 de Francia Escrita por Don José de Butrón y Mújica6 1 Luis Méndez de Haro y Sotomayor (1598-1661): diplomático español de la corte de Felipe IV. Entró en la corte madrileña en 1622 como gentilhombre. Heredó de sus padres varios...»

«? ? ? Mattawoman North Keys St. Charles Chalk Point Cedarville Our county doesn’t need 5 fossil fuel power plants EXISTING— 1 289-megawatt gas-fired Panda Brandywine plant in Brandywine 2 2,647-megawatt Chalk Point coal/oil/gas-fired power plant in Eagle Harbor (burning 82% coal, 16% gas and 1.5% oil in 2014) UNDER CONSTRUCTION— 3 661-megawatt gas-fired CPV St. Charles plant under construction in Waldorf (approved in 2012) PROPOSED— 4 755-megawatt gas-fired Keys Energy Center in...»

«Conventions in Retroanalysis A Plea for Consistency and Completeness Alexander George Copyright © 2002 by Alexander George Conventions in Retroanalysis: A Plea for Consistency and Completeness Alexander George Amherst, Massachusetts 2002 Retrograde analysis, or retroanalysis for short, consists in the application of logic to determine past play on the basis of information about a given board position and the rules of chess. Composers have shown much ingenuity in thinking up questions that can...»

«ISSN 2040-2597 (Online) NEWSLETTER Issue 2 April 2009 Inside: KMS News & Letters to the Editor Page 2-3 Exhibition in San Remo Page 4-5 The Wild Colonial Girl Page 6 Meet our VicePresidents Page 7-8 Recollections of Jeanne Renshaw Page 9-10 Meet our Board members Page 11-12 Book reviews Page 13-15 KM in Iran Page 16 Mansfield Miscellany Page 17 Detail: A card painted by Edith Bendall and presented to KM as a teenager Calls for Papers & Upcoming On loan from Vincent O’Sullivan Conferences...»

«Modern Asian Studies, 13, 3 (1979), pp. 377-400. Printed in Great Britain. French Catholic Missionaries in Japan in the Bakumatsu and Early Meiji Periods JEAN-PIERRE LEHMANN University of Stirling T H E legacy of the Portuguese Jesuits and Spanish mendicant orders in Japan in the sixteenth and early seventeenth centuries was strongly felt both in Japan and in the Catholic Church. In Japan the alien religion had been suppressed in the early Edo period and throughout the decades of sakoku...»

«IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWARE IN RE: ) Chapter 11 ETOYS, INC., et al., ) ) Debtors. ) Case No. 01-706 (MFW) ) through Case No. 01-709 (MFW) ) Jointly Administered ) OPINION1 Before the Court are Motions filed by a shareholder, Robert Alber (“Alber”), and an administrative claimant, Collateral Logistics, Inc. (“CLI”), against Barry Gold (“Gold”), Morris Nichols, Arsht & Tunnell (“MNAT”) and Traub, Bonaquist, Fox LLP (“TBF”) and certain of...»

«Utility  Monsters  for  the  Fission  Age   Introduction At least since Parfit 1984, there have been connections drawn between puzzle cases about personal identity, on the one hand, and normative questions, on the other. The relevant cases are hypothetical cases involving apparent fission of one person into multiple people (through separation of brain hemispheres, teletransportation accidents, and so on), fusion of multiple people into one, slow changes in one organism that yields a...»

«Reprinted from THE JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, St. Louis Vol. 22, No. 2, Pages 209-224, August 1969 (Printed in the U.S.A.) (Copyright © 1969 by The C.V. Mosby Company) Jaw movements engraved in solid plastic for articulator controls. Part I. Recording apparatus Robert L. Lee, M.S.,D.D.S.∗ Colton, Calif. Jaw movements made by each patient differ from those made by other patients. Therefore, jaw movements provide a very interesting subject for scientific study. Dentists record the jaw...»

«WILLIAM MILLER William: “will” and “helmet.” “‘As I was fully convinced,’ says Miller, ‘that all Scripture given by inspiration of God is profitable (2 Timothy 3:16); that it came not at any time by the will of man, but was written as holy men were moved by the Holy Ghost (2 Peter 1:21), and was written ‘for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope’ (Romans 15:4), I could but regard the chronological portions of the Bible as being...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.