WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 15 |

«Spis treści 1. Wprowadzenie. 2. Diagnoza stanu istniejącego 2.1. Metodologia opracowania części analityczno-diagnostycznej. 2.2. ...»

-- [ Page 4 ] --

Czynniki sprzyjające atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej Na podstawie analizy literatury atrakcyjność inwestycyjną (klimat inwestycyjny) w poszczególnych regionach Polski różnicują dwie główne grupy składników: lokalne otoczenie gospodarcze i infrastruktura oraz wsparcie instytucjonalne, rozumiane przede wszystkim jako aktywność władz regionalnych i lokalnych w pozyskiwaniu inwestorów.

Otoczenie gospodarcze charakteryzują m in:

• kapitał ludzki/rynek pracy,

• dostępność komunikacyjna,

• przedsiębiorczość,

• oferty inwestycyjne.

Wsparcie instytucjonalne:

• znaczenie problemu pozyskiwania inwestycji dla władz gminy, w tym przygotowywanie ofert inwestycyjnych, aktywność marketingowa gmin

• współpraca z przedsiębiorcami w trakcie trwania procesu inwestycyjnego i po jego zakończeniu

• działania agencji rozwoju regionalnego i lokalnego

• instytucje otoczenia biznesu

• działający dotychczas inwestorzy jako element obniżający ryzyko

• specjalne strefy ekonomiczne.

Kapitał ludzki i rynek pracy Struktura ludności miasta Tarnobrzeg wydaje się nie odbiegać szczególnie od sytuacji ogólnokrajowej. Z punktu widzenia potencjalnego inwestora wydaje się być korzystna. Zdecydowaną większość ludności (67%) stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Osoby w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym stanowią po 16% wszystkich mieszkańców miasta (wykres 1.). Jeżeli uwzględnić fakt, że dużą grupą pod względem liczebności są osoby w wieku 19-24 lat (15%), strukturę wiekową ludności Tarnobrzegu można określić jako atrakcyjną dla potencjalnego inwestora.

7 W. Dziemianowicz, Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast Polski – refleksje po czterech edycjach badań, Prace i Studia Geograficzne, Warszawa 2005, s 09-27.

–  –  –

Wykres : Struktura demograficzna ludności miasta Tarnobrzeg w latach 2000-2009 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS.

Wartość zasobów ludzkich zależy od poziomu kwalifikacji. Na gruncie atrakcyjności inwestycyjnej oznacza to, że gmina o lepiej wykształconych mieszkańcach będzie oceniona wyżej niż podobnej wielkości gmina o niższym poziomie wykształcenia. Struktura mieszkańców Tarnobrzega pod względem wykształcenia również przedstawia się korzystnie (por. tabela 1). Odsetek mieszkańców z wykształceniem wyższym jest znacznie wyższy niż w województwie i średnia w kraju.

Tarnobrzeg dysponuje potencjałem naukowym działających uczelni wyższych. Na terenie Tarnobrzega działają trzy szkoły wyższe: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Kolegium Nauczycielskie i Filia Wyższej Szkoły Handlowej z Kielc. W mieście funkcjonuje kilka ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, które kształcą specjalistów w różnych kierunkach m.in.: elektryka i elektronika, mechanika, motoryzacja, budownictwo, gastronomia i technologia żywności, krawiectwo i technologia odzieży.

Usługi dla biznesu Firmy świadczące usługi dla biznesu stanowią bardzo ważny sektor działalności gospodarczej. Ich rola w rozwoju gospodarczym regionów polega na szeroko pojętej aktywizacji kapitału, zarówno finansowego, jak i ludzkiego.

W analizie tego czynnika uwzględniono firmy zaliczone w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) do sekcji J (pośrednictwo finansowe) oraz sekcji K (obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

–  –  –

Tabela : Liczba podmiotów świadczących usługi dla biznesu w Tarnobrzegu w latach 2000-2009. (Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS.)

–  –  –

Z danych przedstawionych w tabeli 10 wynika, że wskaźnik liczby firm świadczących usługi dla biznesu w Tarnobrzegu od 2000 r kształtował się w granicy 180 podmiotów przypadających na 1000 podmiotów ogółem. Jedynie w ostatnim roku- 2009, wskaźnik ten spadł do poziomu sprzed dziesięciu lat. Porównując ten wskaźnik na przestrzeni tych prawie dziesięciu lat do tak samo liczonych wskaźników dla województwa i dla kraju, można stwierdzić, że Tarnobrzeg wyróżnia się bardzo korzystnie pod tym względem tylko na tle województwa.

Dostępność komunikacyjna Dostępność komunikacyjna uznawana jest za istotny element atrakcyjności inwestycyjnej. Najczęściej definiowana jest jako łatwość osiągnięcia określonego miejsca z innych lokalizacji. Dostępność nie istnieje jako cecha miejsca sama w sobie – zawsze musi być dookreślona przez wskazanie miejsc, między którymi mierzona jest dostępność, oraz przez „użytkownika” tej dostępności, czyli z czyjej perspektywy dostępność podlega ocenie. W raportach IBnGR lepsza dostępność komunikacyjna równoznaczna była z bliskością do granicy zachodniej. Natomiast firmy, których celem jest współpraca lub ekspansja na rynki wschodnie zupełnie odwrotnie mogą oceniać dostępność komunikacyjną.

Dostępność miasta Tarnobrzeg zapewnia komunikacja drogowa, w malejącym zakresie – kolejowa. Szkielet układu komunikacyjnego miasta Tarnobrzeg stanowią drogi wojewódzkie Nr 723 i 871. Spełniają one funkcje tranzytowe dla

ruchu kołowego na kierunkach:

Warszawa – Sandomierz – Mielec – Tarnów – Kraków, Tarnobrzeg – Stalowa Wola – Przemyśl.

Odcinki dróg wojewódzkich przebiegających w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzeg:

• Droga Nr 758 – od przeprawy promowej do drogi nr 871 o długości około1 km;

• Droga Nr 723 – o długości 10,469 km relacji Sandomierz – Tarnobrzeg, przebiegająca ulicami:

Warszawską i Sikorskiego;

• Droga Nr 871 – o długości 13,367 km relacji Nagnajów – Tarnobrzeg –Grębów – Stalowa Wola;

przebiegająca ulicami: Wisłostrada, Sikorskiego i Sienkiewicza.

Większość dróg powiatowych wymaga przebudowy poprzez wzmocnienie nawierzchni, segregację ruchu pieszego i samochodowego oraz budowę odwodnienia18. Powiązania zewnętrzne oraz aktualny stan sieci dróg na terenie miasta

wymuszają konieczność budowy obwodnicy dla Tarnobrzega. Miasto nie posiada portów lotniczych. Najbliżej znajdujące się to:

• Rzeszów: Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów – Jesionka (Odległość od Tarnobrzegu: ok. 78 km);

• Kraków: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice (Odległość od Tarnobrzegu:

ok. 175 km).

Znaczenie inwestorów działających w mieście Pozytywne doświadczenia innych firm inwestujących w tym miejscu są jednym z istotnych czynników, wpływających na wybór danej miejscowości. Posiadanie na terenie gminy przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym może być czynnikiem ułatwiającym pozyskiwanie kolejnych inwestorów. Sama informacja o tym, że w danej gminie działają już firmy z kapitałem zagranicznym, jest elementem wpływającym na lepszą jej ocenę.

W Tarnobrzegu od lat zauważa się przyrost liczby podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego.

Na koniec 2009 r. funkcjonowało ich 50 (rysunek 2).

8 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tarnobrzeg.

–  –  –

Wykres 2: Liczba spółek handlowych z udziałem zagranicznym w latach 2000-2009 w Tarnobrzegu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS.

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w Tarnobrzegu osiągnęły w 2007 r. poziom prawie 95 mln zł. Niestety od dwóch lat w mieście można zaobserwować już ograniczoną skłonność do inwestycji w przedsiębiorstwach (wykres 4), czego nie można zauważyć w skali województwa.

Wykres 3: Nakłady inwestycyjne w tarnobrzeskich przedsiębiorstwach w latach 2000-2008. (mln zł) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS.

Zmniejszone nakłady inwestycyjne w tarnobrzeskich przedsiębiorstwach, nie wpłynęły negatywnie na wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach ogółem. Jak wynika z danych statystycznych (wykres 5) wartość brutto środków trwałych rośnie zarówno w Tarnobrzegu, jak i całym województwie podkarpackim. Przy czym w przeliczeniu na 1 mieszkańca korzystniejsze relacje wartości brutto środków trwałych przedstawiają się w Tarnobrzegu niż w całym regionie (wykres 6).

–  –  –

Wykres 4: Wartość brutto środków trwałych w tarnobrzeskich przedsiębiorstwach w latach 2000-2008. (w mln zł).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS.

Lokalna przedsiębiorczość i koszty pracy Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) pełnią trudną rolę we współczesnej gospodarce. Posiadając duże zdolności adaptacyjne, są w stanie w krótkim czasie reagować na zmieniające się, bądź pojawiające po raz pierwszy potrzeby rynku i w konsekwencji lepiej dopasowywać do popytu strukturę wytwarzanych dóbr i usług. Stanowiąc o konkurencyjności lokalnych i regionalnych gospodarek, są nierzadko kluczem do sukcesu ekonomicznego regionów. Lokalna przedsiębiorczość jest również ważnym elementem składowym klimatu inwestycyjnego. Jej poziom jest bowiem wypadkową m.in. ogólnego klimatu społecznego oraz potencjału adaptacyjnego firm.

Na terenie miasta Tarnobrzeg funkcjonuje 5 225 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON19, z czego ponad 97% stanowi sektor prywatny, a niespełna 3% sektor publiczny. Już od ponad dziesięciu lat udział podmiotów prywatnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw miasta przekracza 95%, podobnie jak w całym kraju. W porównaniu z rokiem ubiegłym, liczba podmiotów gospodarczych w mieście spadła, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym (łącznie o 35 podmiotów gospodarczych). Niepokojący jest fakt, że od roku 2004 (poza rokiem 2007) utrzymuje się tendencja zmniejszania liczby podmiotów gospodarczych w mieście (przy rosnącej tendencji w województwie) Analizując liczbę podmiotów gospodarczych według form prawno-organizacyjnych należy zwrócić uwagę na fakt, iż 77,7% podmiotów to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (tabela 11). Spółki prawa handlowego w powiecie stanowiły na koniec 2008 roku 5%, natomiast spółki prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego mniej niż jeden procent- (0,94 %) wszystkich zarejestrowanych podmiotów. Wskaźnik udziału firm zagranicznych w podmiotach ogółem dla województwa jest jeszcze niższy i wynosi 0,6%. Na uwagę jednak zasługuje fakt, iż w województwie podkarpackim odnotowano w 2008 r. największy w skali całego kraju, wzrost liczby spółek z udziałem kapitału zagranicznego (o 4,1%)0. To mogłoby świadczyć o poprawie konkurencyjności naszego całego regionu.

9 REGON- Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, utworzony na podstawie art. 4 ust.  pkt.  ustawy z dnia 29 czerwca 995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami).

20 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, Główny Urząd Statystyczny, Nr 2/2009, Warszawa, s. 43.

–  –  –

Tabela 2: Liczba podmiotów gospodarczych według wybranych form prawnych w Tarnobrzegu w 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS.

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą najwięcej podmiotów funkcjonuje w sekcjach „Handel i naprawy”, „Obsługa nieruchomości i firm” i „Budownictwo”. Struktura procentowa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według sekcji w ostatnich pięciu latach prawie nie uległa zmianie. W 2003 r. tylko nieznacznie więcej podmiotów prowadziło działalność handlową i nieco mniej działało w budownictwie.

Analizując wielkość podmiotów gospodarczych pod względem zatrudnienia działających w Tarnobrzegu należy zwrócić uwagę na ich znaczne rozdrobnienie. W roku 2008 liczba przedsiębiorstw wynosiła 5 225, z czego podmioty małe i średnie stanowiły prawie 99% (tabela 13).

–  –  –

Tabela 3: Podmioty gospodarcze w Tarnobrzegu wg liczby zatrudnionych w 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS.

Największy udział w liczbie małych i średnich przedsiębiorstw stanowią mikroprzedsiębiorstwa1 (95%)- zatrudniające do 9 pracowników. W porównaniu z rokiem ubiegłym nieznacznie zmieniła się struktura podmiotów na korzyść średnich (zatrudniających 50-249 osób), kosztem małych przedsiębiorstw i tych największych zatrudniających powyżej 250 osób. Zmiana struktury wynika ze zmian w dynamice podmiotów.

Najwięcej firm zarejestrowanych w systemie REGON prowadziło działalność handlową i stanowiły one 39% wszystkich podmiotów. Następne, najliczniej reprezentowane sekcje to „Obsługa nieruchomości i firm”- 13,9%; „Budownictwo” stanowiące ponad 10%, oraz „Przetwórstwo przemysłowe” – prawie 6,5%. Natomiast najmniejszy odsetek firm (poniżej 1 %) reprezentuje sekcje: Rybactwo; Górnictwo; Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną. Dwie ostatnie sekcje w klasyfikacji PKD („Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników” oraz „Organizacje i zespoły eksterytorialne”) wcale nie są reprezentowane przez firmy zlokalizowane w Tarnobrzegu.

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w Tarnobrzegu w 2008 roku wynosiła 311 i była o 7 podmioty mniejsza niż w poprzednim roku, kiedy to zarejestrowano w systemie REGON -318 nowych podmiotów.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 15 |


Similar works:

«ASEAN at 45: From an Association to a Community International conference under the auspices of the Committee on Foreign Affairs, Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic organized by the Association for International Affairs in cooperation with the Embassy of Indonesia in the Czech Republic, the Embassy of Malaysia in the Czech Republic, the Embassy of the Philippines in the Czech Republic, the Royal Thai Embassy in the Czech Republic, the Embassy of Vietnam in the Czech...»

«South Asian Studies A Research Journal of South Asian Studies Vol. 28, No. 1, January – June 2013, pp.213-221 Crucial Water Issues between Pakistan and India, CBMs, and the Role of Media Muhammad Rashid Khan University of the Punjab, Lahore ABSTRACT This paper thrashes out the water issues between Pakistan and India and the recent developments that have taken place specifically in the year 2011. The disputes of building dams on cross – boundary rivers like the construction of Kishanganga...»

«8. THE HEADSCARF QUESTION: WHAT IS REALLY THE ISSUE? VALÉRIE AMIRAUX Introduction Dangerous, scary, intriguing, threatening, intimidating, oppressive, irritating, aggressive, traditional, conservative, reactionary. These are a few of the adjectives one hears in discussions of what is confusingly called in European contexts not only the headscarf, but also the veil,1 hijab, nikab, tchador, jilbab, burqa or khimar.2 All these terms designate a scarf that In French both terms – voile (veil) or...»

«THE MISSING MILLION: IN SEARCH OF THE LONELIEST IN OUR COMMUNITIES Contents Executive Summary 4 Introduction 8 IDENTIFYING 12 LONELINESS APPLYING THE 28 METHODS TALKING ABOUT 46 LONELINESS Conclusion 60 About The Campaign to End Loneliness 62 About the Author 62 62 Acknowledgements THE MISSING MILLION: IN SEARCH OF THE LONELIEST IN OUR COMMUNITIES 3 Executive summary The public and political attention on loneliness has sharpened significantly in recent years as the social, economic and moral...»

«AN Abstract OF THE THESIS OF Shravya Varakantham for the degree of Master of Science in Computer Science presented on October 24, 2014. Title: Computer Vision for Geometrical Analysis of Bridge Gusset Plates. Abstract approved: _ Sinisa Todorovic Gusset plates are an important component of bridges. They are thick sheets of steel that join steel members together using fasteners and also strengthen their joint. Transportation agencies regularly evaluate and rate their inventories of gusset plate...»

«The Shadow of the Bamboo Talks given from 1/4/79 to 30/4/79 Darshan Diary CHAPTER 1 1 April 1979 pm in Chuang Tzu Auditorium Prem means love, elli is Hebrew; it means goddess – goddess of love. In fact God and love are synonymous. To be in love is to be in God. To know love is to know God. There is no other proof for God except love, and there is no other worship either. All other temples and churches are false, pseudo, except for the temple of love. But that temple already exists in the...»

«Screening Programmes Fetal Anomaly Amniocentesis test – information for parents This booklet gives you some information about the amniocentesis diagnostic test so you can decide whether to have the test. Amniocentesis test information for parents WP_AMNIO_V1 July 2009 1 1 Introduction In this leaflet, you will find information about the amniocentesis test. If your doctor or midwife offers you an amniocentesis test, it can be helpful to talk through the test with them before you decide...»

«Ulcerative Lesions Of The Oral Cavity October 2002 TITLE: ULCERATIVE LESIONS OF THE ORAL CAVITY SOURCE: Grand Rounds Presentation, UTMB, Dept. of Otolaryngology DATE: October 16, 2002 RESIDENT PHYSICIAN: SAM J. CUNNINGHAM, MD, PhD FACULTY ADVISOR: Francis B. Quinn, Jr., MD SERIES EDITORS: Francis B. Quinn, Jr., MD and Matthew W. Ryan, MD ARCHIVIST: Melinda Stoner Quinn, MSICS This material was prepared by resident physicians in partial fulfillment of educational requirements established for the...»

«Cultural Dynamics http://cdy.sagepub.com/ Remembering the songwriter: The life and legacies of Michel-Rolph Trouillot Yarimar Bonilla Cultural Dynamics 2014 26: 163 DOI: 10.1177/0921374014526021 The online version of this article can be found at: http://cdy.sagepub.com/content/26/2/163 Published by: http://www.sagepublications.com Additional services and information for Cultural Dynamics can be found at: Email Alerts: http://cdy.sagepub.com/cgi/alerts Subscriptions:...»

«KAUFFMAN • TARN • GONZALEZ • SIERRA • GYŐRFFY • ROBINSON GRABILL • LISA B • DIGBY • CLAY • J. BENNETT • LIU • RAPHAEL WILT • GERBER • HAUPTMAN • B. BENNETT • ARGÜELLES C. BERNSTEIN • FARR • CASSIDY • STEWARD • KOSTELANETZ HEMAN • LEVINSON • KOMOR • HOUSTMAN • SWANN • GREGORY SIMMONS • HARRISON • LAPINSKY • MYCUE • SMITH • SWEENEY SILVIA CURBELO Ruby Every storm is Jesus chasing spirits, twister blowing through the clothesline of the...»

«Our Dear Audience, Welcome to the first show of our 2015 season! We’re thrilled that you’re here with us. Seven years ago exactly, we opened our very first show – Fame! We chose that show to be our inaugural show for a few specific reasons. Besides being a great musical with lots of thrilling numbers and compelling storylines, it was representative of what I envisioned R2P could be when I cooked it up in the first place: “This is not your typical youth theatre fare.” It’s intense,...»

«International Journal of Wireless & Mobile Networks (IJWMN) Vol. 5, No. 4, August 2013 A NOVEL METHODOLOGY TO OVERCOME ROUTING MISBEHAVIOR IN MANET USING RETALIATION MODEL Md. Amir Khusru Akhtar1 and G. Sahoo2 1 Department of CSE, Cambridge Institute of Technology, Ranchi, Jharkhand, India akru2008@gmail.com 2 Department of IT, Birla Institute of Technology,Mesra, Ranchi, India gsahoo@bitmesra.ac.in ABSTRACT MANET is a cooperative network in which nodes are responsible for forwarding as well as...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.